برنامه روان شناسی و علوم تربیتی نیمسال اول97-96
 قابل توجه دانشجویان گرامی لطفا تا پایان حذف و اضافه  برنامه را مرتبا چک نمایید
مدیر گروه دکتر خجسته /کارشناس رشته خانم رمشی/ رعایت پیش نیاز، پس نیاز الزامی می باشد. 
ساعت کلاسها تغییر نمی کند لذا دانشجویان در انتخاب دروس دقت کنند. 
 دروس عمومی را از برنامه کلاسی جداگانه دریافت کنید
کد درس نام درس ترم گروه نوع ارایه نام استاد تعداد روز ساعت
کلاس
تاریخ شروع تعداد جلسات   رشته دانشگاهی
12-11-621 اموزش و پرورش پیش دبستانی،دبستان و متوسطه در ایران 3 1 عادی مریم بستان 69 شنبه 7.5-9.5 209 96/7/22 6ج ن  یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-11-622 منطق 3 1 عادی طاهره اسلامی 69 یکشنبه 11.5-13.5 106 96/7/23 6ج ن  یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-11-623 روان شناسی و اموزش کودکان با نیازهای ویژه 3 1 عادی مریم بستان 69 دوشنبه 9.5-11.5 225 96/7/24 6ج ن  هر هفته علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-11-624 خانواده در اسلام 3 1 عادی معصومه مسلمی 69 شنبه 7.5-9.5 110 96/7/15 6ج ن  یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-11-625 امار توصیفی 3 1 عادی زهرا قنبری 69 شنبه 11.5-13.5 225 96/7/15 9 ج ن + ج ع هر هفته علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-11-626 مقدمات روش های کیفی و کمی 3 1 عادی اکبر جدیدی 69 شنبه 11.5-13.5 114 96/7/15 9 ج ن + ج ع هر هفته علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-11-627 سنجش و اندازه گیری 3 1 عادی زهرا کوشان 69 دوشنبه 13.5-15.5 209 96/7/17 6ج ن  یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-11-628 قصه گویی و نمایش خلاق 3 1 عادی محبوبه برزو 69 دوشنبه 15.5-17.5 114 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-11-629 روانشناسی یادگیری 3 1 عادی اکبر جدیدی 69 یکشنبه 13.5-15.5
209
96/7/16 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-11-607  جامعه شناسی اموزش و پرورش 1 1 عادی زهرا عرب نژاد 69 دوشنبه 7.5-9.5 209 96/7/10 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-17-251 روانشناسی خانواده 1 1 عادی آرزو حسین رضایی 69 یکشنبه 8-9.5 225 96/8/7 6ج ن  هرهفته علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-11-608 روانشناسی عمومی  1 1 عادی نجمه صفی زاده 69 چهارشنبه 7.5-9.5 110 96/7/12 6ج ن  یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-17-252 انگیزش و هیجان 1 1 عادی نجمه صفی زاده 69 چهارشنبه 9.5-11.5 110 96/7/12 6ج ن  یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-11-609 مدیریت عمومی 1 1 عادی محمدرضا سلطان زاده 69 سه شنبه 7.5-9.5 114 96/7/18 6ج ن  یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-11-610 مبانی و اصول برنامه ریزی اموزشی 1 1 عادی معصومه مسلمی 69 شنبه 13.5-15.5 114 96/7/22 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-11-611 روانشناسی تربیتی   1 1 عادی نیلوفر نوربخش 69 شنبه 13.5-15.5 110 96/7/15 6ج ن  یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
1211612 روانشناسی رشد 2 1 عادی علیرضا پریور 69 دوشنبه 15.5-17.5 225 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
1211613 سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل وبعداز اسلام 2 1 عادی حسین عرب زاده 69 دوشنبه 15.5-17.5 209 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
1211614 تعلیم و تربیت اسلامی 2 1 عادی عبدالکریم ناجی 69 شنبه 15.5-17.5 110 96/7/15 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
1211615 مبانی و اصول برنامه ریزی درسی 2 1 عادی معصومه مسلمی 69 شنبه 13.5-15.5 114 96/7/29 6ج ن  یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
1211616 تکنولوژی آموزشی 2 1 عادی مهدیه ضیاء عزیزی 69 شنبه 11.5-13.5 کارگاه1 96/7/15 6ج ن  هرهفته علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
1211617 مبانی و اصول مدیریت آموزشی 2 1 عادی علی بارچی 69 چهارشنبه 13.5-15.5 110 96/7/12 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
1211619 روانشناسی اجتماعی  2 1 عادی رضوانه عرب پور 69 چهارشنبه 13.5-15.5 209 96/8/3 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی
1217225 روانشناسی اجتماعی  2 1 عادی رضوانه عرب پور 69 چهارشنبه 13.5-15.5 209 96/8/3 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
1211620 روانشناسی شخصیت 2 1 عادی مرتضی عبدلله پور 69 سه شنبه 15.5-17.5 225 96/7/25 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-208 مباحث اساسی در روان شناسی 1 1 2 عادی نجمه صفی زاده 69 چهارشنبه 7.5-9.5 110 96/7/12 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-216 روانشناسي تحولي 1 1 1 عادی علیرضا پریور 69 دوشنبه 15.5-17.5 225 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-214 معرفت شناسی 1 1 عادی طاهره اسلامی 69 یکشنبه  9.5-11.5 106 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-219 آشنايي با فلسفه اسلامي 1 1 عادی محمود عسکرپور 69 دوشنبه 13.5-15.5 110 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-209 انسان از دیدگاه اسلام 1 1 عادی طاهره اسلامی 69 یکشنبه  9.5-11.5 106 96/7/23 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-218 روانشناسي از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 1 1 عادی پرهام درگاهی 69 سه شنبه 15.5-17.5 110 96/7/11 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-220 روانشناسی صنعتی-سازمانی     عادی مهدی سرکوهی 69 یکشنبه  15.5-1.5 110 96/7/23 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-222 آموزه های روانشناختی در قران 1 1 عادی ریحانه فتحی 69 دوشنبه 15.5-17.5 110 97/7/17 6ج ن هر هفته روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-249 آموزه های روانشناختی در حدیث 1 1 عادی ریحانه فتحی 69 شنبه 15.5-17.5 114 96/7/15 6ج ن هر هفته روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-234 روانشناسی شناختی 5 1 عادی آرزو حسین رضایی 69 دوشنبه 11.5-13.5 209 