نام درس گروه ظرفیت استاد  کد استاد محل تشکیل کلاس شماره کلاس روز هفته ساعت شروع نظام هفتگی شروع کلاس
خواندن و درک مفاهیم 3 1 69 نجمه قابلی 418286 پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 شنبه 9/5-11/5 هرهفته 97/7/7
خواندن و درک مفاهیم 2 1 69 مریم روحانی راوری 441544 پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 دوشنبه 7/5-9/5 هرهفته 97/7/9
فنون یادگیری زبان 1 69 مریم روحانی راوری 441544 پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 دوشنبه 9/5-11/5 هرهفته 97/7/9
گفت وشود 2 1 69 اکرم شکاریان بهزادی   پردیس2-ساختمان کلاس ها لابراتوار زبان سه شنبه 9/5-11/5 هرهفته 97/7/10
ادبیات آمریکا 1 69 اطهره شهسواری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 109 چهارشنبه 9/5-11/5 هفته در میان 97/7/11
ادبیات جهان 1 69 اطهره شهسواری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 چهارشنبه 7/5-9/5 هفته در میان 97/7/11
ادبیات معاصر 1 69 اطهره شهسواری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 چهارشنبه 7/5-9/5 هفته در میان 97/7/18
پروژه و کارورزی 1 69 نجمه قابلی 418286 پردیس2-ساختمان کلاس ها 133 هماهنگ با استاد      
اصول و روش ترجمه 1 69 ماندانا مظاهری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 سه شنبه 9/5-11/5 هفته در میان 97/7/10
ترجمه متون ادبی 1 1 69 سمیرا مهرابی 502336 پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 یکشنبه 9/5-11/5 هفته در میان 97/7/8
آزمون سازی زبان انگلیسی 1 69 ماندانا مظاهری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 سه شنبه 7/5-9/5 هفته در میان 97/7/10
آواشناسی انگلیسی 1 69 شراره حکاک زاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 109 یکشنبه 9/5-11/5 هفته در میان 97/7/8
بررسی آثار ترجمه شده ی اسلامی 1 1 69 شراره حکاک زاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 109 یکشنبه 9/5-11/5 هفته در میان 97/7/15
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 1 69 شراره حکاک زاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 109 یکشنبه 11/5-1/5 هفته در میان 97/7/15
ترجمه متون ادبی 2 1 69 سمیرا مهرابی 502336 پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 یکشنبه 9/5-11/5 هفته در میان 97/7/15
اصول و روش تحقیق 1 69 شراره حکاک زاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 109 یکشنبه 13/5-15/5 هفته در میان 97/7/15
بیان شفاهی داستان  1 69 مریم عقابی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 109 دوشنبه 9/5-11/5 هرهفته 97/7/9
داستان کوتاه 1 69 منیر گنجعلیخان حاکمی 502342 پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 دوشنبه 11/5-13/5 هفته در میان 97/7/9
رمان قرن 18-19 1 69 نجمه قابلی 418286 پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 شنبه 13/5-15/5 هفته در میان 97/7/14
رمان قرن 20 1 69 مریم عقابی 387560 پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 پنجشنبه 13/5-15/5 هفته در میان 97/7/12
زبان فرانسه 1 1 69 محمود هاشمی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 پنجشنبه 7/5-9/5 هفته در میان 97/7/12
زبان فرانسه 2 1 69 محمود هاشمی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 پنجشنبه 9/5-11/5 هفته در میان 97/7/12
زبان فرانسه 3 1 69     پردیس2-ساختمان کلاس ها          
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی1 1 69 نجمه قابلی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 شنبه 11/5-13/5 هرهفته 97/7/7
ترجمه متون ساده 1 69 سارا زندیان 437069 پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 چهارشنبه 13/5-15/5 هفته در میان 97/7/11
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی2 1 69 نجمه قابلی 418286 پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 یکشنبه 11/5-13/5 هرهفته 97/7/8
شعر انگلیسی 1 69 فاطمه جلال کمالی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 چهارشنبه 9/5-11/5 هفته در میان 97/7/11
فنون و صناعات ادبی 1 69 منیر گنجعلیخان حاکمی 502342 پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 دوشنبه 11/5-13/5 هفته در میان 97/7/16
نمایشنامه قرن 17-20 1 69 اطهره شهسواری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 109 چهارشنبه 9/5-11/5 هفته در میان 97/7/18
نمایشنامه کلاسیک و رنسانس 1 69 مریم جلال کمالی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 چهارشنبه 11/5-13/5 هفته در میان 97/7/11
اساطیر یونان و روم 1 69 نجمه قابلی 418286 پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 شنبه 13/5-15/5 هفته در میان 97/7/7
خواندن متون مطبوعاتی 1 69 آرزو گلستانیان   پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 دوشنبه 15/5-17/5 هفته در میان 97/7/9
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 1 69 مهدیه عسکر پور   پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 یکشنبه 13/5-15/5 هفته در میان 97/7/15
درآمدی بر ادبیات انگلیسی2 1 69 آذر باقری 487964 پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 سه شنبه 13/5-15/5 هفته در میان 97/7/17
روش تدریس زبان انگلیسی 1 69 آرزو گلستانیان   پردیس2-ساختمان کلاس ها 109 دوشنبه 11/5-13/5 هرهفته 97/7/9
کلیات زبانشناسی1 1 69 اکرم شکاریان بهزادی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 109 چهارشنبه 7/5-9/5 هفته در میان 97/7/11
کلیات زبانشناسی2 1 69 اکرم شکاریان بهزادی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 109 چهارشنبه 7/5-9/5 هفته در میان 97/7/18
مقاله نویسی 1 69 معصومه تقی زاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 109 یکشنبه 13/5-15/5 هفته در میان 97/7/8
نگارش پیشرفته 1 69 آرزو گلستانیان   پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 دوشنبه 13/5-15/5 هفته در میان 97/7/16
نمونه های شعر ساده ی انگلیسی 1 69 فاطمه جلال کمالی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 چهارشنبه 9/5-11/5 هفته در میان 97/7/18
نمونه های نثر ساده ی انگلیسی 1 69 نجمه رفیعی مقدم 527962 پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 سه شنبه 11/5-13/5 هفته در میان 97/7/10
نامه نگاری انگلیسی 1 69 معصومه تقی زاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 109 یکشنبه 15/5-17/5 هفته در میان 97/7/8
دستورونگارش 1 1 69 فخرالسادات سجادی 412184 پردیس2-ساختمان کلاس ها 109 شنبه 9/5-11/5 هرهفته 97/7/14
دستورونگارش 2 1 69 اطهره شهسواری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 109 شنبه 7/5-9/5 هرهفته 97/7/14
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه 1 69 آذر باقری 487964 پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 سه شنبه 11/5-13/5 هفته در میان 97/7/17
گفت وشود 1 1 69 اکرم شکاریان بهزادی   پردیس2-ساختمان کلاس ها لابراتوار زبان چهارشنبه 11/5-13/5 هرهفته 97/7/18
خواندن و درک مفاهیم 1 1 69 اکرم کاظمی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 شنبه 7/5-9/5 هرهفته 97/7/14
مکتبهای ادبی 1 69 سمیرا مهرابی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 109 سه شنبه 9/5-11/5 هرهفته 97/8/1
خواندن و درک مفاهیم 2 1 69 مریم روحانی راوری   پردیس2-ساختمان کلاس ها 107 دوشنبه 7/5-9/5 هرهفته 97/7/9
بیان شفاهی داستان  1 69 مریم عقابی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 109 دوشنبه 9/5-11/5 هرهفته 97/7/9