شماره درس نام درس گروه   وضعیت  استاد ظرفیت روز ساعت کلاس شماره ترم شماره ترم شماره ترم شماره ترم  
  1111108 ریاضی عمومی 1 1   عادی ساره حسنی سعدی   پنج شنبه 7/5-11/5 241 صنایع تجمیع 1 صنایع جدید 1 اجرایی 1 پروژه 1  
    1113101 فیزیک پایه 1 1   عادی رضا دریجانی   سه شنبه 7/5-11/5 241 صنایع تجمیع 1 صنایع جدید 1 اجرایی 1 پروژه 1  
    1113102 آز فیزیک 1 1   عادی رضا دریجانی   سه شنبه 11/5-13/5 س1 صنایع تجمیع 1 صنایع جدید 1 اجرایی 2 پروژه 2  
    1113102 آز فیزیک 1 2   عادی رضا دریجانی   سه شنبه 13/5-15/5 س1 صنایع تجمیع 1 صنایع جدید 1 اجرایی 2 پروژه 2  
    11222080 مدیریت مهندسی       امید شفیعی   پنج شنبه ( شروع از بعد از عید) 11/5-13/5 227          
  1 1122012 نقشه کشی عمومی 1   عادی اصغر نگارستانی 50 پنج شنبه 7/5-9/5 226 صنایع تجمیع 1   اجرایی 1 پروژه 2 1313037-
عملی 8 1315288 کارگاه ماشین افزار 1           شنبه 8/00-9/5 سوله   صنایع جدید 1      
    1111109 ریاضی عمومی2 01   عادی رضاقلی   یکشنبه 7/5-10/5 218 صنایع تجمیع 2 صنایع جدید 2 اجرایی 2 پروژه 2  
    1113103 فیزیک پایه 2       محسن میرحبیبی   دوشنبه 7/5-9/5 241 صنایع تجمیع 2 صنایع جدید 2 اجرایی 2 پروژه 2  
    1113104 آز فیزیک 2       اساتید گروه فیزیک   پنج شنبه 9/5-11/5 س1 صنایع تجمیع 2 صنایع جدید 2 اجرایی 3 پروژه 3  
    1113104 آز فیزیک 2       اساتید گروه فیزیک   دوشنبه 11/5-13/5 س1 صنایع تجمیع 2 صنایع جدید 2 اجرایی 3 پروژه 3  
    1115178 برنامه سازی کامپیوتر       محمد رضا ماشین چی   شنبه 11/5-13/5 243 صنایع تجمیع 2 صنایع جدید 2 اجرایی 2 پروژه 2  
    1122004 کارگاه عمومی 1           شنبه 8/00-9/5 کارگاه صنایع تجمیع 2   اجرایی 3 پروژه 3 1315032-1315128
تشریحی 6 1122005 استاتیک       علی اکبر مجیدی   سه شنبه و چهارشنبه 11/5-13/5 218 صنایع تجمیع 2   اجرایی 2 پروژه 3     *1313038
تشریحی 14 1315089 استاتیک و مقاومت مصالح       احسان نیک اندیش   دوشنبه 13/5-17/5 224   صنایع جدید 2     *
تستی 11 1221194 اقتصاد عمومی 2       صنم آقاسی   شنبه 9/5-1//5 227   صنایع جدید 2      
عملی 12 1315289 کارگاه عمومی جوش           دوشنبه 8/00-9/5 سوله   صنایع جدید 2      
  1 1312005 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه   ع   علی کاربخش   شنبه 11/5-13/5 236     اختیاری پروژه 2  
تشریحی 4 1122002 آمار و احتمالات مهندسی       عنایت اله معافی   یکشنبه 13/5-15/5 241 صنایع تجمیع 3   اجرایی 3 پروژه 2 1117182
  3 1314056 تئوری احتمالات و کاربرد آن       عنایت اله معافی   یکشنبه 13/5-15/5 241   صنایع جدید 3     1117182
تشریحی 3 1115179 روش های محاسبات عددی       اسمعیل پور   یکشنبه 15/5-17/5 241 صنایع تجمیع 3   اجرایی 3 پروژه 3 1511076-1115075
    1511075 محاسبات عددی       میراسماعیلی   یکشنبه 15/5-17/5 241   صنایع جدید 4     1511076-1115075
تشریحی 5 1122009 مقاومت مصالح 1       سلمان علمدارزاده   شنبه 15/5-17/5 238 صنایع تجمیع 3   اجرایی 3   1313043
تشریحی 4 1122008 فرایندهای تولید       علی اکبر مجیدی   مراجعه به استاد (شنبه 19 اسفند) 10/00-10/00 218 صنایع تجمیع 3   اجرایی 3 پروژه 4  و 1315265 و 1315238
