شماره درس نام درس گروه وضعیت  استاد ظرفیت روز ساعت کلاس برق قدیم برق جدید  
  008_19_13 كارگاه عمومي 1 عادی اساتید گروه اموزشی(13) 15 سه شنبه 8/00-9/5 سوله 1 شروع از 22مهر  
هم 0 13-19-026 نقشه کشی صنعتی 1 عادی اصغر نگارستانی 15 پنجشنبه 11/5-14/5 226 1    
هم 15 13-19-126 نقشه کشی مهندسی
1 عادی اصغر نگارستانی 15 پنجشنبه 11/5-14/5 226 1    
هم   13-19-126 نقشه کشی مهندسی
02 عادی اصغر نگارستانی 15 پنجشنبه 11/5-14/5 226 1    
    1511074 برنامه  سازی کامپیوتر 01 عادی محمد رضا ماشین چی 45 شنبه 11/5-13/5 243 1    
    1511091 برنامه نویسی کامپیوتر 01 عادی محمد رضا ماشین چی 45 شنبه 11/5-13/5 243 1    
    1111407 ریاضی عمومی1 01 عادی ساره حسنی سعدی 45 شنبه و پنجشنبه 7/5-9/5 241 1    
    1111407 ریاضی عمومی1 2 عادی ساره حسنی سعدی 45 یکشنبه  14/5-17/5 218 1    
    1113258 فیزیک1 01 عادی رضا دریجانی 45 سه شنبه 7/30-11/30 241 1    
  17 13-19-127 آشنايي با مهندسي برق 1 عادی سمیه محمدی 50 دوشنبه 12/00-13/5 242      
ناهم 2 1117177 آمار و احتمال 01 عادی معافی 45 یکشنبه  7/5-9/5 241 2    
ناهم 3 1319128 احتمال مهندسی 01 عادی معافی 45 یکشنبه  7/5-9/5 241 2    
    1113259 فیزیک2 01 عادی محسن میرحبیبی 45 دوشنبه 7/5-11/5 241 2    
    1111408 ریاضی عمومی2 01 عادی ساره حسنی سعدی 45 شنبه و پنجشنبه 9/5-11/5 241 2    
    1111409 معادلات دیفرانسیل  01 عادی ساره حسنی سعدی 45 شنبه و پنجشنبه 11/5-13/5 241 2    
    1111409 معادلات دیفرانسیل  2 عادی ساره حسنی سعدی 45 سه شنبه 14/5-17/5 241 2    
    1113260 آز فیزیک1 01 عادی اساتید گروه اموزشی 12 دوشنبه 9/5-11/5 س 1 2    
  1 015_19_13 كارگاه برق 1 عادی مجید آریانفر 12 سه شنبه 7/5-9/5 سوله 3    
هم دیگر 5 011_19_13 مدارهاي الكتريكي1 1 عادی سمیه محمدی 50 شنبه 11/5-13/5 242 3   1115065-1319011-1322008
  0 012_19_13 اندازه گيري الكتريكي 1 عادی   50       3    
  0 013_19_13 الكترومغناطيس 1 عادی   50       3    
    1111411 ریاضی مهندسی  01 عادی علی اکبر مجیدی 45 سه شنبه چهارشنبه 9/5-11/5 218 3    
  1511075 محاسبات عددی 1
1
عادی طاهره اسماعیلی 45
45
یکشنبه  15/5-17/5 241 3    
  1113263 آز فیزیک2 01 عادی اساتید گروه اموزشی 12 یکشنبه  11/5-13/5 س 1 3    
هم دیگر 1319129 اقتصاد مهندسی  1 عادی علی دریچانی 45 دوشنبه 9/5-11/5 108      1115144-1122079
ناهم دیگر 2 016_19_13 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 1 1 عادی جواد کریم قامسمی   پنجشنبه 7/5-9/5 سوله 4   1115071
    017_19_13 ماشين هاي الكتريكي 1 1 عادی   50       4    
    1319132 ماشين هاي الكتريكي 1 1 عادی   50       4    
هم وهم دیگر 2 018_19_13 مدارهاي الكتريكي 2 1 عادی سمیه محمدی 50 سه شنبه 9/5-11/5 238 4   هم با 1115203
هم وهم دیگر 2 1319133 مدارهاي الكتريكي 2 1 عادی سمیه محمدی 50 سه شنبه 9/5-11/5 238 4   هم با 1115203
هم دیگر 3 019_19_13 الكترونيك 1 1 عادی سمیه محمدی 50 سه شنبه 11/5-13/5 227 4 1115070  
  1 1319131 الكترونيك 1 1 خودخوان سمیه محمدی 50 سه شنبه 11/5-13/5 227 4    
  0 15-11-077 مدارهای منطقی 1 عادی           4    
  0 1319134 سیستمهای دیجیتال 1 1 عادی   40       4 جدید    
  3 13-19-022 تجزیه و تحلیل سیستمها 1 عادی سمیه محمدی 40 شنبه 9/5-11/5 238 4   1115204
  0 1319130 سیگنالها و سیستمها 1 عادی   50       4    
  0 1319135 آز سیستمهای دیجیتال 1 1 عادی   12     سوله جدید4    
  0 1319176 آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری 1 عادی   12     سوله 4    
هم 2 13-19-023 الکترونیک2 1 خودخوان   40       5    
هم 1 13-19-137 الکترونیک2 1 خودخوان   40       جدید 5    
  1 13-19-024 زبان تخصصی 1 خودخوان   40       5    
  1 1319143 زبان تخصصی برق 1 خودخوان   40            
  0 13-19-025 آز الکترونیک 1 1 عادی   12     سوله 5    
