قابل توجه دانشجویان محترم
مدیر گروه خانم لیلا مهرابی اتاق 140
کارشناس گروه خانم محبوبه بهرام پور اتاق 121
 دانشجویان موظفند تا اتمام حذف و اضافه برنامه کلاسی خود را  بررسی کنند.  
دروسی که یک هفته درمیان اعلام شده درصورتی که به هر دلیلی تشکیل نشود در موعد مقرر خود به صورت هفته درمیان بعد تشکیل می شود
دروس خودخوان کلاس و استاد ندارند با رنگ زرد مشخص شده است
شماره درس نام درس کل جلسات با احتساب میان ترم  نام خانوادگي و نام استاد ساعت روز کلاس تاریخ شروع  
1212038 متون سياسي به زبان خارجي 1 5 مژگان امیری 7:30-9:30 1شنبه  235 16/7/96 یک هفته در میان 
1212039 متون سياسي به زبان خارجي 2 3 مژگان امیری 9:30-11:30 1شنبه  235 16/7/96 یک هفته در میان 
1223014 حقوق بين الملل اسلامي 5 حسن محمدی 15:30-17:30 1شنبه  235 23/7/96 یک هفته در میان 
1227002 مباني جامعه شناسي عمومي 6 مریم متقی 11:30-13:30 1شنبه  105 16/7/96 یک هفته در میان 
1231002 نظام سياسي ودولت دراسلام 9 شعبان بلوریان 13:30-15:30 1شنبه  228 30/7/96 یک هفته درمیان
1231018 سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران 4 پروین صادقی 15:30-17:30 1شنبه  235 16/7/96 یک هفته در میان
1231026 ديپلماسي ورفتارسياسي دراسلام 4 حامد گنجعلیخانی 13:30-15:30 1شنبه  235 16/7/96 یک هفته در میان 
1229006 تاريخ روابطخارجي ايران ازشهريور1320تا1357 8 شعبان بلوریان 13:30-15:30 2شنبه 235 17/7/96 یک هفته در میان 
1231011 سازمان هاي بين المللي 4 امیرسلطانی نژاد 15:30-17:30 2شنبه 235 17/7/96 یک هفته در میان 
1217094 روانشناسي اجتماعي 5 زهرا عرب نژاد  7:30-9:30 3شنبه 214 25/7/96 یک هفته در میان 
1223013 حقوق اداري (كليات وايران ) 4 فاطمه عرب نژاد 15:30-17:30 3شنبه 235 18/7/96 یک هفته در میان 
1229007 تاريخ روابطبين الملل از1871تا1945ميلادي 7 سیاوش مسلمی 15:30-17:30 3شنبه 235 25/7/96 یک هفته در میان 
1231001 مباني علم سياست   اعظم محمدی 7:30-9:30 3شنبه   فقط هماهنگی میان ترم 1جلسه
1231009 مباني انديشه هاي سياسي دراسلام 3 اعظم محمدی 7:30-9:30 3شنبه 235 18/7/96 یک هفته در میان 
1231021 نوسازي ودگرگوني سياسي 4 نرگس شمس الدینی 13:30-15:30 4شنبه 235 26/7/96 یک هفته در میان 
1223011 حقوق بين الملل عمومي 1   نرگس شمس الدینی 9:3-11:30 4شنبه   فقط هماهنگی میان ترم 1جلسه
1223012 حقوق بين الملل عمومي 2 5 نرگس شمس الدینی 9:30-11:30 4شنبه 235 26/7/96 یک هفته در میان 
1231012 انديشه هاي سياسي درايران واسلام 5 نرگس شمس الدینی 11:30-13:30 4شنبه 235 26/7/96 یک هفته در میان 
1231017 فن ديپلماسي وآداب كنسولي 4 الهام السادات تهامی پور 15:30-17:30 4شنبه 235 19/7/96 یک هفته در میان
1227003 جامعه شناسي سياسي 4 سید عباس حسینی 9:30-11:30 5شنبه 235 20/7/96 یک هفته در میان 
