شماره درس نام درس گروه          
008_19_13 كارگاه عمومي 1   عسکری پنجشنبه 11/5-13/5 سوله
13-19-026 نقشه کشی صنعتی 1   اصغر نگارستانی پنجشنبه 7/5-9/5 230
13-19-126 نقشه کشی مهندسی
1   اصغر نگارستانی پنجشنبه 7/5-9/5 230
1511074 برنامه  سازی کامپیوتر 01   سمیه محمدی سه شنبه 14/00-15/5 218
1511091 برنامه نویسی کامپیوتر 01   سمیه محمدی سه شنبه 11/5-13/5 218
1111407 ریاضی عمومی1 01   رضاقلی شنبه و دوشنبه 7/5-9/5 218
1113258 فیزیک1 01   رضا دریجانی چهارشنبه 7/5-10/5 218
13-19-127 آشنايي با مهندسي برق 1   سپیده مهرالحسنی هماهنگ با استاد (سه شنبه) 11/00-11/5 227
1117177 آمار و احتمال 01   ثمره هاشمی پنجشنبه 11/5-14/5 218
1319128 احتمال مهندسی 01   ثمره هاشمی پنجشنبه 11/5-14/5 218
1113259 فیزیک2 01   میرحبیبی یکشنبه 7/5-10/5 218
1111408 ریاضی عمومی2 01   رضاقلی شنبه و دوشنبه 11/5-13/5 218
1111408 ریاضی عمومی2 2   ثمره هاشمی پنجشنبه 7/5-11/5 218
1111409 معادلات دیفرانسیل  01   رضاقلی شنبه و دوشنبه 9/5-11/5 218
1111409 معادلات دیفرانسیل  2   ثمره هاشمی پنجشنبه 7/5-11/5 218
1113260 آز فیزیک1 01   رضا دریجانی پنجشنبه 7/5-9/5 پردیس 1
1113260 آز فیزیک1 2   رضا دریجانی پنجشنبه 9/5-11/5 پردیس 1
015_19_13 كارگاه برق 1   آریان فر سه شنبه 8/00-9/5 سوله
011_19_13 مدارهاي الكتريكي1 1   سمیه محمدی شنبه 13/5-15/5 242
013_19_13 الكترومغناطيس 1   میرحبیبی یکشنبه 11/00-13/00 242
1111411 ریاضی مهندسی  01   علی اکبر مجیدی سه شنبه 11/00-14/00 241
1511075 محاسبات عددی 1
1
  اسمعیلی دوشنبه 15/5-17/5 218
1113263 آز فیزیک2 01   نجیب زاده سه شنبه 9/5-11/5 پردیس 1
1113263 آز فیزیک2 2   میرحبیبی سه شنبه 11/5-13/5 پردیس 1
1113263 آز فیزیک2 3   صابری پنجشنبه 7/5-9/5 پردیس 1
1319129 اقتصاد مهندسی  1   علی دریجانی دوشنبه 9/5-11/5 کارگاه1
016_19_13 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 1 1   جواد کریم قاسمی پنجشنبه 9/5-11/5 سوله
1319176 آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری 1   جواد کریم قاسمی پنجشنبه 9/5-11/5 سوله
017_19_13 ماشين هاي الكتريكي 1 1   سپیده مهرالحسنی سه شنبه 11/5-13/5 227
1319132 ماشين هاي الكتريكي 1 1   سپیده مهرالحسنی سه شنبه 11/5-13/5 227
018_19_13 مدارهاي الكتريكي 2 1   سمیه محمدی دوشنبه 11/5-13/5 242
1319133 مدارهاي الكتريكي 2 1   سمیه محمدی دوشنبه 11/5-13/5 242
019_19_13 الكترونيك 1 1   حمیدرضا ایرانمنش یکشنبه 15/5-17/5 227
1319131 الكترونيك 1 1   حمیدرضا ایرانمنش یکشنبه 15/5-17/5 227
1511077 مدارهای منطقی 1   سمیه محمدی شنبه 11/5-13/5 242
1319134 سیستمهای دیجیتال 1 1   سمیه محمدی شنبه 11/5-13/5 242
1319022 تجزیه و تحلیل سیستمها 1   رحیم کامران سه شنبه 15/5-17/5 227
1319130 سیگنالها و سیستمها 1   رحیم کامران سه شنبه 15/5-17/5 227
1319135 آز سیستمهای دیجیتال 1 1   جواد کریم قاسمی پنجشنبه 8/00-9/5 سوله
13-19-025 آز الکترونیک 1 1   جواد کریم قاسمی پنجشنبه(هماهنگ با استاد) 9/5-11/5 سوله
1319140 آز الکترونیک 1   سمیرا حمزه نژاد یکشنبه 13/00-14/00 243
1319141 آز سیستمهای دیجیتال 2 1   ملکه کریم قاسمی تماس با استاد    
15-11-086 آز مدار منطقی 1   زهرا محمدی z_mohammadi_88@yahoo.com یا مراجعه به  مدیرگروه
13-19-051 آز ماشین 1 1   آریانفر سه شنبه (8/00 تا 9/5) هماهنگ با استاد    
1319044 آزمايشگاه الكترونيك 2 1   سپیده مهرالحسنی هماهنگ با استاد (سه شنبه) 11/00-11/5 227
1319039 آزمايشگاه  كنترل خطي 1   سمیرا حمزه نژاد یکشنبه  13/00-14/00 243
1511094 آز معماری کامپیوتر 1   سمیرا حمزه نژاد یکشنبه  13/00-14/00 243
1319096 آز تکنیک پالس 1   سمیرا حمزه نژاد یکشنبه (هماهنگ با استاد) 13/00-14/00  
1319169 آز مدارهای پالس و دیجیتال     محمد صدیقی تماس با استاد    
1319070 آز مدارهای مخابراتی 1   رحیم کامران تماس با استاد    
1319065 آز الکترونیک 3 1   سپیده مهرالحسنی هماهنگ با استاد (سه شنبه) 11/00-11/5 227
1319173 آز الکترونیک آنالوگ     محمد صدیقی تماس با استاد    
1511095 آز میکرو پروسسورها 1   ملکه کریم قاسمی تماس با استاد    
1319174 مباحث ویژه 1   مراجعه به مدیرگروه      
1319179 کاراموزی 1   مراجعه به مدیر گروه      
1319180 پروژه 1   محمد صدیقی تماس با استاد    
1319162 شبکه های مخابراتی     مراجعه به مدیر گروه      
1319170 آز الکترونیک صنعتی     ملکه کریم قاسمی تماس با استاد