تشریحی 6 1315265 روش های تولید       علی اکبر مجیدی   مراجعه به استاد (شنبه 19 اسفند) 10/00-10/00 218   صنایع جدید 3     1315238
    1122006 کارگاه عمومی 2           دوشنبه 8/00-9/5 کارگاه صنایع تجمیع 3   اجرایی 4 پروژه 4  
  12 1315015 علم مواد       مهدی شاه میرزایی   دوشنبه 11/5-13/5 224   صنایع جدید 3       *1311010
  0 1511071 نقشه کشی صنعتی       اصغر نگارستانی   پنج شنبه 7/5-9/5 226   صنایع جدید 3     1315004
  8 1221193 اقتصاد عمومی 1       علی دریجانی   دوشنبه 11/5-13/5 108   صنایع جدید 1     *
    1111110 معادلات دیفرانسیل 1     رضاقلی   یکشنبه 10/5-13/5 218 صنایع تجمیع 4 صنایع جدید 3 اجرایی 3 پروژه 3  
تشریحی   1122010 مبانی مهندسی برق       سمیه محمدی   دوشنبه 9/5-11/5 242 صنایع تجمیع 4 صنایع جدید 4 اجرایی 3 پروژه 3 1319007-1319034   *
    1122011 آز مبانی مهندسی برق       مجید آریان فر   سه شنبه 9/5-11/5 سوله صنایع تجمیع 4 صنایع جدید 4 اجرایی 3 پروژه 3 *
عملی 4 1315290 کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی                   صنایع جدید 4      
تشریحی 3 1120001 طراحی معماری و شهرسازی       الهام شاه حسینی   چهارشنبه 9/5-11/5 238       اختیاری 1313045
عملی 3 1312003 اصول مکانیک خاک و پی و آزمایشگاه   ع   صادق حمیدی   یکشنبه 9/5-14/5 238       پروژه 4 1312003
  0 1311037 مکانیک خاک و پی و آزمایشگاه   ع   صادق حمیدی   یکشنبه 9/5-14/5 238         1312003
  5 1312006 قوانین حاکم بر پروژه       علی سالاری   تماس با استاد         اختیاری پروژه 4  
    1122001 تحقیق در عملیات 1       ساره حسنی سعدی   مراجعه به استاد (دوشنبه) 13/5-15/5 241          
    1218115 تحقیق در عملیات 1       ساره حسنی سعدی   مراجعه به استاد (دوشنبه) 13/5-15/5 241          
تشریحی 6 1122015 طرح ریزی واحدهای صنعتی       ارسلان شجاعی   سه شنبه 11/00-12/5 227 صنایع تجمیع 5 صنایع جدید 5 اختیاری    
  2 1214063 اصول حسابداری       زهرا اکبری   شنبه 13/5-15/5 227 صنایع تجمیع 5   اختیاری    
  6 1314067 اصول حسابداری و هزینه یابی       زهرا اکبری   شنبه 13/5-15/5 227   صنایع جدید 7      
  6 1218105 سیستمهای اطلاعات مدیریت       مصیب سیدی   مراجعه به مدیرگروه      صنایع تجمیع 5 اختیاری      
    1115187 آز رایانه های کوچک       مهدی شاه میرزایی   سه شنبه 9/5-11/5 ک2     اجرایی 5    
فاقدمنبع 2 1312002 مدیریت کارگاه و منابع انسانی       علی سالاری   تماس با استاد         اختیاری پروژه 5  
تشریحی 1 1312009 ماشین آلات ساخت       الهام مهرابی   هماهنگ با استاد         اختیاری پروژه 5  
    1312004 تحلیل سازه 1       علیرضا قربی   دوشنبه 9/5-11/5 238     اختیاری پروژه 5 1313054
  3 1218102 اصول مدیریت و سازماندهی       سمانه کمساری   شنبه 13/5-15/5 119 صنایع تجمیع 6        
  6 1314058 اصول مدیریت و تئوری سازمان       سمانه کمساری   شنبه 13/5-15/5 119   صنایع جدید 6      
  3 1312039 تاسیسات زیر بنایی و ساختمان       حسام ابوالحسنی   یکشنبه 13/5-15/5 238     اجرایی 6    
  2 1312014 تاسیسات زیر بنایی و ساختمان       حسام ابوالحسنی   یکشنبه 13/5-15/5 238       پروژه 7  
