شماره درس نام درس ترم اخذ گروه ظرفیت استاد روز هفته ساعت شروع شروع کلاس نظام هفتگی شماره کلاس محل تشکیل گروه آموزشي
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 1 69 مجتبی اسدی شنبه 7:30-9:30 97/11/27 هرهفته 215 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
12-21-036 اقتصاد خرد 1 1 69 دکتر رشیدی نژاد یکشنبه 7:30-9:30 97/11/28 هرهفته 215 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
12-18-123 مديريت رفتارسازماني 2 1 69 دکتر مصباحی یکشنبه  9:30-11:30 97/11/28 هرهفته 241 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
11-11-014 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 2 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 7:30-9:30 97/12/02 هر هفته 215 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
12-21-035 مباني روش تحقيق 2 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 97/11/29 هر هفته 241 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
12-21-032 اقتصاد کلان 2 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 97/11/29 هرهفته 241 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
12-14-017 اصول حسابداری1 2 1 69 سیمین راجی زاده چهارشنبه 9:30-11:30 97/12/01 هرهفته 215 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
015_11_11 رياضيات پايه ومقدمات آمار2 3 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 9:30-11:30 97/12/02 هرهفته 215 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
028_21_12 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3 1 69 دکتر رشیدی نژاد سه شنبه 15:30-17:30 97/11/30 یک هفته در میان 215 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
12-21-034 مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 3 1 69 صنم آقاسی پنج شنبه 11:30-13:30 97/12/09 هرهفته 215 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
038_14_12 حسابداري صنعتي 4 1 69 علی ترک زاده دوشنبه 7:30-9:30 97/11/29 هرهفته 215 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
071_14_12 پول وارزوبانكداري 4 1 69 جواد طاهری زاده شنبه 7:30-9:30 97/11/27 هرهفته 237 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
076_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 69 علی ترک زاده چهارشنبه 7:30-9:30 97/12/01 هرهفته 215 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
077_14_12 حسابرسي 4 1 69 علی ترک زاده سه شنبه 7:30-9:30 97/11/30 هرهفته 215 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
089_17_11 آمارواحتمالات 3 1 69 سمیه برهانی یکشنبه 11:30-13:30 97/12/05 هرهفته 239 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
12-14-045 اصول حسابداری2 3 1 69 علی ترک زاده سه شنبه 11:30-13:30 97/11/30 هرهفته 241 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
174_12_12 زبان تخصصي اقتصادومديريت 3 1 69 منیر گنجعلیخانی حاکمی دوشنبه 11:30-13:30 97/11/29 هرهفته 215 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1216125 جغرافياي جهانگردي عمومي 7 1 69 سمیرا دوست محمدی شنبه 11:30-13:30 98/01/17 هرهفته 203 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1216126 جغرافياي جهانگردي ايران 8 1 69 سمیرا دوست محمدی           پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1218001 شناخت صنعت جهانگردي 5 1 69 خودخوان           پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1218005 گذراندن اوقات فراغت 6 1 69 مهلا سلطانی سه شنبه 11:30-13:30 97/12/21 هرهفته 239 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1218008 شناخت روحيات ملل 5 1 69 خودخوان           پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1218013 آداب سفردراسلام 7 1 69 مهلا سلطانی سه شنبه 13:30-15:30 97/12/21 هرهفته 239 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1218014 آشنايي باسازمانهاي دولتي ايران 6 1 69 خودخوان           پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1218021 برنامه ريزي وسرپرستي گشتهاي جهانگردي 6 1 69 خودخوان           پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1218023 مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي 8 1 69 نیلوفر رضایی چهارشنبه 7:30-9:30 98/01/21 هرهفته 222 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1218262 زبان دوم2 8 1 69   درس بصورت الکترونیکی ارائه شده است     پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1218263 فن راهنمايي 5 1 69 مهدیه سلطانی نژاد پنج شنبه 9:30-11:30 98/01/22 هرهفته 239 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1218264 امور مسافرت و صدور بليط 6 1 69 مهدیه سلطانی نژاد پنج شنبه 11:30-13:30 98/01/22 هرهفته 239 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1226001 هنرومعماري ايران 1 7 1 69 سمیرا دوست محمدی           پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1226002 هنرومعماري ايران 2 8 1 69 سمیرا دوست محمدی شنبه 9:30-11:30 97/12/04 یک هفته درمیان 219 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1226003 