شماره درس نام درس ترم اخذ شماره گروه وضعیت استاد تعداد جلسات روز ساعت تشکیل محل تشکیل تاریخ شروع نظام هفتگی تعداد دانشجو رشته گرایش
12-13-298 ادبیات کودک و نوجوان 7 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 13.30-15.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 2 زبان وادبیات فارسی  
12-13-264 بلاغت1 ( معانی ) 1 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 1 زبان وادبیات فارسی  
12-13-266 بلاغت2 ( بدیع و بیان ) 2 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 2 زبان وادبیات فارسی  
12-13-279 تاریخ ادبیات فارسی2( از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول ) 4 1 عادی خانم دکتر معین الدینی سه شنبه 11.30-13.30 204   1398/1/27 /*/ 1398/2/10 5 زبان وادبیات فارسی  
12-13-290 تاریخ ادبیات فارسی3( از دوره مغول تا دوره صفویه ) 5 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/2/10 4 زبان وادبیات فارسی  
12-13-294 تاریخ ادبیات فارسی4( از دوره صفویه تا مشروطه ) 6 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/2/17 4 زبان وادبیات فارسی  
12-13-021 تاریخ زبان فارسی 6 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/20 1 زبان وادبیات فارسی  
12-13-304 تاریخ زبان فارسی 8 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/20 3 زبان وادبیات فارسی  
12-13-299 جریان شناسی شعر معاصر ایران 7 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 13.30-15.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 2 زبان وادبیات فارسی  
12-13-026 دستور زبان فارسی (2) 2 1 عادی خانم دکتر معین الدینی سه شنبه 11.30-13.30 204   1398/1/20 /*/ 1398/2/3 5 زبان وادبیات فارسی  
12-13-286 زبان تخصصي قسمت دوم 5 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/2/10 3 زبان وادبیات فارسی  
12-13-046 سبک شناسی (1) نظم 6 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 13.3015.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 4 زبان وادبیات فارسی  
12-13-049 سبک شناسی (2) نثر 7 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 2 زبان وادبیات فارسی  
12-13-269 عربی2 قسمت دوم : ( قواعد و متون ) 2 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/20 3 زبان وادبیات فارسی  
12-13-280 عربی4 قسمت چهارم : ( قواعد و متون ) 4 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204   97/12/21 5 زبان وادبیات فارسی  
12-13-284 عربی5 قسمت پنجم : ( قواعد و متون ) 5 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/2/3 1 زبان وادبیات فارسی  
12-13-296 عربی6 قسمت ششم : ( قواعد و متون ) 6 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 13.30-15.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 2 زبان وادبیات فارسی  
059_13_12 عروض وقافيه 2 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 4 زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی (ارشد)- ترم1
025_13_12 قرائت عربي 5 7 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/20 1 زبان وادبیات فارسی  
12-13-310 کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی 6 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 9.30-113.30 204 متعاقبا اعلام می شود 98/2/17 4 زبان وادبیات فارسی  
12-13-311 کارگاه فرهنگ نویسی 7 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 11.30-13.30 204 متعاقبا اعلام می شود 98/2/17 3 زبان وادبیات فارسی  
12-13-309 کارگاه مقاله نویسی 4 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 13.30-15.30 204 متعاقبا اعلام می شود 98/2/17 2 زبان وادبیات فارسی  
12-13-308 کارگاه ویراستاری (1) 3 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 13.30-15.30 204 متعاقبا اعلام می شود 98/2/17 2 زبان وادبیات فارسی  
12-13-301 کلیات ادبیات تطبیقی 7 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 13.30-15.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 3 زبان وادبیات فارسی  
12-13-293 کلیات نقد ادبی 6 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 4 زبان وادبیات فارسی  
039_13_12 مباني عرفان وتصوف 4 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/20 3 زبان وادبیات فارسی  
047_13_12 متون تفسيرفارسي 8 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/20 1 زبان وادبیات فارسی  
12-13-282 متون منتخب نثر ادبی - تعلیمی 4 1 عادی خانم دکتر معین الدینی سه شنبه 9.30-11.30 204   1398/1/27 /*/ 1398/2/10 7 زبان وادبیات فارسی  
12-13-268 متون نثر (2) متون ادبی - داستانی با تأکید بر کلیله و دمنه 2 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 13.30-15.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 1 زبان وادبیات فارسی  
12-13-276 متون نثر (4) متون ادبی - عرفانی با تأکید بر مرصادالعباد 4 1 عادی خانم دکتر معین الدینی سه شنبه 9.30-113.30 204   1398/1/20 /*/ 1398/2/3 5 زبان وادبیات فارسی  
12-13-287 متون نثر (5) متون تفسیری با تأکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح  5 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/2/10 2 زبان وادبیات فارسی  
12-13-267 متون نظم (2) قسمت اول : شاهنامه (1) 2 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 2 زبان وادبیات فارسی  
12-13-272 متون نظم (2) قسمت اول : شاهنامه (2) 3 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/2/3 3 زبان وادبیات فارسی  
12-13-270 متون نظم (2) قسمت سوم : قصاید ناصر خسرو 2 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/2/3 2 زبان وادبیات فارسی  
12-13-277 متون نظم (3) قسمت اول : شاعران حوزه ادبی خراسان 4 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/2/3 2 زبان وادبیات فارسی  
12-13-285 متون نظم (3) قسمت چهارم : خاقانی 5 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/2/10 3 زبان وادبیات فارسی  
12-13-278 متون نظم (3) قسمت دوم : شاعران حوزه ادبی عراق 4 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/2/3 1 زبان وادبیات فارسی  
12-13-283 متون نظم (3) قسمت سوم : نظامی 5 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/2/10 2 زبان وادبیات فارسی  
12-13-291 متون نظم (4) قسمت اول : اشعار سنایی 6 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/2/3 1 زبان وادبیات فارسی  
12-13-297 متون نظم (4) قسمت چهارم : مثنوی معنوی (2) 7 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/2/10 1 زبان وادبیات فارسی  
12-13-292 متون نظم (4) قسمت دوم : مثنوی های عطار 6 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/2/17 3 زبان وادبیات فارسی  
12-13-295 متون نظم (4) قسمت سوم : مثنوی معنوی (1) 6 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/2/10 1 زبان وادبیات فارسی  
12-13-303 متون نظم (5) قسمت اول : اشعار سعدی 8 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 13.30-15.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 2 زبان وادبیات فارسی  
12-13-306 متون نظم (5) قسمت دوم : اشعار حافظ 8 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 13.30-15.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 1 زبان وادبیات فارسی  
12-13-307 متون نظم (5) قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی 8 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 13.30-15.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 2 زبان وادبیات فارسی  
022_13_12 مرجع شناسي وروش تحقيق 2 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/20 1 زبان وادبیات فارسی  
056_13_12 معاني وبيان 2 5 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 7.30-9.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 1 زبان وادبیات فارسی  
12-13-300 نظریه های ادبی  7 1 عادی خانم طیبه وطن پرست سه شنبه 13.30-15.30 204 متعاقبا اعلام می گردد 98/1/27 3 زبان وادبیات فارسی