شماره درس نام درس شماره گروه وضعیت  استاد ظرفیت روز ساعت كلاس نظام هفتگی رشته تحصیلی
١١١١٤٠٧ ریاضی عمومی1 01 عادی دکتر حسنی سعدی ٤٥
پنج شنبه
7.30-11.30 ٢٤١   الکترونیک، مکانیک، عمران، خودرو، شیمی، پلیمر
١١١١٤١٢ ریاضی عمومی1 02 عادی دکتر حسنی سعدی ٤٥ پنج شنبه 7.30-11.30 ٢٤١   راه آهن
١١١١٤٠٨ ریاضی عمومی2 01 عادی دکتر رضا قلی ٤٥ یکشنبه 7.30-10.30 ٢١٨   الکترونیک، مکانیک، عمران، خودرو، شیمی، پلیمر
١١١١٤١٣ ریاضی عمومی2 01 عادی دکتر رضا قلی ٤٥ یکشنبه 7.30-10.30 ٢١٨   راه آهن
1111409 معادلات دیفرانسیل  01 عادی دکتر رضا قلی 45 یکشنبه 10.30-13.30 ٢١٨   الکترونیک، مکانیک، عمران، خودرو، شیمی، پلیمر
1111409 معادلات دیفرانسیل  02 عادی دکتر رضا قلی 45 یکشنبه 10.30-13.30 ٢١٨   الکترونیک، مکانیک، عمران، خودرو، شیمی، پلیمر
1111411 ریاضی مهندسی  01
02
عادی دکتر علی اکبر مجیدی 45 سه شنبه و چهارشنبه 7.30-9.30 218   الکترونیک، مکانیک،خودرو شیمی پلیمر متالوژِی
1111411 ریاضی مهندسی  45   الکترونیک، مکانیک،خودرو شیمی پلیمر متالوژِی
١٥١١٠٧٦ محاسبات عددی 1
1
عادی دکتر اسماعیلی 45
45
یکشنبه 15.30-17.30 ٢٤١   راه آهن
١٥١١٠٧٥   الکترونیک،متالوژی،شیمی، پلیمر، عمران،مکانیک،خودرو
١١١٧١٧٧ آمار و احتمال
01 عادی دکتر معافی ٤٥ یکشنبه  11.30-13.30 ٢٤١   الکترونیک
     
١١١٧١٨٢   عمران
     
١٣٢٠٠١١ آمار مهندسي 01 عادی دکتر معافی   یکشنبه 11.30-13.30 ٢٤١   راه آهن
١٣٢٠٠٣٠ تئوری احتمالات و کاربرد آن 01 عادی دکتر معافی   یکشنبه 11.30-13.30 ٢٤١   راه آهن
١١١٣٢٥٨ فیزیک1 01 عادی دکتر رضا دریجانی ٤٥ سه شنبه 7.30-10.30 ٢٤١   الکترونیک، مکانیک، عمران، شیمی، پلیمر،متالوژی،راه آهن، خودرو
١١١٣٢٥٩ فیزیک2 01 عادی دکتر محسن میرحبیبی ٤٥ دو شنبه 7.30-10.30 ٢٤١   الکترونیک، مکانیک،شیمی، پلیمر،متالوژی،راه آهن
١١١٣٢٥٩ فیزیک2 02 عادی دکتر محسن میرحبیبی ٤٥ دو شنبه 7.30-10.30 ٢٤١   الکترونیک، مکانیک،شیمی، پلیمر،متالوژی،راه آهن
١١١٣٢٦٠ آز فیزیک1 01 عادی دکتر دریجانی ١٢ سه شنبه 11.30-13.30 س 1   با هماهنگی استاد میتوانید گروه دیگری شرکت کنید.
١١١٣٢٦٠ آز فیزیک1 02 عادی دکتر دریجانی ١٢ سه شنبه 13.30-15.30 س 1   با هماهنگی استاد میتوانید گروه دیگری شرکت کنید.
١١١٣٢٦٠ آز فیزیک1 03 عادی   ١٢          
١١١٣٢٦٣ آز فیزیک2 01 عادی دکتر میرحبیبی ١٢ دوشنبه 11.30-13.30 س 1   با هماهنگی استاد میتوانید گروه دیگری شرکت کنید.
١١١٣٢٦٣ آز فیزیک2 02 عادی دکتر میرحبیبی ١٢ پنج شنبه 9.30-11.30 س 1   با هماهنگی استاد میتوانید گروه دیگری شرکت کنید.
