صفحه اصلی ::
تجلیل از اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو دانشگاه پیام نور مرکز کرمان توسط معاون نظارت و ارزیابی و مدیرکل امور دانشجویان شاهد وایثارگردانشگاه پیام نورکشور

تجلیل از اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو دانشگاه پیام نور مرکز کرمان توسط معاون نظارت و ارزیابی و مدیرکل امور دانشجویان شاهد وایثارگردانشگاه پیام نورکشور 

به مناسبت دوازدهم اردیبهشت سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهري و بزرگداشت مقام استاد،دکتر دارایی معاون نظارت وارزیابی و دکتر حسین یزدانی مدیرکل امور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه پیام نور کشور با حضور در کلاس های درس مرکزکرمان  از اعضای هئیت علمی و اساتید دانشگاه تجلیل کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، در این برنامه دکتر حسین یزدانی مدیرکل امور دانشجویان شاهد وایثارگر سازمان ،مجید عبدالحسینی از همکاران نظارت وارزیابی ،دکتر محمود فرهادیان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز کرمان ،دکتر نجف زاده معاون مرکز کرمان وجمعی از مدیران مرکز واستان حضور داشتند.