برنامه کلاسی رشته کتابداری
شماره درس نام درس ترم اخذ شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت روز ساعت محل تشکیل  تعداد جلسات تاریخ شروع نظام هفتگی رشته تحصیلی
                        یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
168-12-17 کار آموزی 1 3 1 عادی راشین شمس الدینی 12 یکشنبه 15.5-17.5 225 32ج ع 96/7/16 3جلسه پیاپی علم اطلاعات و دانش شناسی
162-12-17 آیین نگارش علمی 3 1 عادی آناهیتا مقیمی زاده 45 دوشنبه 11.5-13.5 225 2ج ن+8ج ع 96/7/17 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
165-12-17 ساختمان و تجهیزات کتابخانه 3 1 عادی آناهیتا مقیمی زاده 45 یکشنبه 9/5-11/5 225 96/7/16 6 جلسه ع+جلسه پیاپی علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-190 ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی 3 1   آناهیتا مقیمی زاده 45 یکشنبه 9/5-11/5   96/7/16 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
152-12-17 فراهم آوری و توسعه مجموعه (ع) 1 1 عادی آناهیتا مقیمی زاده 45 یکشنبه 11.5-13.5   2ج ع +ج ع 96/7/16 دوهفته پشت سر هم علم اطلاعات و دانش شناسی
17-12-214 اشنایی با تاریخ ادبیات ایران 8 1 خودخوان   45         یک هفته در میان کارشناسی کتابداری 
17-12-215  اخلاق حرفه ای  8 1 عادی فاطمه محمودی 45 دوشنبه 15.5-17.5 225 96/8/1 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
182-12-17 اصول کار مرجع 5 1 خودخوان   45       4جلسه پشت سر هم   4جلسه پشت سر هم علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-155 مبانی آرشیو 6 1 عادی راشین شمس الدینی 45 یکشنبه 13.5-15.5   96/7/30 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
17-12-186 مقدمات آرشیو 6 1 عادی راشین شمس الدینی 45 یکشنبه 13.5-15.5   96/7/30 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-17-113 روانشناسی اجتماعی 1 1 خودخوان   45       ب      
155-12-17 تاریخ تمدن 2 1 عادی   45         یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
173-12-17 مرجع شناسی تخصصی 3 1 عادی   45     225 2ج ن+ج ع   هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-193 مرجع شناسی تخصصی 3 1 عادی   45     225 2ج ن+ج ع   هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
179-12-17 مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد(ع) 5 1 عادی زهرا امیری 45 چهارشنبه 11.5-13.5 225 2ج ن+ج ع 96/7/19 دوهفته پیاپی علم اطلاعات و دانش شناسی
169-12-17 آشنایی با اطلاعات و ارتباطات 4 1 خودخوان   45           یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
174-12-17 آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ع) 4 1 عادی ساره پیرمرادی 45 شنبه 15/30-17/30 225 3ج ن+ج ع 96/7/29 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-198 پایگاه داده     عادی ساره پیرمرادی   یکشنبه 9/30-11/30 کارگاه2 3ج ن+8ج ع 96/7/16 هرهفته  
1224210 کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی 7 1 عادی ساره پیرمرادی 45 شنبه 15.5-17.5 225 96/7/15 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
192-12-17 کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی 7 1 عادی ساره پیرمرادی 45 شنبه 15.5-17.5 225 3ج ن+8ج ع 96/7/29 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-197 مبانی شبکه وسخت افزار 7   عادی ساره پیرمرادی   یکشنبه 11/30-13/30 کارگاه1 هرهفته 96/7/16 هرهفته  
12-24-163 مبانی نرم افزار و سیستم عامل 2   عادی ساره پیرمرادی 45 یکشنبه 11/30-13/30 کارگاه 1 3ج ن+8ج ع 96/7/30 هرهفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-158 مدیریت مجموعه سازی 1 1 عادی ساره پیرمرادی 45 شنبه 15.5-17.5 225 6ج ن 96/7/29 یک هفته در میان  
17-12-205 مرجع شناسی علوم اسلامی (ع) 2 1 عادی ساره پیرمرادی 45 شنبه 15.5-17.5 225 3ج ن+8ج ع 96/7/15 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
163-12-17 متون اختصاصی انگلیسی 1 3 1 خودخوان   45   7.5-9.5 225 8ج ن   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-195 متون اختصاصی انگلیسی 1 3 1 خودخوان   45   7.5-9.5 225 8ج ن   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-196 متون اختصاصی انگلیسی 2 3 1 خودخوان   45   7.5-9.5 225 8ج ن   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
