قابل توجه دانشجویان محترم
تا اتمام زمان حذف و اضافه برنامه کلاسی را بررسی کنند
دروسی که یک هفته درمیان اعلام شده درصورتی که به هر دلیلی تشکیل نشود در موعد مقرر خود به صورت هفته درمیان بعد تشکیل می شود و هفته اول تشکیل کلاسها بعد از عیدنوروز دروسی که هفته اول برنامه ریزی شروع شده اند.
تعداد جلسات کلاس نظری حدنصاب 15 نفر الی 69 نفر به ازای هرواحد 3 جلسه می باشد
تاریخ بروز رسانی96/12/14
شماره درس نام درس ترم اخذ گروه تظرفیت استاد روز هفته ساعت شروع شروع کلاس نظام هفتگی   گروه آموزشي
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 1 69 سمانه کمساری شنبه 13:30-15:30 96/11/28 هرهفته 119 35 - مديريت بازرگاني
12-21-036 اقتصاد خرد 1 1 69 دکتر رشیدی نژاد یکشنبه 7:30-9:30 96/11/28 یک هفته در میان 215 35 - مديريت بازرگاني
12-18-123 مديريت رفتارسازماني 2 1 69 دکتر مصباحی یکشنبه  9:30-11:30 96/11/29 هرهفته 216 مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
11-11-014 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 2 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 9:30-11:30 96/11/26 هر هفته 215 35 - مديريت بازرگاني
12-21-035 مباني روش تحقيق 2 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 96/11/23 هر هفته 241 35 - مديريت بازرگاني
12-21-032 اقتصاد کلان 2 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 96/11/23 یک هفته در میان 215 35 - مديريت بازرگاني
12-14-017 اصول حسابداری1 2 1 69 سیمین راجی زاده سه شنبه 11:30-13:30 96/11/24 هرهفته 215  
015_11_11 رياضيات پايه ومقدمات آمار2 3 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 11:30-13:30 96/11/26 هرهفته 215  
028_21_12 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3 1 69 دکتر رشیدی نژاد چهارشنبه 9:30-11:30 96/11/25 هرهفته 116 35 - مديريت بازرگاني
12-21-034 مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 3 1 69 صنم آقاسی چهارشنبه 11:30-13:30 96/11/25 هرهفته 118  
038_14_12 حسابداري صنعتي 4 1 69 علی ترک زاده چهارشنبه 7:30-9:30 96/11/25 هرهفته 235 35 - مديريت بازرگاني
071_14_12 پول وارزوبانكداري 4 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 11:30-13:30 96/11/29 هرهفته 208 35 - مديريت بازرگاني
076_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 69 سپیده راجی زاده چهارشنبه 9:30-13:30 96/11/25 هرهفته 215 35 - مديريت بازرگاني
077_14_12 حسابرسي 4 1 69 الهه السادات سرداری دوشنبه 15:30-17:30 96/11/23 هرهفته 208 35 - مديريت بازرگاني
077_14_12 حسابرسي 4 2 69 زهرا مهدی پور یکشنبه 15:30-17:30 96/12/13 هرهفته 215 35 - مديريت بازرگاني
089_17_11 آمارواحتمالات 3 1 69 امیرحسین نکویی سه شنبه 15:30-17:30 96/11/24 هرهفته 215 35 - مديريت بازرگاني
12-14-045 اصول حسابداری2 3 1 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 96/11/23 هرهفته 215  
174_12_12 زبان تخصصي اقتصادومديريت 3 1 69 منیر گنجعلیخانی حاکمی شنبه 9:30-11:30 96/11/28 هرهفته 116 35 - مديريت بازرگاني
