قابل توجه دانشجویان محترم
تا اتمام زمان حذف و اضافه برنامه کلاسی را بررسی کنند
دروسی که یک هفته درمیان اعلام شده درصورتی که به هر دلیلی تشکیل نشود در موعد مقرر خود به صورت هفته درمیان بعد تشکیل می شود
تعداد جلسات کلاس نظری حدنصاب 15 نفر الی 69 نفر به ازای هرواحد 3 جلسه می باشد
تاریخ بروز رسانی 96/08/16
شماره درس نام درس ترم اخذ گروه ظرفیت استاد  روز هفته ساعت شروع شروع کلاس نظام هفتگی شماره کلاس گروه آموزشي
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 1 69 سمانه کمساری یکشنبه 13:30-15:30 96/07/30 هرهفته 119 38 - مديريت صنعتي
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 2 69 سمانه کمساری یکشنبه 13:30-15:30 96/07/30 هرهفته 119 38 - مديريت صنعتي
12-21-036 اقتصاد خرد 1 1 69 دکتر رشیدی نژاد شنبه 9:30-11:30 96/07/15 یک هفته در میان 215 مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
12-18-123 مديريت رفتارسازماني 2 1 69 دکتر مصباحی یکشنبه  9:30-11:30 96/07/16 هرهفته 118  
11-11-014 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 2 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 9:30-11:30 96/07/13 هر هفته 215  
12-21-035 مباني روش تحقيق 2 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 هر هفته 118 38 - مديريت صنعتي
12-21-032 اقتصاد کلان 2 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 96/07/17 یک هفته در میان 215  
12-14-017 اصول حسابداری1 2 1 69 سیمین راجی زاده دوشنبه 9:30-13:30 96/07/17 هرهفته 215 35 - مديريت بازرگاني
015_11_11 رياضيات پايه ومقدمات آمار2 3 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 11:30-13:30 96/07/13 هرهفته 215 38 - مديريت صنعتي
028_21_12 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3 1 69 دکتر رشیدی نژاد چهارشنبه 9:30-11:30 96/07/12 هرهفته 116  
12-21-034 مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 3 1 69 صنم آقاسی چهارشنبه 11:30-13:30 96/07/19 یک هفته در میان 118 38 - مديريت صنعتي
038_14_12 حسابداري صنعتي 4 1 69 علی ترک زاده چهارشنبه 7:30-9:30 96/07/12 هرهفته 215 38 - مديريت صنعتي
071_14_12 پول وارزوبانكداري 4 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 11:30-13:30 96/07/16 هرهفته 208 38 - مديريت صنعتي
076_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 13:30-15:30 96/07/17 هرهفته 215 38 - مديريت صنعتي
077_14_12 حسابرسي 4 1 69 زهرا مهدی پور دوشنبه 15:30-17:30 96/07/17 هرهفته 208 38 - مديريت صنعتي
089_17_11 آمارواحتمالات 3 1 69 امیرحسین نکویی سه شنبه 15:30-17:30 96/07/11 هرهفته 218  
12-14-045 اصول حسابداری2 3 1 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 96/07/17 هرهفته 215  
12-14-045 اصول حسابداری2 3 2 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 96/07/17 هرهفته 215  
174_12_12 زبان تخصصي اقتصادومديريت 3 1 69 منیر گنجعلیخانی حاکمی شنبه 9:30-11:30 96/07/15 هرهفته 116  
1218265 مديريت منابع انساني 5 1 69 زهرا اسماعیلی یکشنبه  13:30-15:30 96/07/16 هر هفته 215 38 - مديريت صنعتي
1218266 سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع 7 1 69 خودخوان       هر هفته    38 - مديريت صنعتي
1218267 فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها 7 1 69 مریم صابری شنبه 11:30-13:30 96/07/15 یک هفته در میان  119 38 - مديريت صنعتي
1218268 تحقيق در عمليات 7 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 9:30-13:30 96/07/16 هرهفته 215 38 - مديريت صنعتي
1218269 بازار يابي و مديريت بازار 5 1 69 اعظم اعظم پور سه شنبه 15:30-17:30 96/07/18 یک هفته در میان  119 38 - مديريت صنعتي
1218270 كار سنجي 8 1 69 رضا استوار دوشنبه 15:30-17:30 96/08/15 هر هفته   117 38 - مديريت صنعتي
1218271 بررسي اقتصادي طرحي صنعتي 8 1 69 روح الله رضایی شنبه 13:30-15:30 96/07/15 یک هفته در میان   215 38 - مديريت صنعتي
1218272 طرح ريزي و تعميرات و نگهداري 7 1 69 سحرالسادات احمدی نژاد سه شنبه 7:30-9:30 96/07/18 یک هفته در میان 215 38 - مديريت صنعتي
1218273 حقوق اساسي 5 1 69 محمد علی پور عسکری پنج شنبه 13:30-15:30 96/07/20 یک هفته در میان  118 38 - مديريت صنعتي
1218378 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 6 1 69 دکتر تابلی سه شنبه  9:30-11:30 96/7/11 هرهفته 119 38 - مديريت صنعتي
1238001 روابط صنعتي 5 1 69 خودخوان       یک هفته در میان     38 - مديريت صنعتي
1238002 مباني مديريت صنعتي 5 1 69 خودخوان       هر هفته    38 - مديريت صنعتي
1238008 مديريت توليد 6 1 69 اسماعیل بیاناتی دوشنبه 13:30-15:30 96/07/24 هرهفته 215 38 - مديريت صنعتي
1238009 مديريت مالي 7 1 69 وحیده معین اقطایی یکشنبه  9:30-11:30 96/07/16 هرهفته   208 38 - مديريت صنعتي
1238011 تصميم گيري وتعيين خطمشي صنعتي 7 1 69 روح الله رضایی شنبه 11:30-13:30 96/07/15 یک هفته در میان   215 38 - مديريت صنعتي
1238014 بهره وري وتجزيه وتحليل دربخش صنعت 6 1 69 امیر جنابی چهارشنبه 9:30-11:30 96/07/19 هر هفنه  118 38 - مديريت صنعتي
1238015 كنترل پروژه 8 1 69 رضا استوار پنج شنبه 13:30-15:30 96/07/13 هر هفته   116 38 - مديريت صنعتي
1238016 پروژه 8 1 10 جوادفدایی پنج شنبه 9:30-11:30 96/08/04 یک جلسه  117 38 - مديريت صنعتي
1238017 كارورزي 8 1 10 جواد طاهری زاده یکشنبه 13:30-15:30 96/07/16 یک جلسه  116 38 - مديريت صنعتي
1117015 كاربردآماردرمديريت صنعتي 6 1 69 دکتر معافی یکشنبه  13:30-15:30 96/07/16 هر هفته  208 38 - مديريت صنعتي
1117016 كنترل كيفيت آماري 8 1 69 دکتر معافی یکشنبه  11:30-13:30 96/07/16 یک هفته در میان  208 38 - مديريت صنعتي
1212037 زبان تخصصي مديريت صنعتي 6 1 69 عزیزه عزیزیان دوشنبه 15:30-17:30 96/07/17 یک هفته در میان 119 38 - مديريت صنعتي
1218079 بازاريابي بين الملل 6 1 69 مریم صابری چهارشنبه 11:30-13:30 96/07/19 یک هفته در میان  208 38 - مديريت صنعتي