شماره درس نام درس گروه استاد ظرفیت روز ساعت کلاس ترم  
1111099 ریاضی 1 1 ساره حسنی سعدی  45 شنبه و پنجشنبه  7/5-9/5  241 1 سخت و نرم افزار - فناوری - معماری  - نرم جدید - فناوری جدید
  1113094 فیزیک 1 1 رضا دریجانی 45 سه شنبه 7/30-11/30  241   سخت و نرم افزار 1 - فناوری 1 - معماری 2 - نرم جدید 2 - فناوری جدید 2
  1113096 آز فیزیک 1 01 رضا دریجانی 15 سه شنبه 9/5-11/5 س1   سخت افزار 1 - نرم افزار 2 - فناوری 1
  1113096 آز فیزیک 1 02 رضا دریجانی 15 سه شنبه 11/5-13/5 س1   سخت افزار 1 - نرم افزار 2
  1115243 آز کامپیوتر 01 مهدی شاه میرزایی 15 سه شنبه 9/5-11/5 ک2 1 سخت و نرم افزار - فناوری
  1115068 برنامه سازی پیشرفته 01 محمدرضا ماشینچی 45 شنبه 13/5-15/5 243 2 سخت و نرم افزار - فناوری
  1115067 ساختمان های گسسته 01 سمیه ملاحسنی 45 شنبه 13/5-15/5 241 2 سخت و نرم افزار - فناوری
  1111100 ریاضی 2 01 ساره حسنی سعدی  45 شنبه و پنجشنبه  9.30-11.30  218 2 سخت و نرم افزار - فناوری - معماری  - نرم جدید - فناوری جدید
  1113095 فیزیک 2 01 محسن میرحبیبی 45 دوشنبه 7/30-11/30  241   سخت و نرم افزار 2 - فناوری 2 - معماری 3 - نرم جدید 3 - فناوری جدید 3
  1113097 آز فیزیک 2 01 محسن میرحبیبی 15 سه شنبه 9/5-11/5 س1   سخت افزار 2 - نرم افزار 3 - فناوری 2 - معماری 4 - نرم جدید 4 - فناوری جدید 4
  1113097 آز فیزیک 2   محسن میرحبیبی   پنج شنبه 11/5-13/5      
  1113097 آز فیزیک 2 02 محسن میرحبیبی 15 سه شنبه 11/5-13/5 س1   سخت افزار 2 - نرم افزار 3 - فناوری 2 - معماری 4 - نرم جدید 4 - فناوری جدید 4
  1115066 آمار و احتمالات مهندسی 01 بیتا دولت زاده 45 چهارشنبه 9/5-11/5 241   سخت و نرم افزار 2 - معماری 3 - نرم جدید 3 - فناوری جدید 3
  1117138 آمار و احتمالات کاربردی 01 بیتا دولت زاده 45 چهارشنبه 9/5-11/5 241 2 فناوری
  1111094 معادلات دیفرانسیل (سخت و نرم و فناوری جدید) 01 رضاقلی 45 یکشنبه 7/30-11/30  218   سخت و نرم افزار 3 - معماری 2 - نرم جدید 2 - فناوری جدید 2
  1111101 معادلات دیفرانسیلIT 01 رضاقلی  45 یکشنبه 7/30-11/30  218 3 فناوری
  1115140 ساختمان داده ها 01 فدایی 45 چهارشنبه 9/5-11/5 243 3 سخت و نرم افزار - فناوری - معماری - نرم جدید - فناوری جدید
  1115139 مدارهای منطقی 01 سعید مسلمی نسب  45 یکشنبه 7/5-9/5 243   سخت و نرم افزار 3 - فناوری 3 - معماری 1 - نرم جدید 1 - فناوری جدید 1
  1115111 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 01 حسن سلیمی 45 مراجعه به استاد     3 سخت و نرم افزار
  1115079 ذخیره بازیابی اطلاعات 01 حسن فدایی 45 مراجعه به استاد       سخت افزار 3 - نرم افزار 4 - فناوری 3
  1115065 مدارهای الکتریکی 1 01 سمیه محمدی 45 شنبه 11/5-13/5 242 3 سخت و نرم افزار - معماری
  1115136 مبانی فناوری اطلاعات 01 مصیب سیدی 45 سه شنبه 11/5-13/5 243 3 فناوری
  1511005 مبانی الکترونیک دیجیتال 01 مجتبی ملک نژاد 45 مراجعه به  استاد     3 فناوری
