شماره درس نام درس ترم اخذ شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت تعداد جلسات روز ساعت محل تشکیل شماده کلاس تاریخ شروع نظام هفتگی رشته گرایش
296_11_11 پايان نامه ارشد (4واحد) 4 1 عادی                   زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
139_13_12 تحقيق دردستورزبان فارسي 2 1 عادی آقای دکتر خوارزمی 69 8 دوشنبه 9.30-11.30 پردیس  شماره1 203 96/12/7 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
157_13_12 تحقيق درمعاني وبيان وفنون ادب فارسي 3 1 عادی آقای دکتر علی جهانشاهی افشار 69 8 یکشنبه 7.30-9.30 پردیس  شماره1 203 96/12/6 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
164_13_12 روش تحقيق پيشرفته 2 1 عادی آقای دکترحسین یزدانی 69 7 شنبه 9.30-11.30*11.30-13.30 پردیس  شماره2 کارگاه 2 96/12/5 هماهنگ با استاد زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
148_13_12 زبان تخصصي خارجي 1 1 عادی خانم دکتر نجمه قابلی 69 7 شنبه 13.30-15.30 پردیس  شماره2 115 96/12/5 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
237_13_12 سمينار(تحقيق وتتبع نظري)(آموزش محور) 4 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 69 8 شنبه 9.30-11.30*11.30-13.30 پردیس  شماره2 کارگاه 2 96/12/5 هماهنگ با استاد زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
138_13_12 عربي 1(صرف ونحو) 1 1 عادی آقای دکتر حمید صباحی 69 7 دوشنبه 13-14.30 پردیس  شماره1 203 96/12/7 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
147_13_12 عربي 2(نثرعربي ) 2 1 عادی آقای دکتر حمید صباحی 69 8 چهار شنبه 13-14.30 پردیس  شماره1 203 96/12/9 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
141_13_12 عربي 3(نظم عربي ) 3 1 عادی آقای دکتر حمید صباحی 69 7 سه شنبه 13-14.30 پردیس  شماره1 203 96/12/8 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
137_13_12 نثرفارسي 1(تاريخ بيهقي ) 1 1 عادی آقای دکترسید امیر جهادی 69 1 شنبه 7.30-9.30 پردیس  شماره1 203 96/12/12   زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
146_13_12 نثرفارسي 2(تاريخ جهانگشاومرزبان نامه 3 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 69 8 سه شنبه 7.30-9.30 پردیس  شماره1 203 96/12/8 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
143_13_12 نثرفارسي 3(مصباح الهدايه ) 3 1 عادی آقای دکترسید امیر جهادی 69 4 چهار شنبه 7.30-9.30 پردیس  شماره1 203 96/12/9 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
140_13_12 نثرفارسي 4(كشف المحجوب و رساله قشيريه ) 2 1 عادی آقای دکتر علی جهانشاهی افشار 69 1 شنبه 7.30-9.30 پردیس  شماره1 203 96/12/5   زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
136_13_12 نظم فارسي 1(شاهنامه ) 1 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 69 1 سه شنبه 11.30-13.30 پردیس  شماره1 203 97/1/21   زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
145_13_12 نظم فارسي 2(ناصرخسرووسنايي ) 2 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 69 3 سه شنبه 11.30-13.30 پردیس  شماره1 203 96/12/8 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
149_13_12 نظم فارسي 3(خاقاني ونظامي ) 2 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 69 8 سه شنبه 11.30-13.30 پردیس  شماره1 203 97/1/21 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
142_13_12 نظم فارسي 4(مثنوي ) 3 1 عادی خانم دکترفاطمه معین الدینی 69 8 سه شنبه 9.30-11.30 پردیس  شماره1 203 96/12/8 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)  
238_13_12 نقد ادبيات داستاني (آموزش محور) 4 1 عادی آقای دکتر علی جهانشاهی افشار 69 6 دوشنبه 7.30-9.30 پردیس  شماره1 203 96/12/7 هر هفته زبان وادبیات فارسی (ارشد)