شماره درس نام درس گروه ترم اخذ نوع امتحان ظرفیت استاد تعداد جلسات روز هفته ساعت شروع شروع کلاس نظام هفتگی شماره کلاس گروه آموزشي رشته
1111497 رياضيات پايه 1 1 تستي و تشريحي 69 اکبر رضایی 15 پنجشنبه 9:30-11:30 96/7/13 هرهفته 215 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1111497 رياضيات پايه 2 1 تستي و تشريحي 69 الهام استوار 15 سه شنبه  11:30-13:30 96/8/2 هر هفته 208 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1214004 اصول حسابداري 1 1 1 تستي و تشريحي 69 علی ترک زاده 20 چهارشنبه 9:30-13:30 96/7/12 هر هفته 215 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218026 مباني سازمان ومديريت 1 1 تستي 69 سمانه کمساری 6 یکشنبه 13:30-15:30 96/7/30 هر هفته 119 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218547 احكام كسب و كار 1 1 تستي 69 دکتر تابلی 9 دوشنبه 7:30-9:30 1396/7/10 هر هفته 119 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1111496 رياضيات و كاربرد آن در مديريت 1 2 تستي و تشريحي 69 اکبر رضایی 15 پنجشنبه 11:30-13:30 96/7/13 هر هفته 215 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1117214 آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 1 1 2 تستي و تشريحي 69 امیر حسین نکویی 15 سه شنبه  15:30-17:30 96/7/11 هر هفته 218 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1214005 اصول حسابداري 2 1 2 تشريحي 69 سپیده راجی زاده 15 دوشنبه 11:30-13:30 96/7/17 هر هفته 215 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1117215 آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 2 2 3 تستي 69 دکتر معافی 10 یکشنبه 13:30-15:30 96/7/16 هرهفته  208 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218464 اصول ومباني كار آفريني 1 3 تستي 69 محمد رضا مقدم 6 یک شنبه 15:30-17:30 96/7/16 یک هفته درمیان   119 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218548 اصول ومباني مديريت از ديدگاه اسلام 1 3 تستي 69 دکتر تابلی 9 سه شنبه  11:30-13:30 1396/7/11 هرهفته 119 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218549 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويكرد اسلامي 1 3 تستي 69 دکتر تابلی 6 سه شنبه  7:30-9:30 1396/7/11 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218552 روانشناسي سازماني 1 3 تستي 69 مهدی سرکوهی 8 سه شنبه  13:30-15:30 96/7/11 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1221006 اقتصادكلان 1 3 تستي 69 دکتر رشیدی 6 دوشنبه 7:30-9:30 96/7/15 یک هفته در میان 215 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1222224 جامعه شناسي سازماني 1 3 تستي 69 حسین مهرابیان 9 چهارشنبه 15:30-17:30 96/7/16 هر هفته 119 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218041 سازماندهي واصلاح تشكيلات وروشها 1 8 تستي 69 المیرا اکرمی زاده 6 چهارشنبه 9:30-11:30 96/8/2 یک هفته در میان 117 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218042 مديريت تحول سازماني 1 8 تستي 69 دکتر تابلی 9 یک شنبه  9:30-11:30 1396/7/23 هرهفته 119 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218465 مباحث و چالشهاي مديريت دولتي 1 8 تستي و تشريحي 69 خودخوان 9       هر هفته اطاق 138 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218466 تجزيه و تحليل قانون مديريت خدمات كشوري 1 8 تستي 69 خودخوان 6       هر هفته اطاق 138 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1212343 زبان تخصصي 1 1 4 تستي 69 عزیزه عزیزیان 4 دوشنبه 15:30-17:30 96/7/24 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218028 تحقيق درعمليات 1 1 4 تستي و تشريحي 69 دکتر جواد طاهری 15 یکشنبه 9:30-11:30 96/7/16 هر هفته 215 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218029 روش تحقيق درمديريت 1 4 تستي 69 دکتر مصباحی 9 دوشنبه 9:30-11:30 96/7/17 هر هفته 118 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1214006 فراگردتنظيم وكنترل بودجه 1 6 تستي 69 دکتر  محمد نورانی 9 شنبه 13:30-15:30 96/7/15 هرهفته 119 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218034 مديريت منابع انساني 1 6 تستي 69 زهرا اسماعیلی 6 یک شنبه  13:30-15:30 96/7/16 هر هفته 215 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218036 سيرانديشه هاي سياسي وتحول نهادهاي اداري 1 6 تستي 69 محسن ناصری 6 چهارشنبه 9:30-11:30 96/8/3 یک هفته در میان 117 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218467 مساله يابي و حل مساله 1 6 تستي 69 خودخوان 6 یک شنبه 15:30-17:30 96/7/16 یک هفته