قابل توجه دانشجویان محترم
تا اتمام زمان حذف و اضافه برنامه کلاسی را بررسی کنند
دروسی که یک هفته درمیان اعلام شده درصورتی که به هر دلیلی تشکیل نشود در موعد مقرر خود به صورت هفته درمیان بعد تشکیل می شود و هفته اول تشکیل کلاسها بعد از عیدنوروز دروسی که هفته اول برنامه ریزی شروع شده اند.
تعداد جلسات کلاس نظری حدنصاب 15 نفر الی 69 نفر به ازای هرواحد 3 جلسه می باشد
تاریخ بروز رسانی96/12/14
شماره درس نام درس ترم اخذ گروه ظرفیت استاد روز ساعت شروع شروع کلاس نظام هفتگی شماره کلاس گروه آموزشي
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 1 69 سمانه کمساری شنبه 13:30-15:30 96/11/28 هرهفته 119 مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
12-21-036 اقتصاد خرد 1 1 69 دکتر رشیدی نژاد یکشنبه 7:30-9:30 96/11/28 یک هفته در میان 215 34 - مديريت دولتي
12-18-123 مديريت رفتارسازماني 2 1 69 دکتر مصباحی یکشنبه  9:30-11:30 96/11/29 هرهفته 216 34 - مديريت دولتي
11-11-014 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 2 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 9:30-11:30 96/11/26 هر هفته 215 34 - مديريت دولتي
12-21-035 مباني روش تحقيق 2 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 96/11/23 هر هفته 241 34 - مديريت دولتي
12-21-032 اقتصاد کلان 2 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 96/11/23 یک هفته در میان 215  
12-14-017 اصول حسابداری1 2 1 69 سیمین راجی زاده سه شنبه 11:30-13:30 96/11/24 هرهفته 215  
015_11_11 رياضيات پايه ومقدمات آمار2 3 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 11:30-13:30 96/11/26 هرهفته 215  
028_21_12 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3 1 69 دکتر رشیدی نژاد چهارشنبه 9:30-11:30 96/11/25 هرهفته 116  
12-21-034 مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 3 1 69 صنم آقاسی چهارشنبه 11:30-13:30 96/11/25 هرهفته 118  
038_14_12 حسابداري صنعتي 4 1 69 علی ترک زاده چهارشنبه 7:30-9:30 96/11/25 هرهفته 235 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
071_14_12 پول وارزوبانكداري 4 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 11:30-13:30 96/11/29 هرهفته 208 34 - مديريت دولتي
076_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 69 سپیده راجی زاده چهارشنبه 9:30-13:30 96/11/25 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
077_14_12 حسابرسي 4 1 69 الهه السادات سرداری دوشنبه 15:30-17:30 96/11/23 هرهفته 208  
077_14_12 حسابرسي 4 2 69 زهرا مهدی پور یکشنبه 15:30-17:30 96/12/13 هرهفته 215  
089_17_11 آمارواحتمالات 3 1 69 امیرحسین نکویی سه شنبه 15:30-17:30 96/11/24 هرهفته 215 34 - مديريت دولتي
12-14-045 اصول حسابداری2 3 1 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 96/11/23 هرهفته 215 34 - مديريت دولتي
174_12_12 زبان تخصصي اقتصادومديريت 3 1 69 منیر گنجعلیخانی حاکمی شنبه 9:30-11:30 96/11/28 هرهفته 116 34 - مديريت دولتي
1218027 مباني مديريت دولتي 1 5 1 69         یک هفته در میان   34 - مديريت دولتي