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-227 روانشناسی دین 5   عادی محسن گلزاده کرمانی 69 شنبه 15.5-17.5 209 96/7/15 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-228 فلسفه علم روانشناسی 5 1 عادی محسن گلزاده کرمانی 69 شنبه 15.5-17.5 209 96/7/22 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-230 روانشناسی سیاسی 5   عادی محبوبه شیروانی 69 سه شنبه 13.5-15.5 114 96/7/18 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-233 روانشناسی اجتماعی کاربردی 1 1 عادی آرزو حسین رضایی 69 دوشنبه 11.5-13.5 209 96/7/24 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-241 روانشناسی افراد با نیازهای خاص2 6 1 عادی هاجر اسدی کرم 69 دوشنبه 13.5-15.5 114 96/7/24 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-235 روانشناسی افراد با نیازهای خاص1 6 1 عادی مریم بستان 69 دوشنبه 9.5-11.5 225 96/7/24 6ج ن هرهفته روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-242 اصول روانشناسی بالینی 6 1 عادی سولماز ثمره 69 یکشنبه 9.5-11.5 110 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-253 توانبخشی افراد با نیازهای خاص 6 1 عادی مریم بستان 69 دوشنبه 11.5-13.5 225 96/7/24 16ج ع هرهفته روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-253 توانبخشی افراد با نیازهای خاص 6 2 عادی هاجر اسدی کرم 69 چهارشنبه 9.5-11.5 114 96/7/19 16ج ع هرهفته روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-246 آزمونهای روانشناختی1 6 1 عادی علی دره کردی 69 سه شنبه 7.5-9.5 209 96/7/11 2ج ن و 8 ج ع هرهفته روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-256 آزمونهای روانشناختی2 6 1 عادی شبنم مودب 69 شنبه 9.5-11.5 209 96/7/15 3ج ن و 8 ج ع هرهفته روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-258 روانشناسی سلامت 6 1 عادی زهرا قنبری 69 پنجشنبه 9.5-11.5 110 96/7/13 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-247 مبانی مشاوره و راهنمایی 6 1 عادی اصغر امیری 69 یکشنبه 7.5-9.5 209 96/7/23 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-243 اسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 6 1 عادی نگین ملک نیا 69 دوشنبه 11.5-13.5 114 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-244 بهداشت روانی 6 1 عادی مهسا کاراموزیان 69 سه شنبه 11.5-13.5 114 96/7/18 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-056 روان شناسی عمومی 1 1 1 عادی نجمه صفی زاده 69 چهار شنبه 7.5-9.5 110 96/7/12 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-056 روان شناسی عمومی 1 1 1 عادی نجمه صفی زاده 69 چهار شنبه 7.5-9.5 110 96/7/12 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی( برنامه ریزی آموزشی)
12-17-056 روان شناسی عمومی 1 1 2 عادی نجمه صفی زاده 69 چهار شنبه 7.5-9.5 110 96/7/18 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی( پیش دبستانی و دبستانی)
12-17-056 روان شناسی عمومی 1 1 2 عادی نجمه صفی زاده 69 چهار شنبه 7.5-9.5 110 96/7/18 6ج ن یک هفته در میان مشاوره و راهنمایی
12-17-056 روان شناسی عمومی 1 1 2 عادی نجمه صفی زاده 69 چهار شنبه 7.5-9.5 110 96/7/18 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 86تا93 
12-11-009 کلیات فلسفه 1 1 عادی محمود عسکرپور 69 دوشنبه 13.5-15.5 110 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (سنتی)
12-11-009 کلیات فلسفه 1 1 عادی محمود عسکرپور 69 دوشنبه 13.5-15.5 110 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان مشاوره و راهنمایی
12-11-009 کلیات فلسفه 1 1 عادی محمود عسکرپور 69 دوشنبه 13.5-15.5 110 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-009 کلیات فلسفه 1 1 عادی محمود عسکرپور 69 دوشنبه 13.5-15.5 110 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-043 کلیات فلسفه 1 1 عادی محمود عسکرپور 69 دوشنبه 13.5-15.5 110 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (سنتی)
12-17-055 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 1 1 عادی نجمه قائمی 69 سه شنبه 7.5-9.5 110 96/7/11 6ج ن یک هفته در میان مشاوره و راهنمایی
12-17-055 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 1 1 عادی نجمه قائمی 69 سه شنبه 7.5-9.5 110 96/7/11 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-17-055 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 1 1 عادی نجمه قائمی 69 سه شنبه 7.5-9.5 110 96/7/11 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
11-17-004 آمار توصیفی 1 1 عادی زهرا قنبری 69 شنبه 13.5-15.5 225 96/7/15 10ج ن هر هفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
11-17-004 آمار توصیفی 1 1 عادی زهرا قنبری 69 شنبه 13.5-15.5 225 96/7/15 10ج ن هر هفته علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
11-17-004 آمار توصیفی 1 1 عادی زهرا قنبری 69 شنبه 13.5-15.5 225 96/7/15 10ج ن هر هفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
11-17-004 آمار توصیفی 1 2 عادی زهرا قنبری 69 شنبه 11.5-13.5 225 96/7/15 10ج ن هر هفته مشاوره و راهنمایی
11-17-004 آمار توصیفی 1 2 عادی زهرا قنبری 69 شنبه 11.5-13.5 225 96/7/15 10ج ن هر هفته روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-211 آمار توصیفی 1 2 عادی زهرا قنبری 69 شنبه 11.5-13.5 225 96/7/15 10ج ن هرهفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-006 روان شناسی عمومی 2 2 1 عادی غزاله حاجی وند 69 سه شنبه 9.5-11.5 114 96/7/18 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-17-006 روان شناسی عمومی 2 2 1 عادی غزاله حاجی وند 69 سه شنبه 9.5-11.5 114 96/7/18 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-17-006 روان شناسی عمومی 2 2 1 عادی غزاله حاجی وند 69 سه شنبه 9.5-11.5 114 96/7/18 6ج ن یک هفته در میان مشاوره و راهنمایی
12-17-006 روان شناسی عمومی 2 2 1 عادی غزاله حاجی وند 69 سه شنبه 9.5-11.5 114 96/7/18 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (سنتی)
