صفحه اصلی ::
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی مرکز کرمان

به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعین محترم مرکز کرمان واقع در پردیس 2 انتهای بلوار جهاد، می رساند پاسخگویی به دانشجویان از تاریخ 26/10/96 در بخش خدمات آموزشی براساس برنامه ذیل صورت می گیرد ضروری است از مراجعه در غیر از ساعات و روزهای تعیین شده اکیدا خودداری فرمایید:

1-   انجام امور مربوط به دانشجویان فارغ التحصیل در روز هایفرداز ساعت 9:00 تا 14:30 به غیر از ساعت نماز.

2-   انجام امور خدمات آموزشی از قبیل : تغییر رشته تطبیق واحد- افزایش سنوات  لغو عدم مراجعه  انصراف لغو انصراف- مرخصی نیمسال قبل امور مشمولین روز های زوج از ساعت 9:00تا 14:30 به غیر از ساعت نماز

3-   پذیرش دانشجویان تکمیل ظرفیت در سنجش و تشکیل پرونده دانشجویان جدید الورود از شنبه تا چهارشنبهاز ساعت 9:00 تا 14:30

4-   عدم پاسخ گویی همکاران بخش خدمات آموزشی از ساعت 7:30 تا 9:00به دلیل رسیدگی به در خواست های اخذ شده و بررسی آن ها.

خانم مهدی پور

خانم مداحی

خانم شمس الدینی

خانم حسینی

خانم ملامحمدی

ساختمان عماد اتاق 101

ساختمان عماد اتاق 101

ساختمان عماد اتاق 101

ساختمان عماد اتاق 103

ساختمان عماد اتاق 103

داخلی 8532

داخلی 8533

داخلی 8512

داخلی 8521

داخلی 8522

مترجمی زبان انگلیسی

علوم تربیتی

مدیریت دولتی

تربیت بدنی

حسابداری

زبان و ادبیات انگلیسی

روانشناسی

مدیریت بازرگانی

مهندسی کشاورزی

مهندسی عمران

مهندسی مدیریت پروژه

حقوق

مدیریت صنعتی

مهندسی آب و خاک

زیست شناسی

مهندسی مدیریت اجرایی

 

مدیریت جهانگردی

مهندسی مدیریت و آبادانی روستا ها

زمین شناسی

مهندسی کامپیوتر

 

مهندسی صنایع

مهندسی منابع طبیعی

شیمی

مهندسی فناوری اطلاعات

 

تاریخ

علوم و مهندسی آب

آمار

علوم کامپیوتر

 

علوم سیاسی

مهندسی مکانیک

ادبات فارسی

مهندسی پلیمر

 

علوم اقتصادی

الهیات

مهندسی خودرو

مهندسی شهرسازی

 

مهندسی متالوژی و مواد

مهندسی معماری

مهندسی برق

علوم اجتماعی

 

مرمت بناهای تاریخ

مهندسی شیمی

زبان و ادبیا ت عرب

ریاضی

 

مهندسی راه آهن

 

 

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

جغرافیا

 

 

 

 

فیزیک

 

 

وظایف مربوطه: تشکیل پرونده و پذیرش دانشجویان جدید الورود ، تغییر رشته ، انصراف ، تطبیق واحد ،
 بررسی و تکمیل پرونده فارغ التحصیلی