صفحه اصلی ::
برگزاری کارگاه های روانشناسی در حوزه کودکان

با عنایت به لزوم آشنایی با مراحل رشد کودکان و نیز با توجه به استقبال دانشجویان در برگزاری کارگاه های روانشناسی در حوزه کودکان؛ دومین کارگاه در این زمینه با عنوان «مراحل رشد کودک: از 4 سالگی تا 8 سالگی؛ از سوی مرکز مشاوره دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه که در مورخ 24/2/1397 برگزار گردید، مواردی از قبیل رشد شناختی ، رشد عاطفی، رشد روانی- اجتماعی کودکان در دوره سنی مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین دانشجویان با تکنیک هایی جهت خودآگاهی کودکان آشنا شدند.