قابل توجه دانشجویان محترم
تا اتمام زمان حذف و اضافه برنامه کلاسی را بررسی کنند
دروسی که یک هفته درمیان اعلام شده درصورتی که به هر دلیلی تشکیل نشود در موعد مقرر خود به صورت هفته درمیان بعد تشکیل می شود
تعداد جلسات کلاس نظری حدنصاب 15 نفر الی 69 نفر به ازای هرواحد 3 جلسه می باشد
تاریخ بروز رسانی 96/8/16
شماره درس نام درس ترم اخذ گروه نوع امتحان ظرفیت استاد روز ساعت شروع شروع کلاس نظام هفتگی شماره کلاس گروه آموزشي
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 1 عادی 69 سمانه کمساری یکشنبه 13:30-15:30 96/07/30 هرهفته 119 مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 2 عادی 69 سمانه کمساری یکشنبه 13:30-15:30 96/07/30 هرهفته 119 مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
12-21-036 اقتصاد خرد 1 1 عادی 69 دکتر رشیدی نژاد شنبه 9:30-11:30 96/07/15 یک هفته در میان 215 34 - مديريت دولتي
12-18-123 مديريت رفتارسازماني 2 1 عادی 69 دکتر مصباحی یکشنبه  9:30-11:30 96/07/16 هرهفته 118 34 - مديريت دولتي
11-11-014 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 2 1 عادی 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 9:30-11:30 96/07/13 هر هفته 215 34 - مديريت دولتي
12-21-035 مباني روش تحقيق 2 1 عادی 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 هر هفته 118 34 - مديريت دولتي
12-21-032 اقتصاد کلان 2 1 عادی 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 96/07/17 یک هفته در میان 215  
12-14-017 اصول حسابداری1 2 1 عادی 69 سیمین راجی زاده دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 هرهفته 215  
015_11_11 رياضيات پايه ومقدمات آمار2 3 1 عادی 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 11:30-13:30 96/07/13 هرهفته 215  
028_21_12 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3 1 عادی 69 دکتر رشیدی نژاد چهارشنبه 9:30-11:30 96/07/12 هرهفته 116  
12-21-034 مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 3 1 عادی 69 صنم آقاسی چهارشنبه 11:30-13:30 96/07/19 یک هفته در میان 118  
038_14_12 حسابداري صنعتي 4 1 عادی 69 علی ترک زاده چهارشنبه 7:30-9:30 96/07/12 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
071_14_12 پول وارزوبانكداري 4 1 عادی 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 11:30-13:30 96/07/16 هرهفته 208 34 - مديريت دولتي
076_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 عادی 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 13:30-15:30 96/07/17 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
077_14_12 حسابرسي 4 1 عادی 69 زهرا مهدی پور دوشنبه 15:30-17:30 96/07/17 هرهفته 208  
089_17_11 آمارواحتمالات 3 1 عادی 69 امیرحسین نکویی سه شنبه 15:30-17:30 96/07/11 هرهفته 218 34 - مديريت دولتي
12-14-045 اصول حسابداری2 3 1 عادی 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 96/07/17 هرهفته 215 34 - مديريت دولتي
12-14-045 اصول حسابداری2 3 2 عادی 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 96/07/17 هرهفته 215 34 - مديريت دولتي
174_12_12 زبان تخصصي اقتصادومديريت 3 1 عادی 69 منیر گنجعلیخانی حاکمی شنبه 9:30-11:30 96/07/15 هرهفته 116 34 - مديريت دولتي