  1225008 زبان تخصصی 01 محمدرضا ماشینچی 45 شنبه 7/5-9/5 243 4 سخت و نرم افزار - فناوری - معماری 3 - نرم جدید 3 - فناوری جدید
  1115143 معماری کامپیوتر 01 محمد اقبالی 45 مراجعه به استاد     4 سخت و نرم افزار - فناوری
  1111095 ریاضی مهندسی  01 علی اکبر مجیدی 45 سه شنبه 9/5تا11/5 چهارشنبه 9/5تا11/5 ۲۱۸   سخت افزار 4 - نرم افزار 5 - معماری 3 - نرم جدید 3 - فناوری جدید 4
  1115203 مدارهای الکتریکی 2 01 سمیه محمدی 45 خودخوان     4 سخت افزار
  1115070 مدارهای الکترونیکی 01 سمیه محمدی 45 سه شنبه 11/5-13/5 227 4 سخت و نرم افزار - معماری
  1115071 آز مدارهای الکتریکی 1 01 جواد کریم قاسمی 15 پنجشنبه 7/5-9/5 سوله 4 سخت و نرم افزار
  1115081 آز مدارهای منطقی 01 عماد محمدی 15 چهارشنبه 11/5-13/5 سوله 4 سخت و نرم افزار
  1115144 اقتصاد مهندسی 01  علی دریجانی 45 دوشنبه 9/5-11/5 108 4 فناوری
  1218099 اصول و مبانی مدیریت 01 محمد اقبالی 45 مراجعه به استاد     4 فناوری
  1115133 شیوه ارائه مطالب 01 مجید استیلایی 45 دوشنبه 15/5-17/5 243 5 سخت و نرم افزار - فناوری
  1115202 الکترونیک دیجیتال 01 مجتبی ملک نژاد 45 مراجعه به استاد     5 سخت افزار
  1115087 ریزپردازنده 1 1 سعید مسلمی نسب    خودخوان       سخت افزار 5 - نرم افزار 7
  1115113 سیستم های عامل 01 مینو سلطانشاهی 45 چهارشنبه 11/5-13/5 243 5 سخت و نرم افزار - فناوری
  1115204 سیگنالها و سیستمها 01 سمیه محمدی 45 شنبه 9/5-11/5 238    
  1115077 آز مدارهای الکترونیکی 01 جواد کریم قاسمی 15 پنجشنبه 9/5-11/5 سوله   سخت و نرم افزار 5 - معماری 4
  1115086 آز معماری کامپیوتر 01 سعید مسلمی نسب  15 یکشنبه 11/5-13/5 ک2 5 سخت و نرم افزار
  1111403 پایگاه داده   مجید استیلایی ۴۵ دوشنبه 11/5-13/5 243    
  1115088 اصول طراحی پایگاه داده 01 مجید استیلایی 45 دوشنبه 11/5-13/5 243 5 نرم افزار 5 - فناوری 4
  1115147 شبکه های کامپیوتری1 (فناوری) 01 حسن فدایی 45 پنجشنبه 9/5-11/5 243 5 فناوری
  1511001 مهندسی فناوری اطلاعات 1 01 مصیب سیدی 45 سه شنبه 11/5-13/5 243 5 فناوری
  1512001 مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات 01 محمد اقبالی 45 پنجشنبه 15/5-17/5 243 5 فناوری
  1115206 آز الکترونیک دیجیتال 01   15 مراجعه به استاد   242 6 سخت افزار
  1115132 کارآموزی (سخت و نرم) 01 محمدرضا ماشینچی 24       6 سخت و نرم افزار 
  1115132 کارآموزی (سخت و نرم) 02 سمیه محمدی 24       6 سخت و نرم افزار 
  1511011 کارآموزی (IT) 01 محمدرضا ماشینچی 24       6 فناوری
  1115092 شبکه های کامپیوتری (سخت و نرم) 01 حسن فدایی 45 پنجشنبه 7/5-9/5 243 6 سخت و نرم افزار و علو م کامپیوتر
  1115208 سیستمهای کنترل خطی 01 محمد اسلامی 45 سه شنبه 8/5-11/5 227 6 سخت افزار
  1115205 VLSI 01 مجتبی ملک نژاد 45 مراجعه به استاد     6 سخت افزار
  1115115 مهندسی نرم افزار 2 01 مجید استیلایی 45 دوشنبه 9/5-11/5 243 6 نرم افزار 6 - فناوری 7
  1115116 آز سیستم عامل 01 سعید مسلمی نسب  15 یکشنبه 13/5-15/5 ک2   نرم افزار6 - فناوری 6 - معماری 5
