شماره درس نام درس گروه وضعیت  استاد ظرفیت روز ساعت کلاس برق قدیم برق جدید  
  008_19_13 كارگاه عمومي 1 عادی   20 شنبه 8/00-9/5 سوله 1    
    1319026 نقشه کشی صنعتی 1 عادی اصغر نگارستانی 20 پنج شنبه 7/5-9/5 226      
  8 13-19-126 نقشه کشی مهندسی
1 عادی اصغر نگارستانی 20 پنج شنبه 7/5-9/5 226 1   *
    1511074 برنامه  سازی کامپیوتر 01 عادی محمد رضا ماشین چی 45 شنبه 11/5-13/5 243 1    
    1511091 برنامه نویسی کامپیوتر 01 عادی محمد رضا ماشین چی 45 شنبه 11/5-13/5 243 1    
    1111407 ریاضی عمومی1 01 عادی ساره حسنی سعدی 45 پنج شنبه 7/5-11/5 241 1    
    1113258 فیزیک1 01 عادی رضا دریجانی 45 سه شنبه 7/5-11/5 241 1    
    13-19-127 آشنايي با مهندسي برق 1 عادی   50 شنبه (شروع بعد از عید) 13/5-15/5 242     *
18   1319128 احتمال مهندسی 01 عادی معافی 45 یکشنبه 13/5-15/5 241 2    
    1113259 فیزیک2 01 عادی محسن میرحبیبی 45 دوشنبه 7/5-10/5 241 2    
    1111408 ریاضی عمومی2 01 عادی رضاقلی 45 یکشنبه 7/5-10/5 218 2    
    1111409 معادلات دیفرانسیل  01 عادی رضاقلی 45 یکشنبه 10/5-13/5 218 2    
    1113260 آز فیزیک1 01 عادی رضا دریجانی 12 سه شنبه 11/5-13/5 س 1 2    
    1113260 آز فیزیک1 2 عادی رضا دریجانی 12 سه شنبه 13/5-15/5 س 1 2    
    015_19_13 كارگاه برق 1 عادی مجید آریانفر 12 سه شنبه 8/00-9/5 سوله 3   *
    011_19_13 مدارهاي الكتريكي1 1 عادی   50 شنبه 9/5-11/5 242 3   1115065-1319011-1322008
    1111411 ریاضی مهندسی  01 عادی علی اکبر مجیدی 45 سه شنبه و چهارشنبه 7/5-9/5 218 3    
  1511075 محاسبات عددی 1
1
عادی میراسماعیلی 45
45
یکشنبه 15/5-17/5 241 3    
  1113263 آز فیزیک2 01 عادی محسن میرحبیبی 12 پنج شنبه 9/5-11/5 س 1 3    
  1113263 آز فیزیک2 2 عادی محسن میرحبیبی 12 دوشنبه 11/5-13/5 س 1 3    
  1319129 اقتصاد مهندسی  1 عادی علی دریجانی 45 دوشنبه 9/5-11/5 108      1115144-1122079   *
    016_19_13 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 1 1 عادی جواد کریم قامسمی   پنج شنبه 7/5-9/5 سوله 4   1115071
    15-11-077 مدارهای منطقی 1 عادی     شنبه 11/5-13/5 242 4   1115139
    1319022 تجزیه و تحلیل سیستمها 1 عادی   40 دوشنبه 13/5-15/5 133 4    
    1319130 سیگنالها و سیستمها 1 عادی   50 دوشنبه 13/5-15/5 133 4    
    1319135 آز سیستمهای دیجیتال 1 1 عادی حسن قاضی زاده 12 چهارشنبه 7/5-9/5 سوله جدید4   *
    1319176 آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری 1 عادی جواد کریم قامسمی 12 پنج شنبه 7/5-9/5 سوله 4   *
    1319140 آز الکترونیک 1 عادی جواد کریم قامسمی 12 پنج شنبه (مراجعه به استاد 7/5-9/5 سوله جدید 5   *
    1319139 سیستمهای دیجیتال 2 1 عادی   40     227 جدید 5   1511093
    1319141 آز سیستمهای دیجیتال 2 1 عادی ملکه کریم قاسمی 12 تماس با استاد     جدید 5   *
    13-19-051 آز ماشین 1 1 عادی مجید آریانفر 12 سه شنبه (مراجعه به استاد) 8/00-11/00 سوله 5   *
    1319048 سيستمهاي كنترل خطي 1 عادی   50 سه شنبه  9/5-11/5 133 5     *هم با 1115208 و نا هم با 1319047
    11-13-280 فیزیک مدرن 1 عادی ملکه کریم قاسمی 50 یکشنبه (شروع بعد از عید) 13/5-15/5 227 6    
    1319039 آزمايشگاه  كنترل خطي 1 عادی محمد اسلامی 12 هماهنگ با استاد (تلگرام)     6   *
    15-11-092 معماری کامپیوتر 1 عادی محمد اقبالی 50 پنج شنبه 13/5-15/5 243 7   1322006
    1319096 آز تکنیک پالس 1 عادی جواد کریم قامسمی 12 پنج شنبه (مراجعه به استاد 7/5-9/5 سوله 8    
    1319070 آز مدارهای مخابراتی 1 عادی حسن قاضی زاده 12 چهارشنبه 9/5-11/5 سوله 8    
    1319097 پروژه آز الکترونیک 3 1 عادی محمد صدیقی 3 هماهنگ با استاد   133 8    
    1319065 آز الکترونیک 3 1 عادی حسن قاضی زاده 12 چهارشنبه 9/5-11/5 سوله 8    
    1319173 آز الکترونیک آنالوگ     حسن قاضی زاده 12 چهارشنبه 9/5-11/5 سوله      
    1511095 آز میکرو پروسسورها 1 عادی ملکه کریم قاسمی 12 تماس با استاد     8    
    1319174 مباحث ویژه 1 عادی محمد صدیقی 45 هماهنگ با استاد          
    1319088 تاسيسات الكتريكي 1 عادی   50 دوشنبه 11/5-13/5 242 اختیاری    
    1319162 شبکه های مخابراتی     محمد صدیقی   هماهنگ با استاد          
    1319152 طراحی سیستم های ریزپردازنده ای     حسن قاضی زاده   چهارشنبه 11/5-13/5 227      
    1319171 مخابرات دیجیتال   عادی     سه شنبه 11/5-13/5 236      
    1319146 آز سیستم کنترل دیجیتال     اسلامی   هماهنگ با استاد(تلگرام)          
    1319147 آز ابزار دقیق     اسلامی   هماهنگ با استاد(تلگرام)          
    1319148 آز کنترل صنعتی     اسلامی   هماهنگ با استاد(تلگرام)