شماره درس نام درس ترم اخذ گروه تظرفیت استاد روز هفته ساعت شروع شروع کلاس نظام هفتگی   محل تشکیل گروه آموزشي
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 1 69 مجتبی اسدی شنبه 7:30-9:30 97/11/27 هرهفته 215 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
12-21-036 اقتصاد خرد 1 1 69 دکتر رشیدی نژاد یکشنبه 7:30-9:30 97/11/28 هرهفته 215 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
12-18-123 مديريت رفتارسازماني 2 1 69 دکتر مصباحی یکشنبه  9:30-11:30 97/11/28 هرهفته 241 پردیس 2 مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
11-11-014 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 2 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 7:30-9:30 97/12/02 هر هفته 215 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
12-21-035 مباني روش تحقيق 2 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 97/11/29 هر هفته 241 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
12-21-032 اقتصاد کلان 2 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 97/11/29 هرهفته 241 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
12-14-017 اصول حسابداری1 2 1 69 سیمین راجی زاده چهارشنبه 9:30-11:30 97/12/01 هرهفته 215 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
015_11_11 رياضيات پايه ومقدمات آمار2 3 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 9:30-11:30 97/12/02 هرهفته 215 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
028_21_12 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3 1 69 دکتر رشیدی نژاد سه شنبه 15:30-17:30 97/11/30 یک هفته در میان 215 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
12-21-034 مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 3 1 69 صنم آقاسی پنج شنبه 11:30-13:30 97/12/09 هرهفته 215 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
038_14_12 حسابداري صنعتي 4 1 69 علی ترک زاده دوشنبه 7:30-9:30 97/11/29 هرهفته 215 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
071_14_12 پول وارزوبانكداري 4 1 69 جواد طاهری زاده شنبه 7:30-9:30 97/11/27 هرهفته 237 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
076_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 69 علی ترک زاده چهارشنبه 7:30-9:30 97/12/01 هرهفته 215 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
077_14_12 حسابرسي 4 1 69 علی ترک زاده سه شنبه 7:30-9:30 97/11/30 هرهفته 215 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
089_17_11 آمارواحتمالات 3 1 69 سمیه برهانی یکشنبه 11:30-13:30 97/12/05 هرهفته 239 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
12-14-045 اصول حسابداری2 3 1 69 علی ترک زاده سه شنبه 11:30-13:30 97/11/30 هرهفته 241 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
174_12_12 زبان تخصصي اقتصادومديريت 3 1 69 منیر گنجعلیخانی حاکمی دوشنبه 11:30-13:30 97/11/29 هرهفته 215 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235001 تجزيه وتحليل وطراحي سيستم 5 1 69 مریم صابری شنبه 9:30-11:30 97/11/27 هرهفته 236 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235002 مديريت منابع انساني 5 1 69 مجتبی اسدی شنبه 11:30-13:30 97/11/27 هرهفته 215 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235003 مباني مديريت بازرگاني 5 1 69             پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235004 مديريت مالي 5 1 69 وحیده معین اقطایی یکشنبه 7:30-9:30 97/12/05 هرهفته 239 پردیس 2 کتاب همراه داشته باشید
1235005 كاربردآماردرمديريت بازرگاني 6 1 69             پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235006 تجارت بين الملل 6 1 69 ایمان پورشیخعلی دوشنبه 15:30-17:30 97/11/29 هر هفته  239 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235007 مديريت استراتژيك 6 1 69 دکتر تابلی دوشنبه 7:30-9:30 97/11/29 یک هفته در میان 239 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235008 حقوق تجارت 6 1 69             پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235009 سمينارمسائل بازاريابي 6 1 69 وحیده معین اقطایی           پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235010 تحقيق درعمليات 7 1 69 جواد طاهری زاده شنبه 9:30-11:30 97/11/27 هرهفته 215 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235011 مديريت بازاريابي 7 1 69 مریم صابری شنبه 11:30-13:30 97/11/27 هرهفته 236 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235012 تجارت الكترونيك 1 7 1 69             پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235013 مديريت اسلامي پيشرفته 7 1 69             پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235014 بازاريابي بين الملل 7 1 69 دکتر مهدی دهقانی سلطانی شنبه 7:30-9:30 97/11/27 یک هفته درمیان   236 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235015 تجارت الكترونيك 2 8 1 69 سید انوشیروان مجدزاده یکشنبه 15:30-17:30 98/01/25 هرهفته 215 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235016 بهره وري وتجزيه وتحليل آن درسازمان 8 1 69             پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235017 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 8 1 69 دکتر تابلی شنبه 9:30-11:30 97/11/27 یک هفته درمیان   239 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235018 پروژه 8 1 10 دکتر تابلی شنبه هماهنگ بااستاد       پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235019 كارورزي 8 1 10 دکتر تابلی شنبه هماهنگ بااستاد       پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235044 مديريت اسلامي 1 5 1 69             پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235045 مديريت اسلامي 2 6 1 69             پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235046 كارآفريني 7 1 69             پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1235047 خلاقيت - حل مسئله و تفكر راهبردي 8 1 69             پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1212175 زبان تخصصي 1 5 1 69 عزیزه عزیزیان دوشنبه 13:30-15:30 97/11/29 یک هفته در میان 215 پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1212176 زبان تخصصي 2 6 1 69             پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني
1214079 نحوه تنظيم وكنترل بودجه ريزي 7 1 69             پردیس 2 35 - مديريت بازرگاني