قابل توجه دانشجویان  واساتید محترم
تا اتمام زمان حذف و اضافه برنامه کلاسی را بررسی کنند
دروسی که یک هفته درمیان اعلام شده درصورتی که به هر دلیلی تشکیل نشود در موعد مقرر خود به صورت هفته درمیان بعد تشکیل می شود و هفته اول تشکیل کلاسها بعد از عیدنوروز دروسی که هفته اول برنامه ریزی شروع شده اند.
تعداد جلسات کلاس نظری حدنصاب 15 نفر الی 69 نفر به ازای هرواحد 3 جلسه می باشد
تاریخ بروز رسانی96/12/14
شماره درس نام درس ترم اخذ گروه ظرفیت استاد روز هفته ساعت شروع شروع کلاس نظام هفتگی شماره کلاس گروه آموزشي
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 1 69 سمانه کمساری شنبه 13:30-15:30 96/11/28 هرهفته 119 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-21-036 اقتصاد خرد 1 1 69 دکتر رشیدی نژاد یکشنبه 7:30-9:30 96/11/28 یک هفته در میان 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-18-123 مديريت رفتارسازماني 2 1 69 دکتر مصباحی یکشنبه  9:30-11:30 96/11/29 هرهفته 216 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
11-11-014 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 2 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 9:30-11:30 96/11/26 هر هفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-21-035 مباني روش تحقيق 2 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 96/11/23 هر هفته 241 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-21-032 اقتصاد کلان 2 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 96/11/23 یک هفته در میان 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-14-017 اصول حسابداری1 2 1 69 سیمین راجی زاده سه شنبه 11:30-13:30 96/11/24 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
015_11_11 رياضيات پايه ومقدمات آمار2 3 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 11:30-13:30 96/11/26 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد- ترم3
028_21_12 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3 1 69 دکتر رشیدی نژاد چهارشنبه 9:30-11:30 96/11/25 هرهفته 116 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
12-21-034 مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 3 1 69 صنم آقاسی چهارشنبه 11:30-13:30 96/11/25 هرهفته 118 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
038_14_12 حسابداري صنعتي 4 1 69 علی ترک زاده چهارشنبه 7:30-9:30 96/11/25 هرهفته 235 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
071_14_12 پول وارزوبانكداري 4 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 11:30-13:30 96/11/29 هرهفته 208 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
076_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 69 سپیده راجی زاده چهارشنبه 9:30-13:30 96/11/25 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
077_14_12 حسابرسي 4 1 69 الهه السادات سرداری دوشنبه 15:30-17:30 96/11/23 هرهفته 208 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
077_14_12 حسابرسي 4 2 69 زهرا مهدی پور یکشنبه 15:30-17:30 96/12/13 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
089_17_11 آمارواحتمالات 3 1 69 امیرحسین نکویی سه شنبه 15:30-17:30 96/11/24 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
12-14-045 اصول حسابداری2 3 1 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 96/11/23 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
  چهارشنبه 7:30-9:30 96/11/25 هرهفته 215  
174_12_12 زبان تخصصي اقتصادومديريت 3 1 69 منیر گنجعلیخانی حاکمی شنبه 9:30-11:30 96/11/28 هرهفته 116 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
1216125 جغرافياي جهانگردي عمومي 7 1 69 سمیرا دوست محمدی       یک هفته در میان     39 - مديريت جهانگردي
1216126 جغرافياي جهانگردي ايران 8 1 69 سمیرا دوست محمدی       یک هفته در میان    39 - مديريت جهانگردي
1218001 شناخت صنعت جهانگردي 5 1 69 مهسا سلطانی سه شنبه 9:30-11:30 96/12/08 یک هفته در میان   119  مديريت جهانگردي
1218005 گذراندن اوقات فراغت 6 1 69 طاهره جاوید یکشنبه  9:30-11:30 96/12/13 یک هفته درمیان 117 39 - مديريت جهانگردي
1218008 شناخت روحيات ملل 5 1 69 نادر کردی سه شنبه 13:30-15:30 96/12/15 یک هفته در میان   117 39 - مديريت جهانگردي
