شماره درس نام درس ترم اخذ شماره گروه وضعیت استاد تعداد دانشجو تعداد جلسات روز ساعت محل تشکیل نظام هفتگی تغییرات گرایش
                           
1221001 اصول علم اقتصاد 1 1 عادی دکتر رشیدی نژاد 4نفر 6 شنبه 7/5-9/5 228 هر هفته 97/12/4 تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل، پژوهشگری علوم اجتماعی، مددکاری اجتماعی، برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222200 اقتصاد ایران     عادی دکتر رشیدی نژاد 1نفر           هماهنگی با استاد  
1222221 اقتصاد توسعه     عادی دکتر رشیدی نژاد 2نفر           هماهنگی با استاد  
1117001 امار مقدماتی   2 عادی خانم حسنی 1نفر   یکشنبه 9/5-11/5 224 هر هفته 97/1/25 پژوهشگری علوم اجتماعی 
1222184 آمار در علوم اجتماعي 3 1 عادی خانم حسنی 2نفر   یکشنبه 9/5-11/5 224 هر هفته 97/1/25 برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222019 آمار در علوم اجتماعي   2 عادی خانم حسنی 1نفر   یکشنبه 9/5-11/5 224 هر هفته 97/1/25 پژوهشگری علوم اجتماعی 
1222036 بررسي مسائل اجتماعي ايران 8 1 عادی خانم متقی 5نفر   دوشنبه 9/5-11/5 223 هرهفته 97/1/19 پژوهشگری علوم اجتماعی 
1222220 برنامه ريزي مسكن 9   عادی خانم دوست محمدی 3نفر   شنبه 9/5-11/5 204 هر هفته 98/1/24 برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222201 برنامه ریزی روستایی 9   عادی خانم دوست محمدی 4نفر   شنبه 9/5-11/5 204 هرهفته 98/1/24 برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222206 برنامه ریزی شهری     عادی خانم دوست محمدی 3نفر   شنبه 9/5-11/5 204 هر هفته 98/1/24 برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222219 برنامه ریزی مشارکتی     عادی خانم دوست محمدی 2نفر   شنبه 9/5-11/5 204 هر هفته 98/1/24 برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222203 تغييرات اجتماعي 7   عادی خانم متقی 2نفر           هماهنگی با استاد برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222018 تغييرات اجتماعي     عادی خانم متقی 2نفر           هماهنگی با استاد  
1222026 تكنيكهاي خاص تحقيق 5   عادی خانم نیکورز 5نفر   یکشنبه 13-15 223 هر هفته 97/1/18 پژوهشگری علوم اجتماعی 
1222029 جامعه شناسي روستايي 7   عادی خانم نیکورز 4نفر   یکشنبه 13-15 223 هرهفته 98/1/18 تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل ، پژوهشگری علوم اجتماعی ترم 8
1222031 جامعه شناسي سازمانها 7 1 عادی خانم متقی 2نفر   سه شنبه 9/5-11/5 223 هرهفته 98/1/2/ تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل ، پژوهشگری علوم اجتماعی ترم 8
1222033 جامعه شناسي سياسي 5 1 عادی خانم متقی 1نفر             تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل ، پژوهشگری علوم اجتماعی ترم 8
1222038 جامعه شناسي صنعتي 9   عادی خانم متقی 2نفر   سه شنبه 9/5-11/5 223 هرهفته 98/1/20 پژوهشگری علوم اجتماعی 
1222010 جامعه شناسی اموزش وپرورش 9   عادی   2نفر   یکشنبه 9/5-11/5 223 هر هفته 98/1/18 برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222037 جامعه شناسی انقلات     عادی اقای برشان 5نفر دوشنبه 3/5-5/5 223 هر هفته 98/1/19  
1222023 جامعه شناسی توسعه 9   عادی   5نفر   سه شنبه 11/5-13/5 223 هرهفته 98/1/20 برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222030 جامعه شناسی شهری     عادی خانم متقی 2نفر   سه شنبه 9/5-11/5 223 هرهفته 98/1/20 پژوهشگری علوم اجتماعی 
1217002 روان شناس اجتماعی 9   عادی   2نفر           هماهنگی با استاد برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222025 روش تحقيق عملي 6   عادی خانم متقی 2نفر   سه شنبه 7/5-9/5 140 هرهفته 98/1/20 پژوهشگری علوم اجتماعی 
1222021 روش تحقيق نظري 4 1 عادی مریم متقی 1           هماهنگی با استاد تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل ، پژوهشگری علوم اجتماعی
