شماره درس نام درس گروه وضعیت  استاد ظرفیت روز ساعت کلاس برق قدیم برق جدید  
  008_19_13 كارگاه عمومي 1 عادی   20 شنبه 8/00-9/5 سوله 1    
    1319026 نقشه کشی صنعتی 1 عادی اصغر نگارستانی 20 پنج شنبه 7/5-9/5 226      
  8 13-19-126 نقشه کشی مهندسی
1 عادی اصغر نگارستانی 20 پنج شنبه 7/5-9/5 226 1   *
    1511074 برنامه  سازی کامپیوتر 01 عادی محمد رضا ماشین چی 45 شنبه 11/5-13/5 243 1    
    1511091 برنامه نویسی کامپیوتر 01 عادی محمد رضا ماشین چی 45 شنبه 11/5-13/5 243 1    
    1111407 ریاضی عمومی1 01 عادی ساره حسنی سعدی 45 پنج شنبه 7/5-11/5 241 1    
    1113258 فیزیک1 01 عادی رضا دریجانی 45 سه شنبه 7/5-11/5 241 1    
    13-19-127 آشنايي با مهندسي برق 1 عادی   50 شنبه 13/5-15/5 242     *
    1117177 آمار و احتمالات مهندسی     معافی 45 یکشنبه 13/5-15/5 241      
18   1319128 احتمال مهندسی 01 عادی معافی 45 یکشنبه 13/5-15/5 241 2    
    1113259 فیزیک2 01 عادی محسن میرحبیبی 45 دوشنبه 7/5-10/5 241 2    
    1111408 ریاضی عمومی2 01 عادی رضاقلی 45 یکشنبه 7/5-10/5 218 2    
    1111409 معادلات دیفرانسیل  01 عادی رضاقلی 45 یکشنبه 10/5-13/5 218 2    
    1113260 آز فیزیک1 01 عادی رضا دریجانی 12 سه شنبه 11/5-13/5 س 1 2    
    1113260 آز فیزیک1 2 عادی رضا دریجانی 12 سه شنبه 13/5-15/5 س 1 2    
    015_19_13 كارگاه برق 1 عادی مجید آریانفر 12 سه شنبه 8/00-9/5 سوله 3   *
    011_19_13 مدارهاي الكتريكي1 1 عادی   50 شنبه 9/5-11/5 242 3   1115065-1319011-1322008
    1111411 ریاضی مهندسی  01 عادی علی اکبر مجیدی 45 سه شنبه و چهارشنبه 7/5-9/5 218 3    
  1511075 محاسبات عددی 1
1
عادی میراسماعیلی 45
45
یکشنبه 15/5-17/5 241 3    
  1113263 آز فیزیک2 01 عادی محسن میرحبیبی 12 پنج شنبه 9/5-11/5 س 1 3    
  1113263 آز فیزیک2 2 عادی محسن میرحبیبی 12 دوشنبه 11/5-13/5 س 1 3    
  1319129 اقتصاد مهندسی  1 عادی علی دریجانی 45 دوشنبه 9/5-11/5 108      1115144-1122079   *
    016_19_13 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 1 1 عادی جواد کریم قامسمی   پنج شنبه 7/5-9/5 سوله 4   1115071
    15-11-077 مدارهای منطقی 1 عادی     شنبه 11/5-13/5 242 4   1115139
    1319022 تجزیه و تحلیل سیستمها 1 عادی   40 دوشنبه 13/5-15/5 133 4    
    1319130 سیگنالها و سیستمها 1 عادی   50 دوشنبه 13/5-15/5 133 4    
    1319135 آز سیستمهای دیجیتال 1 1 عادی حسن قاضی زاده 12 چهارشنبه 7/5-9/5 سوله جدید4   *
    1319176 آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری 1 عادی جواد کریم قامسمی 12 پنج شنبه 7/5-9/5 سوله 4   *
    1319140 آز الکترونیک 1 عادی جواد کریم قامسمی 12 پنج شنبه (مراجعه به استاد 7/5-9/5 سوله جدید 5   *
    1319139 سیستمهای دیجیتال 2 1 عادی   40     227 جدید 5   1511093
    1319141 آز سیستمهای دیجیتال 2 1 عادی ملکه کریم قاسمی 12 تماس با استاد     جدید 5   *
    13-19-051 آز ماشین 1 1 عادی مجید آریانفر 12 سه شنبه (مراجعه به استاد) 8/00-11/00 سوله 5   *
    1319048 سيستمهاي كنترل خطي 1 عادی   50 سه شنبه  9/5-11/5 133 5     *هم با 1115208 و نا هم با 1319047
    11-13-280 فیزیک مدرن 1 عادی دریجانی 50 چهارشنبه 7/5-9/5 242 6    
    1319039 آزمايشگاه  كنترل خطي 1 عادی محمد اسلامی 12 هماهنگ با استاد (تلگرام)     6   *
    15-11-092 معماری کامپیوتر 1 عادی محمد اقبالی 50 پنج شنبه 13/5-15/5 243 7   1322006
    1319096 آز تکنیک پالس 1 عادی جواد کریم قامسمی 12 پنج شنبه (مراجعه به استاد 7/5-9/5 سوله 8    
    1319070 آز مدارهای مخابراتی 1 عادی حسن قاضی زاده 12 چهارشنبه 9/5-11/5 سوله 8    
    1319097 پروژه آز الکترونیک 3 1 عادی محمد صدیقی 3 هماهنگ با استاد   133 8    
    1319065 آز الکترونیک 3 1 عادی حسن قاضی زاده 12 چهارشنبه 9/5-11/5 سوله 8    
    1319173 آز الکترونیک آنالوگ     حسن قاضی زاده 12 چهارشنبه 9/5-11/5 سوله      
    1511095 آز میکرو پروسسورها 1 عادی ملکه کریم قاسمی 12 تماس با استاد     8    
    1319174 مباحث ویژه 1 عادی محمد صدیقی 45 هماهنگ با استاد          
    1319088 تاسيسات الكتريكي 1 عادی   50 دوشنبه 11/5-13/5 242 اختیاری    
    1319162 شبکه های مخابراتی     محمد صدیقی   هماهنگ با استاد          
    1319152 طراحی سیستم های ریزپردازنده ای     حسن قاضی زاده   چهارشنبه 11/5-13/5 227      
    1319171 مخابرات دیجیتال   عادی کریم قاسمی              
    1319146 آز سیستم کنترل دیجیتال     اسلامی   هماهنگ با استاد(تلگرام)          
    1319147 آز ابزار دقیق     اسلامی   هماهنگ با استاد(تلگرام)          
    1319148 آز کنترل صنعتی     اسلامی   هماهنگ با استاد(تلگرام)