صفحه اصلی :: آرشیو دفاعیه ها

آخرین دفاعیه ها

رشتهارئه دهندهعنوانتاریخمحل برگزاری
زبان و ادبیات فارسیعباس حاج شریفیبررسی زبان متون رادیویی با تاکید بر برنامه های جوان رادیو کرمان پنج شنبه 30/11/1393 ساعت 8:000 صبح: ساختمان شماره 2 – سالن کنفرانس طبقه سوم ساختمان عماد
زبان و ادبیات فارسیمهری حسینی رابریبررسی روایت شناسی رمان عشق و سلطنتپنج شنبه 11/10/1393 ساعت 09:30 صبحپردیس شماره 2 – سالن کنفرانس طبقه سوم ساختمان عماد
زبان و ادبیات فارسینرگس شجاع الدینیبررسی شخصیت زن در آثار اسماعیل فصیحپنج شنبه 27/09/1393 ساعت 09:30 صبحپردیس شماره 2 – سالن کنفرانس طبقه سوم ساختمان عماد
شیمی تجزیهشبنم شفیعیتهیه و شناسایی نانوساختارهای طلا به روش شیمیایی ماکروویو و بررسی تاثیر توان و عامل سورفکتانت در یکنواخت شدن اندازه نانو ذراتپنج شنبه 1392/6/20 ساعت 9:30پردیس شماره 1- ساختمان شهید احمدی روشن - اتاق کنفرانس
زمین شناسی-پترولوژیراضیه کردیپترولوژی، ژئوشیمی و خواستگاه تکتونیکی سینیت های پالئوزوئیک زیرین در شمال کوه اسفوردی منطقه بافق-ایران مرکزیچهارشنبه 12/6/93 ساعت 11پردیس شماره 1 - ساختمان شهید احمدی روشن - اتاق کنفرانس