کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  تعداد جلسات روز ساعت محل نظام هفتگی تاریخ شروع
12-30-112 پروژه کارورزی 1 عادی فاطمه سلطانی نژاد 69 3 چهارشنبه 7:30-9:30 106 هفته در میان 96/8/10
12-30-116 نحو 7 1 عادی فاطمه سلطانی نژاد 69 3 چهارشنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 96/8/10