صفحه اصلی :: برنامه کلاسی

کلیه دانشجویان موظفند تا پایان مهلت حذف و اضافه هرروز برنامه کلاسی خود را چک نمایند