کد  درس نام درس ترم اخذ شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت تعداد جلسات روز ساعت محل تشکیل نظام هفتگی تاریخ شروع اولین کلاس رشته
1218574 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 1 1 عادی دکتر  محمد  ابوسعیدی 69 8 چهارشنبه 15:30-17:30 203 هر هفته 96/12/2 مدیریت د ولتی
1218575 حقوق اساسی سازمان های دولتی 1 1 عادی دکتر جواد صالحی 69 8 سه شنبه 13:30-15:30 210 هر هفته 96/12/1 مدیریت د ولتی
1218576 روش شناسی پژوهش های کیفی و  آمیخته در مدیریت 1 1 عادی دکتر مصباحی 69 8 سه شنبه 11:30-13:30 203 هر هفته 96/12/1 مدیریت د ولتی
1218577 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1 1 عادی دکتر مصباحی 69 8 چهارشنبه 11:30-13:30 203 هر هفته 96/12/2 مدیریت د ولتی
1218578 مدیریت رفتار سازمانی  پیشرفته 1 1 عادی دکتر مصباحی 69 8 سه شنبه 9:30-11:30 204 هر هفته 96/12/1 مدیریت د ولتی
1218579 تحلیل آماری 2 1 عادی دکتر شیخی 69 8 چهارشنبه 15:30-17:30 204 هر هفته 96/12/2 مدیریت د ولتی
1218580 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 1 عادی دکتر تابلی 69 8 چهارشنبه 9:30-11:30 203 هر هفته 96/12/2 مدیریت د ولتی
1218581 نظریه های مدیریت دولتی 2 1 عادی دکتر محمد ابوسعیدی 69 8 چهارشنبه 11:30-13:30 204 هر هفته 96/12/2 مدیریت د ولتی
1218582 اداره امور عمومی در اسلام 2 1 عادی دکتر تابلی 69 8 چهارشنبه 13:30-15:30 203 هر هفته 96/12/2 مدیریت د ولتی
1218605 برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی 2 1 عادی دکتر حکیمی 69 8 سه شنبه 7:30-9:30 210 هر هفته 96/12/1 مدیریت د ولتی
1218584 ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی 3 1 عادی دکتر مهدی دهقانی سلطانی  8 چهارشنبه 13:30-15:30 208 هر هفته 96/12/2 ساختمان شماره 2
1218606 راهبردهای مدیریت منابع انسانی    3 1 عادی دکتر  ملاحسینی  8 سه شنبه 9:30-11:30 204 هر هفته 96/12/1
1218607 مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی 3 1 عادی دکتر مصباحی 69 8 چهارشنبه 7:30-9:30 204 هر هفته 96/12/2
1218608 مدیریت حقوق و دستمزد 3 1 عادی دکترمهدی دهقانی سلطانی  8 چهارشنبه 15:30-17:30 208 هر هفته 96/12/2 ساختمان شماره 2
1111296 پایان نامه 1
1218369 سمینار تحقیق و تتبع نظری 4 1 عادی دکتر مصباحی 69 8 سه شنبه 11:30-13:30 210 یک هفته در میان 96/12/1 مدیریت دولتی
1218369 سمینار تحقیق و تتبع نظری 4 2 عادی دکتر تابلی 69 8 چهارشنبه 11:30-13:30 204 یک هفته در میان 96/12/2 مدیریت دولتی
1218573 حکومت الکترونیک 4 1 عادی دکترمهدی دهقانی سلطانی  69 8 سه شنبه 7:30-9:30 203 هر هفته 96/12/1 مدیریت دولتی
1218585 مبانی سازمان و مدیریت جبرانی سمانه کمساری 69 6 شنبه 13:30-15:30 119 هر هفته 96/11/28 ساختمان شماره 2
1218382 زبان تخصصی جبرانی دکتر مصباحی 69 8 سه شنبه 7:30-9:30 204 هر هفته 96/12/1 ساختمان شماره 1
1218587 مدیریت  منابع انسانی  جبرانی زهرا اسماعیلی 69 6 یک شنبه 13:30-15:30 215 هر هفته 96/11/29 ساختمان شماره 2
1218586 مدیریت رفتلر سازمانی جبرانی دکتر مصباحی 69 9 یک شنبه 9:30-11:30 118 هر هفته 96/11/29 ساختمان شماره 2
1218588 مبانی مدیریت دولتی جبرانی سیمین محمد رضایی 69 4 دوشنبه 9:30-11:30 215 یک هفته درمیان  96/11/23 ساختمان شماره 2
1218589 تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی جبرانی عباس جعفری 69 6 سه شنبه 15:30-17:30 215 یک هفته درمیان  96/12/1 ساختمان شماره 2