رشته شماره رشته شماره درس نام درس گروه ظرفیت استاد  کد استاد محل تشکیل کلاس شماره کلاس روز هفته ساعت شروع نظام هفتگی شروع کلاس اولین جلسه بعد از نوروز 98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212051 خواندن و درک مفاهیم 3 1 69 مریم روحانی راوری 418286 پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 یکشنبه 9/5-11/5 هرهفته 13/11/97 17/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212047 خواندن و درک مفاهیم 2 1 69 اکرم کاظمی 441544 پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 شنبه 7/5-9/5 هرهفته 13/11/97 17/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212050 فنون یادگیری زبان 1 69 مریم روحانی راوری 441544 پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 یکشنبه 7/5-9/5 هرهفته 14/11/97 18/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212102 گفت وشود 2 1 69 اکرم شکاریان بهزادی   پردیس2-ساختمان کلاس ها لابراتوار سه شنبه 11/5-1/5 هرهفته 16/11/97 20/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212054 نگارش فارسی 1 69 صدیقه ابراهیمی 471396 پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 یکشنبه 7/5-9/5 هفته در میان 07/12/2012 18/1/97
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212059 آشنایی با ادبیات معاصر فارسی 1 69 صدیقه ابراهیمی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 یکشنبه 7/5-9/5 هفته در میان 97/12/5 25/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212083 اصول و روش تحقیق 1 1 69 شراره حکاک زاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 201 پنجشنبه 9/5-11/5 هفته در میان 18/11/97 22/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212091 اصول و روش تحقیق2 1 69 سجاده حاج غنی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 201 پنجشنبه 11/5-1/5 هفته در میان 18/11/97 22/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212057 اصول و روش ترجمه 1 69 ماندانا مظاهری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 سه شنبه 3/5-5/5 هفته در میان 23/11/97 27/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212079 اصول و مبانی نظری ترجمه 1 69 ماندانا مظاهری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 سه شنبه 3/5/5/5 هفته در میان 30/11/97 2./1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212092 ازمون سازی زبان انگلیسی 1 69 ماندانا مظاهری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 سه شنبه 1/5-3/5 هفته در میان 23/11/97 27/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212075 آواشناسی انگلیسی 1 69 شراره حکاک زاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 دوشنبه 9/5-11/5 هفته در میان 15/11/97 19/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212082 بررسی آثار ترجمه شده ی اسلامی 1 1 69 شراره حکاک زاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 دوشنبه 11/5-1/5 هفته در میان 15/11/97 19/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212084 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 1 69 شراره حکاک زاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 دوشنبه 1/5-3/5 هفته در میان 15/11/97 19/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212078 بررسی مقابله ای ساخت جمله 1 69 شراره حکاک زاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 دوشنبه 11/5-1/5 هفته در میان 97/12/20 26/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212099 بیان شفاهی داستان1 1 69 مریم عقابی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 دوشنبه 7/5-9/5 هرهفته 15/11/97 19/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212100 بیان شفاهی داستان 2 1 69 مریم عقابی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 دوشنبه 9/5-11/5 هرهفته 15/11/97 19/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212087 ترجمه انفرادی 1 1 69 صدیقه میرزاجانی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 یکشنبه 1/5-3/5 هفته در میان 14/11/97 18/1/97
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212090 ترجمه انفرادی 2 1 69 صدیقه میرزاجانی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 یکشنبه 3/5-5/5 هفته در میان 14/11/97 18/1/97
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212096 ترجمه شفاهی 1 1 69 مریم عقابی   پردیس2-ساختمان کلاس ها لابراتوار پنجشنبه 7/5-9/5 هرهفته 18/11/97 22/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212097 ترجمه شفاهی 2 1 69 مریم عقابی   پردیس2-ساختمان کلاس ها لابراتوار پنجشنبه 11/5-1/5 هرهفته 18/11/97 22/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212098 ترجمه شفاهی 3 1 69 مریم عقابی   پردیس2-ساختمان کلاس ها لابراتوار پنجشنبه 9/5-11/5 هرهفته 18/11/97 22/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 121271 ترجمه متون ادبی 1 69 علیرضا دوراندیش   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 چهارشنبه 11/5-1/5 هفته در میان 17/11/97 21/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212094 ترجمه متون اقتصادی 1 69 سجاده حاج غنی   پردیس2-ساختمان کلاس ها            
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212064 ترجمه متون ساده 1 69 سارا زندیان 437069 پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 چهارشنبه 1/5-3/5 هفته در میان 97/12/8 21/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212089 ترجمه متون سیاسی 1 69 سارا زندیان 437069 پردیس2-ساختمان کلاس ها            