1218027 مباني مديريت دولتي 1 5 1 تستي 69 سیمین محمدرضایی دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 یک هفته در میان 117 34 - مديريت دولتي
1218030 مباني مديريت دولتي 2 7 1 تستي 69 رفعت نادری شنبه 7:30-9:30 96/08/06 یک هفته در میان 117 34 - مديريت دولتي
1218034 مديريت منابع انساني 5 1 تستي 69 زهرا اسماعیلی یکشنبه  13:30-15:30 96/07/16 هر هفته 215 34 - مديريت دولتي
1218039 روابط كاردرسازمان 6 1 تستي 69 محسن جلالی سه شنبه 15:30-17:30 96/07/25 یک هفته در میان 215 34 - مديريت دولتي
1218040 تصميم گيري وتعيين خطمشي دولتي 7 1 تستي 69 محسن جلالی سه شنبه 15:30-17:30 96/07/18 یک هفته در میان 215 34 - مديريت دولتي
1218041 سازماندهي واصلاح تشكيلات وروشها 6 1 تستي 69 المیرا اکرمی زاده چهارشنبه 9:30-11:30 96/08/03 یک هفته در میان 117 34 - مديريت دولتي
1218042 مديريت تحول سازماني 7 1 تستي 69 دکتر تابلی یک شنبه  9:30-11:30 1396/7/16 هرهفته 119 34 - مديريت دولتي
1218043 مباحث ويژه درمديريت دولتي 7 1 تستي 69 دکتر تابلی یکشنبه  7:30-9:30 96/07/23 یک هفته در میان 119 34 - مديريت دولتي
1218044 مديريت تطبيقي 8 1 تستي 69 دکتر تابلی یک شنبه  7:30-9:30 96/7/16 یک هفته در میان 119 34 - مديريت دولتي
1218257 تجزيه و تحليل و طراحي سيستم 5 1 تستي 69 دکتر تابلی یک شنبه  11:30-13:30 96/7/23 یک هفته در میان   119 34 - مديريت دولتي
1218259 كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت 5 1 تستي 20 هدیه خراسانی یکشنبه 13:30-15:30 96/07/16 هر هفته کارگاه شماره 1 34 - مديريت دولتي
1218260 حسابداري دولتي 6 1 تستي و تشريحي 69 سیمین راجی زاده چهارشنبه 7:30-9:30 96/07/19 هر هفته 208 34 - مديريت دولتي
1218261 زبان تخصصي 3 7 1 تستي 69 محمد جواد رضایتی سه شنبه 15:30-17:30 96/07/18 یک هفته در میان 208 34 - مديريت دولتي
1222065 مديريت تعاونيها 7 1 تستي 69 دکتر ابوسعیدی چهارشنبه 9:30-11:30 96/07/12 یک هفته در میان 119 34 - مديريت دولتي
1223006 حقوق اداري 5 1 تستي 69 افسانه اسکندری دوشنبه 7:30-9:30 96/07/17 هرهفته 116 34 - مديريت دولتي
1234002 تحقيق درعمليات 7 1 تستي و تشريحي 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 9:30-11:30 96/07/16 هرهفته 215 34 - مديريت دولتي
1234003 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 8 1 تستي 69 دکتر تابلی یک شنبه  11:30-13:30 1396/7/16 یک هفته در میان 119 34 - مديريت دولتي
1234004 مديريت شهرداريهاي زمانهاي محلي 8 1 تستي 69 محبوبه بهرام پور چهارشنبه 15:30:17:30 96/07/12 هر هفته 208 34 - مديريت دولتي
1234006 پروژه 8 1 تشريحي 10 دکتر مصباحی یکشنبه 11:30-13:30 96/07/16 یک جلسه توجیهی 118 34 - مديريت دولتي
1234007 كارورزي 8 1 تشريحي 10 دکتر مصباحی یکشنبه 11:30-13:30 96/07/16 یک جلسه توجیهی 118 34 - مديريت دولتي
1234008 سيرانديشه هاي سياسي وتحول نهادهاي اداري 6 1 تستي 69 محسن ناصری چهارشنبه 9:30-11:30 96/08/10 هر هفته 117 34 - مديريت دولتي
1234031 زبان تخصصي 1 5 1 تستي 69 عزیزه عزیزیان دوشنبه 13:30-15:30 96/07/17 یک هفته در میان 119 34 - مديريت دولتي
1234032 زبان تخصصي 2 6 1 تستي 69 عزیزه عزیزیان دوشنبه 15:30-17:30 96/07/17 یک هفته در میان 119 34 - مديريت دولتي
1117010 آماروکاربردآن مدیریت2 6 1 تستي 69 الهام استوار سه شنبه 11:30-13:30 96/08/16 هرهفته 208 34 - مديريت دولتي