کد  درس نام درس ترم اخذ شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت تعداد جلسات روز ساعت محل تشکیل نظام هفتگی تاریخ شروع اولین کلاس رشته
1218574 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 1 1 عادی دکتر حمید تابلی 69 8 شنبه 7:30-9:30 137 یک هفته در میان ساختمان2 97/12/4 ساختمان شماره 2
1218575 حقوق اساسی سازمان های دولتی 1 1 عادی دکتر جواد صالحی 69 8 سه شنبه 13:30-15:30 A113 هر هفته 97/12/7 مدیریت د ولتی
1218576 روش شناسی پژوهش های کیفی و  آمیخته در مدیریت 1 1 عادی دکترمریم  مصباحی 69 8 سه شنبه 11:30-13:30 B 108 هر هفته 97/12/7 مدیریت د ولتی
1218577 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1 1 عادی دکتر مریم مصباحی 69 8 چهارشنبه 9:30-11:30 B 108 هر هفته 97/12/8 مدیریت د ولتی
1218578 مدیریت رفتار سازمانی  پیشرفته 1 1 عادی دکتر مریم مصباحی 69 8 سه شنبه 9:30-11:30 B 108 هر هفته 97/12/7 مدیریت د ولتی
1218579 تحلیل آماری 2 1 عادی دکتر ایوب  شیخی 69 8 چهارشنبه 15:30-17:30 A112 هر هفته 97/12/8 مدیریت د ولتی
1218580 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 1 عادی دکتر حمید تابلی 69 8 چهارشنبه 11:30-13:30 A112 هر هفته 97/12/8 مدیریت د ولتی
1218581 نظریه های مدیریت دولتی 2 1 عادی دکتر محمد ابوسعیدی 69 8 شنبه 11:30-13:30 A112 هر هفته 97/11/4 مدیریت د ولتی
1218582 اداره امور عمومی در اسلام 2 1 عادی دکترحمید  تابلی 69 8 چهارشنبه 7:30-9:30 A112 هر هفته 97/12/8 مدیریت د ولتی
1218612  رفتار سازمانی از منظر اسلام 2 1 عادی دکتر  ایمان حکیمی 8 سه شنبه 7:30-9:30 A113 هر هفته 97/12/7
1218584 ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی 3 1 عادی دکتر حمید تابلی 8 شنبه 9:30-11:30 137 هر هفته 97/12/4 ساختمان شماره 2
1218613 رهبری در بخش دولتی 3 1 عادی دکتر  ایمان حکیمی 8 سه شنبه 7:30-9:30 A113 هر هفته 97/12/7
1218614 رفتار سازمانی بین المللی 3 1 عادی دکترایمان حکیمی 69 8 سه شنبه 9:30-11:30 A113 هر هفته 97/12/7
1218607 مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی 3 1 عادی دکتر مریم مصباحی 69 8 چهارشنبه 7:30-9:30 B 108 هر هفته 97/12/8
1111296 پایان نامه 1
1218369 سمینار تحقیق و تتبع نظری 4 1 عادی دکتر مصباحی 69 8 یک شنبه 11:30-13:30 138 ساختمان شماره 2 97/12/5 ساختمان شماره 2
1218369 سمینار تحقیق و تتبع نظری 4 2 عادی دکتر تابلی 69 8 یک شنبه 7:30-9:30 137 ساختمان شماره 2 ساختمان شماره 2 
1218573 حکومت الکترونیک 4 1 عادی دکترمهدی دهقانی سلطانی  69 8 شنبه 9:30-11:30 228 هر هفته 97/12/4 مدیریت دولتی ساختمان شماره 2 
1218585 مبانی سازمان و مدیریت جبرانی آقای مجتبی اسدی 69 6 شنبه 7:30-9:30 215 هر هفته 97/11/27 ساختمان شماره 2
1218382 زبان تخصصی جبرانی دکتر مریم مصباحی 69 8 سه شنبه 7:30-9:30 B 108 هر هفته 97/12/7 ساختمان شماره 1
1218587 مدیریت  منابع انسانی  جبرانی آقای مجتبی اسدی 69 6 شنبه 11:30-13:30 215 هر هفته 97/11/27 ساختمان شماره 2
1218586 مدیریت رفتلر سازمانی جبرانی دکتر مریم مصباحی 69 9 یک شنبه 9:30-11:30 241 هر هفته 97/11/28 ساختمان شماره 2
1218588 مبانی مدیریت دولتی جبرانی آقای  مجتبی اسدی 69 4 سه شنبه 11:30-13:30 237 یک هفته درمیان  97/12/7 ساختمان شماره 2
1218589 تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی جبرانی مجتبی اسدی 69 6 سه شنبه 7:30-9:30 237 هر هفته 97/12/7 ساختمان شماره 2