صفحه اصلی :: آرشیو سمینارها

آخرین سمینارها

رشتهارئه دهندهعنوانتاریختوضیحات
شیمی فیزیکنسرین امیری خانمکانیترمودینامیک جذب سطحیسه شنبه 93/4/12 ساعت 9پردیس شماره 1 - ساختمان شهید احمدی روشن - اتاق کنفرانس
ریاضی زهرا قاسمی اقدام پژوهیپنج شنبه 93/4/5 ساعت 12پردیس شماره 1 ساختمان شهید احمدی روشن اتاق کنفرانس
شیمی تجزیهحمزه نژاداستفاده از گیاهان در سنتز نانو93/3/17پردیس شماره 1 - ساختمان شهید احمدی روشن - اتاق کنفرانس
شیمی تجزیهسکینه بهادریروشهای ساخت نانو93/3/17پردیس شماره 1 - ساختمان شهید احمدی روشن - اتاق کنفرانس
شیمی تجزیههادی عباس زادهالکتروپلیمریزاسیون قالب مولکولی (E-MIP)چهارشنبه 92/11/23 ساعت 9پردیس شماره 1 - ساختمان شهید احمدی روشن - اتاق کنفرانس