قابل توجه دانشجویان محترم
تا اتمام زمان حذف و اضافه برنامه کلاسی را بررسی کنند
دروسی که یک هفته درمیان اعلام شده درصورتی که به هر دلیلی تشکیل نشود در موعد مقرر خود به صورت هفته درمیان بعد تشکیل می شود
تعداد جلسات کلاس نظری حدنصاب 15 نفر الی 69 نفر به ازای هرواحد 3 جلسه می باشد
تاریخ بروز رسانی 96/8/16
شماره درس نام درس ترم اخذ گروه نوع امتحان تظرفیت استاد روز هفته ساعت شروع شروع کلاس نظام هفتگی   گروه آموزشي
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 1 عادی 69 سمانه کمساری یکشنبه 13:30-15:30 96/07/30 هرهفته 119 35 - مديريت بازرگاني
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 2 عادی 69 سمانه کمساری یکشنبه 13:30-15:30 96/07/30 هرهفته 119 35 - مديريت بازرگاني
12-21-036 اقتصاد خرد 1 1 عادی 69 دکتر رشیدی نژاد شنبه 9:30-11:30 96/07/15 یک هفته در میان 215 مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
12-18-123 مديريت رفتارسازماني 2 1 عادی 69 دکتر مصباحی یکشنبه  9:30-11:30 96/07/16 هرهفته 118 35 - مديريت بازرگاني
11-11-014 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 2 1 عادی 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 9:30-11:30 96/07/13 هر هفته 215 35 - مديريت بازرگاني
12-21-035 مباني روش تحقيق 2 1 عادی 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 هر هفته 118 35 - مديريت بازرگاني
12-21-032 اقتصاد کلان 2 1 عادی 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 96/07/17 یک هفته در میان 215  
12-14-017 اصول حسابداری1 2 1 عادی 69 سیمین راجی زاده دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 هرهفته 215  
015_11_11 رياضيات پايه ومقدمات آمار2 3 1 عادی 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 11:30-13:30 96/07/13 هرهفته 215 35 - مديريت بازرگاني
028_21_12 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3 1 عادی 69 دکتر رشیدی نژاد چهارشنبه 9:30-11:30 96/07/12 هرهفته 116  
12-21-034 مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 3 1 عادی 69 صنم آقاسی چهارشنبه 11:30-13:30 96/07/19 یک هفته در میان 118 35 - مديريت بازرگاني
038_14_12 حسابداري صنعتي 4 1 عادی 69 علی ترک زاده چهارشنبه 7:30-9:30 96/07/12 هرهفته 215 35 - مديريت بازرگاني
071_14_12 پول وارزوبانكداري 4 1 عادی 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 11:30-13:30 96/07/16 هرهفته 208 35 - مديريت بازرگاني
076_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 عادی 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 13:30-15:30 96/07/17 هرهفته 215 35 - مديريت بازرگاني
077_14_12 حسابرسي 4 1 عادی 69 زهرا مهدی پور دوشنبه 15:30-17:30 96/07/17 هرهفته 208 35 - مديريت بازرگاني
089_17_11 آمارواحتمالات 3 1 عادی 69 امیرحسین نکویی سه شنبه 15:30-17:30 96/07/11 هرهفته 218  
12-14-045 اصول حسابداری2 3 1 عادی 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 96/07/17 هرهفته 215 35 - مديريت بازرگاني
12-14-045 اصول حسابداری2 3 2 عادی 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 96/07/17 هرهفته 215 35 - مديريت بازرگاني
174_12_12 زبان تخصصي اقتصادومديريت 3 1 عادی 69 منیر گنجعلیخانی حاکمی شنبه 9:30-11:30 96/07/15 هرهفته 116 35 - مديريت بازرگاني
