صفحه اصلی ::
اعلام زمانبندی برگزاری آزمون زبان تخصصی دکتری سال 97

با عنایت به اعلام زمان برگزاری آزمون های زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور در سال 97 و با توجه به درخواست دانشجویان دکتری، خواهشمند است دستور فرمائید مراکز مجری دکتری، تاریخ اعلام آزمون های جامع را به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا داوطلبین بتوانند پس از آزمون زبان و کسب نمره قبولی امکان شرکت در آزمون جامع را داشته باشند.

ردیف

نوبت برگزاری

تاریخ آزمون

1

دوره بیست و سوم

دوشنبه

17/02/1397

2

دوره بیست و چهارم

چهارشنبه

13/04/1397

3

دوره بیست و پنجم

دوشنبه

29/05/1397

4

دوره بیست و ششم

دوشنبه

19/06/1397

5

دوره بیست و هفتم

دوشنبه

14/08/1397

6

دوره بیست و هشتم

چهارشنبه

03/11/1397

لازم بذکر است مرکز سنجش و آزمون صرفاً مجری برگزاری و اعلام نمرات آزمون زبان بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی در خصوص صدور مجوز شرکت دانشجویان در آزمون جامع و نیز افزایش نمره آنها، علی رغم کسب نمره قبولی در آزمون فوق را نخواهد داشت، لذا از راهنمایی داوطلبین جهت حضور در این مرکز جداً خوداری نمایید.