شماره درس نام درس ترم اخذ     استاد ظرفیت تعداد جلسات روز ساعت محل تشکیل نظام هفتگی تغییرات گرایش  
220_22_12 برنامه ريزي مسكن 9   عادی خانم دوست محمدی 55 3جلسه سه شنبه 11/5-13/5 105 هفته در میان اول اسفند برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه  
214_22_12 بودجه ريزي 8 1 عادی خانم متقی 45 6 یکشنبه 13.5-15.5 105 هفته در میان 24بهمن برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه  
200_22_12 اقتصاد ايران 6 1 عادی دکتر رشیدی نژاد 55 9 دوشنبه 9/5-11/5 116 هفته در میان 23بهمن برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه  
221_22_12 اقتصاد توسعه 9 1 عادی دکتر رشیدی نژاد 55 6 چهارشنبه 9/5-11/5 116 هر هفته 25بهمن برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه  
001_21_12 اصول علم اقتصاد 1 1 عادی دکتر رشیدی نژاد 45 6 چهارشنبه 7/5-9/5 116 هر هفته 25بهمن تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل، پژوهشگری علوم اجتماعی، مددکاری اجتماعی، برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه  
203_22_12 تغييرات اجتماعي 7   عادی مریم متقی 55 3جلسه دوشنبه 11/5-13/5 105 هرهفته 20و27 فروردین و3 اردیبهشت برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه  
12-22-018 تغييرات اجتماعي 7   عادی مریم متقی 55 3جلسه دوشنبه 11/5-13/5 105 هرهفته 20و27 فروردین و3 اردیبهشت برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه  
026_22_12 تكنيكهاي خاص تحقيق 5   عادی خانم نیکورز 55 3جلسه شنبه 7/5-9/5 105 هفته در میان 18 فروردین پژوهشگری علوم اجتماعی   
12-22-030 جامعه شناسی شهری     عادی خانم متقی 55 3جلسه یکشنبه 9/5-11/5 105 هر هفته 29بهمن پژوهشگری علوم اجتماعی   
037_22_12 جامعه شناسي انقلاب 9   عادی خانم متقی 55 3جلسه دوشنبه 9/5-11/5 105 هر هفته 10و17و24 اردیبهشت تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل ، پژوهشگری علوم اجتماعی  
017_22_12 جامعه شناسي ايلات وعشايرايران 5   عادی خانم نیکورز 55 3جلسه شنبه 11/5-13/5 105 هفته در میان 25 فروردین  پژوهشگری علوم اجتماعی   
010_22_12 جامعه شناسي آموزش پرورش 3   عادی خانم متقی 55 3جلسه دوشنبه 9/5-11/5 105 هر هفته 20و27 فروردین و3 اردیبهشت پژوهشگری علوم اجتماعی   
034_22_12 جامعه شناسي جنگ ونيروهاي نظامي 8   عادی خانم متقی 55 3جلسه دوشنبه 11/5-13/5 105 هر هفته 10و17و24 اردیبهشت تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل ، پژوهشگری علوم اجتماعی  
191_22_12 جامعه شناسي خانواده 4   عادی خانم متقی 55 3جلسه شنبه 9/5-11/5 105 هر هفته اردیبهشت 8---15---22 برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه  
12-22-012 جامعه شناسي خانواده 4   عادی خانم متقی 55 3جلسه شنبه 9/5-11/5 105 هر هفته اردیبهشت 8---15---22 برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه  
029_22_12 جامعه شناسي روستايي 7   عادی خانم نیکورز 55 3جلسه شنبه 9/5-11/5 223 هفته در میان 25فروردین تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل ، پژوهشگری علوم اجتماعی ترم 8  
173_22_12 جامعه شناسي روستايي 8   عادی خانم نیکورز 55 3جلسه شنبه 9/5-11/5 223 هفته در میان 25فروردین مددکاری اجتماعی  
038_22_12 جامعه شناسي صنعتي 9   عادی خانم متقی 55 3جلسه دوشنبه 9/5-11/5 105 هر هفته 30 اسفند پژوهشگری علوم اجتماعی   
035_22_12 جمعيت شناسي ايران 9   عادی خانم متقی 55 3جلسه دوشنبه 11/5-13/5 105 هر هفته 30 اسفند    
025_22_12 روش تحقيق عملي 6   عادی خانم متقی 55 3جلسه یکشنبه 8/5-9/5 140 هفته در میان 29بهمن پژوهشگری علوم اجتماعی   
197_22_12 روش تحقيق عملي 6   عادی خانم متقی 55 3جلسه یکشنبه 8/5-9/5 140 هفته در میان 29بهمن تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل ، پژوهشگری علوم اجتماعی  
