کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  تعداد جلسات روز ساعت محل نظام هفتگی تاریخ شروع
116_25_12 ادبيات امريكا 1 عادی نجمه قابلی 69 6 یکشنبه 11:30-13:30 107 هفته در میان 96/7/16
124_25_12 ادبيات جهان 1 عادی اطهره شهسواری 69 4 چهارشنبه 7:30-9:30 107 هفته در میان 96/7/12
119_25_12 ادبيات معاصر 1 عادی اطهره شهسواری 69 4 چهارشنبه 7:30-9:30 107 هفته در میان 96/7/19
145_12_12 آزمون سازي زبان انگليسي 1 عادی ماندانا مظاهری 69 4 سه شنبه 9:30-11:30 107 هفته در میان 96/7/11
124_12_12 آواشناسي انگليسي 1 عادی شراره حکاک زاده 69 6 سه شنبه 11:30-1:30 107 هفته در میان 96/7/18
129_12_12 بررسي آثارترجمه شده اسلامي 1 1 عادی معصومه احمدی زاده 69 6 دوشنبه 15:30-17:30 107 هفته در میان 96/7/10
133_12_12 بررسي آثارترجمه شده اسلامي 2 1 عادی معصومه احمدی زاده 69 6 دوشنبه 15:30-17:30 107 هفته در میان 96/7/17
126_25_12 بيان شفاهي داستان  1 عادی مریم عقابی 69 3ج ن 8ج ع شنبه 13:30-15:30 109 هر هفته 96/7/15
  اصول و روش ترجمه 1 عادی ماندانا مظاهری 69 6 سه شنبه 7:30-9:30 109 هفته در میان 96/7/11
12-25-125 پروژه کارورزی  1 عادی نجمه قابلی 15   شنبه 13:30-15:30 107   96/7/22
134_12_12 ترجمه متون ادبي 1 1 عادی سمیرا مهرابی 69 5 سه شنبه 9:30-11:30 109 هفته در میان 96/7/11
137_12_12 ترجمه متون ادبی 2 1 عادی سمیرا مهرابی 69 4 سه شنبه 9:30-11:30 109 هفته در میان 96/7/18
12-25-115 اصول و روش تحقیق*** 1 عادی شراره حکاک زاده 69 4 دوشنبه 11:30-13:30 107 هرهفته 96/8/15
120_12_12 ترجمه متون ساده 1 عادی سارا زندیان 69 6 چهارشنبه 13:30-15:30 109 هفته در میان 96/7/12
127_12_12 خواندن متون مطبوعاتي 1 عادی آرزو گلستانیان 69 6 یکشنبه 13:30-15:30 107 هفته در میان 96/7/16
004_25_12 خواندن و درک مفاهیم 1 1 عادی اکرم کاظمی 69 8 سه شنبه 7:30-9:30 107 هر هفته 96/7/11
105_12_12 خواندن ودرك مفاهيم 2 1 عادی اطهره شهسواری 69 12 چهارشنبه 9:30-11:0 107 هر هفته 96/7/12
108_12_12 خواندن ودرك مفاهيم 3 1 عادی نجمه قابلی 69 12 شنبه 7:30-9:30 107 هر هفته 96/7/15
128_12_12 داستان كوتاه 1 عادی نجمه قابلی 69 6 دوشنبه 107                   7:30-9:30 107 هفته در میان 96/7/17
116_12_12 درآمدي برادبيات انگليسي 1 1 عادی نجمه قابلی 69 6 شنبه 7:30-9:30 109 هفته در میان 15/7/96
118_12_12 درآمدي برادبيات انگليسي 2 1 عادی نجمه قابلی 69 6 شنبه 7:30-9:30 109 هفته در میان 22/796
107_12_12 دستورونگارش 1 1 عادی اطهره شهسواری 69 12 شنبه 9:30-11:30 107 هر هفته 15/7/96
109_12_12 دستورونگارش 2 1 عادی اطهره شهسواری 69 12 شنبه 11:30-13:30 107 هر هفته 15/7/96