  1115117 آز پایگاه داده 01 مجید استیلایی 15  شنبه 13/5-15/5 ک2    
  1511002 تجارت الکترونیکی 01 محمد اقبالی 45 یکشنبه 15/5-17/5 243   نرم افزار 6 - فناوری 5
  1511003 مهندسی فناوری اطلاعات 2 01 مصیب سیدی 45 خودخوان     6 فناوری
  1512002 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 01   45 چهارشنبه 15/5-17/5 243 6 فناوری
  1115247 پروژه - سخت افزار 01 محمدرضا ماشینچی         7 فناوری
  1115098 پروژه - نرم افزار 01 محمدرضا ماشینچی         7 سخت افزار
  1115098 پروژه - نرم افزار 02 محمد رضا ماشنچی         7 نرم افزار
  1511006 پروژه - IT 01 محمد رضا ماشنچی         7 نرم افزار
  1511006 پروژه - IT 02 محمدرضا ماشینچی         7 فناوری
  1115146 مهندسی نرم افزار 1 01 مجید استیلایی 45 دوشنبه 7/5-9/5 243 7 فناوری
  1115142 طراحی الگوریتم ها 01 احسان حسامی 45 پنجشنبه 15/5-17/5 242   سخت افزار 7 - نرم افزار 5 - فناوری 6
  1115209 آز  شبکه 01 حسن فدایی 15 سه شنبه 7/5-9/5 ک2   سخت افزار 7 - نرم افزار 4 - فناوری 4 - معماری 4 - نرم جدید 4 -فناوری جدید 4
  1115207 انتقال داده ها 01 محمدرضا ماشینچی 45 مراجعه به استاد     7 سخت افزار
  1115152 شبکه های کامپیوتری 2 01 حسن فدایی 45 سه شنبه 9/5-11/5 243   سخت افزار 7 - معماری 5
  1115155 گرافیک کامپیوتری  01 مینو سلطانشاهی 45 یکشنبه 13/5-15/5 242 7 فناوری
  1115084 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 01 میثم ثمره 45 یکشنبه 11/5-13/5 242 7 فناوری
  1115157 نظریه زبانها و ماشینها 01 احسان حسامی 45 سه شنبه 15/5-17/5 243   سخت افزار 8 - نرم افزار 6
  1115101 هوش مصنوعی 01 سعید مسلمی نسب  45 چهارشنبه 13/5-15/5 242   سخت افزار 8 - نرم افزار 6 - فناوری 8 - معماری 5 - نرم جدید 4
  1115156 هوش مصنوعی 01 سعید مسلمی نسب  45 چهارشنبه 13/5-15/5 242 8 نرم افزار علو م کامپیوتر
  1115158 تحقیق در عملیات 01 نعمت غفاری 45 چهارشنبه 15/5-17/5   8 فناوری
  1115155 گرافیک کامپیوتری 01 مینو سلطانشاهی 45 یکشنبه 13/5-15/5 242 8 علوم کامپیوتر
  1115120 گرافیک کامپیوتری 1 01 مینو سلطانشاهی 45 یکشنبه 13/5-15/5 242 8 فناوری
  1115210 ریزپردازنده 2 01 سعید مسلمی نسب    خودخوان     اختیاری سخت و نرم افزار
  1115075 روشهای محاسبات عددی 01   45 مراجعه به استاد     242 سخت افزار
  1115080 اصول طراحی کامپایلر 01 محمداقبالی 45 سه شنبه 15/5-17/5 243 اختیاری سخت و نرم افزار
  1115211 طراحی مدارهای واسط 01   45 مراجعه به استاد       سخت افزار اختیاری - نرم افزار7 - معماری 5
  1115245 مبانی فناوری اطلاعات 01 مصیب سیدی 45 سه شنبه 11/5-13/5 243 اختیاری سخت افزار
  1115212 معماری سیستمهای کامپیوتری 01     مراجعه به استاد     اختیاری سخت و نرم افزار
  1115213 طراحی خودکار مدارهای دیجیتال 01     مراجعه به استاد     اختیاری معماری
  1115093 شبیه سازی کامپیوتری 01 محمد اقبالی 45 مراجعه به استاد     اختیاری نرم افزار