170-12-17 متون اختصاصی انگلیسی 2 4 1 خودخوان   45   7.5-9.5 225 8ج ن   هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-195 متون اختصاصی انگلیسی 3 2 1 عادی   45       8ج ن   هرهفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
184-12-17 متون اختصاصی انگلیسی 3 6 1 عادی   45       8ج ن     علم اطلاعات و دانش شناسی
17-12-191 آشنایی با علم سنجی 7 1 عادی فاطمه محمودی 45 دوشنبه 15.5-17.5 225 96/7/17 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-156 آشنایی با مدیریت دانش 2 1 خودخوان   45     225 4جلسه نظری   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
200-12-17 تحقیق مقدماتی درکتابداری و اطلاع رسانی (ع) 8 1 عادی فاطمه محمودی 45 چهارشنبه 15.5-17.5 225 3ج ن+8ج ع 96/7/19 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-189 تحقیق مقدماتی درکتابداری و اطلاع رسانی (ع)     عادی فاطمه محمودی   چهارشنبه 15.5-17.5 225 3ج ن+8ج ع 96/7/19 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-189 روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی 3 1 عادی فاطمه محمودی 45 چهارشنبه 15.5-17.5 225 6 ج 96/7/19 هرهفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-154 مبانی اخلاق حرفه ای  8 1 عادی فاطمه محمودی 45 دوشنبه 15.5-17.5 225 96/8/1 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-22-073 مبانی جامعه شناسی 2 1 عادی   45         هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-192 جامعه شناسی اوقات فراغت 3   خودخوان   45           علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-17-164 مقدمه ای بر روابط عمومی 3 1 عادی   45       6ج ن   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-225-41 اداره کتابخانه 8 1 عادی                 کارشناسی کتابداری 
12-24-044 آشنایی با بانک های اطلاعاتی علوم انسانی و اجتماعی 8 1 عادی                 کارشناسی کتابداری 
11-17-019 آمار و احتمال مقدماتی 7 1 عادی   45           هر هفته کارشناسی کتابداری 
12-200-09 تاریخ عمومی فلسفه 8 1 عادی                 کارشناسی کتابداری 
12-225-042 خدمات عمومی 8 1 عادی                 کارشناسی کتابداری 
12-24-193 ریاضیات کاربردی 3 1 الکترونیکی   45           یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-188 ساختمان داده 3 1 الکترونیکی                 علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-036 سازماندهی مواد 4 رده بندی (ع)  7 1 عادی   45 دوسی کتابدا4 رده بندی     4ج ن+8ج ع   هر هفته کارشناسی کتابداری 
12-24-040 کار آموزی 4 8 1 عادی   25           هر هفته کارشناسی کتابداری 
12-24-038 مواد سمعی و بصری (ع) 7 1 عادی               هر هفته کارشناسی کتابداری 
                           
17-12-151 مبانی علوم رایانه     عادی           4ت+6 ع   هر هفته  
177-12-17 آشنایی با تاریخ ادبیات جهان 5 1 خودخوان   45           یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
17-12-214 آشنایی با تاریخ ادبیات جهان     خودخوان   45           یک هفته در میان  
12-24-201 مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نو سواد 4 1 عادی زهرا امیری 45 چهارشنبه 11/30-13/30 225 96/7/19 ک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
175-12-17 کارآموزی 2 4 1 عادی مژده مداحی 25 یکشنبه 15.5-17.5 225 32ج ع 96/7/16 3جلسه پیاپی علم اطلاعات و دانش شناسی
194-12-17 مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی (ع) 7 1 عادی مژده مداحی 45 یکشنبه 15.5-17.5 225 3ج ن+8ج ع 96/7/23 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
201-12-17 مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی 8 1 عادی نوشین امیر پور سعید 45 سه شنبه 15.5-17.5 225  10ج ن  96/7/18 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-203 اصول خدمات مرجع 4 1 عادی راشین شمس الدینی 45 دوشنبه 15.5-17.5 225  10ج ن  96/7/24   علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
167-12-17 آشنایی با مطبوعات و رسانه ها 4 1 خودخوان   45            
