کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  تعداد جلسات روز ساعت محل نظام هفتگی تاریخ شروع
083_12_12 اصول وروش تحقيق 1 1 عادی سارا زندیان 69 6 دوشنبه 13:30-15:30 109 هفته در میان 96/11/30
091_12_12 اصول وروش تحقيق 2 1 عادی سارازندیان 69 6 دوشنبه 13:30-15:30 109 هفته در میان 96/12/7
057_12_12 اصول وروش ترجمه 1 عادی ماندانا مظاهری 69 6 سه شنبه 7;30-9:30 109 هفته در میان 96/11/24
079_12_12 اصول ومباني نظري ترجمه 1 عادی ماندانا مظاهری 69 6 سه شنبه 9;30-11:30 107 هفته در میان 96/12/2
092_12_12 آزمون سازي زبان انگليسي 1 عادی ماندانا مظاهری 69 6 سه شنبه 9;30-11:30 107 هفته در میان 96/11/24
059_12_12 آشنايي باادبيات معاصرايران 1 عادی صدیقه ابراهیمی 69 6 شنبه 7;30-9:30 109 هفته در میان 96/12/5
075_12_12 آواشناسي انگليسي 1 عادی شراره حکاک زاده 69 6 سه شنبه 11:30-13:30 107 هفته در میان 96/11/24
082_12_12 بررسي آثارترجمه شده اسلامي 1 1 عادی معصومه احمدی زاده 69 6 دوشنبه 15:30-17:30 107 هفته در میان 96/11/30
084_12_12 بررسي آثارترجمه شده اسلامي 2 1 عادی معصومه احمدی زاده 69 6 دوشنبه 15:30-17:30 107 هفته در میان 96/12/7
078_12_12 بررسي مقابله اي ساخت جمله 1 عادی شراره حکاک زاده 69 6 سه شنبه 9;30-11:30 109 هفته در میان 96/11/24
099_12_12 بيان شفاهي داستان 1 1 عادی مریم عقابی 69 12 پنجشنبه 7;30-9:30 107 هرهفته 96/11/26
100_12_12 بيان شفاهي داستان 2 1 عادی مریم عقابی 69 12 پنجشنبه 9;30-11:30 107 هرهفته 96/11/26
087_12_12 ترجمه انفرادي 1 1 عادی صدیقه میرزاجانی 69 6 چهارشنبه 15:30-17:30 107 هفته در میان 96/11/25
090_12_12 ترجمه انفرادي 2 1 عادی صدیقه میرزاجانی 69 4 چهارشنبه 15:30-17:30 107 هفته در میان 96/12/2
072_12_12 ترجمه پيشرفته 1 1 عادی فاطمه کارگرزاده 69 6 چهارشنبه 9;30-11:30 109 هفته در میان 96/11/25
080_12_12 ترجمه پيشرفته 2 1 عادی فاطمه کارگرزاده 69 6 چهارشنبه 9;30-11:30 109 هفته در میان 96/12/2
096_12_12 ترجمه شفاهي 1 1 عادی مریم عقابی 69   دوشنبه 11:30-13:30 لابراتوار زبان هرهفته 96/11/30
097_12_12 ترجمه شفاهي 2 1 عادی مریم عقابی 69   دوشنبه 7;30-9:30 لابراتوار زبان هرهفته 96/11/30
098_12_12 ترجمه شفاهي 3 1 عادی مریم عقابی 69 12 دوشنبه 9;30-11:30 لابراتوار زبان هرهفته 96/11/30
071_12_12 ترجمه متون ادبي 1 عادی اکرم شکاریان بهزادی 69 6 یکشنبه 9;30-11:30 109 هفته در میان 96/11/29
094_12_12 ترجمه متون اقتصادي 1 خودخوان   69            
064_12_12 ترجمه متون ساده 1 عادی صدیقه میرزاجانی 69 6 چهارشنبه 13:30-15:30 107 هفته در میان 96/11/25
089_12_12 ترجمه متون سياسي 1 عادی سارا زندیان 69 6 دوشنبه 11:30-13:30 109 هفته در میان 96/11/30
076_12_12 ترجمه متون مطبوعاتي 1 1 عادی سجاده حاج غنی 69 6 یکشنبه 15:30-17:30 107 هفته در میان 96/11/29
085_12_12 ترجمه متون مطبوعاتي 2 1 عادی سجاده حاج غنی 69 6 یکشنبه 15:30-17:30 107 هفته در میان 96/12/6