در میان 118 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218566 سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت 1 6 تستي 69 خودخوان 6 یک شنبه  11:30-13:30 1396/7/16 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1222065 مديريت تعاونيها 1 6 تستي 69 دکتر ابوسعیدی 6 چهارشنبه 9:30-11:30 96/7/12 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218032 مديريت رفتارسازماني 1 4 تستي 69 دکتر مصباحی 9 یک شنبه  9:30-11:30 96/7/16 هرهفته 118 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218546 مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت 1 4 تستی 69 خودخوان 12 سه شنبه  7:30-9:30 96/7/11 هر هفته 118 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1221008 ماليه عمومي وتنظيم خطمشي مالي دولت 1 4 تستي 69 صنم آقاسی 6 چهارشنبه 11:30-13:30 96/7/17 یک هفته در میان 118 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1115270 كاربرد كامپيوتر در مديريت 1 5 تستي 69 هدیه خراسانی 10 یکشنبه 13:30-15:30 96/7/16 هر هفته کارگاه شماره1 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1115270 كاربرد كامپيوتر در مديريت 2 5 تستي 69 هدیه خراسانی 10 سه شنبه  13:30-15:30 96/7/18 هر هفته کارگاه شماره1 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1212344 زبان تخصصي2 1 5 تستي 69 عزیزه عزیزیان 4 دوشنبه 13:30-15:30 96/7/17 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218031 تحقيق درعمليات 2 1 5 تستي و تشريحي 69 دکتر جواد طاهری زاده 15 شنبه 11:30-13:30 96/7/15 هر هفته 118 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1214007 حسابداري دولتي 1 7 تستي و تشريحي 69 سیمین راجی زاده 12 چهارشنبه 7:30-9:30 96/7/19 هر هفته 208 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218037 مديريت سازمانهاي محلي وشهرداريها 1 7 تستي 69 محبوبه بهرام پور 9 چهارشنبه 15:30-17:30 96/7/12 هر هفته 208 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218038 مديريت توسعه 1 7 تستي 69 دکتر مصباحی 9       هر هفته   18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218040 تصميم گيري وتعيين خطمشي دولتي 1 7 تستي 69 محسن جلالی 6 سه شنبه  15:30-17:30 96/7/18 یک هفته در میان 215 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218044 مديريت تطبيقي 1 7 تستي 69 دکتر تابلی 6 یک شنبه  7:30-9:30 96/7/16 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218463 مباني مديريت دولتي 1 5 تستي 69 سیمین محمد رضایی 4 دوشنبه 9:30-11:30 96/7/17 یک هفته در میان 117 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218550 فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها 1 5 تستي 69 خودخوان 6 یکشنبه 11:30-13:30 96/7/16 یک هفته در میان 117 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1223006 حقوق اداري 1 5 تستي 69 افسانه اسکندری 6 دوشنبه 7:30-9:30 96/7/17 یک هفته در میان 215 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218551 آموزش مهارتهاي حرفه اي 1 8 تستي 69 محدثه احمدی نژاد  6 چهارشنبه 11:30-13:30 96/7/12 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1221005 اقتصادخرد 1 2 تستي 69 دکتر رشیدی 6 شنبه 9:30-11:30 96/7/15 یک هفته در میان 215 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1111497 رياضيات پايه 1 1 تستي و تشريحي 69 اکبر رضایی 15 پنجشنبه 9:30-11:30 96/7/13 هرهفته 215 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1111497 رياضيات پايه 2 1 تستي و تشريحي 69 الهام استوار 15 سه شنبه  11:30-13:30 96/8/2 هر هفته 208 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1214066 اصول حسابداري 1 1 1 تستي و تشريحي 68 علی ترک زاده 20 چهارشنبه 9:30-13:30 96/7/12 هر هفته 215 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1214004 اصول حسابداري 1 1 1 تستي و تشريحي 69 علی ترک زاده 20 چهارشنبه 9:30-13:30 96/7/12 هر هفته 215 18 - مديريت 10 - مديريت دولتي