1218030 مباني مديريت دولتي 2 7 1 69 رفعت نادری شنبه 7:30-9:30 96/12/05 یک هفته در میان 117 34 - مديريت دولتي
1218034 مديريت منابع انساني 5 1 69 زهرا اسماعیلی یکشنبه  13:30-15:30 96/11/29 هر هفته 215 34 - مديريت دولتي
1218039 روابط كاردرسازمان 6 1 69 دکتر تابلی یک شنبه  9:30-11:30 96/11/29 هرهفته 119 34 - مديريت دولتي
1218040 تصميم گيري وتعيين خطمشي دولتي 7 1 69 عباس جعفری سه شنبه 15:30-17:30 96/11/24 یک هفته درمیان 208 34 - مديريت دولتي
1218041 سازماندهي واصلاح تشكيلات وروشها 6 1 69 المیرا اکرمی زاده سه شنبه 15:30-17:30 96/11/24 یک هفته در میان 117 34 - مديريت دولتي
1218042 مديريت تحول سازماني 7 1 69         هرهفته   34 - مديريت دولتي
1218043 مباحث ويژه درمديريت دولتي 7 1 69         یک هفته در میان   34 - مديريت دولتي
1218044 مديريت تطبيقي 8 1 69 دکتر تابلی یک شنبه  7:30-9:30 96/11/29 یک هفته در میان 119 34 - مديريت دولتي
1218257 تجزيه و تحليل و طراحي سيستم 5 1 69 دکتر تابلی یک شنبه  11:30-13:30 96/12/06 یک هفته در میان   119 34 - مديريت دولتي
1218259 كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت 5 1 20 هدیه خراسانی یکشنبه 13:30-15:30 96/11/29 هر هفته کارگاه شماره 1 34 - مديريت دولتي
1218260 حسابداري دولتي 6 1 69 سیمین راجی زاده چهارشنبه 7:30-9:30 96/11/25 هر هفته 208 34 - مديريت دولتي
1218261 زبان تخصصي 3 7 1 69 محمد جواد رضایتی چهارشنبه 15:30-17:30 97/01/21 یک هفته در میان 116 34 - مديريت دولتي
1222065 مديريت تعاونيها 7 1 69 امیر حسین جعفری زاده یکشنبه 15:30-17:30 96/12/06 یک هفته در میان 118 34 - مديريت دولتي
1223006 حقوق اداري 5 1 69 افسانه اسکندری دوشنبه 15:30-17:30 96/11/23 هرهفته 117 34 - مديريت دولتي
1234002 تحقيق درعمليات 7 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 9:30-11:30 96/11/29 هرهفته 215 34 - مديريت دولتي
1234003 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 8 1 69 دکتر تابلی شنبه 7:30-9:30 96/12/05 یک هفته در میان 116 34 - مديريت دولتي
1234004 مديريت شهرداريهاي زمانهاي محلي 8 1 69         هر هفته   34 - مديريت دولتي
1234006 پروژه 8 1 16 دکتر مصباحی یکشنبه 11:30-13:30 96/11/29 یک جلسه توجیهی 118 34 - مديريت دولتي
1234006 پروژه 8 2 16 سیمین راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 96/12/14 یک جلسه توجیهی 117 34 - مديريت دولتي
1234007 كارورزي 8 1 10 دکتر مصباحی یکشنبه 11:30-13:30 96/11/29 یک جلسه توجیهی 118 34 - مديريت دولتي
1234008 سيرانديشه هاي سياسي وتحول نهادهاي اداري 6 1 69 محسن ناصری چهارشنبه 11:30-13:30 96/11/25 یک هفته درمیان 117 34 - مديريت دولتي
1234031 زبان تخصصي 1 5 1 69 عزیزه عزیزیان دوشنبه 13:30-15:30 96/11/23 یک هفته در میان 119 34 - مديريت دولتي
1234032 زبان تخصصي 2 6 1 69 عزیزه عزیزیان دوشنبه 15:30-17:30 96/11/23 یک هفته در میان 119 34 - مديريت دولتي
1117010 آماروکاربردآن مدیریت2 6 1 69 الهام استوار سه شنبه 11:30-13:30 96/11/16 هرهفته 208 34 - مديريت دولتي