صفحه اصلی ::
قابل توجه دانشجویان محترم رشته ادبیات فارسی کارشناسی ارشد

دانشجویانی که با خانم دکتر معین الدینی درس دارند برای امتحان میان ترم می توانند یکی از دو راه ذیل را انتخاب نمایند:

برای نیمسال اول 97-96 موضوعی را به دلخواه خود در ارتباط با درس مربوط، برگزیده و مقاله ای تهیه و تدوین نمایند.

نکات ذیل را در نوشتن مقاله حتماً رعایت نمایید:

1-این مقاله بایستی حتماً ساختار مقاله مجله علمی داشته باشد.

جهت الگو برداری می توانید از یکی از مجلات چاپ شده دانشگاهی استفاده نمایید.

2- حتماً دستنویس باشد.

3- بین 15 تا 20 صفحه شامل: چکیده، مقدمه، متن ، نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

دانشجویانی که مایل به شرکت در امتحان میان ترم می باشند برنامه آن به شرح ذیل می باشد:

1-     شاهنامه   :   21/8/96 ساعت 9 صبح اتاق 213 منبع : نامه نامور شهریار (ج 1 شاهنامه)

2-     تاریخ بیهقی :  5/9/96 ساعت 9 صبح اتاق 213 منبع: از ابتدا تا پایان صفحه 60

3-     تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه : 21/8/96 ساعت 10 صبح اتاق 213 بخش جهانگشا

4-     سنائی و ناصر خسرو:   5/9/96 ساعت 10 صبح اتاق 213 بخش ناصر خسرو

5-     مثنوی   :   12/9/96 ساعت 9 صبح اتاق 213 از ابتدا تا پایان صفحه 155

6-      خاقانی و نظامی :  12/9/96 ساعت 10 صبح اتاق 213 بخش نظامی