صفحه اصلی ::
قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه ماشین های کشاورزی

قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه ماشین های کشاورزی

تاریخ بازدید:

30 دی ماه 96    ساعت 9:30 صبح

مکان: دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی

نکات قابل توجه:

ü      حضور در بازدید الزامی می باشد.

ü      از مطالبی که در روز بازدید مطرح می گردد، آزمون به عمل می آید.