شماره درس نام درس ترم اخذ شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت تعداد جلسات روز ساعت محل تشکیل  نظام هفتگی رشته تحصیلی
  بيان معماري 1       خ بابایی     دو شنبه 7:30-11:30 234   مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
  درك و بيان محيط       خ  مهدیزاده     سه شنبه 13:30-17:30 230   مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
  كارگاه مصالح و ساخت       خ گلچین      شنبه 9:30-13:30 234   مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
  رياضيات وآمار       خ شهامی     سه شنبه 7:30-9:30 230   مهندسی معماری  مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
  کاربرد کامپیوتر در معماری       خ مهدیزاده     دوشنبه 11:30-13:30 سایت رایانه   مهندسی معماری 
                        مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
  انسان طبيعت معماري       خ جعفرزاده     دوشنبه 9:30-11:30 230   مهندسی معماری 
                        مهندسی معماری. (ورودی90به بعد) مرمت بناهای تاریخی7
  مقدمات طراحي معماري 2       علی عظیمی     یکشنبه 7:30-13:30 234   مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
                چهارشنبه 7:30-13:30 234    
  هندسه مناظر و مرايا       خ نیکویی     دوشنبه 7:30-9:30 230   مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
  مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي       آ علمداری     یکشنبه 11:30-13:30 229   مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
  مصالح ساختماني                     مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
  نقشه برداري       دکتر نجف زاده             مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
  سازه های بتنی       آ اسدی     یکشنبه 15:30-17:30 230   مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
  ساختمان 1       خ رحیمی     شنبه 9:30-11:30 230   مهندسی معماری 
                        مهندسی معماری 
  طرح معماري 2       آ حسینی     شنبه 13:30-19:30 234   مهندسی معماری 
                سه شنبه 13:30-19:30 234    
  آشنايي با معماري اسلامي       خ قربی     چهارشنبه 7:30-11:30 226   مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
  تنظیم شرایط محیطی       خ حاج بابایی     یکشنبه 7:30-9:30 230    
  طرح معماري 4       آ مرادیان     یکشنبه 7:30-13:30 230   مهندسی معماری 
                چهارشنبه 13:30-19:30 230    
  مباني نظري معماري       آ ثمره شاهپسند     شنبه 15:30-17:30 230   مهندسی معماری 
  متره و برآورد       آ علمداری     یکشنبه 15:30-17:30 229   مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
  آشنایی با مرمت ابنیه       خ هاشمی     دوشنبه 13:30-17:30     مهندسی معماری 
  روستا1       خ قربی     سه شنبه 7:30-11:30 226   مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
  روستا2       خ قربی     چهارشنبه 11:30-15:30 226   مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
                        مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
                        مهندسی معماری 
                        مهندسی معماری 
                        مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
                        مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
                        مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
                        مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)
                        مهندسی معماری. (ورودی90به بعد)