١١١٣٢٦٣ آز فیزیک2 03 عادی   ١٢          
١٥١١٠٩١ برنامه  سازی کامپیوتر 01 عادی دکتر ماشین چی ٤٥ شنبه 11.30-13.30 ٢٤٣   عمران، راه آهن،خودرو و مکانیک
١٥١١٠٩١ برنامه  سازی کامپیوتر 02 عادی دکتر ماشین چی ٤٥ شنبه 13.30-15.30 ٢٤٣   عمران، راه آهن،خودرو و مکانیک
١١١٤٢٩٥ شیمی عمومی 01 عادی دکتر امیرخسرو بهشتی ٤٥ یکشنبه 9.30-11.30 ٢٢٤   مکانیک، پلیمر،متالوژی،راه آهن
١١١٤٣٠٠ آز شیمی عمومی 01 عادی دکتر امیرخسرو بهشتی            
١٣١٥٢٤١ نقشه کشی صنعتی 01 عادی مهندس اصغر نگارستانی   پنج شنبه 7.30-9.30 ٢٢٦   خودرو
١٣٢٠٠١٢ نقشه کشی صنعتی1 01 عادی     راه آهن
١٣١٥٠٠٤ نقشه کشی صنعتی1 01 عادی     مکانیک
١٣١٥٠١٠ نقشه کشی صنعتی2 01 عادی مهندس اصغر نگارستانی ١٥ پنج شنبه  9.30-11.30 کارگاه 2   مکانیک
١٣٢٠٠٤٥ ١٥   راه آهن
1315021
1315091
1313046
مکانیک سیالات 1 01 عادی دکتر امین انجم شعاع ١٠ دوشنبه 7.30-11.30 ٢١٨   مکانیک
 خودرو
عمران
١٣١٥٠٢٣ مکانیک سیالات 2 01 عادی فخر السادات عباسی ١٠         مکانیک
١٣١٥٠٦٧ آزمايشگاه سيالات 01 عادی دکتر فتحی   ١٠ چهارشنبه 7.30-8.30 محل کارگاها    
1315019
1315135
ترمودینامیک 1 01 عادی دکتر عدالتی           مکانیک
خودرو
١٣١٥٠٢٢ ترمودینامیک 2 01 عادی دکتر عدالتی           مکانیک
١٣١٥١٣٧ آز ترمودینامیک 01 عادی دکتر فتحی   ١٠ چهارشنبه 9.30-11.30 محل کارگاها    
١٣١٥١٣٨ سيستمهاي هيدروليك و نيوماتيك و آزمايشگاه 01 عادی دکتر فتحی   ٤٥ پنج شنبه 7.30-9.30 ٢١٨   مکانیک
١٣١٥٢٥١ هيدروليك و نيوماتيك   خودرو
1315008
1315140
انتقال حرارت 1 01 عادی دکتر فتحی            خودرو
مکانیک
١٣١٥٢٢٣ انتقال حرارت 2 01 عادی دکتر فتحی ٤٥ پنج شنبه 9.30-11.30 ٢١٨     مکانیک
١٣١٥٢٢٩ مقدمه اي بر سيالات محاسباتي 01 عادی فخر السادات عباسی ٤٥          مکانیک
1315039
1315009
1313038
استاتیک 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی 45
45
45
سه شنبه و چهارشنبه 11.30-13.30 ٢١٨   متالوژی
مکانیک،خودرو
عمران
1313047
1315089
استاتیک و مقاومت مصالح 01 عادی نیک اندیش 45
45
        راه آهن
شیمی ، پلیمر
1315044
1313043
1315012
مقاومت مصالح 1 01 عادی   45
45
45
  متعاقبا اعلام میشود     متالوژی
عمران
مکانیک و خودرو
1315020
1313126
مقاومت مصالح 2 01 عادی لیلا رضازاده 45
45
    ٢٣٨   مکانیک و خودرو
عمران
1315013
1313042
دینامیک 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی 45
45
45
سه شنبه و چهارشنبه 13.30-13.30 ٢١٨   مکانیک
عمران
١٣١٥٠٩٧   خودرو
١٣١٥٠١٧ دینامیک ماشین 01 عادی محمد تاوید ٤٥ پنج شنبه 9.30-11.30 ٢١٨   مکانیک خودرو
1315026
1315244
طراحی اجزای 1 01 عادی لیلا رضازاده ٤٥         مکانیک
خودرو
١٣١٥١٢٦ طراحی اجزای 2 01 عادی لیلا رضازاده ٤٥         مکانیک
١٣١٥٢٥٠ مباني مهندسي طراحي خودرو 01 ٤٥   خودرو
١٣١٥١٠٦ مقدمه اي براجزاء محدود 01 عادی دکتر مجیدی ٤٥         مكانيك
١٣١٥٢٥٤ روشهاي المان محدود ٤٥   خودرو
١٣١٥٠٧٠ ارتعاشات مكانيكي 01 عادی دکتر فتحی ٤٥         مکانیک خودرو
١٣١٩٠٤٧ كنترل اتوماتيك 01 عادی خانم سمیه محمدی     مراجعه به استاد      مکانیک خودرو
١٣١٥١٣٩ آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات 01 عادی دکتر فتحی   ١٠ چهارشنبه 8.30-9.30 کارگاه فنی  و مهندسی    
١٣١٥١٣٣ دکتر فتحی   ١٠ کارگاه فنی  و مهندسی  
١٣١٥٠٢٥ آزمايشگاه مقاومت مصالح 01 عادی اساتید گروه مکانیک ١٥   متعاقبا اعلام میشود     مکانیک خودرو