  1 1311034 نقشه کشی تخصصی       اصغر نگارستانی   پنج شنبه 9/5-11/5 ک2     اجرایی 6    
  2 1311032 کاربرد نانو در مهندسی اجرایی       علی اکبر مجیدی   مراجعه به استاد (شنبه 19 اسفند) 10/00-10/00 218          
عملی 2 1115188 آز شبکه       حسن فدایی   سه شنبه 7/5-9/5 ک2     اجرایی 6   1115148-1115209
  1 1312008 تکنولوزی بتن و آزمایشگاه   ع   میثم منظری توکلی   تماس با استاد         اختیاری پروژه 6  
    1312043 هیدرولیک       محمدباقر سلطانی   دوشنبه 13/5-17/5 238       پروژه 6  
  1 1312012 پروژه بارگذاری   ع فاقدمنبع داوود حسینعلی پور   دوشنبه (مراجعه به استاد) 7/5-9/5 238       پروژه 6  
عملی 3 1115180 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع   ع   حمید مالکی مقدم   مراجعه به استاد     صنایع تجمیع 7        
  0 1234027 مبانی کارافرینی       محمدرضا مقدم   یکشنبه (هفته درمیان) شروع از 29بهمن 15/5-17/5 119 صنایع تجمیع 7         ---1218464---1235046
    1122081 کاراموزی مهندسی صنایع       میترا قربی         صنایع تجمیع 7        
    1314069 کاراموزی مهندسی صنایع       میترا قربی           صنایع جدید 6      
    1311038 کارآموزی مهندسی مدیریت اجرایی       سمیه محمدی             اجرایی 7    
    1312044 کارآموزی مهندسی مدیریت پروژه       علی اکبر مجیدی               پروژه 8  
  1 1311031 طراحی فرآیند     فاقدمنبع حمید مالکی مقدم   مراجعه به استاد         اجرایی 7    
  4 1311007 سیستم های تهویه و تبرید       فخرالسادات عباسی   دوشنبه 13/5-15/5 236     اجرایی 7   1315226
عملی 4 1122045 مهندسی ارزش   ع   محمدمهدی شیخ بهایی   شنبه 15/5-17/5 227       پروژه 7  
  3 1212163 زبان تخصصی       محمد مهدی شیخ بهایی   شنبه 15/5-17/5 227       پروژه 7 1313110
تشریحی 11 1122021 برنامه ریزی تولید       ارسلان شجاعی   سه شنبه 12/5-14/00 227 اختیاری صنایع جدید 8      
    1122077 پروژه       مصطفی حاجی قاسمی         اختیاری        
    1314068 پروژه       مصطفی حاجی قاسمی           صنایع جدید 8      
    1311008 مهندسی اطلاعات     فاقد منبع مصیب سیدی   هماهنگ با استاد         اجرایی 8    
  2 1312010 اجرای متره و برآورد   ع   جواد زعیم زاده   سه شنبه 9/5-11/5 238     اجرایی 8 پروژه 5  
  1 1218108 مدیریت منابع انسانی       زهرا اسماعیلی   یکشنبه 13/5-15/5 215 اختیاری       1218034
تشریحی 3 1122024 تحلیل سیستم ها       آزاده سلاجقه   سه شنبه (همانگ با استاد) 9/5-11/5 227   اختیاری      
    1114295 شیمی عمومی       امیرخسرو بهشتی   یکشنبه 9/5-11/5 224   اختیاری      
  6 1314064 اتوماسیون صنعتی     فاقدمنبع حمید مالکی مقدم   پنج شنبه (شروع از 10 اسفند) 7/5-9/5 227   اختیاری      
تستی 6 1122028 سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد       سیاوش کارگر   شنبه 7/5-9/5 227 اختیاری اختیاری      
عملی 1 1315293 کارگاه ماشین افزار 2                          
تستی 14 1122027 برنامه ریزی و حمل و نقل       آزاده سلاجقه   سه شنبه 9/5-11/5 227   اختیاری      
    1311017 بارگذاری   ع   داوود حسینعلی پور   دوشنبه (مراجعه به استاد) 7/5-9/5 238