1229004 تحولات سياسي واجتماعي ايران از1228تا1320 6 محمدحسن میرزایی 15:30-17:30 5شنبه 235 20/7/96 یک هفته در میان 
1231004 تحولات سياسي واجتماعي ايران از1320تا1357 6 محمدحسن میرزایی 13:30-15:30 5شنبه 214 20/7/96 یک هفته در میان 
1231005 روش تحقيق درعلوم سياسي 1الف   سیاوش مسلمی 13:30-15:30 5شنبه   فقط هماهنگی میان ترم 1جلسه
1231008 مسائل سياسي واقتصادي نفت درايران 6 محمد احسانی 15:30-17:30 2شنبه 235 24/7/96 یک هفته در میان 
1231015 اصول روابطبين المللي 2 4 سیاوش مسلمی 13:30-15:3 5شنبه 235 27/7/96 یک هفته در میان
1231016 روش تحقيق درعلوم سياسي 2ب 4 سیاوش مسلمی 15:30-17:30 5شنبه 235 27/7/96 یک هفته در میان
1231022 سياست خارجي قدرت هاي بزرگ 4 سید عباس حسینی 11:30-13:30 5شنبه 235 20/7/96 یک هفته در میان 
1221013 مباني علم اقتصاد 6 دکتر حسین رشیدی نژاد 11:30-133:30 شنبه 223 15/7/96 یک هفته در میان 
1229005 تاريخ روابطخارجي ايران ازقاجاريه تا1320 6 حدیث فرحبخش 7:30-9:30 شنبه 235 22/7/96 یک هفته در میان 
1229008 تاریخ تحول دولت در اسلام 4 حدیث فرحبخش 9:30-11:30 ق.ظ شنبه 235 22/7/96 یک هفته در میان 
1231010 انديشه هاي سياسي درقرن بيستم 3 منصور ذوالعلی                           13:30-15:30 شنبه 235 15/7/96 یک هفته در میان 
1231014 اصول روابطبين المللي 1 5 فرزانه برناه 9:30-11:30 شنبه 235 15/7/96 یک هفته در میان
1231020 شناخت ماهيت وعملكردامپرياليسم 6 آزاده قربانی 15:30-17:30 شنبه 235 15/7/96 یک هفته در میان 
1223008 مباني علم حقوق 5 فرزانه برناه 11:30-15:30 شنبه 235 29/7/96 یک هفته در میان 
1223009 حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران   خودخوان          
1223015 حقوق بين الملل خصوصي    نرگس شمس الدینی       فقط هماهنگی میان ترم 1جلسه
1231003 جنبشهاي اسلامي معاصر 3 احمد افضلی 7:30-9:30 5شنبه   27/7/96 یک هفته در میان 
1231006 تاريخ انديشه هاي سياسي درغرب قبل ازافلاطون تاقرن بيستم(1)   خودخوان          
1231007 تاريخ انديشه هاي سياسي درغرب قبل ازافلاطون تاقرن بيستم(2)   خودخوان          
1231013 تئوريهاي انقلاب   خودخوان          
1231019 مسائل سياسي و اقتصادي جهان سوم   خودخوان          
1231023 انقلاب اسلامي ايران 6 احمد افضلی 9:30-11:30 5شنبه   27/7/96 یک هفته در میان 
1231024 سياست وحكومت درخاورميانه   نرگس شمس الدینی       فقط هماهنگی میان ترم  
1231025 مسائل نظامي واستراتژيك معاصر 3 احمد افضلی 7:30-9:30 5شنبه   08/04/1996 یک هفته در میان 
1211411 فلسفه اخلاق   مشرفی 9:30-11:30 4شنبه 209   یک هفته در میان
1223010 حقوق اساسی(کلیلت   فاطمه عرب نژاد 15:30-17:30 3شنبه 235 23/8/96 هرهفته