قابل توجه دانشجویان محترم
مدیر گروه خانم لیلا مهرابی اتاق 140
کارشناس گروه خانم محبوبه بهرام پور اتاق 121
 دانشجویان موظفند تا اتمام حذف و اضافه برنامه کلاسی خود را  بررسی کنند.  
دروسی که یک هفته درمیان اعلام شده درصورتی که به هر دلیلی تشکیل نشود در موعد مقرر خود به صورت هفته درمیان بعد تشکیل می شود
دروس خودخوان کلاس و استاد ندارند با رنگ زرد مشخص شده است
شماره درس نام درس کل جلسات با احتساب میان ترم  نام خانوادگي و نام استاد ساعت روز کلاس تاریخ شروع  
1212038 متون سياسي به زبان خارجي 1   خودخوان          
1212039 متون سياسي به زبان خارجي 2 5 الهام امیری 9:30-11:30 1شنبه  235 96/11/29 یک هفته در میان 
1217094 روانشناسي اجتماعي   خودخوان          
1221013 مباني علم اقتصاد   خودخوان          
1223008 مباني علم حقوق   خودخوان          
1223009 حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران   خودخوان          
1223011 حقوق بين الملل عمومي 1   خودخوان          
1223012 حقوق بين الملل عمومي 2   خودخوان          
1223013 حقوق اداري (كليات وايران )   خودخوان          
1223014 حقوق بين الملل اسلامي   خودخوان          
1223015 حقوق بين الملل خصوصي   خودخوان          
1227002 مباني جامعه شناسي عمومي   خودخوان          
1227003 جامعه شناسي سياسي   خودخوان          
1229004 تحولات سياسي واجتماعي ايران از1228تا1320   خودخوان          
1229005 تاريخ روابطخارجي ايران ازقاجاريه تا1320 4 حدیث فرحبخش 9/30-11/30 شنبه 235 96/11/30 یک هفته در میان 
1229006 تاريخ روابطخارجي ايران ازشهريور1320تا1357   خودخوان          
1229007 تاريخ روابطبين الملل از1871تا1945ميلادي   خودخوان          
1229008 تاریخ تحول دولت در اسلام   خودخوان          
1231001 مباني علم سياست   خودخوان          
1231002 نظام سياسي ودولت دراسلام 2 قربانی 15/30-17/30 4شنبه 105 96/12/16 یک هفته در میان
1231003 جنبشهاي اسلامي معاصر   خودخوان          
1231004 تحولات سياسي واجتماعي ايران از1320تا1357 5 محمدحسن میرزایی 13:30-15:30 5شنبه 228 96/12/10 یک هفته در میان 
1231005 روش تحقيق درعلوم سياسي 1الف 2 سیاوش مسلمی 15/30-17/30 5شنبه 235 96/12/10 یک هفته در میان
1231006 تاريخ انديشه هاي سياسي درغرب قبل ازافلاطون تاقرن بيستم(1) 3 حدیث فرحبخش 11/30-13/30 شنبه 235 96/11/30 یک هفته در میان
1231007 تاريخ انديشه هاي سياسي درغرب قبل ازافلاطون تاقرن بيستم(2)   خودخوان          
1231008 مسائل سياسي واقتصادي نفت درايران 6 محمد کاظم امیری 9/30-11/30 سه شنبه 235 96/12/8 یک هفته در میان 
1231009 مباني انديشه هاي سياسي دراسلام   خودخوان          
1231010 انديشه هاي سياسي درقرن بيستم   خودخوان          
1231011 سازمان هاي بين المللي 3 امیرسلطانی نژاد 15:30-17:30 2شنبه 228 96/12/7 یک هفته در میان 
1231012 انديشه هاي سياسي درايران واسلام 2 نرگس شمس الدینی 11:30-13:30 چهارشنبه  228 96/12/23 یک هفته در میان 
1231013 تئوريهاي انقلاب 4 نرگس شمس الدینی 9/30-11/30 چهارشنبه  228 96/12/23 یک هفته در میان
1231014 اصول روابطبين المللي 1 2 سیاوش مسلمی 13/30-15/30 5شنبه 235 96/12/10 یک هفته در میان
1231015 اصول روابطبين المللي 2 6 سیاوش مسلمی 11/30/-13/30 5شنبه 235 97/01/16 یک هفته در میان
1231016 روش تحقيق درعلوم سياسي 2ب   خودخوان          
1231017 فن ديپلماسي وآداب كنسولي 6 الهام السادات تهامی پور 15:30-17:30 دوشنبه  235 96/12/7 یک هفته در میان
1231018 سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران 5 نرگس شمس الدینی 13/30-15/30 چهارشنبه  228 96/12/23 یک هفته در میان
1231019 مسائل سياسي و اقتصادي جهان سوم 8 شعبان بلوریان 15/30-17/30 یکشنبه 235 96/12/6 یک هفته در میان
1231020 شناخت ماهيت وعملكردامپرياليسم 6 حامد گنجعلیخانی 13/30-15/30 شنبه 235 96/12/5 یک هفته در میان 
1231021 نوسازي ودگرگوني سياسي 3 نرگس شمس الدینی 11/30-13/30 چهارشنبه  228 96/12/23 یک هفته در میان 
1231022 سياست خارجي قدرت هاي بزرگ 6 سید عباس حسینی 15/30-17/30 شنبه 235 96/12/5 یک هفته در میان 
1231023 انقلاب اسلامي ايران 5 حسن محمدی 13/30-15/30 1شنبه  228 96/12/6 یک هفته در میان
1231024 سياست وحكومت درخاورميانه 4 نرگس شمس الدینی 9/30-11/30 چهارشنبه  228 96/12/23 یک هفته در میان
1231025 مسائل نظامي واستراتژيك معاصر 4 محمد احسانی 13/30-15/30 یکشنبه 105 96/12/6 یک هفته در میان
1231026 ديپلماسي ورفتارسياسي دراسلام 4 شعبان بلوریان 13:30-15:30 یکشنبه 235 96/12/6 یک هفته در میان