1218118 مباني سازمان ومديريت 1 1 تستي 69 سمانه کمساری 6 یکشنبه 13:30-15:30 96/7/30 هر هفته 119 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218440 روانشناسي سازماني 1 1 تستي 69 مهدی سرکوهی 6 سه شنبه  13:30-15:30 96/7/11 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1111496 رياضيات و كاربرد آن در مديريت 1 2 تستي و تشريحي 69 اکبر رضایی 15 پنجشنبه 11:30-13:30 96/7/13 هر هفته 215 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1214068 اصول حسابداري 2 1 2 تشريحي 69 سپیده راجی زاده 15 دوشنبه 11:30-13:30 96/7/17 هر هفته 215 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218123 مديريت رفتارسازماني 1 2 تستي 69 دکتر مصباحی 9 یک شنبه  9:30-11:30 96/7/16 هرهفته 118 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218451 آشنايي با قوانين كسب كار 1 2 تستي 69 نیما سلطانی 9 یکشنبه 11:30-13:30 96/7/23 یک هفته در میان 117 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1221026 اقتصادخرد 1 2 تستي 69 دکتر رشیدی 6 شنبه 9:30-11:30 96/7/15 یک هفته در میان 215 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1212344 زبان تخصصي2 1 8 تستي 69 عزیزه عزیزیان 4 دوشنبه 13:30-15:30 96/7/17 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1214073 حسابرسي 1 1 8 تستي 69 زهرا مهدی پور 10 دوشنبه 15:30-17:30 96/7/17 هر هفته 208 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218129 مديريت استراتژيك 1 8 تستي 69 دکتر تابلی 6 دوشنبه 11:30-13:30 96/7/10 یک هفته در میان  119 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218145 بازاريابي بين المللي 1 8 تستي 69 مریم صابری 6 چهارشنبه 11:30-13:30 96/7/19 هر هفته 208 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218455 سمينار در مسائل بازاريابي و بازاريابي اسلامي 1 8 تشريحي 69 نیما سلطانی  8 یک شنبه 13:30-15:30 96/7/16 هر هفته 117 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218456 روابط كار در سازمان 1 8 تستي 69 خودخوان 69 سه شنبه  15:30-17:30 96/7/25 یک هفته در میان 215 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1115270 كاربرد كامپيوتر در مديريت 1 3 تستي 69 هدیه خراسانی 10 یکشنبه 13:30-15:30 96/7/16 هر هفته کارگاه شماره1 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1115270 كاربرد كامپيوتر در مديريت 1 3 تستي 69 هدیه خراسانی 10 سه شنبه  13:30-15:30 96/7/18 هر هفته کارگاه شماره1 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1117214 آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 1 1 3 تستي و تشريحي 69 امیر حسین نکویی 15 سه شنبه  15:30-17:30 96/7/12 هر هفته 218 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218134 مديريت منابع انساني 1 3 تستي 69 زهرا اسماعیلی 6 یک شنبه  13:30-15:30 96/7/16 هر هفته 215 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218442 احكام كسب و كار 1 3 تستي 69 دکتر تابلی 9 دوشنبه 9:30-11:30 96/7/10 هر هفته 119 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218545 فنون تجزيه وتحليل و طراحي سيستمها 1 3 تستي 69 مریم صابری 6 شنبه 11:30-13:30 96/7/15 یک هفته در میان  119 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1117215 آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 2 2 4 تستي 69 دکتر معافی 10 یکشنبه 13:30-15:30 96/7/16 هرهفته  208 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218121 روش تحقيق درمديريت 1 4 تستي 69 دکتر مصباحی 9 دوشنبه 9:30-11:30 96/7/17 هر هفته 118 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218443 مديريت مالي1از منظر اسلام 1 4 تستي و تشريحي 69 وحیده معین اقطاعی 9 یک شنبه 7:30-9:30 96/7/16 هرهفته 215 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1214069 حسابداري صنعتي 1 1 5 تشريحي 69 علی ترک زاده 20 چهارشنبه 7:30-9:30 96/7/12 هر هفته 215 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218119 تحقيق درعمليات 1 1 5 تستي و تشريحي 69 دکتر جواد طاهری 15 یکشنبه 9:30-11:30 96/7/16 هر هفته 215 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218445 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام 1 5 تستي 69 دکتر تابلی 9 سه شنبه  9:30-11:30 96/7/11 هرهفته 119 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218447 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت 1 5 تستي 69 دکتر رشیدی 12 سه شنبه  7:30-9:30 96/7/11 هر هفته 118 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218448 بازار يابي و مديريت بازار (با رويكرد اسلامي) 1 5 تستي 69 مریم صابری 6 شنبه 9:30-11:30 96/7/15 هر هفته 119 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1214072 مديريت مالي 2 1 6 تستي و تشريحي 69 وحیده معین اقطاعی 6 یکشنبه 7:30-9:30 96/7/23 یک هفته در میان 215 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
