کد  درس نام درس ترم اخذ شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت تعداد جلسات روز ساعت محل تشکیل نظام هفتگی تاریخ شروع اولین کلاس رشته
1218185 تئوری های مدیریت پیشرفته 1 1 عادی دکتر حمید تابلی 69 8 شنبه 7:30-9:30 137 یک هفته در میان ساختمان2 97/12/1 ساختمان شماره 2
1218186 فرایند خط مشی گذاری 1 1 عادی مدیریت دولتی
1218187 نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته 1 1 عادی دکتر محمد ابوسعیدی 69 8 شنبه 13:30-15:30 A112 هر هفته 97/11/4 مدیریت دولتی
1218382 زبان تخصصی 1 1 عادی دکتر مریم مصباحی 69 8 سه شنبه 7:30-9:30 B 108 هر هفته 97/12/7 مدیریت دولتی
1218188 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 1 1 عادی دکتر مریم مصباحی 69 8 سه شنبه 9:30-11:30 B 108 هر هفته 97/12/7 مدیریت دولتی
1218189 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 1 عادی دکتر مریم مصباحی 69 8 چهارشنبه 9:30-11:30 B 108 هر هفته 97/7/11 مدیریت دولتی
1218190 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته 2 1 مدیریت دولتی
1218191 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 1 عادی دکتر حمید تابلی 69 8 چهارشنبه 11:30-13:30 A112 هر هفته 97/12/8 مدیریت دولتی
1218192 تحقیق در عملیات پیشرفته 2 1 عادی دکتر  رضا رضایی 69 8 سه شنبه 15:30-17:30 A113 هر هفته 97/12/7 مدیریت دولتی
1218193 تحلیل آماری 2 1 عادی دکتر ایوب  شیخی 69 8 چهارشنبه 15:30-17:30 A112 هر هفته 97/12/8 مدیریت دولتی
1218194 برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی 3 1 عادی دکتر مهدی دهقانی 69 8 شنبه 9:30-11:30 228 هر هفته 97/12/4 مدیریت دولتی   ساختمان شماره 2
1218195 مدیریت بهره وری نیروی انسانی 3 1 عادی ساختمان شماره 1
1218196 سمینار تخصصی در مدیریت نیروی انسانی 3 1 عادی دکتر مصباحی 69 8 سه شنبه 9:30-11:30 138 ساختمان شماره 2 97/12/7 مدیریت دولتی
1218196 سمینار تخصصی در مدیریت نیروی انسانی 3 2 عادی دکتر تابلی 69 8 چهارشنبه 11:30-13:30 137 ساختمان شماره 2 97/12/8 مدیریت دولتی
1218197 بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران 3 1 عادی مدیریت دولتی
1111296 پایان نامه 4 1 عادی 69 8 مدیریت دولتی
1218371 سمینار  (تحقیق و تتبع نظری ) 4 1 عادی دکتر مصباحی 69 8 یک شنبه 11:30-13:30 138 ساختمان شماره 2 97/12/5 ساختمان شماره 2
1218371 سمینار  (تحقیق و تتبع نظری ) 4 2 عادی دکتر تابلی 69 8 یک شنبه 7:30-9:30 137 ساختمان شماره 2 ساختمان شماره 2
1218573 حکومت الکترونیک 4 1 عادی دکترمهدی دهقانی سلطانی  69 8 شنبه 9:30-11:30 228 هر هفته 97/12/4 مدیریت دولتی   ساختمان شماره 2
1218309 روش تحقیق در مدیریت دانشجویان قبل از سال 91-90 69 9
                           
1218029 روش تحقیق در مدیریت جبرانی دکتر مصباحی 69 9 دوشنبه 9:30-11:30 218 هر هفته 97/11/29 ساختمان شماره 2
1218201 آمار و کاربرد آن در مدیریت جبرانی امیر حسین نکویی 69 12 چهارشنبه 15:30-17:30 215 هر هفته 97/12/1 ساختمان شماره 2
1218026 مبانی سازمان و مدیریت جبرانی آقای مجتبی اسدی 69 6 شنبه 7:30-9:30 215 هر هفته 97/11/27 ساختمان شماره 2
1218382 زبان تخصصی جبرانی دکتر مریم مصباحی 69 8 سه شنبه 7:30-9:30 B 108 هر هفته 97/12/7 ساختمان شماره 1