رشته شماره رشته شماره درس نام درس گروه ظرفیت استاد  محل تشکیل کلاس شماره کلاس روز هفته ساعت شروع نظام هفتگی شروع کلاس
مهندسی عمران 13 1313053 تکنولوژی بتن 1 69 دکتر حمید قنبری پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 شنبه 15:30-17:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313058 آزمایشگاه تکنولوژی بتن 1 69 دکتر حمید قنبری پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 سه شنبه 15:30-17:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313051  مکانیک خاک 1 69 مهندس صادق حمیدی پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 چهار شنبه 13:30-15:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313052 آزمایشگاه مکانیک خاک 1 69 دکتر فاطمه حسینی پور پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 چهار شنبه 9:30-11:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313041 نقشه برداری 1 و عملیات 1 69 دکتر علیرضا نجف زاده پردیس1-ساختمان کلاس ها آزمایشگاه زمین یک شنبه 8-12 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313128 اصول مهندسي زلزله و باد 1 69 مهندس علیرضا قربی پردیس2-ساختمان کلاس ها     مراجعه به استاد    
مهندسی عمران 13 1313054 تحلیل سازه 1  1 69 مهندس علیرضا قربی پردیس2-ساختمان کلاس ها     مراجعه به استاد    
مهندسی عمران 13 1313124 نرم افزارهاي مهندسي عمران 1 69 مهندس علیرضا قربی پردیس2-ساختمان کلاس ها     مراجعه به استاد    
مهندسی عمران 13 1313125 مبانی GISدر  عمران 1 69 مهندس علیرضا قربی پردیس2-ساختمان کلاس ها     مراجعه به استاد    
مهندسی عمران 13 1313111 پروژه سازه-هاي بتن آرمه 1 69 مهندس علیرضا قربی پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 شنبه مراجعه به استاد هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313059 سازه های بتن آرمه 1  1 69 مهندس افشین سلاجقه پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 پنج شنبه 13:30-15:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313060 سازه های فولادی 1 1 69 مهندس افشین سلاجقه پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 پنج شنبه 11:30-13:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313094 سازه های فولادی 2 1 69 مهندس افشین سلاجقه پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 پنج شنبه 15:30-17:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313313 بارگذاري 1 69 مهندس افشین سلاجقه پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 پنج شنبه 9:30-11:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313057 متره و برآورد و پروژه 1 69 مهندس حسام ابوالحسنی پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 دوشنبه 13:30-15:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313037 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 1 69 مهندس عظیمه منصوری پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 یک شنبه 13:30-15:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313319 روش هاي اجراي ساختمان 1 69 مهندس عظیمه منصوری پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 یک شنبه 9:30-11:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313093 سازه های بتن آرمه 2 1 69 مهندس عظیمه منصوری پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 یک شنبه 7:30-9:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313123 پروژه تخصصی 1 69 مهندس میترا قربی پردیس2-ساختمان کلاس ها 133   مراجعه به استاد هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313320 طراحی معماری  1 69 مهندس میترا قربی پردیس2-ساختمان کلاس ها 133   مراجعه به استاد هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313362 کارآموزی 1 69 مهندس علیرضا قربی پردیس2-ساختمان کلاس ها 133   مراجعه به استاد هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313110 زبان تخصصی 1 69 مهندس علیرضا قربی پردیس2-ساختمان کلاس ها 133   مراجعه به استاد هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313045 طراحی معماری و شهرسازی 1 69 دکتر الهام شاه حسینی پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 سه شنبه 11:30-13:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313038 استاتیک 1 69 دکتر علی اکبر مجیدی پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 سه شنبه  8:0-11 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313225 پروژه سازه هاي فولادي 1 69 دکتر علی اکبر مجیدی پردیس2-ساختمان کلاس ها 141   مراجعه به استاد هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313042 دینامیک 1 69 دکتر علی اکبر مجیدی پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 پنج شنبه 8:0-11 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313043 مقاومت مصالح 1 1 69 دکتر علی اکبر مجیدی پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 پنج شنبه 11:30-13:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313126 مقاومت مصالح 2 1 69              
