شماره درس نام درس ترم اخذ شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت تعداد جلسات روز ساعت محل تشکیل شماده کلاس تاریخ شروع نظام هفتگی رشته
296_11_11 پايان نامه ارشد (4واحد) 4 1 عادی                   زبان وادبیات فارسی (ارشد)
139_13_12 تحقيق دردستورزبان فارسي 2 1 عادی متعاقبا اعلام می شود متعاقبا اعلام می شود متعاقبا اعلام می شود متعاقبا اعلام می شود متعاقبا اعلام می شود متعاقبا اعلام می شود متعاقبا اعلام می شود متعاقبا اعلام می شود هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)
157_13_12 تحقيق درمعاني وبيان وفنون ادب فارسي 3 1 عادی آقای دکتر خوارزمی 30 8 یکشنبه 15.30-17.30 پردیس  شماره1 113 98/1/18 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)
164_13_12 روش تحقيق پيشرفته 2 1 عادی آقای دکترحسین یزدانی 30 8 شنبه 13-17 پردیس  شماره2 سایت دانشگاه 98/1/24 هماهنگ با استاد زبان وادبیات فارسی (ارشد)
148_13_12 زبان تخصصي خارجي 1 1 عادی خانم دکتر نجمه قابلی 30 8 سه شنبه 11.30-13.30 پردیس  شماره1 سالن کنفرانس ساختمان احمدی روشن 98/1/20 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)
237_13_12 سمينار(تحقيق وتتبع نظري)(آموزش محور) 4 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 30 8 شنبه 13-17 پردیس  شماره2 سایت دانشگاه 98/1/24 هماهنگ با استاد زبان وادبیات فارسی (ارشد)
138_13_12 عربي 1(صرف ونحو) 1 1 عادی آقای دکتر محسنی نیا 30 8 یکشنبه 13.30-15.30 پردیس  شماره1 112 98/1/18 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)
147_13_12 عربي 2(نثرعربي ) 2 1 عادی آقای دکتر محسنی نیا 30 8 یکشنبه 15.30-17.30 پردیس  شماره1 112 98/1/18 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)
141_13_12 عربي 3(نظم عربي ) 3 1 عادی آقای دکتر محسنی نیا 30 8 یکشنبه 17.30-19.30 پردیس  شماره1 112 98/1/18 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)
137_13_12 نثرفارسي 1(تاريخ بيهقي ) 1 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 30 8 دوشنبه 11.30-13.30 پردیس  شماره1 108 احمدی روشن 98/1/19 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)
146_13_12 نثرفارسي 2(تاريخ جهانگشاومرزبان نامه 3 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 30 8 دوشنبه 9.30-11.30 پردیس  شماره1 108 احمدی روشن 98/1/19 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)
143_13_12 نثرفارسي 3(مصباح الهدايه ) 3 1 عادی آقای دکتر علی جهانشاهی افشار 30 8 دوشنبه 11.30-13.30 پردیس  شماره1 112 98/1/19 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)
140_13_12 نثرفارسي 4(كشف المحجوب و رساله قشيريه ) 2 1 عادی آقای دکتر علی جهانشاهی افشار 30 8 دوشنبه 9.30-11.30 پردیس  شماره1 112 98/1/19 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)
136_13_12 نظم فارسي 1(شاهنامه ) 1 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 30 8 شنبه 7.30-9.30 پردیس  شماره1 108 احمدی روشن 98/1//17 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)
145_13_12 نظم فارسي 2(ناصرخسرووسنايي ) 2 1 عادی آقای دکتر خوارزمی 30 8 یکشنبه 13.30-15.30 پردیس  شماره1 113 98/1/18 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)
149_13_12 نظم فارسي 3(خاقاني ونظامي ) 2 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 30 8 شنبه 9.30-11.30 پردیس  شماره1 108 احمدی روشن 98/1/17 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)
142_13_12 نظم فارسي 4(مثنوي ) 3 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 30 8 دوشنبه 7.30-9.30 پردیس  شماره1 108 احمدی روشن 98/1/19 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)
238_13_12 نقد ادبيات داستاني (آموزش محور) 4 1 عادی آقای دکتر علی جهانشاهی افشار 30 8 دوشنبه 7.30-9.30 پردیس  شماره1 112 98/1/19 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)