121_25_12 رمان قرن 18تا 19 1 عادی نجمه قابلی 69 6 یکشنبه 11:30-1:30 107 هفته در میان 96/7/23
118_25_12 رمان قرن 20 1 عادی مریم عقابی 69 4 پنج شنبه 9:30-11:30 109 هفته در میان 96/7/13
143_12_12 روش تدريس زبان انگليسي 1 عادی سمیرا حسنی 69 12 چهارشنبه 11:30-13:30 109 هر هفته 96/7/12
136_12_12 زبان دوم 1(فرانسه ) 1 عادی محمود  هاشمی 69 9 پنج شنبه 9:30-11:30 107 هر هفته 96/7/13
140_12_12 زبان دوم 2(فرانسه ) 1 عادی محمود  هاشمی 69 12 پنج شنبه 11:30-13:30 107 هر هفته 96/7/13
147_12_12 زبان دوم 3(فرانسه ) 1 عادی محمود  هاشمی 69 9 پنج شنبه 13:30-15:30 107 هر هفته 96/7/13
125_12_12 سيري درتاريخ ادبيات انگليسي 1 1 عادی نجمه قابلی 69 12 دوشنبه 11:30-1:30 109 هر هفته 96/7/10
131_12_12 سيري درتاريخ ادبيات انگليسي 2 1 عادی نجمه قابلی 69 12 دوشنبه 9:30-11:30 107 هر هفته 96/7/10
130_12_12 شعرانگليسي 1 عادی نجمه قابلی 69 6 شنبه 11:30-13:30 109 هفته در میان 96/7/15
114_12_12 فنون وصناعات ادبي 1 عادی نجمه قابلی 69 6 یکشنبه 7:30-9:30 109 هفته در میان 96/7/16
127_25_12 فنون يادگيري زبان 1 عادی سمیرا حسنی 69 12 چهارشنبه 11:30-13:30 109 هر هفته 96/7/12
121-12-12 كاربرداصطلاحات وتعبيرات زبان درترجمه 1 عادی آذر باقری 69 4 سه شنبه 11:30-13:30 107 هفته در میان 96/7/11
111_12_12 كليات زبان شناسي 1 1 عادی معصومه تقی زاده 69   دوشنبه 9:30-11:30 107 هفته در میان 96/7/10
117_12_12 كليات زبان شناسي 2 1 عادی شراره حکاک زاده 69 6 سه شنبه 13:30-15:30 107 هفته در میان 96/7/18
113_25_12 گفت وشنود1 1 عادی مطهره شهسواری 69 6ج ن16ج ع چهارشنبه 7:30-9:30 لابراتوار هر هفته 96/7/12
114_25_12 گفت وشنود2 1 عادی اکرم شکاریان بهزادی 69 6ج ن16ج ع یکشنبه 7:30-9:30 لابراتوار هر هفته 96/7/16
123_12_12 مقاله نويسي 1 عادی نجمه قابلی 69 6 دوشنبه 7:30-9:30 107 هفته در میان 96/7/10
148_12_12 مکتبهای ادبی 1 عادی فاطمه جلال کمالی 69 6 دوشنبه 7:30-9:30 109 هفته در میان 96/7/10
113-12-12 نگارش پیشرفته 1 عادی نجمه قابلی 69 6 شنبه 11:30-13:30 109 هفته در میان 96/7/22
120_25_12 نمايشنامه قرن 17 تا 20 1 عادی نجمه قابلی 69 4 یکشنبه 7:30-9:30 109 هفته در میان 96/7/23
122_25_12 نمایشنامه کلاسیک و رنسانس 1 عادی اطهره شهسواری 69 4 شنبه 7:30-9:30 109 هفته در میان 96/7/15
122_12_12 نمونه هاي شعرساده انگليسي 1 عادی آرزو گلستانیان 69 4 یکشنبه 13:30-15:30 107 هفته در میان 96/7/23
112_12_12 نمونه هاي نثرساده انگليسي 1 عادی معصومه تقی زاده 69 6 شنبه 15:30-17:30 109 هفته در میان 96/7/15
برنامه کلاسی موقت رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی  ادبیات انگلیسی  
برنامه ی نهایی متعاقبا اعلام می شود.   ویرایش 1 3