شماره درس نام درس ترم اخذ گروه ظرفیت استاد روز ساعت شروع شروع کلاس نظام هفتگی شماره کلاس محل تشکیل گروه آموزشی
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 1 69 مجتبی اسدی شنبه 7:30-9:30 97/11/27 هرهفته 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
12-21-036 اقتصاد خرد 1 1 69 دکتر رشیدی نژاد یکشنبه 7:30-9:30 97/11/28 هرهفته 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
12-18-123 مديريت رفتارسازماني 2 1 69 دکتر مصباحی یکشنبه  9:30-11:30 97/11/28 هرهفته 241 پردیس 2 مدیریت دولتی34
11-11-014 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 2 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 7:30-9:30 97/12/02 هر هفته 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
12-21-035 مباني روش تحقيق 2 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 97/11/29 هر هفته 241 پردیس 2 مدیریت دولتی34
12-21-032 اقتصاد کلان 2 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 97/11/29 هرهفته 241 پردیس 2 مدیریت دولتی34
12-14-017 اصول حسابداری1 2 1 69 سیمین راجی زاده چهارشنبه 9:30-11:30 97/12/01 هرهفته 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
015_11_11 رياضيات پايه ومقدمات آمار2 3 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 9:30-11:30 97/12/02 هرهفته 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
028_21_12 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3 1 69 دکتر رشیدی نژاد سه شنبه 15:30-17:30 97/11/30 یک هفته در میان 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
12-21-034 مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 3 1 69 صنم آقاسی پنج شنبه 11:30-13:30 97/12/09 هرهفته 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
038_14_12 حسابداري صنعتي 4 1 69 علی ترک زاده دوشنبه 7:30-9:30 97/11/29 هرهفته 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
071_14_12 پول وارزوبانكداري 4 1 69 جواد طاهری زاده شنبه 7:30-9:30 97/11/27 هرهفته 237 پردیس 2 مدیریت دولتی34
076_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 69 علی ترک زاده چهارشنبه 7:30-9:30 97/12/01 هرهفته 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
077_14_12 حسابرسي 4 1 69 علی ترک زاده سه شنبه 7:30-9:30 97/11/30 هرهفته 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
089_17_11 آمارواحتمالات 3 1 69 سمیه برهانی یکشنبه 11:30-13:30 97/12/05 هرهفته 239 پردیس 2 مدیریت دولتی34
12-14-045 اصول حسابداری2 3 1 69 علی ترک زاده سه شنبه 11:30-13:30 97/11/30 هرهفته 241 پردیس 2 مدیریت دولتی34
174_12_12 زبان تخصصي اقتصادومديريت 3 1 69 منیر گنجعلیخانی حاکمی دوشنبه 11:30-13:30 97/11/29 هرهفته 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1218027 مباني مديريت دولتي 1 5 1 69             پردیس 2 مدیریت دولتی34
1218030 مباني مديريت دولتي 2 7 1 69             پردیس 2 مدیریت دولتی34
1218034 مديريت منابع انساني 5 1 69 مجتبی اسدی شنبه 11:30-13:30 97/11/27 هرهفته 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1218039 روابط كاردرسازمان 6 1 69 دکتر تابلی           پردیس 2 مدیریت دولتی34
1218040 تصميم گيري وتعيين خطمشي دولتي 7 1 69 مجتبی اسدی سه شنبه 7:30-9:30 97/11/30 یک هفته در میان 237 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1218041 سازماندهي واصلاح تشكيلات وروشها 6 1 69 مجتبی اسدی سه شنبه 7:30-9:30 97/12/07 یک هفته در میان 237 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1218042 مديريت تحول سازماني 7 1 69 دکتر تابلی دوشنبه 7:30-9:30 97/11/29 هرهفته 239 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1218043 مباحث ويژه درمديريت دولتي 7 1 69         یک هفته در میان   پردیس 2 مدیریت دولتی34
1218044 مديريت تطبيقي 8 1 69 دکتر تابلی           پردیس 2 مدیریت دولتی34
1218257 تجزيه و تحليل و طراحي سيستم 5 1 69 محسن ناصری چهارشنبه 11:30-13:30 97/12/08 یک هفته در میان 239 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1218259 كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت 5 1 20 هدیه خراسانی یکشنبه 13:30-15:30 97/11/28 هرهفته کارگاه شماره1 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1218260 حسابداري دولتي 6 1 69 سیمین راجی زاده یکشنبه 11:30-13:30 97/11/28 هرهفته 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1218261 زبان تخصصي 3 7 1 69 محمد جواد رضایتی چهارشنبه 15:30-17:30 98/02/04 هرهفته 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1222065 مديريت تعاونيها 7 1 69 مجتبی اسدی سه شنبه 11:30-13:30 97/11/30 یک هفته درمیان 237 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1223006 حقوق اداري 7 1 69 افسانه اسکندری دوشنبه 7:30-9:30 97/11/29 یک هفته درمیان 237 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1234002 تحقيق درعمليات 7 1 69 جواد طاهری زاده شنبه 9:30-11:30 97/11/27 هرهفته 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1234003 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 8 1 69 دکتر تابلی شنبه 7:30-9:30 97/11/27 یک هفته در میان 239 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1234004 مديريت شهرداريهاي سازمانهاي محلي 8 1 69 محبوبه بهرامپور پنجشنبه 13:30-15:30 97/12/02 هرهفته 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1234006 پروژه 8 1 16 دکتر مصباحی دوشنبه 11:30-13:30 هرهفته یک جلسه توجیهی 138 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1234007 كارورزي 8 1 10 دکتر مصباحی دوشنبه 11:30-13:30 هرهفته یک جلسه توجیهی 138 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1234008 سيرانديشه هاي سياسي وتحول نهادهاي اداري 6 1 69 محسن ناصری چهارشنبه 13:30-15:30 97/12/01 هرهفته 237 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1234031 زبان تخصصي 1 5 1 69 عزیزه عزیزیان دوشنبه 13:30-15:30 97/11/29 یک هفته در میان 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1234032 زبان تخصصي 2 6 1 69 عزیزه عزیزیان دوشنبه 15:30-17:30 97/12/06 یک هفته در میان 237 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1117010 آماروکاربردآن مدیریت2 6 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 15:30-17:30 97/12/12 هر هفته  215 پردیس 2 مدیریت دولتی34
1214006 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 6 1 69 محبوبه اسکندری چهارشنبه 11:30-13:30 97/12/01 هرهفته 215 پردیس 2 مدیریت دولتی34