077_12_12 ترجمه مكاتبات واسناد1 1 عادی فاطمه کارگرزاده 2 6 چهارشنبه 11:30-13:30 109 هفته در میان 96/11/25
095_12_12 ترجمه مكاتبات واسناد2 1 عادی فاطمه کارگرزاده 2 6 چهارشنبه 11:30-13:30 109 هفته در میان 96/12/2
103_12_12 ترجمه نواروفيلم 1 عادی معصومه احمدی زاده 69 6 دوشنبه 13:30-15:30 لابراتوار زبان هرهفته 96/11/30
069-12-12 خواندن متون مطبوعاتي 1 عادی آرزو گلستانیان 69 6 سه شنبه 11:30-13:30 109 هفته در میان 96/11/24
045_12_12 خواندن ودرك مفاهيم 1 1 عادی اکرم کاظمی 69 12 چهارشنبه 7;30-9:30 109 هرهفته 96/11/25
047_12_12 خواندن و درک مفاهیم 3 1 خودخوان   69           96/11/25
051_12_12 خواندن و درک مفاهیم2 1 عادی مریم روحانی راوری 69 12 دوشنبه 7;30-9:30 107 هرهفته 96/11/30
058_12_12 درآمدي برادبيات انگليسي 1 1 عادی مهدیه عسکر پور 69 6 یکشنبه 13:30-15:30 107 هفته در میان 96/11/29
063_12_12 درآمدي برادبيات انگليسي 2 1 عادی نجمه قابلی 69 6 یکشنبه 7;30-9:30 107 هفته در میان 96/11/29
049_12_12 دستورونگارش 1 1 عادی اطهره شهسواری 69 12 چهارشنبه 7;30-9:30 107 هر هفته 96/11/25
052_12_12 دستورونگارش 2 1 عادی اطهره شهسواری 69   چهارشنبه 9;30-11:30 107 هر هفته 96/11/25
088_12_12 روش تدريس زبان انگليسي 1 عادی سمیرا حسنی 69 12 دوشنبه 9;30-11:30 109 هرهفته 96/11/30
053_12_12 ساخت زبان فارسي 1 عادی محسن شفیعی 69 6 چهارشنبه 13:30-15:30 107 هفته در میان 96/12/2
050_12_12 فنون يادگيري زبان 1 عادی سمیرا حسنی 69 6 دوشنبه 11:30-13:30 109 هرهفته 96/11/30
073_12_12 كاربرداصطلاحات وتعبيرات زبان درترجمه 1 عادی آذر باقری 69 6 سه شنبه 13:30-15:30 107 هفته در میان 96/11/15
056_12_12 كليات زبان شناسي 1 1 عادی معصومه تقی زاده 69   یکشنبه 9;30-11:30 107 هفته در میان 96/11/29
061_12_12 كليات زبان شناسي 2 1 عادی معصومه تقی زاده 69   یکشنبه 9;30-11:30 107 هفته در میان 96/12/6
101_12_12 گفت وشنود1 1 عادی مطهره شهسواری 69 12 پنجشنبه 11:30-13:30 لابراتوار زبان هر هفته 96/11/26
102_12_12 گفت وشنود2 1 عادی اکرم شکاریان بهزادی 69 12 یکشنبه 7;30-9:30 لابراتوار زبان هر هفته 96/11/29
065_12_12 مقاله نويسي 1 عادی معصومه تقی زاده 69 6 شنبه 9;30-11:30 109 هفته در میان 96/12/5
055-12-12 نگارش پیشرفته 1 عادی آرزو گلستانیان 69 6 سه شنبه 13:30-15:30 109 هفته در میان 96/11/24
054_12_12 نگارش فارسي 1 عادی صدیقه ابراهیمی 69 6 شنبه 7;30-9:30 109 هفته در میان 96/11/28
070_12_12 نمونه هاي شعرساده انگليسي 1 عادی آرزو گلستانیان 69 6 سه شنبه 11:30-13:30 109 هفته در میان 96/12/15
062_12_12 نمونه هاي نثرساده انگليسي 1 عادی نجمه رفیعی مقدم 69 6 یکشنبه 11:30-13:30 107 هفته در میان 96/11/29
12-12-067 ناه نگاری 1 عادی معصومه تقی زاده 69 6 شنبه 9;30-11:30 109 هفته در میان 96/11/28
068_12_12 واژه شناسي 1 عادی مقداد صادقی گل ختمی 69 6 پنجشنبه 13:30-15:30 109 هفته در میان 96/11/26
             
             
توجه
شروع مجدد کلاسها بعد از تعطیلات نوروز از تاریخ 14 فروردین ماه می باشد