. تحقيق درعمليات 2 1 6 تستي و تشريحي 69 دکتر جواد طاهری زاده 15 شنبه 11:30-13:30 96/7/15 هر هفته 118 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218125 بازرگاني بين المللي 1 6 تستي 69 ایمان پورشیخعلی 9 دوشنبه 15:30-17:30 96/7/17 هر هفته  215 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218127 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 1 6 تستي 69 دکتر تابلی 6 یک شنبه  11:30-13:30 96/7/23 یک هفته در میان   119 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218449 آموزش مهارتهاي حرفه اي 1 6 تستي 69 محدثه احمدی نژاد  6 چهارشنبه 11:30-13:30 96/7/12 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218450 حقوق بازرگاني ( تطبيقي و اسلامي) 1 6 تستي 69 محمد علی پور عسکری 6 پنجشنبه 9:30-11:30 96/7/20 یک هفته در میان 116 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1212343 زبان تخصصي 1 1 7 تستي 69 عزیزه عزیزیان 4 دوشنبه 15:30-17:30 96/7/24 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218130 سيستمهاي خريدوانبارداري وتوزيع 1 7 تستي 69 خودخوان 9       هر هفته    18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218453 تجارت الكترونيك 1 7 تستي 69 خودخوان             18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218454 سازمانهاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي 1 7 تستي 69 صنم آقاسی   شنبه 11:30-13:30 96/8/2 یک هفته در میان 117 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218457 مباني بانكداري و مديريت بانك 1 7 تستي 69 خودخوان   شنبه 11:30-13:30 96/7/22 یک هفته در میان  116 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1218444 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويكرد اسلامي 1 4 تستي 69 دکتر تابلی 6 دوشنبه 11:30-13:30 96/7/17 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1221027 اقتصادكلان 1 4 تستي 69 دکتر رشیدی 6 دوشنبه 7:30-9:30 96/7/15 یک هفته در میان 215 18 - مديريت 20 - مديريت بازرگاني
1117215 آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 2 2 4 تستي 69 دکتر معافی ..10 یکشنبه 13:30-15:30 96/7/16 هرهفته  ..208 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1115270 كاربرد كامپيوتر در مديريت 1 3 تستي 69 هدیه خراسانی 10 یکشنبه 13:30-15:30 96/7/16 هر هفته کارگاه شماره1 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1115270 كاربرد كامپيوتر در مديريت 1 3 تستي 69 هدیه خراسانی 10 سه شنبه  13:30-15:30 96/7/18 هر هفته کارگاه شماره1 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1212344 زبان تخصصي2 1 4 تستي 69 عزیزه عزیزیان 4 دوشنبه 13:30-15:30 96/7/17 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218121 روش تحقيق درمديريت 1 4 تستي 69 دکتر مصباحی 9 دوشنبه 9:30-11:30 96/7/17 هر هفته 118 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1111496 رياضيات و كاربرد آن در مديريت 1 2 تستي و تشريحي 69 اکبر رضایی 15 پنجشنبه 11:30-13:30 96/7/13 هر هفته 215 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1111496 رياضيات و كاربرد آن در مديريت 2 2 تستي و تشريحي 69 اکبر رضایی 15 پنجشنبه 11:30-13:30 96/7/13 هر هفته 215 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1214011 اصول حسابداري 2 1 2 تشريحي 69 سپیده راجی زاده 15 دوشنبه 11:30-13:30 96/7/17 هر هفته 215 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218067 مديريت رفتارسازماني 1 2 تستي 69 دکتر مصباحی 9 یک شنبه  9:30-11:30 96/7/16 هرهفته 118 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218545 فنون تجزيه وتحليل و طراحي سيستمها 1 2 تستي 69 مریم صابری 6 شنبه 11:30-13:30 96/7/15 یک هفته در میان  119 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1221011 اقتصادخرد 1 2 تستي 69 دکتر رشیدی 6 شنبه 7:30-9:30 9:30-11:30 یک هفته در میان 215 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218443 مديريت مالي1از منظر اسلام 1 4 تستي و تشريحي 69 وحیده معین اقطاعی 9 یک شنبه 7:30-9:30 96/7/16 هرهفته 215 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218444 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويكرد اسلامي 1 4 تستي 69 دکتر تابلی 6 دوشنبه 11:30-13:30 96/7/17 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1221012 اقتصادكلان 1 4 تستي 69 دکتر رشیدی 6 دوشنبه 7:30-9:30 96/7/15 یک هفته در میان 215 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1214012 حسابداري صنعتي 1 1 5 تشريحي 69 علی ترک زاده 20 چهارشنبه 7:30-9:30 96/7/12 هر هفته 215 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218065 تحقيق درعمليات 1 1 5 تستي و تشريحي 69 دکتر جواد طاهری زاده 15 یکشنبه 9:30-11:30 96/7/16 هر هفته 215 