قابل توجه دانشجویان محترم
تا اتمام زمان حذف و اضافه برنامه کلاسی را بررسی کنند
دروسی که یک هفته درمیان اعلام شده درصورتی که به هر دلیلی تشکیل نشود در موعد مقرر خود به صورت هفته درمیان بعد تشکیل می شود
تعداد جلسات کلاس نظری حدنصاب 15 نفر الی 69 نفر به ازای هرواحد 3 جلسه می باشد
 
شماره درس نام درس ترم اخذ گروه ظرفیت استاد  روز هفته ساعت شروع شروع کلاس نظام هفتگی شماره کلاس گروه آموزشي
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 1 69 سمانه کمساری شنبه 13:30-15:30 96/11/28 هرهفته 119 38 - مديريت صنعتي
12-21-036 اقتصاد خرد 1 1 69 دکتر رشیدی نژاد یکشنبه 7:30-9:30 96/11/28 یک هفته در میان 215 38 - مديريت صنعتي
12-18-123 مديريت رفتارسازماني 2 1 69 دکتر مصباحی یکشنبه  9:30-11:30 96/11/29 هرهفته 216 مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
11-11-014 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 2 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 9:30-11:30 96/11/26 هر هفته 215  
12-21-035 مباني روش تحقيق 2 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 96/11/23 هر هفته 241  
12-21-032 اقتصاد کلان 2 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 96/11/23 یک هفته در میان 215 38 - مديريت صنعتي
12-14-017 اصول حسابداری1 2 1 69 سیمین راجی زاده سه شنبه 11:30-13:30 96/11/24 هرهفته 215  
015_11_11 رياضيات پايه ومقدمات آمار2 3 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 11:30-13:30 96/11/26 هرهفته 215 35 - مديريت بازرگاني
028_21_12 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3 1 69 دکتر رشیدی نژاد چهارشنبه 9:30-11:30 96/11/25 هرهفته 116 38 - مديريت صنعتي
12-21-034 مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 3 1 69 صنم آقاسی چهارشنبه 11:30-13:30 96/11/25 هرهفته 118  
038_14_12 حسابداري صنعتي 4 1 69 علی ترک زاده چهارشنبه 7:30-9:30 96/11/25 هرهفته 118 38 - مديريت صنعتي
071_14_12 پول وارزوبانكداري 4 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 11:30-13:30 96/11/29 هرهفته 208 38 - مديريت صنعتي
076_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 69 سپیده راجی زاده چهارشنبه 9:30-13:30 96/11/25 هرهفته 215 38 - مديريت صنعتي
077_14_12 حسابرسي 4 1 69 الهه السادات سرداری دوشنبه 15:30-17:30 96/11/23 هرهفته 208 38 - مديريت صنعتي
077_14_12 حسابرسي 4 2 69 زهرا مهدی پور یکشنبه 15:30-17:30 96/12/13 هرهفته 215 38 - مديريت صنعتي
089_17_11 آمارواحتمالات 3 1 69 امیرحسین نکویی سه شنبه 15:30-17:30 96/11/24 هرهفته 215 38 - مديريت صنعتي
12-14-045 اصول حسابداری2 3 1 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 96/11/23 هرهفته 215  
174_12_12 زبان تخصصي اقتصادومديريت 3 1 69 منیر گنجعلیخانی حاکمی شنبه 9:30-11:30 96/11/28 هرهفته 116  
1218265 مديريت منابع انساني 5 1 69 زهرا اسماعیلی یکشنبه  13:30-15:30 96/11/29 هر هفته 215 38 - مديريت صنعتي
1218266 سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع 7 1 69         هر هفته    38 - مديريت صنعتي
1218267 فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها 7 1 69 مریم صابری شنبه 11:30-13:30 96/11/28 یک هفته در میان  119 38 - مديريت صنعتي
1218268 تحقيق در عمليات 7 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 9:30-13:30 96/11/29 هرهفته 215 38 - مديريت صنعتي
1218269 بازار يابي و مديريت بازار 5 1 69 مریم صابری شنبه 9:30-11:30 96/11/28 یک هفته در میان  119 38 - مديريت صنعتي
1218270 كار سنجي 8 1 69 رضا استوار یکشنبه 15:30-17:30 96/11/29 هر هفته   117 38 - مديريت صنعتي
1218271 بررسي اقتصادي طرحي صنعتي 8 1 69 روح الله رضایی شنبه 13:30-15:30 96/11/28 یک هفته در میان   118 38 - مديريت صنعتي
1218272 طرح ريزي و تعميرات و نگهداري 7 1 69 زهرا حمامی زاده سه شنبه 7:30-9:30 97/02/04 هرهفته 215 38 - مديريت صنعتي
1218273 حقوق اساسي 5 1 69         یک هفته در میان    38 - مديريت صنعتي
1218378 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 6 1 69         هرهفته   38 - مديريت صنعتي
1238001 روابط صنعتي 5 1 69         یک هفته در میان     38 - مديريت صنعتي
1238002 مباني مديريت صنعتي 5 1 69         هر هفته    38 - مديريت صنعتي
1238008 مديريت توليد 6 1 69 اسماعیل بیاناتی دوشنبه 13:30-15:30 96/11/23 هرهفته 116 38 - مديريت صنعتي
1238009 مديريت مالي 7 1 69 وحیده معین اقطایی یکشنبه  9:30-11:30 96/11/29 هرهفته   116 38 - مديريت صنعتي
1238011 تصميم گيري وتعيين خطمشي صنعتي 7 1 69 روح الله رضایی شنبه 11:30-13:30 96/11/28 یک هفته در میان   215 38 - مديريت صنعتي
1238014 بهره وري وتجزيه وتحليل دربخش صنعت 6 1 69         هر هفنه  118 38 - مديريت صنعتي
1238015 كنترل پروژه 8 1 69 رضا استوار پنج شنبه 13:30-15:30 96/11/26 هر هفته   116 38 - مديريت صنعتي
1238016 پروژه 8 1 10 جوادفدایی سه شنبه 15:30-17:30 96/12/01 یک جلسه  117 38 - مديريت صنعتي
1238017 كارورزي 8 1 10 جواد طاهری زاده یکشنبه 13:30-15:30 96/11/29 یک جلسه  116 38 - مديريت صنعتي
1117015 كاربردآماردرمديريت صنعتي 6 1 69 امیرحسین نکویی سه شنبه 13:30-15:30 96/11/24 هر هفته  215 38 - مديريت صنعتي
1117016 كنترل كيفيت آماري 8 1 69 رضا استوار دوشنبه 15:30-17:30 96/11/23 هرهفته 118 38 - مديريت صنعتي
1212037 زبان تخصصي مديريت صنعتي 6 1 69 عزیزه عزیزیان دوشنبه 15:30-17:30 96/11/23 یک هفته در میان 119 38 - مديريت صنعتي
1218079 بازاريابي بين الملل 6 1 69 دکتر مهدی دهقانی سلطانی چهارشنبه 11:30-13:30 96/07/19 هرهفته 208 38 - مديريت صنعتي