کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  تعداد جلسات روز ساعت محل نظام هفتگی تاریخ شروع
083_12_12 اصول وروش تحقيق 1 1 عادی سارا زندیان 69 6 چهارشنبه 13:30-15:30 109 هفته در میان 96/7/19
091_12_12 اصول وروش تحقيق 2 1 عادی سارازندیان 69 4 چهارشنبه 15:30-17:30 109 هفته در میان 96/7/12
057_12_12 اصول وروش ترجمه 1 عادی ماندانا مظاهری 69 6 سه شنبه 7:30-9:30 109 هفته در میان 96/7/11
079_12_12 اصول ومباني نظري ترجمه 1 عادی ماندانا مظاهری 69 6 سه شنبه 9:30-11:30 107 هفته در میان 96/7/18
092_12_12 آزمون سازي زبان انگليسي 1 عادی ماندانا مظاهری 69 4 سه شنبه 9:30-11:30 107 هفته در میان 96/7/11
059_12_12 آشنايي باادبيات معاصرايران 1 عادی صدیقه ابراهیمی 69 4 یکشنبه 15:30-17:30 107 هفته در میان 96/7/16
075_12_12 آواشناسي انگليسي 1 عادی شراره حکاک زاده 69 6 سه شنبه 11:30-13:30 107 هفته در میان 96/7/18
082_12_12 بررسي آثارترجمه شده اسلامي 1 1 عادی معصومه احمدی زاده 69 6 دوشنبه 15:30-17:30 107 هفته در میان 96/7/10
084_12_12 بررسي آثارترجمه شده اسلامي 2 1 عادی معصومه احمدی زاده 69 6 دوشنبه 15:30-17:30 107 هفته در میان 96/7/17
078_12_12 بررسي مقابله اي ساخت جمله 1 عادی شراره حکاک زاده 69 6 سه شنبه 15:30-17:30 107 هفته در میان 96/7/18
099_12_12 بيان شفاهي داستان 1 1 عادی مریم عقابی 69 3ج ن 8ج ع پنج شنبه 7:30-9:30 109 هر هفته 96/7/13
100_12_12 بيان شفاهي داستان 2 1 عادی مریم عقابی 69 3ج ن 8ج ع شنبه 13:30-15:30 109 هر هفته 96/7/15
087_12_12 ترجمه انفرادي 1 1 عادی صدیقه میرزاجانی 69 6 چهارشنبه 15:30-17:30 107 هفته در میان 96/7/12
090_12_12 ترجمه انفرادي 2 1 خودخوان   69            
072_12_12 ترجمه پيشرفته 1 1 عادی فاطمه کارگرزاده 2 6 یکشنبه 7:30-9:30 107 هفته در میان 96/7/16
080_12_12 ترجمه پيشرفته 2 1 عادی فاطمه کارگرزاده 2 4 یکشنبه 7:30-9:30 107 هفته در میان 96/7/23
096_12_12 ترجمه شفاهي 1 1 عادی مطهره شهسواری 69 2ج ن 8ج ع دوشنبه 9:30-11:30 لابراتوار هر هفته 96/7/10
097_12_12 ترجمه شفاهي 2 1 عادی مطهره شهسواری 69 2ج ن 8ج ع دوشنبه 7:30-9:30 لابراتوار هر هفته 96/7/10
098_12_12 ترجمه شفاهي 3 1 عادی مطهره شهسواری 69 2ج ن 8ج ع دوشنبه 11:30-13:30 لابراتوار هر هفته 96/7/10
071_12_12 ترجمه متون ادبي 1 عادی اکرم شکاریان بهزادی 69 4 یکشنبه 9:30-11:30 109 هفته در میان 96/7/23
094_12_12 ترجمه متون اقتصادي 1 عادی شیرین موسی پور 69 4 یکشنبه 11:30-13:30 109 هفته در میان 96/7/16
064_12_12 ترجمه متون ساده 1 عادی سارا زندیان 69 4 چهارشنبه 13:30-15:30 109 هفته در میان 96/7/12
089_12_12 ترجمه متون سياسي 1 عادی شیرین موسی پور 69 4 یکشنبه 13:30-15:30 109 هفته در میان 96/7/16
076_12_12 ترجمه متون مطبوعاتي 1 1 عادی سجاده حاج غنی 69 4 دوشنبه 15:30-17:30 109 هفته در میان 96/7/17
085_12_12 ترجمه متون مطبوعاتي 2 1 خودخوان   69            