12-17-006 روان شناسی عمومی 2 2 1 عادی غزاله حاجی وند 69 سه شنبه 9.5-11.5 114 96/7/18 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-17-212 مباحث اساسی در روانشناسی 2 2 1 عادی غزاله حاجی وند 69 سه شنبه 9.5-11.5 114 96/7/18 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-049 متون زبان تخصصی روان شناسی و علوم تربیتی 1 2 1 عادی فاطمه ترکی زاده 69 دوشنبه 9.5-11.5 114 96/7/10 12ج ن هر هفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-17-049 متون زبان تخصصی روان شناسی و علوم تربیتی1 2 1 عادی فاطمه ترکی زاده 69 دوشنبه 9.5-11.5 114 96/7/10 12ج ن هر هفته مشاوره و راهنمایی
12-17-049 متون زبان تخصصی روان شناسی و علوم تربیتی1 2 1 عادی فاطمه ترکی زاده 69 دوشنبه 9.5-11.5 114 96/7/10 12ج ن هر هفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-17-049 متون زبان تخصصی روان شناسی و علوم تربیتی1 2 1 عادی فاطمه ترکی زاده 69 دوشنبه 9.5-11.5 114 96/7/10 12ج ن هر هفته روانشناسی وروددی86تا93
12-17-046 روان شناسی رشد 1 2 1 عادی علیرضا پریور 69 دوشنبه 15.5-17.5 225 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-17-046 روان شناسی رشد 1 2 1 عادی علیرضا پریور 69 دوشنبه 15.5-17.5 225 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-17-046 روان شناسی رشد 1 2 1 عادی علیرضا پریور 69 دوشنبه 15.5-17.5 225 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-046 روان شناسی رشد 1 2 1 عادی علیرضا پریور 69 دوشنبه 15.5-17.5 225 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-17-216 روان شناسی تحولی1 2 1 عادی علیرضا پریور 69 دوشنبه 15.5-17.5 225 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان روانشناسی ورودی93 و بعد
12-11-365 روان شناسی تربیتی 2 1 عادی نیلوفر نوربخش 69 شنبه 13.5-15.5 110 96/7/15 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی( برنامه ریزی آموزشی)
12-11-365 روان شناسی تربیتی 2 1 عادی نیلوفر نوربخش 69 شنبه 13.5-15.5 110 96/7/15 6ج ن یک هفته در میان مشاوره و راهنمایی
12-11-365 روان شناسی تربیتی 2 2 عادی نیلوفر نوربخش 69 شنبه 13.5-15.5 110 96/7/15 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی( پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-365 روان شناسی تربیتی 2 2 عادی نیلوفر نوربخش 69 شنبه 13.5-15.5 110 96/7/15 6ج ن یک هفته در میان مشاوره و راهنمایی
12-17-105 روان شناسی اجتماعی 2 1 عادی رضوانه عرب پور 69 یکشنبه 13.5-15.5 114 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی(تجمیع)
12-17-105 روان شناسی اجتماعی 2 1 عادی رضوانه عرب پور 69 یکشنبه 13.5-15.5 114 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-17-105 روان شناسی اجتماعی 2 2 عادی رضوانه عرب پور 69 یکشنبه 13.5-15.5 114 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان روانشناسی(ورودی 93به بعد)
12-17-105 روان شناسی اجتماعی 2 2 عادی رضوانه عرب پور 69 یکشنبه 13.5-15.5 114 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان مشاوره و راهنمایی
12-17-186 روان شناسی یادگیری 3 1 عادی اکبر جدیدی 69 یکشنبه 13.5-15.5 209 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-17-186 روان شناسی یادگیری 3 1 عادی اکبر جدیدی 69 یکشنبه 13.5-15.5 209 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان مدیریت برنامه ریزی آموزشی(سنتی)
12-17-186 روان شناسی یادگیری 3 1 عادی اکبر جدیدی 69 یکشنبه 13.5-15.5 209 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان  روانشناسی مخصوص ورودی های93به بعد
12-17-221 روان شناسی یادگیری 3 1 عادی اکبر جدیدی 69 یکشنبه 13.5-15.5 209 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان  مدیریت برنامه ریزی آموزشی(سنتی)
12-11-011 مقدمات تکنولوژی آموزشی 1 1 عادی مهدیه ضیاء عزیزی 35 شنبه 11.5-13.5 کارگاه1 96/7/15 6ج ن+8ج ع هرهفته  
12-11-012 روش های آماری در علوم تربیتی 2 1 عادی اساتید گروه آموزشی 35 شنبه 9.5-11.5 110   6ج ن + 8ج ع هر هفته مشاوره و راهنمایی
12-17-260 مشاوره شغلی و حرفه ای 2 1 عادی نیلوفر نوربخش 35 چهارشنبه 11.5-13.5 110 96/8/3   هر هفته روانشناسی ورودی93 و بعد
12-17-051 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 3 1 عادی معصومه مسلمی 35 شنبه 9.5-11.5 110 96/7/15 6ج ن + 8ج ع هر هفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-17-051 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 3 1 عادی معصومه مسلمی 35 شنبه 9.5-11.5 110 96/7/15 6ج ن + 8ج ع هر هفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-17-051 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 3 2 عادی معصومه مسلمی 35 شنبه 9.5-11.5 110 96/7/15 6ج ن + 8ج ع هر هفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-051 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 3 2 عادی معصومه مسلمی 35 شنبه 9.5-11.5 110 96/7/15 6ج ن + 8ج ع هر هفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-407 روان شناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) 3 1 عادی مرتضی عبدلله پور 69 سه شنبه 15.5-17.5 225 96/7/25 9ج ن هر هفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-053 روش های تغییر و اصلاح رفتار 3 1 عادی اکبر جدیدی 69 شنبه 7.5-9.5 114 96/7/15 2ج ن و 8 ج ع هرهفته مشاوره و راهنمایی
12-17-053 روش های تغییر و اصلاح رفتار 3 1 عادی اکبر جدیدی 69 شنبه 7.5-9.5 114 96/7/15 6ج ن هرهفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-17-053 روش های تغییر و اصلاح رفتار 3 2 عادی اکبر جدیدی 69 شنبه 7.5-9.5 114 96/7/15 6ج ن هرهفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-053 روش های تغییر و اصلاح رفتار 3 2 عادی اکبر جدیدی 69 شنبه 7.5-9.5 114 96/7/15 6ج ن هرهفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-367 روان سنجی 3 1 عادی نجمه امیری 69 یکشنبه 15.5-17.5 209 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان مشاوره و راهنمایی
12-11-367 روان سنجی 3 1 عادی نجمه امیری 69 یکشنبه 15.5-17.5 209 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-367 روان سنجی 3 2 عادی نجمه امیری 69 یکشنبه 15.5-17.5 209 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان مدیریت برنامه ریزی آموزشی(سنتی)
12-17-224 روان سنجی 3 2 عادی نجمه امیری 69 یکشنبه 15.5-17.5 209 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان روانشناسی مخصوص ورودی های93به بعد
12-11-367 روان سنجی 3 2 عادی نجمه امیری 69 یکشنبه 15.5-17.5 209 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
  سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی 3 1 عادی اساتید گروه آموزشی 69         9ج ن هر هفته مشاوره و راهنمایی
11-17-005 آمار استنباطی 3 1 عادی زهرا قنبری 69 یکشنبه 11.5-13.5 223 96/7/16 10ج ن+8ج ع هر هفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
11-17-005 آمار استنباطی 3 1 عادی زهرا قنبری 69 یکشنبه 11.5-13.5 223 96/7/16 10ج ن+8ج ع هر هفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
11-17-005 آمار استنباطی 3 1 عادی زهرا قنبری 69 یکشنبه 11.5-13.5 223 96/7/16 10ج ن+8ج ع هر هفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
11-17-005 آمار استنباطی 3 2 عادی زهرا قنبری 69 یکشنبه 11.5-13.5 223 96/7/16 10ج ن+8ج ع هر هفته روان شناسی ورودی 93 و بعد
11-17-005 آمار استنباطی   2 عادی زهرا قنبری 69 یکشنبه 11.5-13.5 223 96/7/16 10ج ن+8ج ع هر هفته مشاوره و راهنمایی
12-17-272 آمار استنباطی   2 عادی زهرا قنبری 69 یکشنبه 11.5-13.5 223 96/7/16 10ج ن+8ج ع هر هفته روانشناسی 93 و بعد
12-11-366 مقدمات روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی 4 1 عادی اکبر جدیدی 69 شنبه 11.5-13.5 114 96/7/15 9 ج ن + ج ع هر هفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-366 مقدمات روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی 4 1 عادی اکبر جدیدی 69 شنبه 11.5-13.5 114 96/7/15 9 ج ن + ج ع هر هفته مشاوره و راهنمایی
12-11-366 مقدمات روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی 4 1 عادی اکبر جدیدی 69 شنبه 11.5-13.5 114 96/7/15 9 ج ن + ج ع هر هفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-366 مقدمات روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی 4 1 عادی اکبر جدیدی 69 شنبه 11.5-13.5 114 96/7/15 4 ج ن + 8ج ع هر هفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-254 روش تحقیق کمی و کیفی 4 1 عادی اکبر جدیدی 69 شنبه 11.5-13.5 114 96/7/15 6ج ن+8ج ع هر هفته روانشناسی ورودی های 93و بعد
12-11-004 کاربرد آزمون های روانی 4 1 عادی علی دره کردی 69 سه شنبه 7.5-9.5 209 96/7/11 4 ج ن +8ج ع هر هفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-004 کاربرد آزمون های روانی 4 1 عادی علی دره کردی 69 سه شنبه 7.5-9.5 209 96/7/11 6ج ن +8ج ع هر هفته علوم تربیتی( برنامه ریزی آموزشی)
12-11-004 کاربرد آزمون های روانی 4 1 عادی علی دره کردی 69 سه شنبه 7.5-9.5 209 96/7/11 4 ج ن +8ج ع هر هفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-11-004 کاربرد آزمون های روانی 4 1 عادی علی دره کردی 69 سه شنبه 7.5-9.5 209 96/7/11 6ج ن +8ج ع هر هفته مشاوره و راهنمایی
12-11-005 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده 4 1 عادی میگون میر حسینی 69 یکشنبه  11.5-13.5 114 96/7/16 3ج ن+8ج ع هر هفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-005 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده 4 1 عادی میگون میر حسینی 69 یکشنبه  11.5-13.5 114 96/7/16 3ج ن+8 ع هر هفته علوم تربیتی( برنامه ریزی آموزشی)
12-11-005 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده 4 1 عادی میگون میر حسینی 69 یکشنبه  11.5-13.5 114 96/7/16 3ج ن+8ج ع هر هفته روان شناسی عمومی (سنتی)
12-11-005 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده 4 1 عادی میگون میر حسینی 69 یکشنبه  11.5-13.5 114 96/7/16 3ج ن+8ج ع هر هفته مشاوره وراهنمایی
12-11-005 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده 4 2 عادی میگون میر حسینی 69 یکشنبه  11.5-13.5 114 96/7/16 3ج ن+8ج ع هر هفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
11-12-002 فیزیولوژی اعصاب و غدد 5 1 عادی فرشته امیر افضلی 69 دوشنبه 9.5-11.5 209 96/7/10 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-215 فیزیولوژی اعصاب و غدد 5 1 عادی فرشته امیر افضلی 69 دوشنبه 9.5-11.5 209 96/7/10 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93 و بعد
12-12-021 زبان تخصصی روان شناسی 2 5 1 عادی فاطمه ترکی زاده 69 دوشنبه 11.5-13.5 110 96/7/10 8ج ن هر هفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-255 متون روانشناسی2 5 2 عادی فاطمه ترکی زاده 69 دوشنبه 11.5-13.5 110 96/7/10 8ج ن هر هفته روانشناسی 93 و بعد
12-12-020 زبان تخصصی برنامه ریزی درسی 5 1 عادی سولماز وحیدی 69 سه شنبه 11.5-13.5 209 96/7/11 8ج ن هر هفته علوم تربیتی مدیریت اموزشی (سنتی)
12-12-044 زبان تخصصی مشاوره 5 1 عادی اساتید گروه آموزشی 69         8ج ن هرهفته مدیریت برنامه ریزی آموزشی(سنتی)
12-12-041 متون خارجه در مدیریت اموزشی     عادی اساتید گروه آموزشی 69         6ج ن هر هفته روان شناسی عمومی (سنتی)
12-12-043 زبان تخصصی پیش دبستانی و دبستان     عادی سولماز وحیدی   سه شنبه 13.5-15.5 209 96/7/11 8ج ن هر هفته علوم تربیتی پیش دبستانی
12-12-041 متون زبان خارجه در (برنامه ریزی آموزشی درسی) 5 1 عادی اساتید گروه آموزشی 69           هر هفته  
12-17-232 متون روان شناسی 1 4 1 عادی فاطمه ترکی زاده 69 دوشنبه 7.5-9.5 110 96/7/10 8ج ن هر هفته روان شناسی ورودی 93به بعد
12-17-018 تاریخچه و مکاتب روان شناسی 5 1 عادی سمیه درتاج  69 یکشنبه  13.5-15.5 110 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-213 تاريخ و مكاتب در روانشناسي و نقد آن   1 عادی سمیه در تاج 69 یکشنبه  13.5-15.5 110 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی 93به بعد
12-17-182 کاربرد کامپیوتر در روان شناسی 5 1 عادی پرهام درگاهی 20 دوشنبه 11.5-13.5 کارگاه2 96/7/10 10ج ن+8ج ع هر هفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-11-364 کاربرد کامپیوتر در روان شناسی 5 2 عادی پرهام درگاهی 20 دوشنبه 13.5-15.5 کارگاه2 96/7/10 10ج ن+8ج ع هر هفته مشاوره و راهنمایی
12-17-263 فناوری اطلاعات در روانشناسی 5 2 عادی پرهام درگاهی 20 دوشنبه 13.5-15.5 کارگاه2 96/7/10 10ج ن+8ج ع هر هفته روان شناسی ورودی 93به بعد
11-15-010 کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی 4 1 عادی مهدیه ضیاء عزیزی 20 شنبه 9.5-11.5 کارگاه1 96/7/15 10ج ن+ج ع هر هفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-354 کاربرد کامپیوتر در مدیریت  5 1 عادی مهدیه ضیاء عزیزی 20 شنبه  9.5-11.5 کارگاه1 96/7/15 5ج ن +8ج ع هر هفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-17-042 روان شناسی رشد 2 3 1 عادی غزاله حاجی وند 69 سه شنبه 9.5-11.5 114 96/7/25 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-11-408 روان شناسی رشد 2 6 1 عادی غزاله حاجی وند 69 سه شنبه 9.5-11.5 114 96/7/25 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی مخصوص ورودی های 93 وبعد
12-17-226 روان شناسی تحولی 2 6 1 عادی غزاله حاجی وند 69 سه شنبه 9.5-11.5 114 96/7/25 6ج ن یک هفته در میان مشاوره و راهنمایی
12-17-012 علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 5 1 عادی پرهام درگاهی 69 دو شنبه 15.5-17.5 110 96/7/10 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-017 آسیب شناسی روانی 1 5 1 عادی وجیهه السادات احمدی زاده 69 چهار شنبه 9.5-11.5 114 96/7/12 6ج ن یک هفته در میان روانشناسی ورودی 86تا93 
12-17-231 آسیب شناسی روانی 1 5 1 عادی وجیهه السادات احمدی زاده 69 چهار شنبه 9.5-11.5 114 96/7/12 6ج ن یک هفته در میان روانشناسی 93 و بعد
12-11-022 مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 5 1 عادی شیسا باقری 69 پنج شنبه 13.5-15.5 209 96/7/20 6ج ن یک هفته در میان مدیریت برنامه ریزی آموزشی(سنتی)
12-11-022 مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 5 1 عادی شیسا باقری 69 پنج شنبه 13.5-15.5 209 96/7/20 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-022 مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 5 1 عادی شیسا باقری 69 پنج شنبه 13.5-15.5 209 96/7/20 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-11-007 روش ها و فنون تدریس 4 1 عادی محمدرضا سلطان زاده 69 سه شنبه 7.5-9.5 114 96/7/25 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
12-11-007 روش ها و فنون تدریس 4 1 عادی محمدرضا سلطان زاده 69 سه شنبه 7.5-9.5 114 96/7/25 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-008  مبانی و اصول  آموزش و پرورش 4 1 عادی معصومه مسلمی 69 شنبه 7.5-9.5 110 96/7/22 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-606 مبانی و اصول تعلیم و تربیت 4 1 عادی معصومه مسلمی 69 شنبه 7.5-9.5 110 96/7/22 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-023 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران 5 1 عادی حسین عرب زاده 69 دوشنبه 15.5-17.5 209 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-087 اصول و مبانی آموزش و پرورش 4 1 عادی معصومه مسلمی 69 شنبه 7.5-9.5 110 96/7/22 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-17-104 روان شناسی بازی 5 1 عادی شیسا باقری 69 پنج شنبه 13.5-15.5 209 96/7/13 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-17-054 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی 5 1 عادی میگون میر حسینی 69 یکشنبه 9.5-11.5 114 96/7/16 6ج ن +8ج ع هرهفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-350 روان شناسی آموزش خواندن 5 1 عادی فاطمه الزهرا حسین زاده 69 یکشنبه 15.5-17.5 110 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-22-063 آسیب شناسی اجتماعی 6 1 عادی علیرضا پریور 69 دوشنبه 15.5-17.5 225 96/7/24 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی ( تجمیع)
12-17-250 آسیب شناسی اجتماعی 6 1 عادی علیرضا پریور 69 دوشنبه 15.5-17.5 225 96/7/24 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی ( تجمیع)
12-17-041 روان شناسی بازی 4 1 عادی شیسا باقری 69 پنج شنبه 13.5-15.5 209 96/7/13 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی ( تجمیع)
12-17-019 روان شناسی پویایی گروه 8 1 عادی ازیتا سلاجقه 69 یکشنبه 9.5-11.5 225 96/7/16 6 ج ن  یک هفته در میان مشاوره و راهنمایی
12-17-052 روان شناسی پویایی گروه 4 1 عادی ازیتا سلاجقه 69 یکشنبه 9.5-11.5 225 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-17-052 روان شناسی پویایی گروه 4 1 عادی ازیتا سلاجقه 69 یکشنبه 9.5-11.5 225 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان مدیریت برنامه ریزی آموزشی(سنتی)
12-17-052 روان شناسی پویایی گروه 4 1 عادی ازیتا سلاجقه 69 یکشنبه 9.5-11.5 225 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-17-262  پویایی گروه 4 1 عادی ازیتا سلاجقه 69 یکشنبه 9.5-11.5 225 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان روانشناسی
12-17-097 روان شناسی رشد کودکی 1 3 1 عادی علیرضا پریور 69 دوشنبه 15.5-17.5 225 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-11-021 مدیریت عمومی 4 1 عادی محمدرضا سلطان زاده 69 سه شنبه 7.5-9.5 114 96/7/18 6ج ن  یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-17-020 روان شناسی احساس و ادراک 6 1 عادی میگون میر حسینی 69 یکشنبه 13.5-15.5 114 96/7/23 6ج ن یک هفته در میان روانشناسی 93 و بعد
12-17-223  احساس و ادراک 6 1 عادی میگون میر حسینی 69 یکشنبه 13.5-15.5 114 96/7/23 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-057 انگیزش و هیجان 6 1 عادی نجمه صفی زاده 69 چهار شنبه 9.5-11.5 110 96/7/12 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-027 انگیزش و هیجان 4 1 عادی نجمه صفی زاده 69 چهار شنبه 9.5-11.5 110 96/7/12 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-066 روان شناسی فیزیولوژیک 6 1 عادی فائزه شفیعی 69 یکشنبه 15.5-17.5 209 96/7/23 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-229 روان شناسی فیزیولوژیک 5 1 عادی فائزه شفیعی 69 یکشنبه 15.5-17.5 209 96/7/23 6ج ن یک هفته در میان روانشناسی 93 و بعد
12-17-246 ازمون های روانشناختی1 6 1 عادی علی دره کردی 69 سه شنبه 7.5-9.5 209 96/7/11 2ج ن+8ج ع هرهفته روانشناسی 93 و بعد
12-17-184 روان شناسی هوش و سنجش آن 6 1 عادی علی دره کردی 69 سه شنبه 9.5-11.5 209 95/11/26 2ج ن+8ج ع هرهفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-181 روان شناسی جنایی 7 1 عادی محدثه ایرانپور 69 چهارشنبه 15.5-17.5 114 96/7/26 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-11-367 روان شناسی تجربی 7 1 عادی فروغ بختیاری 69 سه شنبه 9.5-11.5 110 96/7/11 6ج ن+11ج ع هر هفته روان شناسی عمومی (سنتی)
12-17-025 روان شناسی تجربی 6 1 عادی فروغ بختیاری 69 سه شنبه 9.5-11.5 110 96/7/11 6ج ن+11ج ع هرهفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-187 روان شناسی مرضی کودک 7 1 عادی نگین ملک نیا 69 دوشنبه 11.5-13.5 114 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-243 اسیب شناسی کودک و نوجوان 7 1 عادی نگین ملک نیا 69 دوشنبه 11.5-13.5 114 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی ورودی93 و بعد
12-17-060 آسیب شناسی روانی 1 6 1 عادی وجیهه السادات احمدی زاده 69 چهارشنبه 9.5-11.5 114 96/7/12 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (سنتی)
12-22-063 آسیب شناسی اجتماعی 7 1 عادی علیرضا پریور 69 دوشنبه 15.5-17.5 225 96/7/24 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (سنتی)
12-17-024 روان شناسی هوش و سنجش آن 6 1 عادی علی دره کردی 69 سه شنبه 9.5-11.5 209 96/7/11 8ج ن+ج ع هر هفته روان شناسی ورودی93 و بعد
12-17-064 روانشناسی اعتیاد 7 1 عادی زهرا قنبری 69 پنجشنبه 9.5-11.5 110 96/7/13 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-248 روانشناسی اعتیاد 7 1 عادی زهرا قنبری 69 پنجشنبه 9.5-11.5 110 96/7/13 6ج ن یک هفته در میان روانشناسی 93 و بعد
12-17-028 روان شناسی کودکان استثنایی 5 1 عادی هاجر اسدی 69 دوشنبه 13.5-15.5 114 96/7/24 7ج ن+ج ع هرهفته علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستانی)تجمیع
12-11-042 فناوری آموزشی 6 1 عادی اکبر جدیدی 20 چهارشنبه 9.5-11.5 کارگاه1 96/7/19 6ج ن+8ج ع هرهفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-042 فناوری آموزشی 5 1 عادی اکبر جدیدی 20 چهارشنبه 9.5-11.5 کارگاه 1 96/7/19 6ج ن+8ج ع هر هفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-351 حرکات ورزشی و سرود های خاص 6 1 عادی زهرا زمانی 69 چهارشنبه 9.5-11.5 209 96/7/12 3 ج ن +8 ج ع هر هفته مدیریت برنامه ریزی آموزشی(سنتی)
12-14-016 اصول حسابداری 4 1 عادی اساتید گروه آموزشی 69           هر هفته مدیریت برنامه ریزی آموزشی(سنتی)
12-11-029 نظارت و راهنمایی تعلیماتی 6 1 عادی عاطفه ابوالقاسمی 69 دوشنبه 9.5-11.5 110 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان مدیریت برنامه ریزی آموزشی(سنتی)
12-11-356 نظارت و راهنمایی تعلیماتی 6 1 عادی عاطفه ابوالقاسمی 69 دوشنبه 9.5-11.5 110 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-030 مدیریت کار عملی در آموزشگاه 6 1 عادی اساتید گروه آموزشی 69         16ج ع یک هفته در میان مدیریت برنامه ریزی آموزشی(سنتی)
12-11-079 روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 7 1 عادی علی بارچی 69 چهارشنبه 15.5-17.5 110 96/7/12 6ج ن+8ج ع هر هفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-080 مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستانی 7 1 عادی مهناز اسدی 69 سه شنبه 13.5-15.5 110 96/7/11 6ج ن+8ج ع هر هفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-051 روش تحقیق در علوم تربیتی 7 1 عادی اکبر جدیدی 69 شنبه 9.5-11.5 114 96/7/15 10ج ن+ج ع هر هفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-081 کار آموزی 1 7 1 عادی ازیتا سلاجقه 24 یکشنبه 13.5-15.5 225 96/7/23 32ج ع هر هفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-049 کار آموزی 1 7 1 عادی نسیم سعید 24 شنبه 11.5-13.5 اتاق135هیات علمی 96/7/22 32ج ع هرهفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-046 مدیریت کتابخانه 6 1 عادی سمانه مقدری 69 دوشنبه 9.5-11.5 209 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-047 مسائل آموزش و پرورش ایران 7 1 عادی نجمه قائمی 69 سه شنبه 7.5-9.5 110 96/7/18 6ج ن+8ج ع یک هفته در میان علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-010 آموزش بزرگسالان 6 1 عادی ندا بنی اسدی 69 چهارشنبه 9.5-11.5 225 96/7/26 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-044 آموزش و پرورش تطبیقی 6 1 عادی منصوره کافی زاده 69 چهارشنبه 13.5-15.5 114 96/7/19 6ج ن هرهفته مشاوره و راهنمایی
12-11-361 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط  7 1 عادی اساتید گروه آموزشی             یک هفته در میان مشاوره و راهنمایی
12-17-185 بهداشت روانی 7 1 عادی مهسا کاراموزیان 69 سه شنبه 11.5-13.5 114 96/7/18 6ج ن یک هفته در میان مشاوره و راهنمایی
12-17-107 بهداشت روانی 7 1 عادی مهسا کاراموزیان 69 سه شنبه 11.5-13.5 114 96/7/18 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-11-690 کارورزی 1 7 1 عادی اساتید گروه آموزشی 25         32ج ع هر هفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-061 آسیب شناسی روانی 2 8 1 عادی وجیهه السادات احمدی زاده 69 چهار شنبه 11.5-13.5 114 96/7/12 6ج ن+8ج ع هر هفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-240 آسیب شناسی روانی 2 8 1 عادی وجیهه السادات احمدی زاده 69 چهار شنبه 11.5-13.5 114 96/7/12  6ج ن  هر هفته روانشناسی 93و بعد
12-17-038 مقدمات نورو پسیکولوژی 8 1 عادی سولماز ثمره 69 پنجشنبه 9.5-11.5 114 96/8/4 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-269 علوم اعصاب شناختی 8 1 عادی سولماز ثمره 69 پنجشنبه 9.5-11.5 114 96/8/4 6ج ن یک هفته در میان روانشناسی 93 و بعد
12-17-040 سمینار در مسائل روان شناسی 25 2 عادی زهرا قنبری 8 پنجشنبه 11.5-13.5 114 96/7/20 10ج ع هر هفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-040 سمینار در مسائل روان شناسی 25 1 عادی فروغ بختیاری 8 دوشنبه 8-9.5 114 24 10ج ع هر هفته روان شناسی عمومی (سنتی)
12-17-040 سمینار در مسائل روان شناسی 25 3 عادی   8         8ج ن+ج ع هر هفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-17-037 ارزشیابی شخصیت 7 1 عادی فروغ بختیاری 69 سه شنبه 11.5-13.5 110 96/7/11 6ج ن+8ج ع هر هفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-11-034 مدیریت کار عملی در سازمان ها 6 1 عادی اساتید گروه آموزشی 69         6 ج ن + 8ج ع هر هفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-082 مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی... 7 1 عادی مهدیه اسدی 35 چهارشنبه 15.5-17.5 209 96/7/13 6ج ن+8ج ع هر هفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-083 مفاهیم و روش تدریس علوم قران در ... 6 1 عادی صدیقه مرادی 35 سه شنبه 15.5-17.5 114 96/7/11 6 ج ن + 8ج ع هر هفته مشاوره و راهنمایی
12-11-083 مفاهیم و روش تدریس علوم قران در ... 6 1 عادی صدیقه مرادی 35 سه شنبه 15.5-17.5 114 96/7/11 6 ج ن + 8ج ع هر هفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-050 مدیریت کلاس 7 1 عادی اکبر جدیدی 35 یکشنبه 11.5-13.5 209 96/7/16 6ج ن+8ج ع هر هفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-052 برنامه ریزی آموزش فنی-حرفه ای 7 1 عادی اکبر جدیدی 35 یکشنبه 9.5-11.5 209 96/7/16 6ج ن+8ج ع هر هفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-17-044 مقدمات روان شناسی سلامت 8 1 عادی زهرا قنبری 69 پنجشنبه 9.5-11.5 110 96/7/20 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-258 روانشناسی سلامت 8 1 عادی زهرا قنبری 69 پنجشنبه 9.5-11.5 110 96/7/20 6ج ن یک هفته در میان روانشناسی 93 و بعد
12-17-069 پروژه (پژوهش های عملی و انفرادی) 8 4 عادی فروغ بختیاری 6 یکشنبه 8-9.5 110 96/7/30 32ج ع هرهفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-069 پروژه (پژوهش های عملی و انفرادی) 8 5 عادی اکبر جدیدی 6 یکشنبه 8-9.5 114 96/8/7 32ج ع هرهفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-069 پروژه (پژوهش های عملی و انفرادی) 8 5 عادی زهرا قنبری 6 پنجشنبه 11.5-13.5 114 96/7/20 32ج ع هرهفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-257 پروژه (پژوهش های عملی و انفرادی) 8 1 عادی مریم بستان 6 دوشنبه 8-9.5 225 96/8/8 32ج ع هرهفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-257 پروژه (پژوهش های عملی و انفرادی) 8 2 عادی معصومه مسلمی 6 شنبه 11.5-13.5 110 96/7/22 32ج ع یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-257 پروژه (پژوهش های عملی و انفرادی) 8 4 عادی فروغ بختیاری 6 یکشنبه 8-9.5 110 96/7/30 32ج ع هرهفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-257 پروژه (پژوهش های عملی و انفرادی) 8 3 عادی زهرا قنبری 6 پنجشنبه 11.5-13.5 114 96/7/20 32ج ع هرهفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-257 پروژه (پژوهش های عملی و انفرادی) 8 5 عادی سعیده خجسته 6 دوشنبه 10-11.5 اتاق135هیات علمی 96/8/1 32ج ع هرهفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-069 پروژه (پژوهش های عملی و انفرادی) 8 6 عادی اساتید گروه آموزشی 10         32ج ع هرهفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-069 پروژه (پژوهش های عملی و انفرادی) 8 7 عادی اساتید گروه آموزشی 10         32ج ع هرهفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-069 پروژه (پژوهش های عملی و انفرادی) 8 8 عادی اساتید گروه آموزشی 10         32ج ع هرهفته روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-069 پروژه (پژوهش های عملی و انفرادی) 8 10 عادی اساتید گروه آموزشی 10         32ج ع هرهفته روان شناسی عمومی (سنتی)
12-17-062 تفکر و زبان 7 1 عادی هانیه مقدم 69 یکشنبه 13.5-15.5 209 96/8/21 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
12-17-035 اختلالات یادگیری 7 1 عادی مهدیه ضیاء عزیزی 69 شنبه 8-9.5 209 96/9/4 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی(برنامه ریزی اموزشی)تجمیع
12-17-035 اختلالات یادگیری 2 1 عادی مهدیه ضیاء عزیزی 69 شنبه 8-9.5 209 96/9/4 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-17-035 اختلالات یادگیری 2 2 عادی مهدیه ضیاء عزیزی 69 شنبه 8-9.5 209 96/9/4 6ج ن یک هفته در میان روان شناسی عمومی (تجمیع)
  راهنمایی و مشاوره گروهی 8 1 عادی اساتید گروه آموزشی 69         6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-17-035 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان 8 1 عادی مرضیه قربی 69 شنبه 13.5-15.5 110 96/7/22 16ج ع یک هفته در میان علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-17-235 روانشناسی سالمندی 8 1 عادی مرضیه قربی 69 شنبه 13.5-15.5 110 96/7/22 4ج ع یک هفته در میان روانشناسی 93 و بعد
12-11-103 نهاد خانواده در اسلام و ایران 8 1 عادی اساتید گروه آموزشی 69         3 ج ن + 8 ج ع هر هفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-104 پروژه کار عملی 8 1 عادی اساتید گروه آموزشی 4         32ج ع هر هفته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)
12-11-055 کارورزی2 8 1 عادی اکبر جدیدی 24 شنبه 15.5-17.5 225 96/7/15 32ج ع هر هفته مشاوره و راهنمایی
12-11-086 کارورزی 2 8 1 عادی سعیده خجسته 24 شنبه 11.5-13.5 135 هیات علمی 96/7/22 32ج ع هر هفته مدیریت برنامه ریزی آموزشی
12-11-085 پروژه تحقیقاتی 8 1 عادی سعیده خجسته 6 دوشنبه 10-11.5 135 هیات علمی 96/8/1 32ج ع هر هفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-085 پروژه تحقیقاتی 8 2 عادی نسیم سعید 6 شنبه 9.5-11.5 135 هیات علمی 96/7/22 32ج ع هر هفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-085 پروژه تحقیقاتی 8 3 عادی مریم بستان 6 دوشنبه 8-9.5 225 96/8/1 32ج ع هر هفته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-085 پروژه تحقیقاتی 8 4 عادی   6         6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
