شماره درس نام درس شماره گروه وضعیت  استاد ظرفیت روز ساعت كلاس نظام هفتگی رشته تحصیلی
١١١١٤٠٧ ریاضی عمومی1 01 عادی دکتر حسنی سعدی ٤٥ شنبه و
پنج شنبه
7.30-9.30 ٢٤١   الکترونیک، مکانیک، عمران، خودرو، شیمی، پلیمر
١١١١٤١٢ ریاضی عمومی1 1 عادی دکتر حسنی سعدی ٤٥ شنبه و
پنج شنبه
7.30-9.30 ٢٤١   راه آهن
١١١١٤٠٨ ریاضی عمومی2 01 عادی دکتر حسنی سعدی ٤٥ شنبه و
پنج شنبه
9.30-11.30 ٢٤١   الکترونیک، مکانیک، عمران، خودرو، شیمی، پلیمر
١١١١٤١٣ ریاضی عمومی2 01 عادی دکتر حسنی سعدی ٤٥ شنبه و
پنج شنبه
9.30-11.30 ٢٤١   راه آهن
1111409 معادلات دیفرانسیل  01 عادی دکتر حسنی سعدی 45 شنبه و
پنج شنبه
11.30-13.30 ٢٤١   الکترونیک، مکانیک، عمران، خودرو، شیمی، پلیمر
1111411 ریاضی مهندسی  01
02
عادی دکتر علی اکبر مجیدی 45 سه شنبه و چهارشنبه 9.30-11.30 218   الکترونیک، مکانیک،خودرو شیمی پلیمر متالوژِی
1111411 ریاضی مهندسی  45   الکترونیک، مکانیک،خودرو شیمی پلیمر متالوژِی
١٥١١٠٧٦ محاسبات عددی 1
1
عادی دکتر اسماعیلی 45
45
یکشنبه 15.30-17.30 ٢٤١   راه آهن
١٥١١٠٧٥   الکترونیک،متالوژی،شیمی، پلیمر، عمران،مکانیک،خودرو
١١١٧١٧٧ آمار و احتمال
01 عادی دکتر معافی ٤٥ یکشنبه  7.30-9.30 ٢١٨   الکترونیک
     
١١١٧١٨٢   عمران
     
١٣٢٠٠١١ آمار مهندسي 01 عادی خودخوان           راه آهن
١٣٢٠٠٣٠ تئوری احتمالات و کاربرد آن 01 عادی خودخوان           راه آهن
١١١٣٢٥٨ فیزیک1 01 عادی دکتر رضا دریجانی ٤٥ سه شنبه 7.30-11.30 ٢٤١   الکترونیک، مکانیک، عمران، شیمی، پلیمر،متالوژی،راه آهن، خودرو
١١١٣٢٥٩ فیزیک2 01 عادی دکتر محسن میرحبیبی ٤٥ دو شنبه 7.30-11.30 ٢٤١   الکترونیک، مکانیک،شیمی، پلیمر،متالوژی،راه آهن
١١١٣٢٥٩ فیزیک2 02 عادی دکتر محسن میرحبیبی ٤٥ دو شنبه 7.30-11.30 ٢٤١   الکترونیک، مکانیک،شیمی، پلیمر،متالوژی،راه آهن
١١١٣٢٦٠ آز فیزیک1 01 عادی مهشید غیاثی ١٢ دوشنبه 9.30-11.30 س 1   با هماهنگی استاد میتوانید گروه دیگری شرکت کنید.
١١١٣٢٦٠ آز فیزیک1 02 عادی مهشید غیاثی ١٢ دوشنبه 11.30-13.30 س 1   با هماهنگی استاد میتوانید گروه دیگری شرکت کنید.
١١١٣٢٦٠ آز فیزیک1 03 عادی مهشید غیاثی ١٢          
١١١٣٢٦٣ آز فیزیک2 01 عادی مهشید غیاثی ١٢ یکشنبه 11.30-13.30 س 1   با هماهنگی استاد میتوانید گروه دیگری شرکت کنید.
١١١٣٢٦٣ آز فیزیک2 02 عادی مهشید غیاثی ١٢ یکشنبه 13.30-15.30 س 1   با هماهنگی استاد میتوانید گروه دیگری شرکت کنید.