1235001 تجزيه وتحليل وطراحي سيستم 5 1 69 مریم صابری شنبه 11:30-13:30 96/11/28 یک هفته در میان  119 35 - مديريت بازرگاني
1235002 مديريت منابع انساني 5 1 69 زهرا اسماعیلی یکشنبه  13:30-15:30 96/11/29 هر هفته 215 35 - مديريت بازرگاني
1235003 مباني مديريت بازرگاني 5 1 69             35 - مديريت بازرگاني
1235004 مديريت مالي 5 1 69 وحیده معین اقطایی یکشنبه 9:30-11:30 96/11/29 هرهفته 116 35 - مديريت بازرگاني
1235005 كاربردآماردرمديريت بازرگاني 6 1 69 امیرحسین نکویی سه شنبه 13:30-15:30 96/11/24 هرهفته 215 کتاب همراه داشته باشید
1235006 تجارت بين الملل 6 1 69 ایمان پورشیخعلی دوشنبه 15:30-17:30 96/11/23 هر هفته  116 35 - مديريت بازرگاني
1235007 مديريت استراتژيك 6 1 69         یک هفته در میان  119 35 - مديريت بازرگاني
1235008 حقوق تجارت 6 1 69 محمد علی پور عسکری پنج شنبه 11:30-13:30 96/11/26 یک هفته در میان 116 35 - مديريت بازرگاني
1235009 سمينارمسائل بازاريابي 6 1 69 نیما سلطانی یکشنبه 13:30-15:30 96/11/29 هر هفته 117 35 - مديريت بازرگاني
1235010 تحقيق درعمليات 7 1 69 جوادطاهری زاده یکشنبه 9:30-11:30 96/11/29 هر هفته 215 35 - مديريت بازرگاني
1235011 مديريت بازاريابي 7 1 69 مریم صابری شنبه 9:30-11:30 96/11/28 یک هفته در میان  119 35 - مديريت بازرگاني
1235012 تجارت الكترونيك 1 7 1 69         یک هفته در میان   35 - مديريت بازرگاني
1235013 مديريت اسلامي پيشرفته 7 1 69         یک هفته در میان    35 - مديريت بازرگاني
1235014 بازاريابي بين الملل 7 1 69 دکتر مهدی دهقانی سلطانی چهارشنبه 11:30-13:30 96/11/25 هرهفته 208 35 - مديريت بازرگاني
1235015 تجارت الكترونيك 2 8 1 69 سید انوشیروان مجد زاده شنبه 15:30-17:30 97/01/18 هرهفته 117 35 - مديريت بازرگاني
1235016 بهره وري وتجزيه وتحليل آن درسازمان 8 1 69 امید جنابی چهارشنبه 9:30-11:30 96/11/25 هرهفته 119 35 - مديريت بازرگاني
1235017 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 8 1 69 دکتر تابلی یک شنبه  11:30-13:30 96/11/29 یک هفته در میان   119 35 - مديريت بازرگاني
1235018 پروژه 8 1 10 دکتر تابلی یکشنبه  9:30-11:30 96/11/29 یک جلسه 117 35 - مديريت بازرگاني
1235019 كارورزي 8 1 10 دکتر تابلی یکشنبه  9:30-11:30 96/11/29 یک جلسه  117 35 - مديريت بازرگاني
1235044 مديريت اسلامي 1 5 1 69             35 - مديريت بازرگاني
1235045 مديريت اسلامي 2 6 1 69         یک هفته در میان   35 - مديريت بازرگاني
1235046 كارآفريني 7 1 69 محمدرضا مقدم یکشنبه 15:30-17:30 96/11/29 یک هفته درمیان   119 35 - مديريت بازرگاني
1235047 خلاقيت - حل مسئله و تفكر راهبردي 8 1 69 جواد جلالی شنبه 15:30-17:30 96/12/05 یک هفته در میان   208 35 - مديريت بازرگاني
1212175 زبان تخصصي 1 5 1 69 عزیزه عزیزیان دوشنبه 13:30-15:30 96/11/23 یک هفته در میان 119 35 - مديريت بازرگاني
1212176 زبان تخصصي 2 6 1 69 مهتاب السادات لایق میر حسینی سه شنبه 9:30-11:30 96/12/08 یک هفته در میان 118 35 - مديريت بازرگاني
1214079 نحوه تنظيم وكنترل بودجه ريزي 7 1 69 مریم مرشدی شنبه  15:30-17:30 96/12/12 هر هفته   119 35 - مديريت بازرگاني