قابل توجه دانشجویان محترم            
      مدیر گروه خانم لیلا مهرابی اتاق 140            
      کارشناس گروه خانم محبوبه بهرام پور اتاق 121            
       دانشجویان موظفند تا اتمام حذف و اضافه برنامه کلاسی خود را  بررسی کنند.              
      دروسی که یک هفته درمیان اعلام شده درصورتی که به هر دلیلی تشکیل نشود در موعد مقرر خود به صورت هفته درمیان بعد تشکیل می شود            
                   
                   
                   
شماره درس نام درس کل جلسات با احتساب میان ترم  نام خانوادگي و نام استاد ساعت روز کلاس تاریخ شروع    
                   
                   
1229004 تحولات سياسي واجتماعي ايران از1228تا1320   خودخوان            
1231009 مباني انديشه هاي سياسي دراسلام   خودخوان            
1212039 متون سياسي به زبان خارجي 2   خودخوان            
1217094 روانشناسي اجتماعي   مریم متقی در حد میانترم          
1223008 مباني علم حقوق   لیلا مهرابی راد در حد میانترم          
1223012 حقوق بين الملل عمومي 2   لیلا مهرابی راد در حد میانترم          
1227003 جامعه شناسي سياسي   مریم متقی در حد میانترم          
1229005 تاريخ روابطخارجي ايران ازقاجاريه تا1320   خودخوان            
1229008 تاریخ تحول دولت در اسلام   خودخوان            
1231001 مباني علم سياست   نرگس شمس الدینی در حد میانترم          
1231005 روش تحقيق درعلوم سياسي 1الف   مریم متقی            
1231006 تاريخ انديشه هاي سياسي درغرب قبل ازافلاطون تاقرن بيستم(1)   مریم متقی در حد میانترم          
1231007 تاريخ انديشه هاي سياسي درغرب قبل ازافلاطون تاقرن بيستم(2)   اعظم محمدی در حد میانترم          
1231008 مسائل سياسي واقتصادي نفت درايران   خودخوان            
1231011 سازمان هاي بين المللي   مریم متقی 11/30-13/30 سه شنبه 223 98/2/5    
1231012 انديشه هاي سياسي درايران واسلام   خودخوان            
1231013 تئوريهاي انقلاب   خودخوان            
1231014 اصول روابطبين المللي 1   خودخوان            
1231016 روش تحقيق درعلوم سياسي 2ب   مریم متقی در حد میانترم          
1231017 فن ديپلماسي وآداب كنسولي   خودخوان            
1231018 سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران   خودخوان            
1231020 شناخت ماهيت وعملكردامپرياليسم   خودخوان            
1231022 سياست خارجي قدرت هاي بزرگ   خودخوان            
1231023 انقلاب اسلامي ايران   خودخوان            
1231024 سياست وحكومت درخاورميانه   خودخوان            
1231026 ديپلماسي ورفتارسياسي دراسلام   خودخوان            
1221013 مباني علم اقتصاد 6 دکتر رشیدی 7/30-9/30 شنبه  228 98/12/11    
1223009 حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران 4 دکتر مسلمی 15:30-17:30 پنجشنبه 228 22/1/98 یک هفته در میان   
1231003 جنبشهاي اسلامي معاصر 2 دکتر مسلمی 13:30-15:30 پنجشنبه 228 22/1/98 یک هفته در میان  
1229006 تاريخ روابطخارجي ايران ازشهريور1320تا1357 4 شعبان بلوریان 13:30-15:30 دوشنبه  228 98/1/19 هرهفته  
1231015 اصول روابطبين المللي 2 4 شعبان بلوریان 15:30-17:30 دوشنبه  228 98/1/19 هرهفته  
1223011 حقوق بين الملل عمومي 1 5 حسن محمدی 15/30-17/30 یکشنبه 228 98/1/18    
1223013 حقوق اداري (كليات وايران )   لیلا مهرابی راد در حد میانترم          
1223014 حقوق بين الملل اسلامي   لیلا مهرابی راد در حد میانترم          
1223015 حقوق بين الملل خصوصي   حدیث فرحبخش 13/30-15/30 شنبه  228 98/1/25    
1231004 تحولات سياسي واجتماعي ايران از1320تا1357 4 محمد کاظم امیری 9/30-11/30 5شنبه 228 98/1/22 یک هفته در میان   
1231019 مسائل سياسي و اقتصادي جهان سوم 3 محمد کاظم امیری 11/30-13/30 پنجشنبه 228 98/1/22 یک هفته در میان  
1227002 مباني جامعه شناسي عمومي 6 مریم متقی 11/30-13/30 یکشنبه 223 97/12/19 هرهفته  
1212038 متون سياسي به زبان خارجي 1 3 مژگان امیری 9:30-11:30 یکشنبه 204 17/1/98 یک هفته در میان   
1231010 انديشه هاي سياسي درقرن بيستم   نرگس شمس الدینی در حد میانترم          
1231021 نوسازي ودگرگوني سياسي 4 نرگس شمس الدینی 11/30-13/30 چهارشنبه  228 98/1/21 یک هفته در میان   
1231025 مسائل نظامي واستراتژيك معاصر 4 نرگس شمس الدینی 13/30-15/30 چهارشنبه  228 98/1/21 یک هفته در میان  
1229007 تاريخ روابطبين الملل از1871تا1945ميلادي   نرگس شمس الدینی 9/30-11/30 چهارشنبه  228 98/1/21 یک هفته در میان  
1231002 نظام سياسي ودولت دراسلام   ازاده قربانی 15/30-17/30 4شنبه 228ن 98/1/21 یک هفته در میان