1235001 تجزيه وتحليل وطراحي سيستم 1 5 تستي 69 مریم صابری شنبه 11:30-13:30 96/07/15 یک هفته در میان  119 35 - مديريت بازرگاني
1235002 مديريت منابع انساني 1 5 تستي 69 زهرا اسماعیلی یکشنبه  13:30-15:30 96/07/16 هر هفته 215 35 - مديريت بازرگاني
1235003 مباني مديريت بازرگاني 1 5 تستي 69 خودخوان           35 - مديريت بازرگاني
1235004 مديريت مالي 1 5 تستي و تشريحي 69 وحیده معین اقطایی یکشنبه 9:30-11:30 96/07/16 هرهفته 208 35 - مديريت بازرگاني
1235005 كاربردآماردرمديريت بازرگاني 1 6 تستي 69 امیرحسین نکویی سه شنبه 15:30-17:30 96/08/02 هرهفته 218 کتاب همراه داشته باشید
1235006 تجارت بين الملل 1 6 تستي 69 ایمان پورشیخعلی دوشنبه 15:30-17:30 96/07/17 هر هفته  215 35 - مديريت بازرگاني
1235007 مديريت استراتژيك 1 6 تستي 69 دکتر تابلی دوشنبه 11:30-13:30 96/7/10 یک هفته در میان  119 35 - مديريت بازرگاني
1235008 حقوق تجارت 1 6 تستي 69 محمد علی پور عسکری پنج شنبه 11:30-13:30 96/07/20 یک هفته در میان 116 35 - مديريت بازرگاني
1235009 سمينارمسائل بازاريابي 1 6 تشريحي 69 نیما سلطانی یکشنبه 13:30-15:30 96/07/16 هر هفته 117 35 - مديريت بازرگاني
1235010 تحقيق درعمليات 1 7 تستي و تشريحي 69 جوادطاهری زاده یکشنبه 9:30-11:30 96/07/16 هر هفته 215 35 - مديريت بازرگاني
1235011 مديريت بازاريابي 1 7 تستي 69 اعظم اعظم پور سه شنبه 15:30-17:30 96/07/18 یک هفته در میان  119 35 - مديريت بازرگاني
1235012 تجارت الكترونيك 1 1 7 تستي 69 خودخوان       یک هفته در میان   35 - مديريت بازرگاني
1235013 مديريت اسلامي پيشرفته 1 7 تستي 69 سیدانوشیروان مجد زاده یکشنبه 15:30-17:30 96/08/07 یک هفته در میان  215 35 - مديريت بازرگاني
1235014 بازاريابي بين الملل 1 7 تستي 69 مریم صابری چهارشنبه 11:30-13:30 96/07/19 یک هفته در میان  208 35 - مديريت بازرگاني
1235015 تجارت الكترونيك 2 1 8 تستي 69 مریم امیر تیموری  دوشنبه 10-12. 96/08/01 یک هفته در میان  116 35 - مديريت بازرگاني
1235016 بهره وري وتجزيه وتحليل آن درسازمان 1 8 تستي 69 خودخوان           35 - مديريت بازرگاني
1235017 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 1 8 تستي 69 دکتر تابلی یک شنبه  11:30-13:30 96/7/23 یک هفته در میان   119 35 - مديريت بازرگاني
1235018 پروژه 1 8 تشريحي 10 دکتر تابلی یکشنبه  9:30-11:30 96/07/16 یک جلسه 117 35 - مديريت بازرگاني
1235019 كارورزي 1 8 تشريحي 10 دکتر تابلی یکشنبه  9:30-11:30 96/07/16 یک جلسه  117 35 - مديريت بازرگاني
1235044 مديريت اسلامي 1 1 5 تستي 69 خودخوان           35 - مديريت بازرگاني
1235045 مديريت اسلامي 2 1 6 تستي 69 رفعت نادری شنبه 9:30-11:30 96/08/06 یک هفته در میان 117 35 - مديريت بازرگاني
1235046 كارآفريني 1 7 تستي 69 محمدرضا مقدم یکشنبه 15:30-17:30 96/07/16 یک هفته درمیان   119 35 - مديريت بازرگاني
1235047 خلاقيت - حل مسئله و تفكر راهبردي 1 8 تستي 69 جواد جلالی شنبه 15:30-17:30 96/07/22 یک هفته در میان   208 35 - مديريت بازرگاني
1212175 زبان تخصصي 1 1 5 تستي 69 عزیزه عزیزیان دوشنبه 13:30-15:30 96/07/17 یک هفته در میان 119 35 - مديريت بازرگاني
1212176 زبان تخصصي 2 1 6 تستي 69 مهتاب السادات  لایق میر حسینی سه شنبه 9:30-11:30 96/07/18 یک هفته در میان 118 35 - مديريت بازرگاني
1214079 نحوه تنظيم وكنترل بودجه ريزي 1 7 تستي 69 دکتر  محمدنورانی شنبه 15:30-17:30 96/07/15 هر هفته   119 35 - مديريت بازرگاني