صفحه اصلی ::
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی

در خصوص امتحانات میانترم دروس  مربوط به خانم دکتر معین الدینی

دانشجویانی که امکان حضور در امتحان میانترم را ندارند می توانند به جای شرکت در امتحان مقاله ای  دررابطه با موضوع درس تهیه و ارایه نمایند.

شرایط مقاله:

1-     حداقل در 25 صفحه ارائه گردد.

2-     موضوع انتخابی والزاما در رابطه بادرس مربوطه باشد.

3-     دارای  ساختار مقاله بوده یعنی از5 قسمت اصلی:  چکیده،مقدمه،متن،نتیجه گیری،وفهرست منابع تشکیل شده باشد.

4-     حتما به صورت دست نویس ارائه گردد.

5-      حداکثر مهلت ارایه مقاله آخر خرداد ماه می باشد .مقالات به سرکار خانم سپهر یا سرکارخانم مهدیزاده تحویل گردد.