شناخت صنايع دستي ايران 5 1 69 خودخوان           پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1229001 تاريخ فرهنگ ايران 1 5 1 69 فخری زنگی آبادی چهارشنبه 9:30-11:30 97/12/15 یک هفته درمیان 204 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1229002 تاريخ فرهنگ ايران 2 6 1 69 فخری زنگی آبادی چهارشنبه 11:30-13:30 97/12/15 یک هفته در میان  204 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1229003 باستان شناسي ايران 7 1 69 فخری زنگی آبادی میانترم اعلام میکنند       پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1239001 فرهنگ عامه 5 1 69 خودخوان           پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1239005 برنامه ريزي توسعه جهانگردي 8 1 69 سمیرا دوست محمدی           پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1239010 پروژه 8 1 7   فخری زنگی آبادی چهارشنبه 7:30-9:30 97/12/15 یک جلسه توجیهی 204 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1239013 نقشه خواني و آشنايي با نقشه 6 1 69 سمیرا دوست محمدی           پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1239014 مديريت بازار يابي و تبليغات جهانگردي 6 1 69 خودخوان           پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1239015 تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران 7 1 69 نیلوفر رضایی چهارشنبه 11:30-13:30 98/01/21 هرهفته 222 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1239016 آشنايي با موزه هاي جهانگردي 7 1 69 خودخوان           پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1239017 زبان انگليسي 1 5 1 69 بهنام نظری زاده چهارشنبه 11:30-13:30 97/012/01 هرهفته هماهنگ بااستاد پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1212017 زبان انگليسي تخصصی1 6 1 69 نجمه قابلی میانترم اعلام میکنند       پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1212015 زبان انگليسي 2 6 1 69 بهنام نظری زاده چهارشنبه 13:30-15:30 97/012/22 هرهفته 239 پردیس 2 39 - مديريت جهانگردي
1212016 زبان دوم 1 7 1 69   درس بصورت الکترونیکی ارائه شده است     پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1214002 اصول حسابداری1 1 1 69 سیمین راجی زاده چهارشنبه 9:30-11:30 97/12/01 هرهفته 215 پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1217004 روانشناسی عمومی 1 1 69 مهدی سرکوهی پنج شنبه 11:30-13:30 97/12/02 هرهفته 237 پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1218007 مبانی سازمان و مدیریت 1 1 69 مجتبی اسدی شنبه 7:30-9:30 97/11/27 هرهفته 215 پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1223004 حقوق اساسی 1 1 69 خودخوان       یک هفته در میان     پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1111004 ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی 2 1 69 دکتر اکبررضایی سه شنبه 7:30-9:30 97/11/30 هر هفته 241 پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1214003 اصول حسابداری 2 1 1 69 علی ترک زاده سه شنبه 11:30-13:30 97/11/30 هرهفته 241 پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1227001 مبانی جامعه شناسی 1 1 69 طیبه نیکورز سه شنبه 13:30-15:30 97/11/30 هرهفته 237 پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1218004 اصول علم اقتصاد1 1 1 69 دکتر رشیدی نژاد یکشنبه 7:30-9:30 97/11/28 هرهفته 215 پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1225001 زبان انگلیسی1 1 1 69 بهنام نظری زاده چهارشنبه 11:30-13:30 97/012/01 هرهفته هماهنگ بااستاد پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1221003 اصول علم اقتصاد2 3 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 97/11/29 هرهفته 241 پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1218002 آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی 3 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 13:30-15:30 97/12/05 هرهفته   پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1218003 مبانی مردم شناسی 3 1 69 خودخوان           پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1218019 قوانین و مقررات حقوقی گردشگری 3 1 69 خودخوان           پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1225002 زبان انگلیسی2 3 1 69 بهنام نظری زاده چهارشنبه 13:30-15:30 97/012/22 هرهفته 239 پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1218006 روش تحقیق 4 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 97/11/29 هر هفته 241 پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1221004 اقتصاد جهانگردی 4 1 69 خودخوان           پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1218009 پژوهش عملیاتی در جهانگردی 4 1 69 جواد طاهری زاده شنبه 9:30-11:30 97/11/27 هرهفته 215 پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1212008 زبان دوم 1 4 1 69 درس بصورت الکترونیکی ارائه شده است         وروردی96 - مديريت جهانگردي
1218022 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران 4 1 69 نیلوفر رضایی چهارشنبه 11:30-13:30 98/01/21 هرهفته 222 پردیس 2 وروردی96 - مديريت جهانگردي