شماره درس نام درس ترم اخذ شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت تعداد جلسات روز ساعت محل تشکیل شماده کلاس تاریخ شروع نظام هفتگی رشته گرایش
157_13_12 تحقيق درمعاني وبيان وفنون ادب فارسي 3 1 عادی آقای دکتر خوارزمی 30 8 یکشنبه 15.30-17.30 پردیس  شماره1 113 98/1/18 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
145_13_12 نظم فارسي 2(ناصرخسرووسنايي ) 2 1 عادی آقای دکتر خوارزمی 30 8 یکشنبه 13.30-15.30 پردیس  شماره1 113 98/1/18 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
143_13_12 نثرفارسي 3(مصباح الهدايه ) 3 1 عادی آقای دکتر علی جهانشاهی افشار 30 8 دوشنبه 11.30-13.30 پردیس  شماره1 112 98/1/19 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
140_13_12 نثرفارسي 4(كشف المحجوب و رساله قشيريه ) 2 1 عادی آقای دکتر علی جهانشاهی افشار 30 8 دوشنبه 9.30-11.30 پردیس  شماره1 112 98/1/19 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
238_13_12 نقد ادبيات داستاني (آموزش محور) 4 1 عادی آقای دکتر علی جهانشاهی افشار 30 8 دوشنبه 7.30-9.30 پردیس  شماره1 112 98/1/19 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
138_13_12 عربي 1(صرف ونحو) 1 1 عادی آقای دکتر محسنی نیا 30 8 یکشنبه 13.30-15.30 پردیس  شماره1 112 98/1/18 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
147_13_12 عربي 2(نثرعربي ) 2 1 عادی آقای دکتر محسنی نیا 30 8 یکشنبه 15.30-17.30 پردیس  شماره1 112 98/1/18 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
141_13_12 عربي 3(نظم عربي ) 3 1 عادی آقای دکتر محسنی نیا 30 8 یکشنبه 17.30-19.30 پردیس  شماره1 112 98/1/18 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
164_13_12 روش تحقيق پيشرفته 2 1 عادی آقای دکترحسین یزدانی 30 8 شنبه 13-17 پردیس  شماره2 سایت دانشگاه 98/1/24 هماهنگ با استاد زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
148_13_12 زبان تخصصي خارجي 1 1 عادی خانم دکتر نجمه قابلی 30 8 سه شنبه 11.30-13.30 پردیس  شماره1 سالن کنفرانس ساختمان احمدی روشن 98/1/20 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
237_13_12 سمينار(تحقيق وتتبع نظري)(آموزش محور) 4 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 30 8 شنبه 13-17 پردیس  شماره2 سایت دانشگاه 98/1/24 هماهنگ با استاد زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
137_13_12 نثرفارسي 1(تاريخ بيهقي ) 1 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 30 8 دوشنبه 11.30-13.30 پردیس  شماره1 108 احمدی روشن 98/1/19 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
146_13_12 نثرفارسي 2(تاريخ جهانگشاومرزبان نامه 3 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 30 8 دوشنبه 9.30-11.30 پردیس  شماره1 108 احمدی روشن 98/1/19 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
136_13_12 نظم فارسي 1(شاهنامه ) 1 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 30 8 شنبه 7.30-9.30 پردیس  شماره1 108 احمدی روشن 98/1//17 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
149_13_12 نظم فارسي 3(خاقاني ونظامي ) 2 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 30 8 شنبه 9.30-11.30 پردیس  شماره1 108 احمدی روشن 98/1/17 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
142_13_12 نظم فارسي 4(مثنوي ) 3 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 30 8 دوشنبه 7.30-9.30 پردیس  شماره1 108 احمدی روشن 98/1/19 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
139_13_12 تحقيق دردستورزبان فارسي 2 1 عادی آقای دکتر مطلبی 30 8 چهارشنبه 9/30-11/30#11/30-13/30 پردیس  شماره1 هماهنگ با خانم افضلی 98/2/18 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
296_11_11 پايان نامه ارشد (4واحد) 4 1 عادی                   زبان وادبیات فارسی (ارشد)