شماره درس نام درس ترم اخذ شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت تعداد جلسات روز ساعت محل تشکیل  نظام هفتگی
  مقدمات طراحي معماري 1       خ مهدیزاده      شنبه 13.30-19.30 230  
    سه شنبه 9.30-13.30  
  هندسه كاربردي       خ نعمت الله زاده     دوشنبه 15.30-17.30 230  
  بيان معماري 2       آ. عظیمی     سه شنبه 7.30-11.30 230  
  ايستايي   آ مجیدی   سه شنبه 9.30-11.30 218  
  آ مجیدی چهارشنبه 9.30-11.30 218  
  هندسه مناظرومرايا       خ  گلچین     دوشنبه 11.30-13.30 234  
  ساختمان 1       خ رحیمی     شنبه 9.30-11.30 230  
  مصالح ساختماني       خ رحیمی     شنبه 7.30-9.30 230  
  مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي       آ علمدار زاده     شنبه 11.30-13.30 230  
  تحلیل فضای شهری       خ قربی     یکشنبه 11.30-13.30 226  
  برداشت ازبناهاي تاريخي       خ قربی     یکشنبه 9.30-11.30 226  
  طرح معماري 1       آ  پورزند     شنبه 7.30-13.30 230  
      سه شنبه 13.30-19.30 230  
  آشنايي با معماري جهان       خ.عامری     یکشنبه 7.30-9.30 234  
  طرح معماري 3       آ. عظیمی     یکشنبه 7.30-13.30 234  
    چهارشنبه 234  
  ساختمان 2 و گزارش كارگاه       آ. مرادیان     چهارشنبه 13.30-15.30 230  
  آشنايي با معماري معاصر       آ ثمره     یکشنبه 13.30-15.30 230  
  تاسيسات الكتريكي (نور و صدا)       آ ابوالحسنی     یکشنبه 15.30-17.30 234  
                       
  طرح معماري 5       خ عامری     شنبه 13.30-19.30 234  
    سه شنبه 7.30-13.30  
  متره و براورد       آ. مرادیان     چهارشنبه 11.30-13.30 230  
  طراحی فنی       آ. مرادیان     چهارشنبه 7.30-11.30 230  
  کاربرد کامپیوتر       خ مهدیزاده     دوشنبه 13.30-15.30 کارگاه2  
  تاسیسات مکانیکی       آمجیدی     دوشنبه 10.30-11.30 241  
  آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی       خ دوستمحمدی     دوشنبه 9.30-11.30 230  
  نقشه برداری       آ بهزادی       ساختمان 1 احمدی روشن  13.30-17.30چهارشنبه    
  روستا 1       خ قربی     دوشنبه 9.30-11.30 226  
  روستا 2       خ قربی     دوشنبه 11.30-13.30 226  
  مديريت و تشكيلات كارگاه       خ عامری     سه شنبه 3.30-15.30 234