١١١٣٢٦٣ آز فیزیک2 03 عادی مهشید غیاثی ١٢          
١٥١١٠٩١ برنامه  سازی کامپیوتر 01 عادی دکتر ماشین چی ٤٥ شنبه 11.30-13.30 ٢٤٣   عمران، راه آهن،خودرو و مکانیک
١٥١١٠٩١ برنامه  سازی کامپیوتر 02 عادی دکتر ماشین چی ٤٥ شنبه 13.30-15.30 ٢٤٣   عمران، راه آهن،خودرو و مکانیک
١١١٤٢٩٥ شیمی عمومی 01 عادی دکتر امیرخسرو بهشتی ٤٥ یکشنبه 9.30-11.30 ٢٢٤   مکانیک، پلیمر،متالوژی،راه آهن
١١١٤٣٠٠ آز شیمی عمومی 01 عادی دکتر امیرخسرو بهشتی            
١٣١٥٢٤١ نقشه کشی صنعتی 01 عادی مهندس اصغر نگارستانی   پنج شنبه 11.30-14.30 ٢٢٦   خودرو
١٣٢٠٠١٢ نقشه کشی صنعتی1 01 عادی     راه آهن
١٣١٥٠٠٤ نقشه کشی صنعتی1 01 عادی     مکانیک
١٣١٥٠١٠ نقشه کشی صنعتی2 01 عادی مهندس اصغر نگارستانی ١٥ پنج شنبه  11.30-14.30 کارگاه 2   مکانیک
١٣٢٠٠٤٥ ١٥   راه آهن
1315021
1315091
1313046
مکانیک سیالات 1 01 عادی فخری ااسادات عباسی ١٠ پنج شنبه  9.30-12.30 ٢١٨   مکانیک
 خودرو
عمران
١٣١٥٠٢٣ مکانیک سیالات 2 01 عادی خودخوان  ١٠         مکانیک
١٣١٥٠٦٧ آزمايشگاه سيالات 01 عادی دکتر فتحی   ١٠ دوشنبه 7.30-9.30      
1315019
1315135
ترمودینامیک 1 01 عادی خودخوان           مکانیک
خودرو
١٣١٥٠٢٢ ترمودینامیک 2 01 عادی خودخوان           مکانیک
١٣١٥١٣٧ آز ترمودینامیک 01 عادی دکتر فتحی   ١٠ دوشنبه 9.30-11.30      
١٣١٥١٣٨ سيستمهاي هيدروليك و نيوماتيك و آزمايشگاه 01 عادی خودخوان ٤٥         مکانیک
١٣١٥٢٥١ هيدروليك و نيوماتيك   خودرو
1315008
1315140
انتقال حرارت 1 01 عادی خودخوان            خودرو
مکانیک
١٣١٥٢٢٣ انتقال حرارت 2 01 عادی خودخوان             مکانیک
١٣١٥٢٢٩ مقدمه اي بر سيالات محاسباتي 01 عادی خودخوان ٤٥          مکانیک
1315039
1315009
1313038
استاتیک 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی 45
45
45
سه شنبه و چهارشنبه 11.30-13.30 ٢١٨   متالوژی
مکانیک،خودرو
عمران
1313047
1315089
استاتیک و مقاومت مصالح 01 عادی خودخوان 45
45
        راه آهن
شیمی ، پلیمر
1315044
1313043
1315012
مقاومت مصالح 1 01 عادی دکتر فتحی 45
45
45
شنبه 13:30-17:30 ٢٣٦   متالوژی
عمران
مکانیک و خودرو
1315020
1313126
مقاومت مصالح 2 01 عادی خودخوان 45
45
        مکانیک و خودرو
عمران
1315013
1313042
دینامیک 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی 45
45
45

سه شنبه
12-30-14.30 ٢١٨   مکانیک
عمران
١٣١٥٠٩٧   خودرو
١٣١٥٠١٧ دینامیک ماشین 01 عادی خودخوان ٤٥         مکانیک خودرو
1315026
1315244
طراحی اجزای 1 01 عادی خودخوان ٤٥         مکانیک
خودرو
١٣١٥١٢٦ طراحی اجزای 2 01 عادی خودخوان ٤٥         مکانیک
١٣١٥٢٥٠ مباني مهندسي طراحي خودرو 01 ٤٥   خودرو
١٣١٥١٠٦ مقدمه اي براجزاء محدود 01 عادی خودخوان ٤٥         مكانيك
١٣١٥٢٥٤ روشهاي المان محدود ٤٥   خودرو
١٣١٥٠٧٠ ارتعاشات مكانيكي 01 عادی خودخوان ٤٥         مکانیک خودرو
١٣١٩٠٤٧ كنترل اتوماتيك 01 عادی محمد اسلامی   سه شنبه 8.30-11.30 ٢٣٨   مکانیک خودرو
١٣١٥١٣٩ آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات 01 عادی دکتر فتحی   ١٠ دوشنبه 9.30-1130 کارگاه فنی  و مهندسی    
١٣١٥١٣٣ دکتر فتحی   ١٠ کارگاه فنی  و مهندسی  
١٣١٥٠٢٥ آزمايشگاه مقاومت مصالح 01 عادی اساتید گروه مکانیک ١٥   متعاقبا اعلام میشود     مکانیک خودرو
١٣١٥١٩١ كارگاه اتومكانيك 01 عادی اساتید گروه مکانیک ١٥   متعاقبا اعلام میشود     مکانیک خودرو
١٣١٥١٠٧ زبان تخصصي مكانيك 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی           مکانیک