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212076 ترجمه متون مطبوعاتی 1 1 69 سجاده حاج غنی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 201 پنجشنبه 1/5-3/5 هفته در میان 18/11/97 22/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212085 ترجمه متون مطبوعاتی 2 1 69 سجاده حاج غنی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 201 پنجشنبه 1/5-3/5 هفته در میان 97/12/25 29/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212077 ترجمه مکاتبات و اسناد 1 1 69 فاطمه کارگرزاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 پنجشنبه 9/5-11/5 هفته در میان 18/11/97 22/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212095 ترجمه مکاتبات و اسناد 2 1 69 فاطمه کارگرزاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 پنجشنبه 9/5-11/5 هفته در میان 25/11/97 29/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212103 ترجمه نوار وفیلم 1 69 مریم عقابی   پردیس2-ساختمان کلاس ها لابراتوار دوشنبه 11/5-1/5 هرهفته 15/11/97 19/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212069 خواندن متون مطبوعاتی 1 69 آرزو گلستانیان   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 دوشنبه 1/5-3/5 هفته در میان 15/11/97 19/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212058 درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 1 69 مهدیه عسکر پور   پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 دوشنبه 11/5-1/5 هفته در میان 97/12/6 26/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212063 درآمدی بر ادبیات انگلیسی2 1 69 آذر باقری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 201 سه شنبه 1/5-3/5 هفته در میان 97/11/16 20/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212088 روش تدریس زبان انگلیسی 1 69 مریم روحانی راوری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 یکشنبه 11/5-1/5 هرهفته 14/11/97 18/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212056 کلیات زبانشناسی1 1 69 اکرم شکاریان بهزادی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 سه شنبه 9/5-11/5 هفته در میان 16/11/97 20/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212061 کلیات زبانشناسی2 1 69 اکرم شکاریان بهزادی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 سه شنبه 9/5-11/5 هفته در میان 23/11/97 27/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212065 مقاله نویسی 1 69 نجمه قابلی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 سه شنبه 11/5-1/5 هفته در میان 23/11/97 27/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212055 نگارش پیشرفته 1 69 آرزو گلستانیان   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 دوشنبه 11/5-1/5 هفته در میان 15/11/97 19/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212070 نمونه های شعر ساده ی انگلیسی 1 69 فاطمه جلال کمالی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 شنبه 11/5-1/5 هفته در میان 27/11/97 17/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212062 نمونه های نثر ساده ی انگلیسی 1 69 نجمه رفیعی مقدم   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 شنبه 7/5-9/5 هفته در میان 13/11/97 17/1/97
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212067 نامه نگاری انگلیسی 1 69 منیر گنجعلیخان حاکمی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 شنبه 9/5-11/5 هفته در میان 97/12/4 24/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212068 واژه شناسی 1 69 مقداد صادقی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 یکشنبه 1/5-3/5 هفته در میان 97/12/5 25/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212072 ترجمه پیشرفته1 1 69 فاطمه کارگرزاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها            
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212080 ترجمه پیشرفته2 1 69 فاطمه کارگرزاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 پنجشنبه 11/5-1/5 هفته در میان 18/11/97 22/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212049 دستورونگارش 1 1 69 فخرالسادات سجادی 412184 پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 سه شنبه 7/5-9/5 هرهفته 16/11/97 20/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212052 دستورونگارش 2 1 69 اطهره شهسواری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 چهارشنبه 7/5-9/5 هرهفته 17/11/97 21/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212418 مهارتهای مطالعه ویادگیری 1 69 مریم روحانی راوری 441544 پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 یکشنبه 7/5-9/5 هرهفته 14/11/97 18/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212419 دستور انگلیسی پایه 1 69 فخرالسادات سجادی 412184 پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 سه شنبه 7/5-9/5 هرهفته 16/11/97 20/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212416 خواندن انگلیسی پایه 1 69 ذوالفقاری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 239 یکشنبه 1/5-3/5 هرهفته 97/12/5 18/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212417 مهارتهای شنیداری گفتاری پایه 1 69 اکرم شکاریان بهزادی   پردیس2-ساختمان کلاس ها لابراتوار سه شنبه 1/5/3/5 هفته در میان 97/12/7 20/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212073 کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه 1 69 آذر باقری 487964 پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 سه شنبه 11/5-1/5 هفته در میان 16/11/97 20/1/98
  12 1212421 خواندن انگلیسی پیشرفته 1   مریم روحانی راوری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 یکشنبه 9/5-11/5 هرهفته 14/11/97 18/1/98
    1212427 فن بیان 1   مریم عقابی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 دوشنبه 9/5-11/5 هرهفته 15/11/97 19/1/98
  12 1212426 ویرایش فارسی 1   محسن شفیعی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 شنبه 3/5-5/5 هفته در میان 13/11/97 17/1/98
    1212045 خواندن و درک مفاهیم 1     ذوالفقاری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 239 یکشنبه 1/5-3/5 هرهفته 97/12/5 18/1/98
    1212425 مبانی زبانشناسی 1 69 اکرم شکاریان بهزادی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 سه شنبه 9/5-11/5 هفته در میان 16/11/97 20/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212420 نگارش پایه 1 69 آرزو گلستانیان   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 دوشنبه 11/5-1/5 هفته در میان 15/11/97 19/1/98
      آشنایی با نثر انگلیسی 1 69 نجمه رفیعی مقدم   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 شنبه 7/5-9/5 هفته در میان 13/11/97 17/1/98
    1212423 دستور انگلیسی پیشرفته 1 69 اطهره شهسواری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 چهارشنبه 7/5-9/5 هرهفته 17/11/97 21/1/98
مترجمی زبان انگلیسی 12 1212053 ساخت زبان فارسی 1 69 محسن شفیعی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 202 شنبه 1/5-3/5 هفته در میان 13/11/97 17/1/98
12 1212422 مهارتهای شنیداری گفتاری پیشرفته 1 69 اکرم شکاریان بهزادی   پردیس2-ساختمان کلاس ها لابراتوار سه شنبه 11/5-1/5 هرهفته 16/11/97 20/1/98