1222190 روش تحقيق نظري 4 1 عادی مریم متقی 1نفر           هماهنگی با استاد برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1111001 رياضيات پايه 2   عادی خانم حسنی 7نفر   یکشنبه 9/5-11/5 224 هرهفته 98/1/25 برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222196 رياضيات در برنامه ريزي 5 1 عادی خانم حسنی 3نفر   یکشنبه 9/5-11/5 224 هرهفته 98/1/25 برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222180 زبان تخصصی 1     عادی خانم متقی 2   دوشنبه 11/5-13/5 223 هرهفته 98/1/19  
1212001 زبان تخصصی1 9   عادی خانم متقی 3   دوشنبه 11/5-13/5 223 هر هفته 98/1/19 برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222208 فنون برنامه ریزی 9   عادی خانم متقی 3           هماهنگی با استاد برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222204 كاربرد كامپيوتر در علوم اجتماعي 7   عادی خانم نیکورز 2نفر   یکشنبه 11/5-13/5 کارگاه2 هر هفته 98/1/18 برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1115001 كاربردكامپيوتردرعلوم اجتماعي 7   عادی خانم نیکورز 1نفر   یکشنبه 11/5-13/5 کارگاه2 هرهفته 98/1/18 پژوهشگری علوم اجتماعی 
1222039 كارتحقيقي     عادی خانم متقی 4نفر   دوشنبه 8/5-9/5 140 هرهفته 98/1/20  
1222041 کاربرد جمعیت شناسی 7   عادی خانم متقی 3نفر   دوشنبه 11/5-13/5 223 هرهفته 98/1/19 پژوهشگری علوم اجتماعی 
1222209 کاربرد جمعیت شناسی 7   عادی خانم متقی 4نفر   دوشنبه 11/5-13/5 223 هرهفته 98/1/19 پژوهشگری علوم اجتماعی 
1223001 کلیات حقوق 9   عادی خانم مهرابی راد 5نفر           هماهنگی با استاد برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222001 مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي 1 1 1 عادی خانم متقی 7نفر   یکشنبه 11/5-13/5 223 هرهفته 97/12/5 کلیه گرایشها
1222185 مبانی روانشناسی     عادی اقای سرکوهی 1نفر           هماهنگی بااستاد  
1217001 مبانی روانشناسی     عادی اقای سرکوهی 10نفر           هماهنگی بااستاد  
1222202 نظریه های برنامه ریزی 9   عادی خانم متقی 4نفر           هماهنگی با استاد برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
                           
1222004 اصول علم سیاست     خودخوان   2نفر              
1222214 بودجه ریزی     خودخوان   2نفر              
1222009 تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 9   خودخوان   2نفر             برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222218 توسعه پایدار     خودخوان   1نفر              
1222022 جامعه شناسي قشرهاونابرابريهاي اجتماعي 6 1 خودخوان   2نفر             تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل ، پژوهشگری علوم اجتماعی
1222020 جامعه شناسی ارتباط جمغی     خودخوان   1نفر              
1222014 جامعه شناسی انحرافات اجتماعی     خودخوان   1نفر              
1222215 جامعه شناسی اوقات فراغت     خودخوان   1نفر              
1222035 جمعیت شناسی ایران     خودخوان   2نفر              
1212002 زبان تخصصي 2 متون برنامه ريزي 6   خودخوان   1نفر             تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل، پژوهشگری علوم اجتماعی
1222198 زبان تخصصي 2 متون برنامه ريزي 6   خودخوان   1نفر             تعاون ورفاه اجتماعی 86وماقبل، پژوهشگری علوم اجتماعی
1222183 سیاست اجتماعی     خودخوان   1نفر              
1222216 سیاست گذاری محیط زیست     خودخوان   1نفر              
1222211 فقر ونابرابری 9   خودخوان   2نفر             برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه
1222003 مبانی تعاون     خودخوان   2نفر              
1222195 مبانی تفکر جمعی وکار گروهی     خودخوان   2نفر              
1211001 مبانی فلسفه     خودخوان   1نفر              
1222005 مبانی مردم شناسی     خودخوان   1نفر              
1222187 مبانی مدیریت وسازماندهی     خودخوان   1نفر              
1222013 نظریه های جامعه شناسی2     خودخوان   1نفر