صفحه اصلی :: برنامه میان ترم
جهت جستجو کد درس یا کد گروه در قسمت پایین وارد نمایید

بطور مثال کد 01-327-18-12: 2 رقم اول از سمت چپ مربوط به دانشکده ، 2 رقم دوم گروه آموزشی و 3 رقم بعد کد درس و 2 رقم آخر مربوط به کد گروه می باشد.

این کد درس بصورت زیر وارد شود 01-327-18-12
کد درس: 1218327 کد گروه: 01
کد گروه: 01

کد درس:   اجباری
کد گروه: