قابل توجه دانشجویان محترم
تا اتمام زمان حذف و اضافه برنامه کلاسی را بررسی کنند
دروسی که یک هفته درمیان اعلام شده درصورتی که به هر دلیلی تشکیل نشود در موعد مقرر خود به صورت هفته درمیان بعد تشکیل می شود
تعداد جلسات کلاس نظری حدنصاب 15 نفر الی 69 نفر به ازای هرواحد 3 جلسه می باشد
تاریخ بروز رسانی 96/8/16
شماره درس نام درس ترم اخذ گروه ظرفیت استاد روز هفته ساعت شروع شروع کلاس نظام هفتگی شماره کلاس گروه آموزشي
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 1 69 سمانه کمساری یکشنبه 13:30-15:30 96/07/30 هرهفته 119 39 - مديريت جهانگردي
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 2 69 سمانه کمساری یکشنبه 13:30-15:30 96/07/30 هرهفته 119 39 - مديريت جهانگردي
12-21-036 اقتصاد خرد 1 1 69 دکتر رشیدی نژاد شنبه 9:30-11:30 96/07/15 یک هفته در میان 215  
12-18-123 مديريت رفتارسازماني 2 1 69 دکتر مصباحی یکشنبه  9:30-11:30 96/07/16 هرهفته 118  
11-11-014 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 2 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 9:30-11:30 96/07/13 هر هفته 215  
12-21-035 مباني روش تحقيق 2 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 هر هفته 118  
12-21-032 اقتصاد کلان 2 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 96/07/15 یک هفته در میان 215  
12-14-017 اصول حسابداری1 2 1 69 سیمین راجی زاده دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 هرهفته 215  
015_11_11 رياضيات پايه ومقدمات آمار2 3 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 11:30-13:30 96/07/13 هرهفته 215  
028_21_12 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3 1 69 دکتر رشیدی نژاد چهارشنبه 9:30-11:30 96/07/12 هرهفته 116  
12-21-034 مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 3 1 69 صنم آقاسی چهارشنبه 11:30-13:30 96/07/19 یک هفته در میان 118 39 - مديريت جهانگردي
038_14_12 حسابداري صنعتي 4 1 69 علی ترک زاده چهارشنبه 7:30-9:30 96/07/12 هرهفته 215 39 - مديريت جهانگردي
071_14_12 پول وارزوبانكداري 4 1 69 جواد طاهری یکشنبه 11:30-13:30 96/07/16 هرهفته 208 39 - مديريت جهانگردي
076_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 13:30-15:30 96/07/17 هرهفته 215 39 - مديريت جهانگردي
077_14_12 حسابرسي 4 1 69 زهرا مهدی پور دوشنبه 15:30-17:30 96/07/17 هرهفته 208 39 - مديريت جهانگردي
089_17_11 آمارواحتمالات 3 1 69 امیرحسین نکویی سه شنبه 15:30-17:30 96/07/11 هرهفته 218 39 - مديريت جهانگردي
12-14-045 اصول حسابداری2 3 1 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 96/07/17 هرهفته 215 39 - مديريت جهانگردي
12-14-045 اصول حسابداری2 3 2 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 96/07/17 هرهفته 215 39 - مديريت جهانگردي
174_12_12 زبان تخصصي اقتصادومديريت 3 1 69 منیر گنجعلیخانی حاکمی شنبه 9:30-11:30 96/07/15 هرهفته 116 39 - مديريت جهانگردي
1216125 جغرافياي جهانگردي عمومي 7 1 69 سمیرا دوست محمدی سه شنبه 11:30-13:30 96/07/25 یک هفته در میان   117 39 - مديريت جهانگردي
1216126 جغرافياي جهانگردي ايران 8 1 69 سمیرا دوست محمدی سه شنبه 11:30-13:30 96/07/18 یک هفته در میان  118 39 - مديريت جهانگردي
1218001 شناخت صنعت جهانگردي 5 1 69 مهسا سلطانی سه شنبه 11:30-13:30 96/07/25 یک هفته در میان   117 39 - مديريت جهانگردي
1218005 گذراندن اوقات فراغت 6 1 69 خودخوان           39 - مديريت جهانگردي
1218008 شناخت روحيات ملل 5 1 69 نادر کردی سه شنبه 13:30-15:30 96/07/25 یک هفته در میان   117 39 - مديريت جهانگردي
