قابل تو جه دانشجویان محترم رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی: طبق آیین نامه سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور, دروسی  که آمارثبت نامی آنها کمتر از 5 نفر است به صورت خودخوان ارائه گردیده است  وفقط دروس ذیل چون آمار ثبت نامی  دانشجویان بالای 5 نفر بود به صورت عادی ارائه شده است.چنانچه آمار درسی بعد از حذف و اضافه به بالای 5 نفر برسد کلاس تشکیل خواهد شد.
شماره درس نام درس شماره گروه استاد ظرفیت تعداد جلسات روز ساعت محل تشکیل تاریخ شروع نظام هفتگی   رشته        
12-13-273 ادبیات عامیانه 1 خانم دکتر فاطمه معین الدینی 45 شنبه 7.30-9.30 115 97/2/1 هر هفته   زبان وادبیات فارسی        
12-13-266 بلاغت 2(بدیع و بیان) 1 خانم دکتر فاطمه معین الدینی 45 شنبه 9.30-11.30 115 97/2/1 هر هفته   زبان وادبیات فارسی        
12-13-279 تاریخ ادبیات فارسی 2(از آغاز دوره سلجوقیان تا...) 1 خانم  طیبه وطن پرست 45 شنبه 7.30-9.30 228 96/12/12 هر هفته   زبان وادبیات فارسی        
12-13-026 دستور زبان فارسی 2 1 خانم دکتر فاطمه معین الدینی 45 شنبه 7.30-9.30 115 97/2/15 هر هفته   زبان وادبیات فارسی        
12-13-281 زبان تخصصی قسمت اول 1 خانم نعیما فرحبخش 45 دوشنبه 9.30-11.30 115 97/1/20 هر هفته   زبان وادبیات فارسی        
12-13-286 زبان تخصصی قسمت دوم 1 خانم نعیما فرحبخش 45 دوشنبه 11.30-13.30 115 97/1/20 هر هفته   زبان وادبیات فارسی        
12-13-049 سبک شناسی 2 نثر 1 خانم  طیبه وطن پرست 45 شنبه 7.30-9.30 228 97/1/18 هر هفته   زبان وادبیات فارسی        
12-13-310 کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی   خانم  طیبه وطن پرست 45 شنبه 7.30-9.30 228 96/12/19 هماهنگ با استاد   زبان وادبیات فارسی        
12-13-309 کارگاه مقاله نویسی   خانم  طیبه وطن پرست 45 شنبه 7.30-9.30 228 96/12/26 هماهنگ با استاد   زبان وادبیات فارسی        
12-13-277 متون نظم(3) قسمت اول:شاعران حوزه ادبی...   خانم  طیبه وطن پرست 45 شنبه 7.30-9.30 228 97/2/15 هر هفته   زبان وادبیات فارسی        
12-13-291 متون نظم (4)قسمت اول:اشعار سنایی 1 خانم دکتر فاطمه معین الدینی 45 شنبه 9.30-11.30 115 97/2/15 هر هفته   زبان وادبیات فارسی        
12-13-288 متون نظم غنایی 1 خانم  طیبه وطن پرست 45 سه شنبه 9.30-11.30 115 97/2/18 هر هفته   زبان وادبیات فارسی        
12-13-269 عربی 2 قسمت سوم:(قواعد و متون) 1 خانم  طیبه وطن پرست 45 سه شنبه 11.30-13.30 115 97/2/18 هر هفته   زبان وادبیات فارسی        
12-13-295 متون نظم(4)قسمت سوم: مثنوی معنوی(1) 1 خانم  طیبه وطن پرست 45 سه شنبه 11.30-13.30 115 97/2/25 هر هفته   زبان وادبیات فارسی