١٣١٥٢٣٧ زبان تخصصي خودرو 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی           خودرو
١٣١٤٠٥٤ مديريت و كنترل پروژه 01 عادی خودخوان ٤٥         مکانیک
١٣١٥٢٣١ مدیریت صنعتی در خودرو 01 عادی خودخوان ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٤٠ سيستم هاي سوخت رساني ١ عادی خودخوان ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٤٣ آيروديناميك خودرو 01 عادی خودخوان ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٤٢ موتورهاي احتراق داخلي 01 عادی خودخوان ٤٥         خودرو
١٣١٥١٨٧ سوخت و احتراق 01 عادی خودخوان ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٩٥     مکانیک
١٣١٥٢٤٥ روش هاي طراحي مهندسي ١ عادی اساتید گروه مکانیک ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٣٩ كارگاه ريخته گري و قالب سازي ١ عادی اساتید گروه مکانیک ١٥   متعاقبا اعلام میشود     خودرو
١٣١٥٢٢٨ آزمايشگاه انتقال حرارت ١ عادی دکتر فتحی     دوشنبه 9.30-11.30      
١٣١٥٢٤٧ مباني ديناميك خودرو ١ عادی خودخوان ٤٥          
١٣١٥٢٤٦ طراحي اجزاء خودرو به كمك كامپيوتر ١ عادی خودخوان ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٤٩ سيستم هاي شاسي و بدنه خودرو و كارگاه ١ عادی خودخوان ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٥٠ مباني مهندسي طراحي خودرو ١ عادی خودخوان ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٤٨ سيستمهاي انتقال قدرت و كارگاه ١ عادی خودخوان ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٣٨ روش هاي توليد اجزاء خودرو 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی ٤٥         خودرو
١٣١٥٢١١ روشهاي توليد و كارگاه   مکانیک
١٣١٥٢٣٦ اقتصاد مهندسی 01 عادی خودخوان ٤٥     ٢٣٨   خودرو
١٣٢٠٠٤٢ ٤٥   راه آهن
١٣١٤٠٤٦ ٤٥   عمران
١٣١٥١٢٨ کارگاه ماشین ابزار 01 عادی در برنامه مجزا کارگاههای فنی و مهندسی درج شده است کارگاه   مکانیک و خودرو
١٣١٥١٩٠ كارگاه جوشكاري و ورقكاري 01 عادی در برنامه مجزا کارگاههای فنی و مهندسی درج شده است کارگاه   مکانیک و خودرو
١٣١٥٠١٥ علم مواد  01 عادی مهندس مهدی شاه میرزایی ٤٥ دوشنبه 11:30-13:30 ٢٣٨   مکانیک و خودرو
1319007
1319034
مبانی مهندسی برق 1 01 عادی مهندس سمیه محمدی 45
45
دو شنبه 9:30-11:30 ٢٤٢   راه آهن خودرو
متالوژی  مکانیک
١٣١٩٠٤٦ مبانی مهندسی برق 2 01 عادی آقای مهرالحسنی   شنبه 9:30-11:30 ٢٤٢   راه آهن خودرو
متالوژی  مکانیک
١٣١٩٠٠٩ آز مبانی مهندسی برق  01 عادی مهندس آریانفر ١٥ سه شنبه 7:30-9:30 کارگاه برق    مکانیک راه آهن
١٣١٩٠٠٩ آز مبانی مهندسی برق  02 عادی مهندس آریانفر ١٥     کارگاه برق    مکانیک راه آهن
١٣١٥٢٢٦ طراحي سيستمهاي تهويه مطبوع1 01 عادی خودخوان ٤٥  شنبه  7:30-9:30 ٢٣٨    مکانیک -اجرایی
١٣١٥٢٥٨ طراحي سيستمهاي تهويه و گرمايش خودرو 01 عادی   خودرو
١٣١٥٢٢٧ سيستمهاي انتقال آب 01 عادی سوده کاظمی  ٤٥ چهارشنبه 15.30-17.30 ٢١٨    مکانیک -عمران
١٣١٥٢١٢ پلاستيسيته عملي و تغيير شكل فلزات 01 عادی مهندس مهدی شاه میرزایی ٤٥          مکانیک -متالوژی
١٣١٥٢٠٧ مقاومت مصالح 3 01 عادی   ٤٥          مکانیک
١٣١٥٢٠٨ مكانيك شكست مقدماتي 01 عادی   ٤٥          مکانیک
١٣١٥٢٩٨ پروژه تخصصي  (گرایش جامدات) 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی ٣   گذراندن حداقل 105 واحد درسي      مکانیک -جامدات
١٣١٥٢٩٨ پروژه تخصصي (گرایش سیالات) 02 عادی دکتر علی اکبر مجیدی ٣   گذراندن حداقل 105 واحد درسي      مکانیک - سیالات