١٣١٥١٩١ كارگاه اتومكانيك 01 عادی اساتید گروه مکانیک ١٥   متعاقبا اعلام میشود     مکانیک خودرو
١٣١٥١٠٧ زبان تخصصي مكانيك 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی ١٥         مکانیک
١٣١٥٢٣٧ زبان تخصصي خودرو 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی ١٥         خودرو
١٣١٤٠٥٤ مديريت و كنترل پروژه 01 عادی خودخوان ٤٥         مکانیک
١٣١٥٢٣١ مدیریت صنعتی در خودرو 01 عادی فخر السادات عباسی ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٤٠ سيستم هاي سوخت رساني ١ عادی فخر السادات عباسی ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٤٣ آيروديناميك خودرو 01 عادی فخر السادات عباسی ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٤٢ موتورهاي احتراق داخلي 01 عادی خودخوان ٤٥         خودرو
١٣١٥١٨٧ سوخت و احتراق 01 عادی دکتر مجیدی ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٩٥     مکانیک
١٣١٥٢٤٥ روش هاي طراحي مهندسي ١ عادی فخر السادات عباسی ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٣٩ كارگاه ريخته گري و قالب سازي ١ عادی اساتید گروه مکانیک ١٥   متعاقبا اعلام میشود     خودرو
١٣١٥٢٢٨ آزمايشگاه انتقال حرارت ١ عادی دکتر فتحی     چهارشنبه 9.30-11.30      
١٣١٥٢٤٧ مباني ديناميك خودرو ١ عادی خودخوان ٤٥          
١٣١٥٢٤٦ طراحي اجزاء خودرو به كمك كامپيوتر ١ عادی دکتر مجیدی ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٤٩ سيستم هاي شاسي و بدنه خودرو و كارگاه ١ عادی خودخوان ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٥٠ مباني مهندسي طراحي خودرو ١ عادی رضازاده ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٤٨ سيستمهاي انتقال قدرت و كارگاه ١ عادی خودخوان ٤٥         خودرو
١٣١٥٢٣٨ روش هاي توليد اجزاء خودرو 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی ٤٥         خودرو
١٣١٥٢١١ روشهاي توليد و كارگاه   مکانیک
١٣١٥٢٣٦ اقتصاد مهندسی 01 عادی دکتر دریجانی ٤٥ دوشنبه 9.30-11.30 ١٠٨   خودرو
١٣٢٠٠٤٢ ٤٥   راه آهن
١٣١٤٠٤٦ ٤٥   عمران
١٣١٥١٢٨ کارگاه ماشین ابزار 01 عادی در برنامه مجزا کارگاههای فنی و مهندسی درج شده است کارگاه   مکانیک و خودرو
١٣١٥١٩٠ كارگاه جوشكاري و ورقكاري 01 عادی در برنامه مجزا کارگاههای فنی و مهندسی درج شده است کارگاه   مکانیک و خودرو
١٣١٥٠١٥ علم مواد  01 عادی مهندس مهدی شاه میرزایی ٤٥     ٢٣٨   مکانیک و خودرو
1319007
1319034
مبانی مهندسی برق 1 01 عادی مهندس سمیه محمدی 45
45
    ٢٤٢   راه آهن خودرو
متالوژی  مکانیک
١٣١٩٠٤٦ مبانی مهندسی برق 2 01 عادی خودخوان       ٢٤٢   راه آهن خودرو
متالوژی  مکانیک
١٣١٩٠٠٩ آز مبانی مهندسی برق  01 عادی مهندس آریانفر ١٥     کارگاه برق    مکانیک راه آهن
١٣١٩٠٠٩ آز مبانی مهندسی برق  02 عادی مهندس آریانفر ١٥     کارگاه برق    مکانیک راه آهن
١٣١٥٢٢٦ طراحي سيستمهاي تهويه مطبوع1 01 عادی رضازاده ٤٥          مکانیک -اجرایی
١٣١٥٢٥٨ طراحي سيستمهاي تهويه و گرمايش خودرو 01 عادی   خودرو
١٣١٥٢٢٧ سيستمهاي انتقال آب 01 عادی فخر السادات عباسی ٤٥          مکانیک -عمران
١٣١٥٢١٢ پلاستيسيته عملي و تغيير شكل فلزات 01 عادی مهندس مهدی شاه میرزایی ٤٥          مکانیک -متالوژی
١٣١٥٢٠٧ مقاومت مصالح 3 01 عادی   ٤٥          مکانیک
١٣١٥١٨٢ توربوماشین     محمد تاوید            
١٣١٥٢٠٨ مكانيك شكست مقدماتي 01 عادی دکتر مجیدی ٤٥          مکانیک