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218445 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام 1 5 تستي 69 دکتر تابلی   9 سه شنبه  11:30-13:30 96/7/11 هرهفته 119 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218447 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت 1 5 تستي 69 دکتر رشیدی 12 سه شنبه  7:30-9:30 96/7/11 هر هفته 118 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218448 بازار يابي و مديريت بازار (با رويكرد اسلامي) 1 5 تستي 69 مریم صابری 6 شنبه 9:30-11:30 96/7/15 هر هفته 119 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1214013 حسابداري صنعتي 2 1 6 تشريحي 69 سپیده راجی زاده 20 دوشنبه 13:30-15:30 96/7/17 هر هفته 116 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218066 تحقيق درعمليات 2 1 6 تستي و تشريحي 69 دکتر جواد طاهری زاده 15 شنبه 11:30-13:30 96/7/15 هر هفته 118 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218080 بهره وري وتجزيه و تحليل آن در سازمانها 1 6 تستي 69 امیر جنابی 9 چهارشنبه 9:30-11:30 96/7/19 هر هفنه  118 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218449 آموزش مهارتهاي حرفه اي 1 6 تستي 69 محدثه احمدی نژاد  6 چهارشنبه 11:30-13:30 96/7/12 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218482 مديريت توليد و عمليات 1 6 تستي 69 خود خوان 9       هر هفته   18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218490 مديريت كيفيت و بهره وري 1 6 تستي 69 دکتر معافی 6 یکشنبه 11:30-13:30 96/7/16 یک هفته در میان 208 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218081 تحقيق درعمليات 3 1 7 تستي و تشريحي 69 دکتر جواد طاهری زاده  15       هر هفته   18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218083 مديريت كارخانه 1 7 تستي 69 خودخوان 9       هر هفته   18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218085 سيستم هاي اطلاعات مديريت 1 7 تستي 69 دکتر تابلی 6 یک شنبه  11:30-13:30 96/7/23 یک هفته در میان   119 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218508 مديريت عمليات خدمات 1 7 تستي 69 خودخوان 9       هر هفته   18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218510 سيستمهاي خريد ،انبارداري و توزيع 1 7 تستي 69 خودخوان 9           18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1117214 آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 1 1 3 تستي و تشريحي 69 امیر حسین نکویی 15 چهارشنبه 15:30-17:30 96/7/12 هر هفته 218 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1212343 زبان تخصصي 1 1 3 تستي 69 عزیزه عزیزیان 4 دوشنبه 15:30-17:30 96/7/24 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218075 مديريت منابع انساني 1 3 تستي 69 زهرا اسماعیلی 6 یک شنبه  13:30-15:30 96/7/16 هر هفته 215 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218442 احكام كسب و كار 1 3 تستي 69 دکتر تابلی 9 دوشنبه 9:30-11:30 96/7/10 هر هفته 119 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218077 طرح ريزي وتعميرات ونگهداري 1 8 تستي 69 زهرا حمامی زاده 6 سه شنبه  7:30-9:30 96/7/18 یک هفته در میان 215 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218483 مديريت عملكرد در سازمان صنعتي 1 8 تستي 69 خود خوان 9       هر هفته   18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218493 بررسي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي طرحهاي صنعتي 1 8 تستي و تشريحي 69 روح الله رضایی 9 شنبه 13:30-15:30 96/7/15 هر هفته  215 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1111497 رياضيات پايه 1 1 تستي و تشريحي 69 اکبر رضایی 15 پنجشنبه 9:30-11:30 96/7/13 هرهفته 215 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218061 اصول حسابداري 1 1 1 تستي و تشريحي 69 علی ترک زاده 20 چهارشنبه 9:30-13:30 96/7/12 هر هفته 215 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218064 مباني سازمان ومديريت 1 1 تستي 69 سمانه کمساری 6 یک شنبه 13:30-15:30 96/7/30 هر هفته 119 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218509 روانشناسي صنعتي 1 1 تستي 69 مهدی سرکوهی 6 سه شنبه  13:30-15:30 96/7/11 یک هفته در میان 119 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218498 پروژه 1 8 تشريحي 69 خودخوان یک جلسه توجیهی       یک جلسه توجیهی   18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي
1218502 مديريت پروژه 1 8 تستي 69 رضا استوار 8 پنجشنبه 13:30-15:30 96/7/13 هر هفته   116 18 - مديريت 45 - مديريت صنعتي