016_22_12 روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت 5   عادی خانم متقی 55 3جلسه شنبه 11/5-13/5 105 هر هفته اردیبهشت 8---15---22 برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه  
181_22_12 روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت 5   عادی خانم متقی 55 3جلسه شنبه 11/5-13/5 105 هر هفته اردیبهشت 8---15---22 تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل ، پژوهشگری علوم اجتماعی  
001_11_11 رياضيات پايه 2   عادی خانم حسنی 55 6جلسه شنبه 15/5-17/5 105 هر هفته 18فروردین برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه  
180_22_12 زبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي 1 5   عادی خانم متقی 25 3جلسه شنبه 11/5-13/5 105 هر هفته 18و25 فروردین واول اردیبهشت تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل، پژوهشگری علوم اجتماعی، مددکاری اجتماعی، برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه  
001_12_12 زبان تخصصي -مطالعه متون علوم اجتماعي 1 5   عادی خانم متقی 55 3جلسه شنبه 11/5-13/5 105 هر هفته 18و25 فروردین واول اردیبهشت برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه  
002_12_12 زبان تخصصي -مطالعه متون علوم اجتماعي 2 5   عادی خانم متقی 45 3جلسه شنبه 9/5 11/5 105 هر هفته 28بهمن تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل، پژوهشگری علوم اجتماعی  
198_22_12 زبان تخصصي 2 متون برنامه ريزي 6   عادی خانم متقی 45 3جلسه شنبه 9/5 11/5 105 هر هفته 28 بهمن تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل، پژوهشگری علوم اجتماعی  
12-22-207 زنان وسیاست اجتماع 7   عادی خانم متقی 55 3جلسه شنبه 11/5-13/5 105 هر هفته 28 بهمن برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه  
12-22-216 سیاست گذاری محیط زیست 5   عادی خانم دوست محمدی 55 3جلسه سه شنبه 9/5 11/5 105 هفته در میان 8 اسفند مددکاری اجتماعی  
12-22-188 کار افرینی وتوانمند ساز     عادی محمد رضا مقدم 55 6جلسه یکشنبه 15/5-17/5 119 هفته در میان 29بهمن برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه  
209_22_12 کار برد جمعیت شناسی 7   عادی خانم متقی 55 3جلسه یکشنبه 9/5 11/5 105 هر هفته 19-26فروردین و2اردیبهشت پژوهشگری علوم اجتماعی   
204_22_12 كاربرد كامپيوتر در علوم اجتماعي 7   عادی خانم نیکورز 55 5جلسه شنبه 9/5 11/5 کارگاه 1 هفته در میان 18فروردین برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه  
041_22_12 كاربردجمعيت شناسي 7   عادی خانم متقی 15 3جلسه یکشنبه 9/5 11/5 105 هر هفته 19-26فروردین و2اردیبهشت پژوهشگری علوم اجتماعی   
001_15_11 كاربردكامپيوتردرعلوم اجتماعي 7   عادی خانم نیکورز 10 5جلسه شنبه 9/5 11/5 کارگاه 1 هفته در میان 18فروردین پژوهشگری علوم اجتماعی   
039_22_12 كارتحقيقي     عادی خانم متقی 55 3جلسه دوشنبه 8/5-9/5 140 هفته در میان 30 اسفند    
12-22-195 مبانی تفکر جمعی وکار گروهی 1   عادی خانم نیکورز 55 3جلسه شنبه 7/5-9/5 105 هفته در میان 25 فروردین  تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل ، پژوهشگری علوم اجتماعی  
205_22_12 مباني تاريخ اجتماعي ايران 7   عادی خانم زنگی ابادی 55 3جلسه سه شنبه 11/5-13/5 115 هفته در میان 8اسفند96 کلیه گرایشها  
12-22-193 نظریه های جامعه شناسی 2 7   عادی خانم متقی 55 3جلسه شنبه 11/5-13/5 105 هر هفته اردیبهشت 8---15---22 کلیه گرایشها  
12-22-193 نظریه های جامعه شناسی 2 7   عادی خانم متقی 55 3جلسه شنبه 11/5-13/5 105 هر هفته اردیبهشت 8---15---22 کلیه گرایشها  
12-22-182 مدیریت بحران وریسک 7   عادی خانم متقی 55 3جلسه یکشنبه 13.5-15.5 105 هر هفته اردیبهشت 8---15---22 کلیه گرایشها  
12-22-208 فنون برنامه ریزی 7   عادی خانم دوست محمدی 55 3جلسه چهارشنبه 9/5 11/5 105 هفته در میان 22فروردین کلیه گرایشها  
12-22-219 برنامه ریزی مشارکتی 7   عادی خانم دوست محمدی 55 3جلسه چهارشنبه 9/5 11/5 105 هفته در میان 29فروردین کلیه گرایشها