١٣١٥٢٩٨ پروژه تخصصي  (گرایش جامدات) 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی ٣ دوشنبه 9.30-11 ١٤١    مکانیک -جامدات
١٣١٥٢٩٨ پروژه تخصصي (گرایش سیالات) 02 عادی دکتر علی اکبر مجیدی ٣ دوشنبه 9.30-11 ١٤١    مکانیک - سیالات
١٣١٥٢٩٨ پروژه تخصصي (خودرو) 03 عادی دکتر علی اکبر مجیدی ٣ دوشنبه 9.30-11 ١٤١   خودرو
١٣١٥٢٣٣ کارآموزی 1 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی   دوشنبه ١١ ١٤١   مکانیک
١٣١٥٢٣٥ کارآموزی 2 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی   چهارشنبه ١١ ١٤١   مکانیک
١٣٢٠٠٩٠ کارآموزی 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی ١٢ چهارشنبه ١١ ١٤١   راه اهن
١٣٢٠٠٨٨ پروژه- پایان نامه 01 عادی دکتر علی اکبر مجیدی ٦ چهارشنبه 9.30-11 ١٤١   راه اهن
١٣٢٠٠١٦ مباني ارتباطات و علائم الكتريكي 01 عادی خودخوان ٤٥         راه اهن
١٣٢٠٠٤٠ ایمنی و مسیر حرکت 01 عادی خودخوان ٤٥         راه اهن
١٣٢٠٠١٤ تئوري رفتار لكوموتيو و واگن 01 عادی خودخوان ٤٥         راه اهن
١٣٢٠٠١٨ اقتصاد عمومی 01 عادی خودخوان ٤٥ کلیه دروس رشته راه آهن به جز درس راه آهن خودخوان هستند   راه اهن
١٣٢٠٠١٩ اصول حسابداری یا هزینه یابی 01 عادی خودخوان ٤٥   راه اهن
١٣٢٠٠٢٩ تحقیق در عملیات 1  01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٣١ ارزیابی کار و زمان 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٤٣ کنترل پروژه 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٤٤ تحلیل سیستم ها 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٢١ مباني زير سازي و روسازي راه آهن 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٠٦ طرح هندسي خط 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٠٨ برنامه يزي حمل و نقل 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣١٤٠٥٣ اصول مديريت و تئوري سازمان 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣١٤٠٥٢ مهندسي فاكتورهاي انساني 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣١٤٠٥٠ تحقيق در عمليات 2 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٠٣ مقررات عمومي حركت 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠١٦ مباني ارتباطات و علائم الكتريكي 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٤٦ طرح سيستمهاي اطلاعاتي و كنترل مديريت 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣١٤٠٤٩ اصول شبيه سازي 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠١٥ تعرفه و بازرگاني راه-آهن 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠١٤ تئوري رفتار لكوموتيو و واگن 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠١٠ سيستم-هاي تخليه و بارگيري 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠١٣ تقاضا در حمل و نقل 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٢٢ تئوري حركت قطارها 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٢٥ بررسي فني و اقتصادي انتخاب مسير 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠١٧ طراحي ايستگاها و خطوط صنعتي 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٢٠ روشهاي برنامه ريزي حركت قطارها 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣٢٠٠٤٠ ايمني مسير و حركت 01 عادی خودخوان ٤٥   راه آهن
١٣١٤٠٥١ بازاريابي و مديريت بازار 01 عادی خودخوان ٤٥    
١٣٢٠٠٨١ راه آهن 01 عادی دکتر مجیدی ٤٥   راه آهن