1218013 آداب سفردراسلام 7 1 69 طاهره جاوید یکشنبه 13:30-15:30 96/07/23 یک هفته در میان  116 39 - مديريت جهانگردي
1218014 آشنايي باسازمانهاي دولتي ايران 6 1 69 خودخوان           39 - مديريت جهانگردي
1218021 برنامه ريزي وسرپرستي گشتهاي جهانگردي 6 1 69 اعظم سلطانی چهارشنبه 11:30-13:30 96/07/26 یک هفته در میان  116 39 - مديريت جهانگردي
1218023 مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي 8 1 69 خودخوان           39 - مديريت جهانگردي
1218262 زبان دوم2 8 1 69   درس بصورت الکترونیکی ارائه شده است     39 - مديريت جهانگردي
1218263 فن راهنمايي 5 1 69 مهدیه سلطانی نژاد یکشنبه 11:30-13:30   هماهنگ با استاد 118 39 - مديريت جهانگردي
1218264 امور مسافرت و صدور بليط 6 1 69 مهدیه سلطانی نژاد یکشنبه 11:30-13:30 96/07/16 یک هفته در میان 118 39 - مديريت جهانگردي
1226001 هنرومعماري ايران 1 7 1 69 خودخوان           39 - مديريت جهانگردي
1226002 هنرومعماري ايران 2 8 1 69 حسام الدین صالحگوهری یکشنبه 11:30-13:30 96/07/23 یک هفته  در میان     39 - مديريت جهانگردي
1226003 شناخت صنايع دستي ايران 5 1 69 فهیمه شیخ شعاعی سه شنبه 11:30-13:30 96/07/18 یک هفته در میان   116 39 - مديريت جهانگردي
1229001 تاريخ فرهنگ ايران 1 5 1 69 فخری زنگی آبادی دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 یک هفته در میان  115 39 - مديريت جهانگردي
1229002 تاريخ فرهنگ ايران 2 6 1 69 خودخوان           39 - مديريت جهانگردي
1229003 باستان شناسي ايران 7 1 69 فخری زنگی آبادی دوشنبه 11:30-13:30 96/07/17 یک هفته در میان  115 39 - مديريت جهانگردي
1239001 فرهنگ عامه 5 1 69 فهیمه شیخ شعاعی سه شنبه 13:30-15:30 96/07/18 یک هفته در میان  116 39 - مديريت جهانگردي
1239005 برنامه ريزي توسعه جهانگردي 8 1 69 بهنام نظری زاده شنبه 9:30-11:30 96/07/15 یک هفته در میان  118 39 - مديريت جهانگردي
1239010 پروژه 8 1 7 خانم   فخری زنگی آبادی دوشنبه 7:30-9:30 96/07/17   115 39 - مديريت جهانگردي
1239013 نقشه خواني و آشنايي با نقشه 6 1 69 مهدیه سلطانی نژاد یکشنبه 11:30-13:30 96/07/23 یک هفته در میان 118 39 - مديريت جهانگردي
1239014 مديريت بازار يابي و تبليغات جهانگردي 6 1 69 جوادجلالی شنبه 15:30-1730 96/07/15 یک هفته در میان 208 39 - مديريت جهانگردي
1239015 تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران 7 1 69 رویا گنجعلی زاده چهار شنبه 13:30-15:30 96/07/19 یک هفته در میان  208 39 - مديريت جهانگردي
1239016 آشنايي با موزه هاي جهانگردي 7 1 69 خودخوان           39 - مديريت جهانگردي
1239017 زبان انگليسي 1 5 1 69 مهسا سلطانی سه شنبه 7:30-9:30 96/07/25 یک هفته در میان   117 39 - مديريت جهانگردي
1212017 زبان انگليسي تخصصی1 6 1 69 نادر کردی سه شنبه 13:30-15:30 96/08/02 یک هفته در میان   117 39 - مديريت جهانگردي
1212015 زبان انگليسي 2 6 1 69 مهسا سلطانی سه شنبه 9:30-11:30 96/07/25 یک هفته در میان   117 39 - مديريت جهانگردي
1212016 زبان دوم 1 7 1 69   درس بصورت الکترونیکی ارائه شده است     39 - مديريت جهانگردي
1214002 اصول حسابداری1 1 1 69 علی ترک زاده چهارشنبه 9:30-11:30 96/07/12 هرهفته 215 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1 11:30-13:30 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1217004 روانشناسی عمومی 1 1 69 مهدی سرکوهی سه شنبه 15:30-17:30 96/07/18 هرهفته 116 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1218007 مبانی سازمان و مدیریت 1 1 69 مجتبی اسدی چهارشنبه 7:30-9:30 96/07/19 یک هفته در میان 117 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1223004 حقوق اساسی 1 1 69 محمد علی پور عسکری پنج شنبه 13:30-15:30 96/07/20 یک هفته در میان   118 وروردی96 - مديريت جهانگردي