1218013 آداب سفردراسلام 7 1 69         یک هفته در میان  116 39 - مديريت جهانگردي
1218014 آشنايي باسازمانهاي دولتي ايران 6 1 69 سمیه امیریه زاده یکشنبه 11:30-13:30 96/11/29 یک هفته درمیان 118 39 - مديريت جهانگردي
1218021 برنامه ريزي وسرپرستي گشتهاي جهانگردي 6 1 69 اعظم سلطانی چهارشنبه 11:30-13:30 97/01/22 یک هفته در میان  116 39 - مديريت جهانگردي
1218023 مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي 8 1 69             39 - مديريت جهانگردي
1218262 زبان دوم2 8 1 69   درس بصورت الکترونیکی ارائه شده است     39 - مديريت جهانگردي
1218263 فن راهنمايي 5 1 69 سمیه امیریه زاده یکشنبه 13:30-15:30 96/11/29 یک هفته درمیان 118 39 - مديريت جهانگردي
1218264 امور مسافرت و صدور بليط 6 1 69 مهدیه سلطانی نژاد پنج شنبه 9:30-11:30 96/12/10 یک هفته در میان 118 39 - مديريت جهانگردي
1226001 هنرومعماري ايران 1 7 1 69 سمیرا دوست محمدی       یک هفته درمیان   39 - مديريت جهانگردي
1226002 هنرومعماري ايران 2 8 1 69 سمیرا دوست محمدی       یک هفته  در میان     39 - مديريت جهانگردي
1226003 شناخت صنايع دستي ايران 5 1 69 فهیمه شیخ شعاعی سه شنبه 11:30-13:30 96/11/24 یک هفته در میان   116 39 - مديريت جهانگردي
1229001 تاريخ فرهنگ ايران 1 5 1 69 بهنام نظری زاده چهارشنبه 15:30-17:30 97/01/22 یک هفته در میان  215 39 - مديريت جهانگردي
1229002 تاريخ فرهنگ ايران 2 6 1 69             39 - مديريت جهانگردي
1229003 باستان شناسي ايران 7 1 69         یک هفته در میان    39 - مديريت جهانگردي
1239001 فرهنگ عامه 5 1 69 فهیمه شیخ شعاعی سه شنبه 13:30-15:30 96/11/24 یک هفته در میان  116 39 - مديريت جهانگردي
1239005 برنامه ريزي توسعه جهانگردي 8 1 69 سمیرا دوست محمدی سه شنبه 13:30-15:30 96/12/08 یک هفته در میان  118 39 - مديريت جهانگردي
1239010 پروژه 8 1 7 خانم   فخری زنگی آبادی شنبه 7:30-9:30 97/02/01 یک جلسه توجیهی 115 39 - مديريت جهانگردي  
1239013 نقشه خواني و آشنايي با نقشه 6 1 69 سمیرا دوست محمدی سه شنبه 11:30-13:30 96/12/08 یک هفته در میان 118 39 - مديريت جهانگردي
1239014 مديريت بازار يابي و تبليغات جهانگردي 6 1 69 بهنام نظری زاده دوشنبه 15:30-17:30 97/02/03 هرهفته 208 39 - مديريت جهانگردي  
1239015 تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران 7 1 69         یک هفته در میان    39 - مديريت جهانگردي
1239016 آشنايي با موزه هاي جهانگردي 7 1 69 مهلا سلطانی سه شنبه 7:30-9:30 96/12/08 یک هفته درمیان 118 39 - مديريت جهانگردي
1239017 زبان انگليسي 1 5 1 69 مهسا سلطانی سه شنبه 7:30-9:30 96/12/08 یک هفته در میان   117 39 - مديريت جهانگردي
1212017 زبان انگليسي تخصصی1 6 1 69 نادر کردی سه شنبه 11:30-13:30 97/02/04 هرهفته 116 39 - مديريت جهانگردي  
1212015 زبان انگليسي 2 6 1 69         یک هفته در میان     39 - مديريت جهانگردي
1212016 زبان دوم 1 7 1 69   درس بصورت الکترونیکی ارائه شده است     39 - مديريت جهانگردي
1214002 اصول حسابداری1 1 1 69 سیمین راجی زاده سه شنبه 11:30-13:30 96/11/24 هرهفته 215 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1217004 روانشناسی عمومی 1 1 69 مهدی سرکوهی سه شنبه 15:30-17:30 96/11/24 هرهفته 116 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1218007 مبانی سازمان و مدیریت 1 1 69 سمانه کمساری یکشنبه 13:30-15:30 96/11/29 هرهفته 119 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1223004 حقوق اساسی 1 1 69         یک هفته در میان     وروردی96 - مديريت جهانگردي
1111004 ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی 2 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 9:30-11:30 96/11/26 هر هفته 215 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1214003 اصول حسابداری 2 1 1 69 سپیده راجی زاده چهارشنبه 7:30-9:30 96/11/25 هرهفته 215 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1227001 مبانی جامعه شناسی 1 1 69 طیبه نیکورز شنبه 11:30-13:30 96/11/28 هرهفته 116 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1218004 اصول علم اقتصاد1 1 1 69 دکتر رشیدی نژاد یکشنبه 7:30-9:30 96/11/28 یک هفته در میان 215 وروردی96 - مديريت جهانگردي
1225001 زبان انگلیسی1 1 1 69 مهسا سلطانی سه شنبه 7:30-9:30 96/12/08 یک هفته در میان   117 وروردی96 - مديريت جهانگردي