  1115119 مهندسی اینترنت 01 محمد اقبالی 45 سه شنبه 13/5-15/5 243 اختیاری نرم افزار - فناوری
  1115128 تحلیل و طراحی شی گرا 01 محمدرضا  ماشینچی 45 مراجعه به استاد     اختیاری نرم افزار
  1115127 سیستم های اطلاعات مدیریت 01   45 مراجعه به استاد     اختیاری نرم افزار
  1115134 مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار 01 محمدرضا  ماشینچی   مراجعه به استاد     اختیاری نرم افزار - فناوری
  1111081 نظریه گراف و کاربردهای آن 01 سمیه ملاحسنی   شنبه 15/5-17/5 241 اختیاری نرم افزار
  1115148 آز شبکه (آز شبکه 1) 01 مجید استیلایی 15 سه شنبه 13/5-15/5 ک2 اختیاری نرم افزار - فناوری
  1115148 آز شبکه (آز شبکه 1) 03 مجید استیلایی 15 سه شنبه 13/5-15/5 ک2   نرم افزار اختیاری - فناوری 6
  1115170 اصول طراحی نرم افزار   محمدرضا  ماشینچی 45 مراجعه به استاد        
 
1115154 سیستمهای چندرسانه ای 01 محمدرضا  ماشینچی 45 مراجعه به استاد       نرم افزار اختیاری - فناوری 6
                     
  1111473 ریاضیات گسسته 01 سمیه ملاحسنی 45 شنبه 13/5-15/5 241 1 معماری - نرم جدید - فناوری جدید
  1322002 کارگاه کامپیوتر 01 مهدی شاه میرزایی 15 سه شنبه 9/5-11/5 ک2 1 معماری - نرم جدید - فناوری جدید
  1322003 برنامه سازی پیشرفته 01 محمدرضا  ماشینچی 45 شنبه 13/5-15/5 243 2 معماری - نرم جدید - فناوری جدید
  1322004 اصول فناوری اطلاعات 01 مجید استیلایی 45 دوشنبه 13/5-15/5 243 2 معماری - نرم جدید - فناوری جدید
  1322006 معماری کامپیوتر (جدید) 01 محمذ اقبالی 45 پنجشنبه 13/5-15/5 243 3 فناوری جدید
  1322007 آز مدار منطقی و معماری 01 عماد محمدی 15 چهارشنبه 11/5-13/5 سوله 4 معماری - نرم جدید - فناوری جدید
  1322008 مدارهای الکتریکی 01 سمیه محمدی 45 شنبه 11/5-13/5 242 4 نرم جدید - فناوری جدید
  1322010 روش پژوهش و ارائه 01 محمدرضا  ماشینچی 45 مراجعه به استاد     4 نرم جدید - فناوری جدید
  1322012 سیستمهای عامل 01 مینو سلطانشاهی 45 چهارشنبه 11/5-13/5 242 5 معماری
  1322013 شبکه های کامپیوتری 01 حسن فدایی 45 پنجشنبه 9/5-11/5 243 5 معماری
  1322014 ریزپردازنده و زبان اسمبلی 01 سعید مسلمی نسب 45 پنجشنبه 9/5-11/5 242 6 فناوری جدید
  1322031 آز ریزپردازنده 01 سعید مسلمی نسب   یکشنبه 9/5-11/5   8 معماری
  1322059 مباحث ویژه 2 01 محمدرضا  ماشینچی 45 مراجعه به استاد        
  1322011 مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات   محمدرضا  ماشینچی   مراجعه به استاد     اختیار معماری
  1322018 مبانی رایانش امن   محمدرضا  ماشینچی   مراجعه به استاد        
  1322029 کاراموزی 01 محمدرضا  ماشینچی      مراجعه به استاد        
  1322015 یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی   محمدرضا  ماشینچی      مراجعه به استاد        
  1322001 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی   محمدرضا  ماشینچی         شنبه      9/5-11/5 ###    
  ١٣٢٢٠١٧ طراحي كامپيوتري سيستمھاي ديجيتال   سعید مسلمی نسب 45 پنجشنبه 11/5-13/5 ###