مهندسی عمران 13 1313046 مکانیک سیالات 1 1 69              
مهندسی عمران 13 1313055 هیدرولیک و آز 1 69 مهندس محمد باقر سلطانی پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 سه شنبه 13:30-17:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313056 مهندسی محیط زیست 1 69 مهندس لیلا گلکار پردیس2-ساختمان کلاس ها 227 دوشنبه 13:30-15:30 هر هفته  
مهندسی عمران 13 1313104 تحلیل سازه 2 1 69 مهندس لیلا گلکار پردیس2-ساختمان کلاس ها 227 دوشنبه 15:30-17:30 هر هفته  
مهندسی عمران 13 1313109 روسازي راه 1 69 مهندس زهره آقاملایی پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 شنبه 15:30-17:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313131 ماشين هاي آبي 1 69 مهندس زهره آقاملایی پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 یک شنبه 15:30-17:30 یک هفته در میان  
مهندسی عمران 13 1313120 پروژه راهسازي 1 69 مهندس رضا دوراندیش پردیس2-ساختمان کلاس ها 242 پنج شنبه 9:30-11:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313116 هیدرولوژی مهندسی 1 69 مهندس رضا دوراندیش پردیس2-ساختمان کلاس ها     تصحیح برگه    
مهندسی عمران 13 1313133 ماشین آلات ساختمانی در راهسازی 1 69 مهندس رضا دوراندیش پردیس2-ساختمان کلاس ها 242 پنج شنبه 11:30-13:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313107  راهسازي 1 69 مهندس رضا دوراندیش پردیس2-ساختمان کلاس ها 242 پنج شنبه 9:30-11:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313040 زمین شناسی مهندسی 1 69 دکتر کورس بهزادی پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 سه شنبه 13:30-15:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313044 مصالح ساختمانی و آز 1 69 دکتر علی کاربخش پردیس2-ساختمان کلاس ها     مراجعه به استاد هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313191 مهندسی پی 1 69 مهندس مهلا منصوری پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 سه شنبه 9:30-11:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313132 اصول مهندسی تونل 1 69 مهندس صادق حمیدی پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 چهارشنبه 15:30-17:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313134 مهندسی ترابری 1 69 مهندس صادق حمیدی پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 چهارشنبه 15:30-17:30 هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313129 مهندسی آب و فاضلاب و پروژه 1 69 دکتر الهام مهرابی پردیس2-ساختمان کلاس ها     مراجعه به استاد هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313130 بناهای آبی 1 69 دکتر الهام مهرابی پردیس2-ساختمان کلاس ها     مراجعه به استاد هرهفته  
مهندسی عمران 13 1313127 آزمايشگاه مقاومت مصالح 1 69 مهندس محمدرضا بهرام پور پردیس2-ساختمان کلاس ها     اعلام خواهد شد    
مهندسی فنآوری اطلاعات 11 1511091 برنامه سازی کامپیوتر 1 69 مهندس سمیه محمدی پردیس2-ساختمان کلاس ها 218 سه شنبه 11:30-13:30 هر هفته  
مهندسی مکانیک 15 1315176 تاسیسات مکانیکی و برقی 1 69 مهندس حسام ابوالحسنی پردیس2-ساختمان کلاس ها 238 دوشنبه 15:30-17:30 هرهفته  
مهندسی راه آهن 20 1320081 راه آهن 1 69 دکتر علی اکبر مجیدی پردیس2-ساختمان کلاس ها 243   مراجعه به استاد    
ریاضی 11 1111409 معادلات دیفرانسیل  1 69 دکتر ثمره هاشمی پردیس2-ساختمان کلاس ها 218 پنج شنبه 7:30-11:30 هرهفته  
ریاضی 11 1111409 معادلات دیفرانسیل  2 69 دکتر شریفه رضا قلی پردیس2-ساختمان کلاس ها 218 شنبه 9:30-11:30 هرهفته  
218 دوشنبه 9:30-11:30 هرهفته  
ریاضی 11 1111407 ریاضی عمومی1 1 69 دکتر شریفه رضا قلی پردیس2-ساختمان کلاس ها 218 شنبه 7:30-9:30 هرهفته  
218 دوشنبه
فیزیک 13 1113258 فیزیک1 1 69 دکتر رضا دریجانی پردیس2-ساختمان کلاس ها 218 چهارشنبه 7:30-11:30 هرهفته  
فیزیک 13 1113260 آز فیزیک1 1 69 دکتر رضا دریجانی پردیس1-ساختمان کلاس ها آزمایشگاه پنج شنبه 7:30-9:30 هرهفته  
فیزیک 13 1113260 آز فیزیک1 2 69 دکتر رضا دریجانی پردیس1-ساختمان کلاس ها آزمایشگاه پنج شنبه 9:30-11:30 هرهفته  
آمار 17 1117182 امار و احتمال مهندسی 1 69 دکتر ثمره هاشمی پردیس2-ساختمان کلاس ها 218 پنج شنبه 11:30-15:30 هرهفته  
ریاضی 11 1111408 ریاضی عمومی2 1 69 دکتر شریفه رضا قلی پردیس2-ساختمان کلاس ها 218 شنبه 11:30-13:30 هرهفته  
218 دوشنبه
ریاضی 11 1111408 ریاضی عمومی2 2 69 دکتر ثمره هاشمی پردیس2-ساختمان کلاس ها 218 چهارشنبه 15:30-17:30 هرهفته  
پنج شنبه
عمران 14 1314046 اقتصاد مهندسی 1 69 دکتر علی دریجانی پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه 1 دوشنبه 9:30-11:30 هرهفته