کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  تعداد جلسات روز ساعت محل نظام هفتگی تاریخ شروع رشته مقطع ترم اعمال قانون ترم اخذ نوع امتحان
116_25_12 ادبيات امريكا 1 عادی اطهره شهسواری 69 6 چهارشنبه 11:30-13:30 107 هفته درمیان 96/12/9 $        
124_25_12 ادبيات جهان 1 عادی اطهره شهسواری 69 6 دوشنبه 7;30-9:30 109 هفته درمیان 96/12/7 $        
119_25_12 ادبيات معاصر 1 عادی اطهره شهسواری 69 6 دوشنبه 7;30-9:30 109 هفته درمیان 96/12/14 $        
145_12_12 آزمون سازي زبان انگليسي 1 عادی ماندانا مظاهری 69 6 سه شنبه 9:30-11:30 107 هفته درمیان 96/12/8 $        
124_12_12 آواشناسي انگليسي 1 عادی شراره حکاک زاده 69 6 سه شنبه 11:30-13:30 107 هفته درمیان 96/12/8 $        
129_12_12 بررسي آثارترجمه شده اسلامي 1 1 عادی معصومه احمدی زاده 69 6 دوشنبه 15:30-17:30 107 هفته درمیان 96/12/7 $        
133_12_12 بررسي آثارترجمه شده اسلامي 2 1 عادی معصومه احمدی زاده 69 6 دوشنبه 15:30-17:30 107 هفته درمیان 96/12/14 $        
126_25_12 بيان شفاهي داستان  1 عادی مریم عقابی 69 12 پنجشنبه 9:30-11:30 107 هرهفته 96/11/26 $        
12-12-115 اصول و روش ترجمه 1 عادی ماندانا مظاهری 69 6 سه شنبه 7;30-9:30 109 هفته در میان 96/12/8 $        
12-25-125 پروژه کارورزی  1 عادی نجمه قابلی 15   دوشنبه 9:30-11:30 133   96/12/7 $        
134_12_12 ترجمه متون ادبي 1 1 عادی سمیرا مهرابی 69 6 چهارشنبه 13:30-15:30 109 هفته در میان 96/11/25 $        
137_12_12 ترجمه متون ادبی 2 1 عادی سمیرا مهرابی 69 6 چهارشنبه 13:30-15:30 109 هفته در میان 96/12/2 $        
12-25-115 اصول و روش تحقیق 1 عادی شراره حکاک زاده 69   سه شنبه 9:30-11:30 109 هفته در میان 96/12/15          
120_12_12 ترجمه متون ساده 1 عادی صدیقه میرزاجانی 69 6 چهارشنبه 13:30-15:30 107 هفته در میان 96/11/25 $        
127_12_12 خواندن متون مطبوعاتي 1 عادی آرزو گلستانیان 69 6 سه شنبه 11:30-13:30 109 هفته در میان 96/11/24 $        
004_25_12 خواندن و درک مفاهیم 1 1 عادی اکرم کاظمی 69 12 سه شنبه 7;30-9:30 109 هر هفته 96/11/25 $        
108_12_12 خواندن ودرک مفاهیم 2 1 عادی مریم روحانی راوری 69 12 دوشنبه 7;30-9:30 107 هر هفته 96/11/30 $        
128_12_12 داستان كوتاه 1 عادی منیر گنجعلیخان حاکمی 69 6 یکشنبه 11:30-13:30 109 هفته درمیان 96/12/6 $        
116_12_12 درآمدي برادبيات انگليسي 1 1 عادی مهدیه عسکرپور 69 6 یکشنبه 13:30-15:30 107 هفته در میان 96/11/29 $        
118_12_12 درآمدي برادبيات انگليسي 2 1 عادی نجمه قابلی 69 6 یکشنبه 7;30-9:30 107 هفته در میان 96/11/29 $        
107_12_12 دستورونگارش 1 1 عادی اطهره شهسواری 69 12 چهارشنبه 7;30-9:30 107 هر هفته 96/11/25 $        
109_12_12 دستورونگارش 2 1 عادی اطهره شهسواری 69 12 چهارشنبه 9:30-11:30 107 هر هفته 96/11/25 $        
121_25_12 رمان قرن 18تا 19 1 خودخوان   69             زیر حدنصاب        