١٣١٥٢٩٨ پروژه تخصصي (خودرو) 03 عادی دکتر علی اکبر مجیدی ٣   گذراندن حداقل 105 واحد درسي     خودرو
١٣١٥٢٣٣ کارآموزی 1 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی   چهارشنبه 10.30-11.30
مراجعه به استاد اتاق142
١٤٢   مکانیک
١٣١٥٢٣٥ کارآموزی 2 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی   چهارشنبه 10.30-11.30
مراجعه به استاد اتاق142
١٤٢   مکانیک
١٣٢٠٠٩٠ کارآموزی 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی ١٢ چهارشنبه 11.30-13.30
مراجعه به استاد اتاق142
١٤٢   راه اهن
١٣٢٠٠٨٨ پروژه- پایان نامه 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی ٦ چهارشنبه مراجعه به استاد اتاق 142 ١٤٢   راه اهن
١٣٢٠٠١٦ مباني ارتباطات و علائم الكتريكي 01 عادی خودخوان ٤٥         راه اهن
١٣٢٠٠٤٠ ایمنی و مسیر حرکت 01 عادی خودخوان ٤٥         راه اهن
١٣٢٠٠١٤ تئوري رفتار لكوموتيو و واگن 01 عادی خودخوان ٤٥         راه اهن
١٣٢٠٠١٨ اقتصاد عمومی 01 عادی خودخوان ٤٥ کلیه دروس رشته راه آهن به جز درس راه آهن خودخوان هستند   راه اهن
١٣٢٠٠١٩ اصول حسابداری یا هزینه یابی 01 عادی خودخوان ٤٥   راه اهن
١٣٢٠٠٢٩ تحقیق در عملیات 1  01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٣١ ارزیابی کار و زمان 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٤٣ کنترل پروژه 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٤٤ تحلیل سیستم ها 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٢١ مباني زير سازي و روسازي راه آهن 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٠٦ طرح هندسي خط 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٠٨ برنامه يزي حمل و نقل 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣١٤٠٥٣ اصول مديريت و تئوري سازمان 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣١٤٠٥٢ مهندسي فاكتورهاي انساني 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣١٤٠٥٠ تحقيق در عمليات 2 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٠٣ مقررات عمومي حركت 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠١٦ مباني ارتباطات و علائم الكتريكي 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٤٦ طرح سيستمهاي اطلاعاتي و كنترل مديريت 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣١٤٠٤٩ اصول شبيه سازي 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠١٥ تعرفه و بازرگاني راه-آهن 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠١٤ تئوري رفتار لكوموتيو و واگن 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠١٠ سيستم-هاي تخليه و بارگيري 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠١٣ تقاضا در حمل و نقل 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٢٢ تئوري حركت قطارها 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٢٥ بررسي فني و اقتصادي انتخاب مسير 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠١٧ طراحي ايستگاها و خطوط صنعتي 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٢٠ روشهاي برنامه ريزي حركت قطارها 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٤٠ ايمني مسير و حركت 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣١٤٠٥١ بازاريابي و مديريت بازار 01 عادی خودخوان ٤٥    
١٣٢٠٠٨١ راه آهن 01 عادی دکتر مجیدی ٤٥   راه آهن