قابل تو جه دانشجویان محترم رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی: طبق آیین نامه سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور, دروسی  که آمارثبت نامی آنها کمتر از 5 نفر است به صورت خودخوان ارائه گردیده است  وفقط دروس ذیل چون آمار ثبت نامی  دانشجویان بالای 5 نفر بود به صورت عادی ارائه شده است.چنانچه آمار درسی بعد از حذف و اضافه به بالای 5 نفر برسد کلاس تشکیل خواهد شد.
شماره درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت تعداد جلسات روز ساعت محل تشکیل تاریخ شروع نظام هفتگی   رشته        
12-13-299 جریان شناسی شعر معاصر ایران 1 عادی خانم دکتر فاطمه معین الدینی 69 شنبه 7.30-9.30 115 96/7/15 یک هفته در میان   زبان وادبیات فارسی        
046_13_12 سبك شناسي 1نظم 1 عادی خانم دکتر فاطمه معین الدینی 69 شنبه 9.30-11.30 115 96/7/15 یک هفته در میان   زبان وادبیات فارسی        
12-13-288 متون نظم غنایی 1 عادی خانم دکتر فاطمه معین الدینی 69 شنبه 11.30-13.30 115 96/7/15     زبان وادبیات فارسی        
12-13-287 متون نثر (5) متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار 1 عادی خانم دکتر فاطمه معین الدینی 69 شنبه 7.30-9.30 115 96/7/22     زبان وادبیات فارسی        
12-13-272 متون نظم (2) قسمت دوم: شاهنامه(2) 1 عادی خانم دکتر فاطمه معین الدینی 69 شنبه 9.30-11.30 115 96/7/22     زبان وادبیات فارسی        
12-13-283 متون نظم (3) قسمت سوم:نظامی 1 عادی خانم دکتر فاطمه معین الدینی 69 شنبه 11.30-13.30 115 96/7/22     زبان وادبیات فارسی        
12-13-266 بلاغت 2(بدیع و بیان) 1 عادی خانم دکتر فاطمه معین الدینی   شنبه 7.30-9.30 115 96/8/6     زبان وادبیات فارسی        
12-13-059 عروض و قافیه 1 عادی خانم دکتر فاطمه معین الدینی   شنبه 9.30-11.30 115 96/8/6     زبان وادبیات فارسی        
12-13-285 متون نظم (3) قسمت چهارم:نظامی 1 عادی خانم دکتر فاطمه معین الدینی 69 شنبه 11.30-13.30 115 96/8/6     زبان وادبیات فارسی        
12-13-262 آیین نگارش و ویرایش 1 عادی خانم فاطمه کامیابی 69 پنجشنبه 9.30-11.30 115 96/8/4 یک هفته در میان   زبان وادبیات فارسی        
12-13-298 ادبیات کودک و نوجوان 1 عادی آقای محمد سهرانی 69 شنبه 15:30-17.30 110 96/7/29 یک هفته در میان   زبان وادبیات فارسی        
12-13-264 بلاغت1(معانی) 1 عادی خانم الهام سلاجقه 69 یکشنبه 9.30-11.30 222 96/8/7 یک هفته در میان   زبان وادبیات فارسی        
12-13-015 دستور زبان فارسی 1 1 عادی خانم الهام سلاجقه 69 یکشنبه 9.30-11.30 222 96/8/14 یک هفته در میان   زبان وادبیات فارسی        
12-13-261 متون نظم 1 1 عادی خانم الهام سلاجقه 69 یکشنبه 11.30-13.30 222 96/8/14 یک هفته در میان   زبان وادبیات فارسی        
12-13-290 تاریخ ادبیات فارسی3(از دوره مغول تا دوره صفویه) 1 عادی خانم الهام سلاجقه 69 یکشنبه 11.30-13.30 222 96/8/7 یک هفته در میان   زبان وادبیات فارسی        
12-13-263 متون نثر (1)متون ادبی -تاریخی با تاکید بر تاریخ 1 عادی آقای کاووس سلاجقه  69 چهارشنبه 7.30-9.30 115 96/8/3 هر هفته    زبان وادبیات فارسی        
12-13-308 کارگاه ویراستاری (1) 1 عادی آقای کاووس سلاجقه  69 چهارشنبه 9:30-11.30 115 96/7/26 هر هفته    زبان وادبیات فارسی        
12-13-309 کارگاه مقاله نویسی 1 عادی آقای کاووس سلاجقه  69 چهارشنبه 11.30-13.30 115 96/8/3 هر هفته    زبان وادبیات فارسی        
12-13-311 کارگاه فرهنگ نویسی 1 عادی آقای کاووس سلاجقه    چهارشنبه 13.30-15.30 115 96/8/10 هر هفته    زبان وادبیات فارسی        
12-13-260 عربی1قسمت اول:(قواعد و متون) 1 عادی خانم فریبا ایران نژاد 69 چهارشنبه 15.30-17.30 115 96/8/3 یک هفته در میان   زبان وادبیات فارسی        
12-13-275 عربی 3 قسمت سوم:(قواعد و متون) 1 عادی خانم فریبا ایران نژاد 69 چهارشنبه 15.30-17.30 115 96/8/10 یک هفته در میان   زبان وادبیات فارسی