صفحه اصلی ::
دکتر رشیدی نژاد رئیس مرکز کرمان در نخستین جلسه شورای مدیران

لزوم شنا سایی و ساماندهی ظرفیت های دانشجویان در زمینه های مختلف ورزشی وهنری


دکتر رشیدی نژاد رئیس مرکز کرمان درنخستین جلسه  شورای مدیران در سال جدید گفت:
جهت استفاده از ظرفیت های دانشجویی وارائه خدمات بهینه فرهنگی و ورزشی باید این
ظرفیت ها شناسایی وساماندهی شوند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دکتر حسین رشیدی نژاد  رئیس مرکز کرمان در نخستین
جلسه  شورای مدیران در سال جدید ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: شناسایی
 توانمندی های و راه اندازی تیم های ورزشی باعث شور ونشاط در بین دانشجویان می شود.

رئیس مرکز کرمان ، ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه پیام نور را امری مهم دانست و گفت:
رضایت مندی دانشجویان را جزء اولویت اصلی کار خود قرار خواهیم داد.

رشیدی نژاد گفت :تمامي مديران و كاركنان بايد با دلسوزي در تكريم هر چه بیشتر دانشجویان
و بهتر ارباب رجوع  اهتمام ورزند.

وی با تاکید بر افزایش در آمدهای غیر شهریه ای و آموزش های آزاد گفت: سال جدید باید همراه
با تحول ، توسعه و پیشرفت و عرضه خدمات به دانشجویان باشد.
گفتنی است : در این جلسه بر راه اندازی تیم های ورزشی دانشجویی در رشته های مختلف

 ،برگزاری مسابقات ورزشی جام رمضان وتجلیل از اساتید در روز استاد ، تکریم ارباب رجوع ،
پیگیری ایجاد رشته های کار شناسی ارشد جدید،تکمیل پروژه های عمرانی ،برگزاری کارگاه های

خدمات مشاوره ایی ،راه اندازی کلنیک مرکز مشاوره و کار آفرینی و کانون همیاران سلامت،
صدور کارت شناسایی مناسب برای
 دانشجویان وپیگیری تشکلیل کلاسهای جبرانی تاکید شد.
در این جلسه مدیران ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در بخش های مختلف
دانشگاه از سال گذشته ،پیشنهادات ونظرات خود را دررابطه بر نامه های سال
جدیدنیز
  ارائه کردند.