12-24-225 کتابخانه های اموزشگاهی و توسعه یادگیری 4 1 خودخوان   45           علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
190-12-17 آمار برای کتابداران (ع) 6 1 عادی مریم حسام عارفی 45 شنبه 13/30-15/30 225 3ج ن+ج ع 96/7/15 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
161-12-17 سازماندهی مواد 1 (فهرست نویسی...) ع 2 1 عادی مهدیه مومن ابادی 45 چهارشنبه 13/30-15/30 225 2ج ن+ج ع 96/7/19 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-162 سازماندهی مواد 1 (فهرست نویسی...) ع 2 1 عادی مهدیه مومن ابادی 45 چهارشنبه 13/30-15/30 225 2ج ن+ج ع 96/7/19 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
17-12-166 سازماندهی مواد 2 (رده بندی دیویی) ع 3 1 عادی مهدیه مومن ابادی 45 چهارشنبه 15.5-17.5   2ج ن+ج ع 96/7/19 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-191 سازماندهی مواد 2 (رده بندی دیویی) ع 3 1 عادی مهدیه مومن ابادی 45 چهارشنبه 15.5-17.5   2ج ن+ج ع 96/7/19 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-191 سازماندهی مواد 2 (رده بندی کنگره)  5   عادی مهدیه مومن ابادی   چهارشنبه 11/30-13/30   2ج ن+ 16ج ع 96/7/19 هر هفته  
181-12-17 سازماندهی مواد 3 (رده بندی کنگره) ع 5 1 عادی مهدیه مومن ابادی 45 چهارشنبه 11/30-13/30 225 2ج ن+ 16ج ع 96/7/19 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
17-12-225 کتابخانه های آموزشگاهی و توسعه یادگیری 2 1 عادی نوشین امیر پور سعید 45 سه شنبه 15.5-17.5 225   یک هفته در میان  
214-12-17 نمایه سازی کتاب (ع) 4 1 عادی نوشین امیر پور سعید 45 سه شنبه 15.5-17.5 225 96/7/18 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
178-12-17 کتابخانه و توسعه پایدار 5 1 عادی نوشین امیر پور سعید 45 سه شنبه 15.5-17.5     یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
188-12-17 کار آموزی 3 6 1 عادی نوشین امیر پور سعید 12 پنج شنبه 11.5-13.5   32ج ع   هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
189-12-17 مدیریت نشریات ادواری (ع) 6 1 عادی نوشین امیر پور سعید 45 سه شنبه 13/30-15/30 225 3ج ن+8ج ع 96/8/2 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
197-12-17 تاریخ علوم 7 1 عادی نوشین امیر پور سعید 45 شنبه 13/30-15/30 225 96/7/29 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
202-12-17 نمایه سازی کتاب (ع) 7 1 عادی نوشین امیر پور سعید 45 سه شنبه 15.5-17.5 225 3ج ن+8ج ع 96/7/18 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
196-12-17 کتابخانه های دانشگاهی و توسعه علمی 8 1 خودخوان   45           علم اطلاعات و دانش شناسی
206-12-17 آشنایی با مدیریت دانش 7 1 عادی محمودی 45 شنبه 15.5-17.5 225 96/7/15 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
198-12-17 زبان شناسی کاربردی 8 1 خودخوان   45         یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-037 کار آموزی 3 7 1 عادی نوشین امیر پور سعید 12 پنج شنبه 11.5-13.5   32ج ع   هر هفته کارشناسی کتابداری 
12-24-199 تاریخ علم 4 1 عادی نوشین امیر پور سعید 45 شنبه 13/30-15/30 225 96/7/29 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
208-12-17 مرجع شناسی عمومی (عملی) 1 1 عادی یلدا رضوی 45 دو شنبه 9/5-11/5 225 3ج ن+ج ع 96/7/17 هرهفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-161 مرجع شناسی عمومی (عملی) 1 1 عادی یلدا رضوی 45 دو شنبه 9/5-11/5 225 3ج ن+ج ع 96/7/17 هرهفته علم اطلاعات و دانش شناسی
154-12-17 مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان (ع) 2 1 عادی یلدا رضوی 45 دوشنبه 11/30-13/30 225 2ج ن+8ج ع 96/7/17 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-157 مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان (ع) 2 1 عادی یلدا رضوی 45 دوشنبه 11/30-13/30 225 2ج ن+8ج ع 96/7/17 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-160 واژه پردازی (فارسی و لاتِین) (ع) 1 1 عادی یلدا رضوی 45 چهارشنبه 11.5-13.5 کارگاه 1 3ج ن+ج ع 96/8/3 هر هفته  
153-12-17 واژه پردازی (فارسی و لاتِین) (ع) 2 1 عادی یلدا رضوی 45 چهارشنبه 11.5-13.5 کارگاه 1 3ج ن+ج ع 96/8/3 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
