کددرس ش گ نام درس نام استاد تعداد جلسه ش ک روز ساعت تاریخ شروع محل تشکیل کلاس
1212255 1 زبان خارجه لیلا پارسی 9 228 دوشنبه 7/30-9/30 97/12/6 شماره پردیس2 انتهای جهاد
1212256 1 زبان خارجه  نجمه قابلی      9 228 یکشنبه 9/30-11/30 97/12/5 شماره پردیس2 انتهای جهاد
1212256 2 زبان خارجه  مقداد صادقی 9 228 یکشنبه 15/30-17/30 97/12/5 شماره پردیس2 انتهای جهاد
1212256 3 زبان خارجه  مریم داورپناه 9 204 دوشنبه 9/30-11/30 97/12/6 شماره پردیس2 انتهای جهاد
1212255 2 زبان خارجه فاطمه حسینی 6 228 چهارشنبه 7/30-9/30 98/1/21 شماره پردیس2 انتهای جهاد
1212256 4 زبان خارجه فاطمه حسینی 6 228 چهارشنبه 7/30-9/30 98/1/21 شماره پردیس2 انتهای جهاد
1213209 1 فارسی عمومی طیبه وطن پرست 9 228 سه شنبه 9/30-11/30 97/12/7 شماره پردیس2 انتهای جهاد
1213210 1 فارسی عمومی فاطمه اسفندیاری 9 228 سه شنبه  11/30-13/30 97/12/7 شماره پردیس2 انتهای جهاد
1213210 2 فارسی عمومی فاطمه اسفندیاری 9 228 سه شنبه  13/30-15/30 97/12/7 شماره پردیس2 انتهای جهاد
1213210 3 فارسی عمومی طیبه وطن پرست 6 228 سه شنبه 9/30-11/30 98/1/20 شماره پردیس2 انتهای جهاد