077_12_12 ترجمه مكاتبات واسناد1 1 عادی فاطمه کارگرزاده 2 6 یکشنبه 9:30-11:30 107 هفته در میان 96/7/16
095_12_12 ترجمه مكاتبات واسناد2 1 خودخوان   2 4          
103_12_12 ترجمه نواروفيلم 1 عادی معصومه احمدی زاده 69 3ج ن 8ج ع دوشنبه 13:30-15:30 لابراتوار هر هفته 96/7/10
069-12-12 خواندن متون مطبوعاتي 1 عادی آرزو گلستانیان 69 6 یکشنبه 13:30-15:30 107 هفته در میان 96/7/16
045_12_12 خواندن ودرك مفاهيم 1 1 عادی اکرم کاظمی 69 12 سه شنبه 7:30-9:30 107 هر هفته 96/7/11
047_12_12 خواندن ودرك مفاهيم 2 1 عادی اطهره شهسواری 69 12 چهارشنبه 9:30-11:30 107 هر هفته 96/7/12
051_12_12 خواندن ودرك مفاهيم 3 1 عادی نجمه قابلی 69 12 شنبه 7:30-9:30 107 هر هفته 96/7/15
058_12_12 درآمدي برادبيات انگليسي 1 1 عادی نجمه قابلی 69 6 شنبه 9:30-11:30 109 هفته در میان 96/7/15
063_12_12 درآمدي برادبيات انگليسي 2 1 عادی نجمه قابلی 69 6 شنبه 9:30-11:30 109 هفته در میان 96/7/22
049_12_12 دستورونگارش 1 1 عادی اطهره شهسواری 69   شنبه 9:30-11:30 107 هر هفته 96/7/15
052_12_12 دستورونگارش 2 1 عادی اطهره شهسواری 69   شنبه 11:30-13:3- 107 هر هفته 96/7/15
088_12_12 روش تدريس زبان انگليسي 1 عادی سمیرا حسنی 69 12 چهارشنبه 9:30-11:30 109 هر هفته 96/7/12
053_12_12 ساخت زبان فارسي 1 عادی محسن شفیعی 69 4 سه شنبه 13:30-15:30 107 هفته در میان 96/7/11
050_12_12 فنون يادگيري زبان 1 عادی سمیرا حسنی 69 6 چهارشنبه 11:30-13:30 109 هر هفته 96/7/12
073_12_12 كاربرداصطلاحات وتعبيرات زبان درترجمه 1 عادی آذر باقری 69 5 سه شنبه 11:30-13:30 107 هفته در میان 96/7/11
056_12_12 كليات زبان شناسي 1 1 عادی معصومه تقی زاده 69 6 دوشنبه 9:30-11:30 107 هفته در میان 96/7/10
061_12_12 كليات زبان شناسي 2 1 عادی شراره حکاک زاده 69 6 سه شنبه 13:30-15:30 107 هفته در میان 96/7/18
101_12_12 گفت وشنود1 1 عادی مطهره شهسواری 69 6ج ن16ج ع چهارشنبه 7:30-9:30 لابراتوار هر هفته 96/7/12
102_12_12 گفت وشنود2 1 عادی اکرم شکاریان بهزادی 69 6ج ن16ج ع یکشنبه 7:30-9:30 لابراتوار هر هفته 96/7/16
065_12_12 مقاله نويسي 1 عادی نجمه قابلی 69 6 دوشنبه 7:30-9:30 107 هفته در میان 96/7/10
055-12-12 نگارش پیشرفته 1 عادی نجمه قابلی 69 6 شنبه 11:30-13:30 109 هفته در میان 96/7/22
054_12_12 نگارش فارسي 1 خودخوان   69            
070_12_12 نمونه هاي شعرساده انگليسي 1 عادی آرزو گلستانیان 69 6 یکشنبه 13:30-15:30 107 هفته در میان 96/7/23
062_12_12 نمونه هاي نثرساده انگليسي 1 عادی معصومه تقی زاده 69 6 شنبه 15:30-17:30 109 هفته در میان 96/7/15
068_12_12 واژه شناسي 1 عادی مقداد صادقی گل ختمی 69 6 پنج شنبه 13:30-15:30 109 هفته در میان 96/7/13
    برنامه موقت رشته ی مترجمی زبان انگلیسی، نیمسال اول 96-97      
    برنامه ی نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد  
ویرایش 1 3