صفحه اصلی ::
اطلاعیه مهم در خصوص بیمه حوادث دانشجویی

" کلیه دانشجویانی که در هر نقطه از کشور دچار حادثه می شوند ، مشروط به اعلام به مرکز/ واحد محل تحصيل  می توانند از خدمات بیمه حوادث دانشجويي بهره مند گردند . درصورت عدم اعلام مراتب تا مهلت مقرر شرکت بیمه هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت"