رشته شماره رشته شماره درس نام درس گروه ظرفیت استاد  کد استاد محل تشکیل کلاس شماره کلاس روز هفته ساعت شروع نظام هفتگی شروع کلاس
روانشناسی   1217237 روانشناسي سالمندي 1 69 مرضیه قربی 518562 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 شنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/7
روانشناسی   1217230 روانشناسي سياسي 1 69 محبوبه شیروانی 385681 پردیس2-ساختمان کلاس ها شهید طایی چهارشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/11
روانشناسی   1217209 انسان از ديدگاه اسلام 1 69 طاهره اسلامی  385693 پردیس2-ساختمان کلاس ها شهید طایی یکشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/15
روانشناسی   1217214 معرفت شناسی 1 69 طاهره اسلامی  385693 پردیس2-ساختمان کلاس ها شهید طایی یکشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/8
علوم تربیتی   1211622 منطق 1 69 طاهره اسلامی  385693 پردیس2-ساختمان کلاس ها 106 یکشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/8
روانشناسی   1217040 سميناردرمسائل روانشناسي  1 20 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 یکشنبه 13.5-15.5 هرهفته اعلام می گردد
روانشناسی   1217044 مقدمات روانشناسي سلامت 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 یکشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/8
روانشناسی   1217258 روانشناسي سلامت 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 یکشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/8
روانشناسی   1217064 روانشناسي اعتياد 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 یکشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/15
روانشناسی   1217248 روانشناسي اعتياد 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 یکشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/15
روانشناسی   1217224 روانسنجي 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/7
روانشناسی   1217246 آزمونهاي روان شناختي ۱ 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/7/7
روانشناسی   1217256 آزمون هاي روان شناختي ۲ 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 یکشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/8
روانشناسی   1211004 كاربردآزمونهاي رواني 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/7
روانشناسی   1211367 روانسنجي 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/7/7
روانشناسی   1217253 توانبخشي افراد با نيازهاي خاص 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 شنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/7/7
روانشناسی   1217253 توانبخشي افراد با نيازهاي خاص 2 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 شنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/7/7
روانشناسی   1217257 پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي ) 1 16 فروغ بختیاری 437734 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 8-9.5 هرهفته 97/8/29
روانشناسی   1217257-1 پژوهشهاي عملي -انفرادي 1 16 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها   یک شنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/8/27
روانشناسی   1217257-5 پژوهشهاي عملي -انفرادي 3 16 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 یکشنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/8/27
روانشناسی   1217257-4 پژوهشهاي عملي -انفرادي 4 16 سعیده خجسته 436112 پردیس2-ساختمان کلاس ها 135هیات علمی دوشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/8/28
علوم تربیتی   1217257-2 پژوهشهاي عملي -انفرادي 2 16 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/9/3
روانشناسی   1217067 نظريه هاي مشاوره وروان درماني 1 69 فرناز زندپور 527938 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 چهارشنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/7/18
روانشناسی   1217259 نظريه ها و فنون مشاوره و روان درماني 1 69 فرناز زندپور 527938 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 چهارشنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/7/18
روانشناسی   1217049 متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي 1 69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 یکشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/8
روانشناسی   1217232 متون روانشناسي ۱ 1 69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 یکشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/8
روانشناسی   1217255 متون روانشناسي2 1 69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 یکشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/7/8
علوم تربیتی   1212021 زبان تخصصي روانشناسي ۲ 1 69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 یکشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/7/8
علوم تربیتی   1212020 زبان تخصصي برنامه ريزي درسي 1 69 خودخوان 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها          
علوم تربیتی   1212043 زبان تخصصي (آموزش پيش دبستاني ودبستاني ) 1 69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 دوشنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/7/9
علوم تربیتی   1211616 تكنولوژي آموزشي 1 69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه1 یکشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/7/8
علوم تربیتی   1211650 سازمان ها و قوانين آموزش و پرورش 1   صدیقه مرادی 388168 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 چهارشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/8/2
علوم تربیتی   1211005 اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده 1   شبنم مودب 477583 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 چهارشنبه 9.5-11.5 سه جلسه نظری پیاپی 97/8/30
روانشناسی   1217262 پويايي گروه 1   اعظم آرام نیا 502084 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 چهارشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/11
روانشناسی   1217052 روانشناسي پويايي گروه 1   اعظم آرام نیا 502084 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 چهارشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/11
علوم تربیتی   1211046 مديريت كتابخانه 1   خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها          
روانشناسی   1217019 روانشناسي پويايي گروه 1   اعظم آرام نیا 502084 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 چهارشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/11
روانشناسی   1217210 مباني جامعه شناسي 1   مریم متقی 387640 پردیس2-ساختمان کلاس ها 105 یکشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/22
علوم تربیتی   1211359 مباني جامعه شناسي 1   مریم متقی 387640 پردیس2-ساختمان کلاس ها 105 یکشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/22
روانشناسی   1217238 روانشناسي شخصيت 1   مرتضی عبداله پور 388164 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 سه شنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/7/10
علوم تربیتی   1211620 روان شناسي شخصيت 1   مرتضی عبداله پور 388164 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 سه شنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/7/10
روانشناسی   1217006 روانشناسي عمومي ۲ 1 69 غزاله حاجی وند 388178 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 سه شنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/10
روانشناسی   1217042 روانشناسي رشد۲(روانشناسي ) 1 69 غزاله حاجی وند 388178 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 سه شنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/17
روانشناسی   1217212 مباحث اساسي در روانشناسي ۲ 1 69 غزاله حاجی وند 388178 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 سه شنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/10
روانشناسی   1217226 روانشناسي تحولي2 1 69 غزاله حاجی وند 388178 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 سه شنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/17
علوم تربیتی   1211084 مفاهيم وروش تدريس  هنر درپيش دبستان ودبستان 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 سه شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/7/10
علوم تربیتی   1211053 درامدی بر نقش هنر در مدارس 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 سه شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/7/10
علوم تربیتی   1211082 مفاهيم وروش تدريس علوم  تجربی درپيش دبستان ودبستان 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 سه شنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/7/10
علوم تربیتی   1211689 روش تدريس علوم تجربي و اجتماعي 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 سه شنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/7/10
علوم تربیتی   1211083 مفاهيم وروش تدريس قران  تجربی درپيش دبستان ودبستان 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 سه شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/10
روانشناسی   1217211 آمار توصيفي 1 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها سالن شهید طایی  شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/8/5
علوم تربیتی   1211625 آمار توصيفي 1 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها سالن شهید طایی  شنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/8/5
روانشناسی   1217272 آمار استنباطي 1 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها سالن شهید طایی  شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/8/5
علوم تربیتی   1211632 آمار استنباطي 1 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها سالن شهید طایی  شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/8/5
روانشناسی   1217235 روانشناسي افراد با نيازهاي خاص1 1 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 سه شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/8/5
علوم تربیتی   1211055 كارورزي ۲ 1 69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 دوشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/23
علوم تربیتی   1217257-2 پژوهش های عملی انفرادی 3 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 سه شنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/8/29
علوم تربیتی   1211621 آموزش و پرورش پيش دبستاني دبستان و متوسطه در ايران 1 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110  شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/8/12
علوم تربیتی   1211623 روانشناسي و آموزش كودكان با نيازهاي ويژه 1   مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110  شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/8/5
روانشناسی   1217024 روانشناسي هوش وسنجش آن 1 69 علی دره کردی 390316 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 سه شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/10
روانشناسی   1217184 روا نشناسي هوش و سنجش آن 1 69 علی دره کردی 390316 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 سه شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/10
روانشناسی   1217243 آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان 1 69 علی دره کردی 390316 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/10
علوم تربیتی   1217187 روانشناسي مرضي كودك   69 علی دره کردی 390316 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/10
روانشناسی   1217218 روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان 1 69 سمیه درتاج 407323 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 یکشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/15
روانشناسی   1217218 علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 1 69 سمیه درتاج 407323 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 یکشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/15
روانشناسی   1217182 كاربرد كامپيوتر در روانشناسي 1 25 طیبه نیک ورز 453322 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه1 سه شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/10
روانشناسی   1217263 فناوري اطلاعات در روانشناسي 1 25 طیبه نیک ورز 453322 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه1 سه شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/10
روانشناسی   1217219 آشنايي با فلسفه اسلامي 1 69 محمود عسکر پور 424416 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/30
علوم تربیتی   1211009 كليات فلسفه 1 69 محمود عسکر پور 424416 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/30
علوم تربیتی   1211641 كليات فلسفه 1 69 محمود عسکر پور 424416 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/30
روانشناسی   1217257-4 پژوهشهاي عملي -انفرادي   16 سعیده خجسته 436112 پردیس2-ساختمان کلاس ها 135هیات علمی دوشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/8/28
روانشناسی   1217025 روانشناسي تجربي 1 69 فروغ بختیاری 437734 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/7/10
روانشناسی   1217037 ارزشيابي شخصيت 1 69 فروغ بختیاری 437734 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/10
روانشناسی   1217040 سميناردرمسائل روانشناسي عمومي (عملي ) 2 20 فروغ بختیاری 437734 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 8-9.5 هرهفته 97/8/29
روانشناسی   1217069 پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي ) 1 16 فروغ بختیاری 437734 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 8-9.5 هرهفته 97/8/29
روانشناسی   1217239 روانشناسي تجربي 1 69 فروغ بختیاری 437734 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/7/10
روانشناسی   1217053 روش هاي تغييرواصلاح رفتار 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 یکشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/8
روانشناسی   1217069-2 پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي ) 2 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 یکشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/8/27
علوم تربیتی   1211085-4 پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي ) 2 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 یکشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/8/27
روانشناسی   1217254 روش تحقيق (كمي و كيفي) 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/7/14
روانشناسی   1217261 شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 یکشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/8
علوم تربیتی   1211019 مقدمات روش تحقيق درعلوم تربيتي 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/7/14
علوم تربیتی   1211042 فناوري آموزشي 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه1 شنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/7/7
علوم تربیتی   1211050 مديريت كلاس 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 یکشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/15
علوم تربیتی   1211051 روش تحقيق درعلوم تربيتي 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 یکشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/7/8
علوم تربیتی   1211052 برنامه ريزي آموزش فني -حرفه اي 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/7
علوم تربیتی   1211366 مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/7/14
علوم تربیتی   1211626 مقدمات روش هاي تحقيق كمي و كيفي 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/7/14
روانشناسی   1217241 روانشناسي افراد با نيازهاي خاص ۲ 1 69 فرناز زندپور 527938 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 پنجشنبه 8-9.5 هرهفته 97/8/30
علوم تربیتی   1217041 روانشناسي بازي (روانشناسي ) 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 دوشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/16
روانشناسی   1217104 روانشناسي بازي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 دوشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/16
روانشناسی   1217223 احساس و ادراك 1 69 میگون میرحسینی 444644 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 یکشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/15
روانشناسی   1217020 روانشناسي احساس وادراك 1 69 میگون میرحسینی 444644 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 یکشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/15
روانشناسی   1217020 روانشناسي احساس وادراك 2 69 میگون میرحسینی 444644 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 دوشنبه 7.5-9.5 6جلسه هرهفته 97/8/7
روانشناسی   1217054 اصول وفنون راهنمايي ومشاوره تحصيلي 1 69 میگون میرحسینی 444644 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 یکشنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/7/8
روانشناسی   1217055 مباني واصول راهنمايي ومشاوره 1 69 خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها          
روانشناسی   1217181 روانشناسي جنايي 1 69 خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها          
روانشناسی   1217215 فيزيولوژي اعصاب و غدد 1 69 فرشته امیر افضلی 471041 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/9
روانشناسی   1217229 روانشناسي فيزيولوژيك 1 69 فایزه شفیعی 476932 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 یکشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/15
روانشناسی   1217066 روانشناسي فيزيولوژيك 1 69 فایزه شفیعی 476932 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 یکشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/15
روانشناسی   1217018 تاريخچه ومكاتب روانشناسي 1 69 سمیه درتاج 482495 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 یکشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/8
روانشناسی   1217213 تاريخ و مكاتب در روانشناسي و نقد آن 1 69 سمیه درتاج 482495 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 یکشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/8
روانشناسی   1217027 انگيزش وهيجان 1 69 نجمه صفی زاده 485426 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 چهارشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/11
روانشناسی   1217057 انگيزش وهيجان 1 69 نجمه صفی زاده 485426 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 چهارشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/11
روانشناسی   1217252 انگيزش و هيجان 1 69 نجمه صفی زاده 485426 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 چهارشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/11
روانشناسی   1217056 روانشناسي عمومي ۱ 1 69 نجمه صفی زاده 485426 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 چهارشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/7/11
روانشناسی   1217208 مباحث اساسي در روانشناسي۱ 1 69 نجمه صفی زاده 485426 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 چهارشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/7/11
روانشناسی   1217185 بهداشت رواني 1 69 مهسا کاراموزیان 492442 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/17
روانشناسی   1217244 بهداشت رواني 1 69 مهسا کاراموزیان 492442 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/17
روانشناسی   1217216 روانشناسي تحولي۱ 1 69 علیرضا پریور 500250 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 چهارشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/11
روانشناسی   1217250 آسيب شناسي اجتماعي 1 69 طیبه نیک ورز 453322 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 سه شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/10
روانشناسی   1217105 روانشناسي اجتماعي 1 69 طیبه نیک ورز 453322 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 سه شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/17
روانشناسی   1217225 روانشناسي اجتماعي 1 69 طیبه نیک ورز 453322 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 سه شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/17
روانشناسی   1217060 آسيب شناسي رواني ۱ 1 69 وجیهه السادات احمدی زاده 501626 پردیس2-ساختمان کلاس ها سالن شهید طایی چهارشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/11
روانشناسی   1217231 آسيب شناسي رواني ۱ 1 69 وجیهه السادات احمدی زاده 501626 پردیس2-ساختمان کلاس ها سالن شهید طایی چهارشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/11
روانشناسی   1217061 آسيب شناسي رواني ۲ 1 69 وجیهه السادات احمدی زاده 501626 پردیس2-ساختمان کلاس ها سالن شهید طایی چهارشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/11
روانشناسی   1217240 آسيب شناسي رواني2 1 69 وجیهه السادات احمدی زاده 501626 پردیس2-ساختمان کلاس ها سالن شهید طایی چهارشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/11
روانشناسی   1217220 روانشناسي صنعتي -سازماني 1 69 مهدی سرکوهی 503808 پردیس2-ساختمان کلاس ها سالن شهید طایی پنجشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/7/12
روانشناسی   1217220 روانشناسي صنعتي -سازماني 1 69 مهدی سرکوهی 503808 پردیس2-ساختمان کلاس ها سالن شهید طایی پنجشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/7/12
روانشناسی   1217233 روانشناسي اجتماعي كاربردي 1 69 آرزو حسین رضایی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 پنجشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/7/12
روانشناسی   1217234 روانشناسي شناختي 1 69 آرزو حسین رضایی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 پنجشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/12
روانشناسی   1217251 روانشناسي خانواده 1 69 شبنم مودب 477583 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 چهارشنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/7/11
روانشناسی   1217227 روانشناسي دين 1 69 محسن گل زاده کرمانی 514660 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 چهارشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/11
روانشناسی   1217228 فلسفه علم روانشناسي 1 69 محسن گل زاده کرمانی 514660 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 چهارشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/18
روانشناسی   1217260 مشاوره شغلي و حرفه ا ي 1 69 نیلوفر نور بخش 518561 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 چهارشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/11
روانشناسی   1217038 مقدمات نوروپسيكولوژي 1 69 سولماز ثمره 522058 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 پنجشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/19
روانشناسی   1217245 علوم اعصاب شناختی 1 69 سولماز ثمره 522058 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 پنجشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/19
روانشناسی   1217245 اصول روانشناسی بالینی 1 69 سولماز ثمره 522058 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 پنجشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/12
روانشناسی   1217247 مباني مشاوره و راهنمايي 1 69 سید اصغر امیری 522242 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 سه شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/7/10
روانشناسی   1217222 آموزه هاي روانشناسي در قرآن 1 69 ریحانه فتحی 522243 پردیس2-ساختمان کلاس ها سالن شهید طایی دوشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/23
روانشناسی   1217249 آموزه هاي روانشناسي در حديث 1 69 ریحانه فتحی 522243 پردیس2-ساختمان کلاس ها سالن شهید طایی دوشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/16
علوم تربیتی   1211008 اصول ومباني آموزش وپرورش 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/7/14
علوم تربیتی   1211087 اصول ومباني آموزش وپرورش 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/7/14
علوم تربیتی   1211606 مباني و اصول تعليم و تربيت 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/7/14
علوم تربیتی   1211624 خانواده در اسلام 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/7/7
علوم تربیتی   1211037 مديريت اسلامي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/7
علوم تربیتی   1217186 روانشناسی  یادگیری 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/14
علوم تربیتی   1217192 روانشناسی  یادگیری 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/14
روانشناسی   1217221 روانشناسی  یادگیری 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/14
علوم تربیتی   1211040 اصول برنامه ريزي درسي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/14
علوم تربیتی   1211615 مباني و اصول برنامه ريزي درسي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/14
علوم تربیتی   1211081 كارآموزي ۱ 1 24 فریبا درتاج 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 سه شنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/8/29
علوم تربیتی   1211610 مباني و اصول برنامه ريزي آموزشي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/7
علوم تربیتی   1211355 اصول برنامه ريزي آموزشي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 دوشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/16
علوم تربیتی   1217051 روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/7
علوم تربیتی     پروژه   69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 15.5-17.5 هرهفته اعلام می گردد
علوم تربیتی   1211671 روان شناسي و آموزش كودكان تيز هوش و خلاق/خ 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها         اعلام می گردد
علوم تربیتی   1211672 روانشناسي و آموزش كودكان ناتواني هوشي/خ 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها         اعلام می گردد
علوم تربیتی   1211407 روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم ) 1 69 مرتضی عبداله پور 388164 پردیس2-ساختمان کلاس ها سالن شهید طایی سه شنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/7/10
علوم تربیتی   1211620 روان شناسي شخصيت 1 69 مرتضی عبداله پور 388164 پردیس2-ساختمان کلاس ها سالن شهید طایی سه شنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/7/10
علوم تربیتی   1211010 آموزش بزرگسالان 1 69 خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها          
علوم تربیتی   1211408 روانشناسي رشد ۲ 1 69 غزاله حاجی وند 388178 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 سه شنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/17
علوم تربیتی   1211045 جامعه شناسي آموزش وپرورش 1 69 مریم متقی 387640 پردیس2-ساختمان کلاس ها 105 یکشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/22
علوم تربیتی   1211607 جامعه شناسي آموزش و پرورش 1 69 مریم متقی 387640 پردیس2-ساختمان کلاس ها 105 یکشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/22
علوم تربیتی   1211358 مباني امور مالي و تنظيم بودجه 1 69 سیما لشکری 388576 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/9
علوم تربیتی   1211364-01 كاربرد كامپيوتر در روانشناسي 1 69 طیبه نیک ورز 453322 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه1 سه شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/10
علوم تربیتی   1211492 زبان تخصصي 1 69 خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها          
علوم تربیتی   1211044 آموزش وپرورش تطبيقي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 دوشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/7/23
علوم تربیتی   1211652 آموزش وپرورش تطبيقي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 دوشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/7/23
علوم تربیتی   1211085 پروژه تحقيقاتي   16 سعیده خجسته 436112 پردیس2-ساختمان کلاس ها 135 هیات علمی دوشنبه 9.5-11.5 هرهفته اعلام می گردد
علوم تربیتی   1211086 كارورزي ۲ 1 25 سعیده خجسته 436112 پردیس2-ساختمان کلاس ها 135 هیات علمی دوشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/7/16
علوم تربیتی   1211080 مفاهيم وروش تدريس رياضيات درپيش دبستان ودبستان 1 69 مهناز اسدی 439089 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 دوشنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/7/9
علوم تربیتی   1211006 فلسفه آموزش وپرورش 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/9
علوم تربیتی   1211038 فلسفه آموزش وپرورش 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/9
علوم تربیتی   1211645 مكتب هاي فلسفي و نظريه هاي تربيتي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/9
علوم تربیتی   1211022 مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 دوشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/7/9
علوم تربیتی   1211047 مسائل آموزش وپرورش ايران 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 دوشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/7/9
علوم تربیتی   1211078 اخلاق اسلامي (اصلي) 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/17
علوم تربیتی   1211068 زبان آموزي 1 69 سمیه جمالی زاده 453098 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 پنجشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/19
علوم تربیتی   1211049 كارآموزي ۱ 1 24 نسیم سعید 469711 پردیس2-ساختمان کلاس ها 135هیات علمی یکشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/7/15
علوم تربیتی   1211085-1 پروژه تحقيقاتي 1 16 نسیم سعید 469711 پردیس2-ساختمان کلاس ها 135هیات علمی یکشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/9/11
علوم تربیتی   1211354 كاربرد كامپيوتر در مديريت آموزشي 1 69 مجید استیلایی   پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه2 یکشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/7/22
علوم تربیتی   1211649 كاربرد كامپيوتر در تعلیم و تربیت 1 69 مجید استیلایی   پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه2 یکشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/7/22
علوم تربیتی   1211088 ادبيات كودكان ونوجوانان 1 69 طیبه وطن پرست 392641 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/17
علوم تربیتی   1211351 حركات ورزشي و سرود هاي خاص 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 سه شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/8/1
علوم تربیتی   1211608 روان شناسي عمومي 1 69 نجمه صفی زاده 485426 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 چهارشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/7/11
علوم تربیتی   1211007 روشهاوفنون تدريس 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/30
علوم تربیتی   1211014 روشهاوفنون تدريس 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/30
علوم تربیتی   1211630 روشهاوفنون تدريس 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/30
علوم تربیتی   1211021 مديريت عمومي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 یکشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/8
علوم تربیتی   1211043 مديريت آموزشي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 یکشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/8
علوم تربیتی   1211609 مديريت عمومي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 یکشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/8
علوم تربیتی   1211023 تاريخ آموزش وپرورش دراسلام وايران 1 69 فریبا درتاج 498554 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/10
علوم تربیتی   1211613 سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعد از اسلام 1 69 فریبا درتاج 498554 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/10
علوم تربیتی   1211062 قصه گويي ونمايش خلاق 1 69 طیبه وطن پرست 392641 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/24
علوم تربیتی   1211628 قصه گويي و نمايش خلاق 1 69 طیبه وطن پرست 392641 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/24
علوم تربیتی   1211048 درآمدي برنقش ادبيات درمدارس 1 69 طیبه وطن پرست 392641 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/17
علوم تربیتی   1211612 روان شناسي رشد 1 69 علیرضا پریور 500250 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 چهارشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/11
علوم تربیتی   1211029 نظارت وراهنمايي تعليماتي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 دوشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/7/23
علوم تربیتی   1211356 نظارت و راهنمايي تعليماتي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 دوشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/7/23
علوم تربیتی   1211619 روان شناسي اجتماعي 1 69 طیبه نیک ورز 453322 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 سه شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/10
علوم تربیتی   1211350 روانشناسي آموزش خواندن 1 69 خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها          
علوم تربیتی   1211353-01 اصول بهداشت و كمك هاي اوليه 1 69 خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها          
علوم تربیتی   1211024 اصول مديريت آموزشي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 یکشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/15
علوم تربیتی   1211617 مباني و اصول مديريت آموزشي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 یکشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/15
علوم تربیتی   1211079 روش تدريس مهارت خواندن دردبستان 1 69 علی بارچی 509530 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 یکشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/15
روانشناسی   1217236 روانشناسي تربيتي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 دوشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/9
علوم تربیتی   1211365 روانشناسي تربيتي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 دوشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/9
علوم تربیتی   1211611 روان شناسي تربيتي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 دوشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/9
علوم تربیتی   1211614 تعليم و تربيت اسلامي 1 69 عبدالکریم ناجی 522240 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 شنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/8/5
علوم تربیتی   1211636 مباني راهنمايي و مشاوره 1 69 سید اصغر امیری 522242 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 سه شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/7/17
علوم تربیتی   1211627 سنجش و اندازه گيري 1 69 زهرا کوشان 526941 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 دوشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/9
علوم تربیتی   1211012 روشهاي آماري درعلوم تربيتي 1 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها سالن شهید طایی شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/8/5
علوم تربیتی   1211629 روان شناسي يادگيري 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/14
علوم تربیتی   1211631 تربيت اخلاقي 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/17
علوم تربیتی   1211637 آموزه هاي تربيتي آيات قرآن 1 69 ریحانه فتحی 522243 پردیس2-ساختمان کلاس ها سالن شهید طایی دوشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/23
علوم تربیتی   1211638 ارزشيابي آموزشي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 دوشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/23
علوم تربیتی   1211357 ارزشيابي آموزشي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 دوشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/23
علوم تربیتی   1211639 متون تخصصي 1 69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 یکشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/8
علوم تربیتی   1211640 اخلاق حرفه اي در تعليم و تربيت 1 69 الکترونیکی   پردیس2-ساختمان کلاس ها          
علوم تربیتی   1211644 نظارت و راهنمايي آموزشي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 دوشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/7/23
علوم تربیتی   1211673 روانشناسي و آموزش كودكان با آسيب شنوايي 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها         اعلام می گردد
علوم تربیتی   1211691 روان شناسي بازي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 دوشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/16
علوم تربیتی   1211690 برنامه ريزي درسي دوره هاي تحصيلي پيش دبستاني و دبستان 1 69 مهدیه ضیاعزیزی 474056 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/7/14
علوم تربیتی   1211269 اصول وفلسفه آموزش وپرورش 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/7/9
علوم تربیتی   1211076 مديريت مراكزپيش دبستاني ودبستاني   69 عاطفه ابوالقاسمی 501562 پردیس2-ساختمان کلاس ها 110 دوشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/7/9
روانشناسی   1217035 اختلالات يادگيري   69 خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها          
روانشناسی   1217049 متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي   69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 یکشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/7/8
روانشناسی   1217062 تفكر و زبان   69 خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها          
روانشناسی   1217186 روانشناسي يادگيري   69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/7/14
روانشناسی   1217149 بزهكاري اطفال ۱   69     پردیس2-ساختمان کلاس ها          
علوم تربیتی   1211618 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان   69 صدیقه مرادی 388168 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 چهارشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/7/25
علوم تربیتی   1211054-1 پروژه کار عملی 1 69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 دوشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/8/28
علوم تربیتی   1211085-3 پروژه تحقیقاتی 3 69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 دوشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/8/28
علوم تربیتی   1218808 کارافرینی 3 69     پردیس2-ساختمان کلاس ها 218 یکشنبه 15.5-17.5 هرهفته جلسات پشت سر هم برگزار می گردد 97/9/18