172-12-17 آشنایی با ويراستاری و نشر (ع) 4 1 عادی یلدا رضوی 45 چهارشنبه 11.5-13.5 کارگاه 1 3ج ن+8ج ع 96/8/3 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-153 صنعت چاپ و نشر 4 1 عادی یلدا رضوی 45 دوشنبه 9.5-11.5 225 6ج ن 96/8/1 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
176-12-17 آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای (ع) 5 1 عادی یلدا رضوی 45 چهارشنبه 9.5-11.50 225 3ج ن+ج ع 96/7/19 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
187-12-17 سازماندهی رایانه ای منابع (ع) 6 1 عادی یلدا رضوی 45 چهارشنبه 11.5-13.5 225 3ج ن+8ج ع 96/7/19 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
17-12-183 آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی (ع) 6 1 عادی یلدا رضوی 45 چهارشنبه 11.5-13.5 225 2ج ن+8ج ع 96/7/19 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
199-12-17 طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی (ع) 7 1 عادی زهرا امیری 45 چهارشنبه 13/30-15/30 کارگاه2 3ج ن+8ج ع 96/7/19 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-200 مرجع شناسی علوم اسلامی 4 1 عادی ساره پیر مرادی 45 شنبه 15/30-17/30 225 3ج ن+8ج ع 96/7/17 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
17-12-216 خدمات برون کتابخانه ای 8 1 الکترونیکی                 علم اطلاعات و دانش شناسی
149-12-17 مقدمه ای بر کتابداری و اطلاع رسانی 1 1 عادی محمودی 45 چهارشنبه 15/30-17/30 225 6جلسه نظری 96/7/19 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-152 مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی 1 1 عادی محمودی 45 چهارشنبه 15/30-17/30 225 6جلسه نظری 96/7/19 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
185-12-17 آشنایی با نسخه های خطی و آثار کمیاب 6 1 خودخوان   45         یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-043 شیوه های مطالعه 8 1 عادی   45             کارشناسی کتابداری 
12-24-221 متون اختصاصی انگلیسی 3 4 1 عادی   45     225 8ج ن   هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-197 مبانی شبکه وسخت افزار 4 1 عادی ساره پیرمرادی 45 یکشنبه 11/30-13/30 کارگاه1 3ج ن+8ج ع 96/7/15 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-198 پایگاه داده 4 1 عادی پیرمرادی 45 یکشنبه 11/30-13/30 کارگاه 2 6 ج 96/7/17 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-202 سازماندهی مواد3 4 1 عادی مهدیه مومن ابادی 45 چهارشنبه 13/30-15/30 225 2ج ن+ 16ج ع 96/7/19 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-193 ریاضیات کاربردی 4   الکترونیکی   45             علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-229 خدمات اطلاعات اجتماعی 7 1 الکترونیکی   45              
                           
1224207 آمار مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی       مریم حسام عارفی 45 شنبه 13/30-15/30 225 12ج ن 96/7/15 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
1224215 آیین نگارش و ویراستاری علمی       آناهیتا مقیمی زاده 45 دوشنبه 13/30-15/30 225 6ج ن و 8 ج عملی 96/7/17 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
1224212 اصول طراحی نرم افزارهای کتابخانه ای       زهرا امیری 45 شنبه 15/30-17/30 225 6ج ن و 8 ج عملی 96/7/15 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
1224211 اطلاعات و دانش برای توسعه       زهرا امیری   چهارشنبه 15/30-17/30 225 6ج ن  96/7/19 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
1224209 زبان برنامه نویسی 1       مینو سلطانشاهی   یکشنبه 9/30-11/30 225 6ج ن و 8 ج عملی 96/7/16 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
1224219 فناوری های وب       زهرا امیری   یکشنبه 11/30-13/30 225 6ج ن 6 ج ع 96/7/16 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
                           
1224208 مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی       نوشین امیر پور سعید   سه شنبه 15/30-17/30 225 6 جلسه ن 96/7/18 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
1224217 مقدمات پردازش زبان طبیعی       مینو سلطانشاهی    سه شنبه 13/30-15/30 225 6 جلسه ن 96/7/18 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی