کد  درس نام درس ترم اخذ شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت تعداد جلسات روز ساعت محل تشکیل نظام هفتگی تاریخ شروع اولین کلاس رشته
1218185 تئوری های مدیریت پیشرفته 1 1 عادی دکتر  فرزانه مولا 69 8 سه شنبه 13:30-15:30 210 هر هفته 96/7/11 مدیریت دولتی   
1218186 فرایند خط مشی گزاری 1 1 عادی دکتر تابلی 69 8 چهارشنبه 7:30-9:30 203 هر هفته 96/7/12 مدیریت دولتی
1218187 نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته 1 1 عادی دکتر  فرزانه مولا 69 8 سه شنبه 15:30-17:30 210 هر هفته 96/7/11 مدیریت دولتی
1218382 زبان تخصصی 1 1 عادی دکتر مصباحی 69 8 سه شنبه 7:30-9:30 204 هر هفته 96/7/11 مدیریت دولتی
1218188 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 1 1 عادی دکتر مصباحی 69 8 سه شنبه 9:30-11:30 204 هر هفته 96/7/11 مدیریت دولتی
1218189 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 1 عادی دکتر  مصباحی 69 8 جهار شنبه 11:30-13:30 203 هر هفته 96/7/12 مدیریت دولتی
1218190 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته 2 1 عادی دکتر حکیمی 69 8 سه شنبه 9:30-11:30 210 هر هفته 96/7/11 مدیریت دولتی
1218191 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 1 عادی دکتر تابلی 69 8 چهارشنبه 9:30-11:30 203 هر هفته 96/7/12 مدیریت دولتی
1218192 تحقیق در عملیات پیشرفته 2 1 عادی دکتر  مولایی 69 8 سه شنبه 15:30-17:30 204 هر هفته 96/7/11 مدیریت دولتی
1218193 تحلیل آماری 2 1 عادی دکتر شیخی 69 8 چهارشنبه 15:30-17:30 204 هر هفته 96/7/12 مدیریت دولتی
1218194 برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی 3 1 عادی دکتر تابلی 69 8 سه شنبه 13:30-15:30 203 هر هفته 96/7/11 مدیریت دولتی
1218195 مدیریت بهره وری نیروی انسانی 3 1 عادی دکتر ابوسعیدی 69 8 سه شنبه 11:30-13:30 203 هر هفته 96/7/11 مدیریت دولتی
1218196 سمینار تخصصی در مدیریت نیروی انسانی 3 1 عادی دکتر مصباحی 69 8 چهارشنبه 13:30-15:30 204 یک هفته در میان 96/7/12 مدیریت دولتی
1218196 سمینار تخصصی در مدیریت نیروی انسانی 3 2 عادی دکتر تابلی 69 8 چهارشنبه 13:30-15:30 204 یک هفته در میان 96/7/19 مدیریت دولتی
1218197 بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران 3 1 عادی دکتر تابلی 69 8 سه شنبه 15:30-17:30 203 هر هفته 96/7/11 مدیریت دولتی
1111296 پایان نامه 4 1 عادی   69 8           مدیریت دولتی
1218371 سمینار  (تحقیق و تتبع نظری ) 4 1 عادی دکتر مصباحی 69 8 چهارشنبه 13:30-15:30 204 یک هفته در میان 96/7/12 مدیریت دولتی
1218371 سمینار  (تحقیق و تتبع نظری ) 4 2 عادی دکتر تابلی 69 8 چهارشنبه 13:30-15:30 204 یک هفته در میان 96/7/19 مدیریت دولتی
1218573 حکومت الکترونیک 4 1 عادی دکتر ابوسعیدی 69 8 سه شنبه 7:30-9:30 210 هر هفته 96/7/11 مدیریت دولتی
1218309 روش تحقیق در مدیریت       دکتر مصباحی 69 9 دوشنبه 9:30-11:30 118 هر هفته 96/7/10 ساختمان شماره 2
                           
                           
                           
1218029 روش تحقیق در مدیریت       دکتر مصباحی 69 9 دوشنبه 9:30-11:30 118 هر هفته 96/7/17 ساختمان شماره 2
1218201 آمار و کاربرد آن در مدیریت       امیر حسین نکویی 69 12 چهارشنبه 15:30-17:30 215 هر هفته 96/7/12 ساختمان شماره 2
1218026 مبانی سازمان و مدیریت جبرانی     سمانه کمساری 69 6 یکشنبه 13:30-15:30 119 هر هفته 96/7/30 ساختمان شماره 2
1218382 زبان تخصصی       دکتر مصباحی 69 8 سه شنبه 7:30-9:30 204 هر هفته 96/7/11 ساختمان شماره 1