شماره درس نام درس ترم اخذ گروه ظرفیت استاد  روز هفته ساعت شروع شروع کلاس نظام هفتگی شماره کلاس محل تشکیل گروه آموزشی
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 1 69 مجتبی اسدی شنبه 7:30-9:30 97/11/27 هرهفته 215 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
12-21-036 اقتصاد خرد 1 1 69 دکتر رشیدی نژاد یکشنبه 7:30-9:30 97/11/28 هرهفته 215 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
12-18-123 مديريت رفتارسازماني 2 1 69 دکتر مصباحی یکشنبه  9:30-11:30 97/11/28 هرهفته 241 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
11-11-014 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 2 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 7:30-9:30 97/12/02 هر هفته 215 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
12-21-035 مباني روش تحقيق 2 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 97/11/29 هر هفته 241 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
12-21-032 اقتصاد کلان 2 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 97/11/29 هرهفته 241 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
12-14-017 اصول حسابداری1 2 1 69 سیمین راجی زاده چهارشنبه 9:30-11:30 97/12/01 هرهفته 215 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
015_11_11 رياضيات پايه ومقدمات آمار2 3 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 9:30-11:30 97/12/02 هرهفته 215 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
028_21_12 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3 1 69 دکتر رشیدی نژاد سه شنبه 15:30-17:30 97/11/30 یک هفته در میان 215 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
12-21-034 مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 3 1 69 صنم آقاسی پنج شنبه 11:30-13:30 97/12/09 هرهفته 215 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
038_14_12 حسابداري صنعتي 4 1 69 علی ترک زاده دوشنبه 7:30-9:30 97/11/29 هرهفته 215 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
071_14_12 پول وارزوبانكداري 4 1 69 جواد طاهری زاده شنبه 7:30-9:30 97/11/27 هرهفته 237 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
076_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 69 علی ترک زاده چهارشنبه 7:30-9:30 97/12/01 هرهفته 215 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
077_14_12 حسابرسي 4 1 69 علی ترک زاده سه شنبه 7:30-9:30 97/11/30 هرهفته 215 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
089_17_11 آمارواحتمالات 3 1 69 سمیه برهانی یکشنبه 11:30-13:30 97/12/05 هرهفته 239 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
12-14-045 اصول حسابداری2 3 1 69 علی ترک زاده سه شنبه 11:30-13:30 97/11/30 هرهفته 241 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
174_12_12 زبان تخصصي اقتصادومديريت 3 1 69 منیر گنجعلیخانی حاکمی دوشنبه 11:30-13:30 97/11/29 هرهفته 215 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1218265 مديريت منابع انساني 5 1 69 مجتبی اسدی شنبه 11:30-13:30 97/11/27 هر هفته 215 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1218266 سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع 7 1 69 روح الله رضایی یکشنبه 13:30-15:30 97/11/28 یک هفته در میان 237 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1218267 فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها 7 1 69 مریم صابری شنبه 9:30-11:30 97/11/27 هرهفته 236 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1218268 تحقيق در عمليات 7 1 69 جواد طاهری زاده شنبه 9:30-11:30 97/11/27 هرهفته 215 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1218269 بازار يابي و مديريت بازار 5 1 69 مریم صابری شنبه 11:30-13:30 97/11/27 هرهفته 236 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1218270 كار سنجي 8 1 69             پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1218271 بررسي اقتصادي طرحي صنعتي 8 1 69             پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1218272 طرح ريزي و تعميرات و نگهداري 7 1 69             پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1218273 حقوق اساسي 5 1 69             پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1218378 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 6 1 69             پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1238001 روابط صنعتي 5 1 69             پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1238002 مباني مديريت صنعتي 5 1 69             پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1238008 مديريت توليد 6 1 69 اسماعیل بیاناتی دوشنبه 13:30-15:30 97/11/29 هرهفته 237 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1238009 مديريت مالي 7 1 69 وحیده معین اقطایی یکشنبه 7:30-9:30 97/12/05 هرهفته 239 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1238011 تصميم گيري وتعيين خطمشي صنعتي 7 1 69 مجتبی اسدی سه شنبه 7:30-9:30 97/11/30 یک هفته در میان 237 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1238014 بهره وري وتجزيه وتحليل دربخش صنعت 6 1 69 امیر جنابی           پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1238015 كنترل پروژه 8 1 69 رضا استوار پنج شنبه 15:30-17:30 97/12/02 هر هفته   237 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1238016 پروژه 8 1 10 جواد طاهری زاده شنبه هماهنگ بااستاد       پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1238017 كارورزي 8 1 10 جواد طاهری زاده شنبه هماهنگ بااستاد       پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1117015 كاربردآماردرمديريت صنعتي 6 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 15:30-17:30 97/12/12 هر هفته  215 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1117016 كنترل كيفيت آماري 8 1 69 جواد طاهری زاده           پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1212037 زبان تخصصي مديريت صنعتي 6 1 69 عزیزه عزیزیان دوشنبه 15:30-17:30 97/12/06 یک هفته در میان 237 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي
1218079 بازاريابي بين الملل 6 1 69 دکتر مهدی دهقانی سلطانی شنبه 7:30-9:30 97/11/27 یک هفته درمیان   236 پردیس 2 38 - مديريت صنعتي