118_25_12 رمان قرن 20 1 عادی مریم عقابی 69 6 پنجشنبه 11:30-13:30 107 هفته در میان 96/11/26 $        
143_12_12 روش تدريس زبان انگليسي 1 عادی سمیرا حسنی 69 12 دوشنبه 9:30-11:30 109 هر هفته 96/11/30 $        
136_12_12 زبان دوم 1(فرانسه ) 1 عادی محمود هاشمی 69 9 پنجشنبه 7;30-9:30 109 هرهفته 96/12/3 $        
140_12_12 زبان دوم 2(فرانسه ) 1 خودخوان   69             زیر حدنصاب        
147_12_12 زبان دوم 3(فرانسه ) 1 عادی محمود هاشمی 69 9 پنجشنبه 9:30-11:30 109 هرهفته 96/12/3 $        
125_12_12 سيري درتاريخ ادبيات انگليسي 1 1 عادی نجمه قابلی 69 6 شنبه 9:30-11:30 107 هر هفته 96/11/28          
131_12_12 سيري درتاريخ ادبيات انگليسي 2 1 عادی نجمه قابلی 69 12 شنبه 11:30-13:30 107 هر هفته 96/11/28 $        
130_12_12 شعرانگليسي 1 عادی فاطمه جلال کمالی 69 6 شنبه 11:30-13:30 109 هفته در میان 96/12/5 $        
114_12_12 فنون وصناعات ادبي 1 عادی منیر گنجعلیخان حاکمی 69 6 یکشنبه 9:30-11:30 109 هفته در میان 96/12/6 $        
127_25_12 فنون يادگيري زبان 1 عادی سمیرا حسنی 69 12 دوشنبه 11:30-13:30 107 هر هفته 96/11/30 $        
121-12-12 كاربرداصطلاحات وتعبيرات زبان درترجمه 1 عادی آذر باقری 69 6 سه شنبه 13:30-15:30 107 هفته در میان 96/12/15 $        
111_12_12 كليات زبان شناسي 1 1 عادی معصومه تقی زاده 69 6 یکشنبه 9:30-11:30 107 هفته در میان 96/11/29 $        
117_12_12 كليات زبان شناسي 2 1 عادی معصومه تقی زاده 69 6 یکشنبه 9:30-11:30 107 هفته در میان 96/12/6 $        
113_25_12 گفت وشنود1 1 عادی مطهره شهسواری 69 12 پنجشنبه 11:30-13:30 لابراتوار زبان هر هفته   96/11/26 $        
114_25_12 گفت وشنود2 1 عادی اکرم شکاریان بهزادی 69 12 دوشنبه 7;30-9:30 لابراتوار زبان هر هفته   96/11/29 $        
123_12_12 مقاله نويسي 1 عادی معصومه تقی زاده 69 6 شنبه 9:30-11:30 109 هفته در میان 96/12/5 $        
148_12_12 مکتبهای ادبی 1 عادی فاطمه جلال کمالی 69 6 شنبه 11:30-13:30 109 هفته در میان 96/11/28 $        
113-12-12 نگارش پیشرفته 1 عادی آرزو گلستانیان 69 6 سه شنبه 13:30-15:30 109 هفته در میان 96/11/24 $        
120_25_12 نمايشنامه قرن 17 تا 20 1 خودخوان   69                      
122_25_12 نمایشنامه کلاسیک و رنسانس 1 عادی اطهره شهسواری 69 6 دوشنبه 9:30-11:30 107 هفته در میان 96/11/30 $        
122_12_12 نمونه هاي شعرساده انگليسي 1 عادی آرزو گلستانیان 69 6 سه شنبه 11:30-13:30 109 هفته در میان 96/12/15 $        
12-25-117 اساطیر یونان و روم 1 عادی نجمه قابلی 69 6 یکشنبه 11:30-13:30 109 هفه در میان 96/11/29  
12-12-119 نامه نگاری 1 عادی معصومه تقی زاده 69 6 شنبه 9:30-11:30 109 هفته در میان 96/11/28  
112_12_12 نمونه هاي نثرساده انگليسي 1 عادی نجمه رفیعی مقدم 69 6 یکشنبه 11:30-13:30 107 هفته در میان 96/11/29 $
               
              توجه
شروع مجدد کلاسها بعد از تعطیلات نوروز 14 فروردین 1397 می باشد.