صفحه اصلی ::
کلاس درس تصمیم گیری و تعیین خط و مشی

  
" کلاس درس تصمیم گیری و تعیین خط و مشی با استاد آقای محسن جلالی رشته مدیریت در تاریخ 16/8/96 تشکیل نمی شود و جبرانی آن در تاریخ 30/8/96 برگزار خواهد شد."

 
" کلاس درس تصمیم گیری و تعیین خط و مشی با استاد آقای محسن جلالی
 
رشته مدیریت در تاریخ 16/8/96 تشکیل نمی شود و جبرانی آن در تاریخ 30/8/96 برگزار خواهد شد."