1211037 مدیریت اسلامی 7 1 عادی معصومه مسلمی 69 شنبه 11.5-13.5 110 96/7/15 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی( پیش دبستانی)
12-11-006 فلسفه آموزش و پرورش 2 2 عادی مرضیه خادم 69 یکشنبه 7.5-9.5 209 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستانی)تجمیع
12-11-006 فلسفه آموزش و پرورش 2 2 عادی مرضیه خادم 69 یکشنبه 7.5-9.5 209 96/7/16 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی(برنامه ریزی اموزشی)تجمیع
12-11-040 اصول برنامه ریزی درسی 8 1 عادی معصومه مسلمی 69 شنبه 13.5-15.5 114 96/7/22 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی(برنامه ریزی اموزشی)تجمیع
12-11-040 اصول برنامه ریزی درسی 7 1 عادی معصومه مسلمی 69 شنبه 13.5-15.5 114 96/7/22 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستانی)تجمیع
12-11-053 در آمدی بر نقش هنر در مدارس 8 1 عادی رضوان اسدی 69 سه شنبه 15.5-17.5 209 96/7/18 8ج ن هرهفته علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستانی)تجمیع
12-11-084 مفاهیم و روش تدریس هنر در دبستان و پیش دبستانی 8 1 عادی رضوان اسدی 69 سه شنبه 15.5-17.5 209 96/7/18 8ج ع +3ج ن هرهفته علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستانی)تجمیع
12-11-357 روش های ارزشیابی آموزشی 8 1 عادی شجاعت جزینی 69 شنبه 9.5-11.5 225 96/7/15 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
12-11-358 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه 8 1 عادی سیما لشکری 69 چهارشنبه 8-9.5 114 96/8/24 یک جلسه رفع اشکال   علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستانی)تجمیع
12-11-054 پروژه کار عملی 8 1 عادی ازیتا سلاجقه 4 یکشنبه 8-9.5 106 96/9/5 32ج ع هرهفته علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستانی)تجمیع
12-11-054 پروژه کار عملی 8 2 عادی اساتید گروه آموزشی 4         32ج ع هرهفته علوم تربیتی  برنامه ریزی اموزشی(تجمیع)
12-11-054 پروژه کار عملی 8 3 عادی اساتید گروه آموزشی 4         32ج ع هرهفته مشاوره و راهنمایی
12-11-043 مدیریت اموزشی 8 1 عادی محمدرضا سلطان زاده 69 سه شنبه 7.5-9.5 114 96/7/18 6ج ن  یک هفته در میان علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستانی)تجمیع
12-11-043 مدیریت اموزشی 8 1 عادی محمدرضا سلطان زاده 69 سه شنبه 7.5-9.5 114 96/7/18 6ج ن  یک هفته در میان علوم تربیتی  برنامه ریزی اموزشی(تجمیع)
13-11-610 مبانی و اصول برنامه ریزی اموزشی 1 1 عادی معصومه مسلمی 69 شنبه 13.5-15.5 114 96/7/29 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی ورودی95و بعد از ان
12-11-355 اصول برنامه ریزی اموزشی     عادی معصومه مسلمی 69 شنبه 13.5-15.5 114 95/7/29 6ج ن یک هفته در میان مشاوره و راهنمایی
12-11-062 قصه گویی و نمایش خلاق     عادی محبوبه برزو 69 دوشنبه 15.5-17.5 114 96/7/17 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستانی)تجمیع
12-11-353 اصول بهداشت و کمکهای اولیه     عادی مریم حسینخانی 69 سه شنبه 13.5-15.5 114 96/7/25 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستانی)تجمیع
12-11-068 زبان اموزی     عادی سمیه جمالی زاده 69 پنج شنبه 13.5-15.5 114 96/7/20 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستانی)تجمیع
12-11-088 ادبیات کودک و نوجوان     عادی محمد سهرانی 69 شنبه 15.5-17.5 110 96/7/22 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستانی)تجمیع
12-11-352 اشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی   1 عادی حسین عرب زاده 69 دوشنبه 15.5-17.5 209 96/7/24 6ج ن هرهفته علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستانی)تجمیع
12-11-048 درامدی بر نقش ادبیات در مدارس   1 عادی محبوبه برزو 69 دوشنبه 15.5-17.5 114 96/7/24 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی  برنامه ریزی اموزشی(تجمیع)
12-17-210 مبانی جامعه شناسی 6 1 عادی مریم متقی 69 یکشنبه 11.5-13.5 105 96/7/16 9ج ن هرهفته علوم تربیتی(مشاوره وراهنمایی)
12-11-359 مبانی جامعه شناسی 3 1 عادی مریم متقی 69 یکشنبه 11.5-13.5 105 96/7/16 9ج ن هرهفته رشته روانشناسی ورودی 93 و بعد
12-11-352 مبانی جامعه شناسی 3 1 عادی مریم متقی 69 یکشنبه 11.5-13.5 105 96/7/16 9ج ن هرهفته  
12-11-076 مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستان 7 1 عادی عاطفه ابوالقاسمی 69 دوشنبه 9.5-11.5 110 96/7/24 6ج ن یک هفته در میان  
12-11-069 جامعه شناسی آموزش و پرورش 6 1 عادی زهرا عرب نژاد 69 دوشنبه 7.5-9.5 209 96/7/10 6ج ن یک هفته در میان  
12-11-045 جامعه شناسی آموزش و پرورش 6 1 عادی زهرا عرب نژاد 69 دوشنبه 7.5-9.5 209 96/7/10 6ج ن یک هفته در میان علوم تربیتی  مدیریت و برنامه ریزی اموزشی
12-11-078 فلسفه اخلاق 6 1 عادی ناهید مشرفی 69 چهارشنبه 11.5-13.5 209 96/7/12 4جلسه یک هفته در میان علوم تربیتی  برنامه ریزی اموزشی(تجمیع)
12-11-078 فلسفه اخلاق 6 1 عادی ناهید مشرفی 69 چهارشنبه 11.5-13.5 209 96/7/12 4جلسه یک هفته در میان دروس جبرانی کارشناسی ارشد فلسفه و تاریخ اموزش و پرورش
12-11-078 فلسفه اخلاق 6 1 عادی ناهید مشرفی 69 چهارشنبه 11.5-13.5 209 96/7/12 4جلسه یک هفته در میان  
12-11-449 مقدمات روان پزشکی   1 عادی اساتید گروه آموزشی 69              
12-21-017 مقدمات مشاوره وراهنمایی   1 عادی اساتید گروه آموزشی 69           یک هفته در میان  
12-11-363 مدیریت مراکز مشاوره و راهنمایی   1 عادی اساتید گروه آموزشی 69              
12-11-078 مهارتهای ارتباطی کلاس   1 عادی اساتید گروه آموزشی 69           مشاوره و راهنمایی  
12-17-259 نظریه هاو فنون مشاوره و روان درمانی   1 عادی مریم عرب نزاد 69 یکشنبه 15.5-17.5 114 96/7/16   هر هفته روانشناسی وروردی 86تا93
12-17-067 نظریه های مشاوره و روان درمانی   1 عادی مریم عرب نژاد 69 یکشنبه 15.5-17.5 114 96/7/16   هر هفته روانشناسی وروردی 86تا93
12-11-039 پروژه تحقیقاتی   1 عادی اساتید گروه آموزشی 69             روانشناسی وروردی 86تا93
12-17-068 نظریه های مشاوره و روان درمانی   1 عادی اساتید گروه آموزشی 69              
1211078