رشته شماره رشته شماره درس نام درس گروه ظرفیت استاد  کد استاد محل تشکیل کلاس شماره کلاس روز هفته ساعت شروع نظام هفتگی شروع کلاس
مهندسی شهرسازی 13 1111471 ریاضیات 1 69 خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها          
مهندسی شهرسازی 13 1111373 ریاضیات 1 1 69 خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها          
مهندسی شهرسازی 13 1813002 آمار در شهرسازی 1 69 خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها          
مهندسی شهرسازی 13 1113314 فیزیک 1 69 دکتر رضا دریجانی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 218 چهارشنبه 7:30-11:30 هرهفته 1397/11/17
مهندسی شهرسازی 13 1813059 درک و بیان محیط شهری 1 69 مهندس سیاوش جلال الدینی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 229 چهارشنبه 11:30-13:30 هرهفته 1397/11/17
مهندسی شهرسازی 13 1813060 هندسه احجام و پرسپکتیو 1 69 مهندس مصطفی دارابی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 229 دوشنبه 13:30-15:30 هرهفته 1397/11/15
مهندسی شهرسازی 13 1111374 معادلات دیفرانسیل 1 69 دکتر الهام استوار   پردیس2-ساختمان کلاس ها 226 شنبه 11:30-13:30 هرهفته 1397/11/13
مهندسی شهرسازی 13 1813014 مدل های کمی در شهرسازی 1 69 مهندس درنا هنرآموز   پردیس2-ساختمان کلاس ها 229 شنبه 9:30-11:30 هرهفته 1397/11/13
مهندسی شهرسازی 13 1813062 ترسیم پیشرفته 1 69 مهندس ارزو هادی پور   پردیس2-ساختمان کلاس ها 229 دوشنبه 9:30-12:30 هرهفته 1397/11/15
مهندسی شهرسازی 13 1813061 ترسیم مقدماتی 1 69 مهندس ارزو هادی پور   پردیس2-ساختمان کلاس ها 229 دوشنبه 9:30-12:30 هرهفته 1397/11/15
مهندسی شهرسازی 13 1813035 کاربرد رایانه در شهرسازی 1 69 مهندس اطهره انوری   پردیس2-ساختمان کلاس ها سایت کامپیوتر2 سه شنبه 9:30-11:30 هرهفته 1397/11/16
مهندسی شهرسازی 13 1813034 پروژه نهایی 1 69 مهندس ارزو هادی پور   پردیس2-ساختمان کلاس ها          
مهندسی شهرسازی 13 1813080 پروژه نهایی 1 69 مهندس ارزو هادی پور   پردیس2-ساختمان کلاس ها          
مهندسی شهرسازی 13 1813078 کارگاه شهرسازی 5 1 69 مهندس میترا قربی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 133        
مهندسی شهرسازی 13 1813031 طرح شهرسازی 5 1 69 مهندس میترا قربی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 133        
مهندسی شهرسازی 13 1813015 اقتصاد شهری     خودخوان              
مهندسی شهرسازی 13 1813027 مسکن     خودخوان              
مهندسی شهرسازی 13 1813068 مبانی طراحی شبکه حمل و نقل     خودخوان              
مهندسی شهرسازی 13 1813064 مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل     خودخوان