  1 1319140 آز الکترونیک 1 عادی جواد کریم قامسمی 12 پنجشنبه 9/5-11/5 سوله جدید 5    
  1 13-19-056 مخابرات 1 1 خودخوان   50       5    
  1 1319138 اصول سیستم های مخابراتی 1 خودخوان   50       جدید 5    
  1 1319139 سیستمهای دیجیتال 2 1 خودخوان   40       جدید 5    
  1 1319141 آز سیستمهای دیجیتال 2 1 عادی حسن قاضی زاده 12 چهارشنبه (هماهنگ با استاد)     جدید 5    
  1 15-11-086 آز مدار منطقی 1 عادی عماد محمدی 12 چهارشنبه 11/5-13/5 سوله 5    
  3 13-19-051 آز ماشین 1 1 عادی مجید آریانفر 12 سه شنبه 9/5-11/5 سوله 5    
هم و ناهم دیگر 3 1319048 سيستمهاي كنترل خطي 1 عادی محمد اسلامی 50 سه شنبه 8/5-11/5 227 5   هم با 1115208 و نا هم با 1319047
هم 2 1319136 ماشین های الکتریکی2 1 خودخوان   40       جدید 5    
هم 1 13-19-050 ماشین های الکتریکی2 1 خودخوان   40       6    
  1 11-13-280 فیزیک مدرن 1 خودخوان   50       6    
هم 3 1319049 بررسي سيستمهاي قدرت 1 1 عادی ملکه کریم قاسمی 50 پنجشنبه 9/5-11/5 238 6    
هم 2 1319144 تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1     ملکه کریم قاسمی   پنجشنبه 9/5-11/5 238      
  2 1319061 الكترونيك 3 1 خودخوان   50       6    
  5 1319163 الکترونیک آنالوگ   عادی آزاده غلامحسین زاده   شنبه 7/5-9/5 227 جدید6    
  4 1319044 آزمايشگاه الكترونيك 2 1 عادی جواد کریم قامسمی 12 پنجشنبه 11/5-13/5 سوله 6    
  2 1319039 آزمايشگاه  كنترل خطي 1 عادی محمد اسلامی 12 سه شنبه (هماهنگ با استاد)     6    
هم 2 13-19-081 تکنیک پالس 1 عادی   50       7    
هم 2 1319172 مدارهای پالس و دیجیتال               جدید6    
هم دیگر 0 15-11-092 معماری کامپیوتر 1 عادی   50       7   1322006
  0 1511093 ميكروپروسسورها 1 عادی   50       7    
  3 1511094 آز معماری کامپیوتر 1 عادی مسلمی نسب 12 یکشنبه  11/5-13/5 کارگاه2 7    
  13 1319080 فيزيك الكترونيك 1 عادی محمد صدیقی 50 دوشنبه 13/5-15/5 242 7    
  12 1319068 مدارهای مخابراتی 1 عادی سمیرا حمزه نژاد 50 دوشنبه 9/5-11/5 227 8    
نا هم 5 1319096 آز تکنیک پالس 1 عادی حسن قاضی زاده 12 چهارشنبه 7/5-9/5 سوله 8    
نا هم 9 1319169 آز مدارهای پالس و دیجیتال     حسن قاضی زاده   چهارشنبه 7/5-9/5 سوله      
  11 1319070 آز مدارهای مخابراتی 1 عادی حسن قاضی زاده 12 چهارشنبه 9/5-11/5 سوله 8    
  2 1319097 پروژه آز الکترونیک 3 1 عادی   3 مراجعه به مدیر گروه   133 8    
  5 1319065 آز الکترونیک 3 1 عادی عماد محمدی 12 چهارشنبه 13/5-15/5 سوله 8    
  6 1319173 آز الکترونیک آنالوگ     عماد محمدی   چهارشنبه 13/5-15/5 سوله      
  4 1511095 آز میکرو پروسسورها 1 عادی حسن قاضی زاده 12 مراجعه به استاد (چهارشنبه ) 7/5-11/5 سوله 8    
  0 1319099 بررسی طراحی سیستمهای الکترونیکی 1 عادی   45       اختیاری    
  5 1319098 اندازه گیری الکترونیکی 1 عادی   45 سه شنبه (شروع از ماه آبان) 13/5-15/5 133      
  1 1511088 شبکه های کامپیوتری 1 خودخوان   45       اختیاری    
  3 1319175 VLSI 1 خودخوان   45       اختیاری    
  1 1319174 مباحث ویژه 1 خودخوان سپیده مهرالحسنی 45 شنبه (هماهنگ با استاد جهت تعیین منبع) 9/5-11/00 227      
  3 13-19-060 گزارش نویسی فنی 1 خودخوان   50       اختیاری    
  3 1319045 الكترونيك صنعتي 1 خودخوان   50       اختیاری    
  4 1319088 تاسيسات الكتريكي 1 خودخوان   50       اختیاری    
  3 1319179 کاراموزی 1 عادی   24            
  12 1319180 پروژه 1 عادی   6            
  6 1319162 شبکه های مخابراتی         شنبه 13/00-15/00 133      
  0 1319152 طراحی سیستم های ریزپردازنده ای                    
  1 1319057 کنترل صنعتی   خودخوان                
  0 1314044 کنترل پروژه   خودخوان                
  1 1319150 پرازش سیگنال های دیجیتال   خودخوان                
    1319095 کارگاه الکترونیک و سیم کشی بیمارستان     محمد صدیقی   دوشنبه (هماهنگ با استاد)