صفحه اصلی ::
مراحل انتخاب موضوع پایان نامه و ارائه پروپوزال

بسمه تعالی

راهنمای انتخاب موضوع پایان نامه و تکمیل پروپوزال

این دستورالعمل به منظور راهنمایی گام به گام جهت انجام امور آموزشی و پژوهشی تألیف  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در

دانشگاه پیام نور ، بر اساس " آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور  - بخش سوم - دوره های تحصیلات تکمیلی " ، آخرین  " شیوه نامه

تدوین پایان نامه " ، فرم های مربوط به پایان نامه موجود در سایت دانشگاه ، بخشنامه های ارسالی معاونت محترم آموزشی و

تحصیلات تکمیلی و سایر موارد مرتبط تهیه و تدوین گردیده است.

مراحل انجام کار :

1-در اولین قدم دانشجو با در نظر گرفتن زمینه های علاقه خود و مشورت با استاد انتخابی خود جهت راهنمایی ، موضوع یا

موضوعاتی را جهت نوشتن پایان نامه برگزیده و جهت ارائه به گروه آماده می نماید.

تذکر شماره 1 :

 الف) اولویت با استاد انتخابی دانشجو می باشد ، اما در نهایت تعیین استاد راهنما ، با نظر شورای تخصصی استان  خواهد بود.

ب) استاد مشاور به تشخیص گروه انتخاب و تعیین خواهد شد.

ج) حداقل یکی از اساتید راهنما یا مشاور باید عضو پیام نور باشد .

د) دانشجو باید تأییدیه تکراری نبودن موضوع پیشنهادی خود را از پایگاه اینترنتی " ایرانداک " اخذ و ضمیمه نماید .

ه) آدرس پایگاه  :  

www.pishineh.irandoc.ac.ir

2-پس از انتخاب موضوع ، دانشجو بایستی فرم " تصویب اولیه پیشنهادی پایان نامه در مرکز " را تکمیل و به مدیر گروه یا مسئول

تحصیلات تکمیلی مرکز تحویل نمایند. ( پیوست شماره 1 )

3- مدیر گروه یا مسئول تحصیلات تکمیلی مرکز ، پس از جمع آوری فرم های پیشنهادی ، ضمن هماهنگی با مدیر گروه استان ، در

جلسه شورای تخصصی استان شرکت می نماید .

4-پس از تشکیل جلسه فوق الذکر ، مدیر گروه یا مسئول تحصیلات تکمیلی مرکز ، موارد را اعم از قبول و یا رد و یا تغییر و

اصلاح موضوع پیشنهادی به اطلاع دانشجویان ذینفع می رساند .

5- پس از تصویب موضوع پیشنهادی در شورای تخصصی گروه در استان ، دانشجو موظف است فرم شماره 1 یعنی " درخواست

دانشجو برای انتخاب استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد / رسالۀ دکتری " را تکمیل و پس از امضاء توسط استاد راهنمای

انتخابی که به تأیید شورا نیز رسیده است ، به مدیر گروه یا مسئول تحصیلات تکمیلی مرکز تحویل نماید. ( پیوست شماره 2 )

6-در این مرحله مدیر گروه یا مسئول تحصیلات تکمیلی مرکز موظف است  فرم شماره 2 یعنی " اعلام موافقت با موضوع پایان

نامه / رساله و استاد راهنما " را تکمیل و به استاد راهنمای تعیین شده ابلاغ نماید . ( پیوست شماره 3 )

7- در این مرحله دانشجو بایستی فرم یازده صفحه ای پروپوزال یا " فرم پیشنهاده ی پایان نامه کارشناسی ارشد " را به طور کامل و

با کمک استاد راهنما با دقت تکمیل و تایپ نماید . تنها قسمتهایی که تایپ نمی شوند ، صفحه اول از بند " ج " به بعد تا پایان صفحه

و صفحه آخر پس از تایپ عنوان پایان نامه می باشد . ( پیوست شماره 4 )

تذکر شماره 2 :

الف) دانشجو بایستی حتماً بند " ز " را به امضای استاد راهنما برساند و برای تأیید بندهای " " ج " ، " د " و " ه " فرم مذکور به

اداره تحصیلات تکمیلی و سایر بخش های مربوط در مرکز مراجعه نماید .  

ب) قسمت های باقی مانده صفحه آخر توسط مدیر گروه یا مسئول تحصیلات تکمیلی مرکز تکمیل می شود .

8- در این مرحله دانشجو بایستی موضوع ارائه و تصویب شده خود را در پایگاه ایرانداک ثبت نماید .

تذکر شماره 3 : روش انجام این عمل در پیوست شماره 5 آمده است.

9- در این مرحله ، مدیر گروه یا مسئول تحصیلات تکمیلی مرکز بایستی پس از تکمیل کلیه قسمت های باقی مانده پروپوزال ، فرم

شماره 3 یعنی " اعلام موافقت شورای تخصصی گروه آموزشی / علمی " را تکمیل و به انضمام  پروپوزال جهت حفظ در پرونده

دانشجو به معاونت آموزشی و یا مستقیماً به اداره بایگانی ارسال  نماید. ( پیوست های شماره 4 و 6 )

10- در این مرحله ، فرم شماره 4 یعنی " ابلاغیه آغاز تدوین پایان نامه / رساله  " توسط مدیر گروه یا مسئول تحصیلات تکمیلی

مرکز تکمیل و و به استاد راهنما ارسال می گردد. ( پیوست شماره 7 )

تذکر شماره 4 : رونوشت به قسمتهای مختلف تعیین شده فراموش نگردد .