رشته شماره رشته شماره درس نام درس گروه ظرفیت استاد  کد استاد محل تشکیل کلاس شماره کلاس روز هفته ساعت شروع نظام هفتگی شروع کلاس شروع کلاس بعد از تعطیلات
علوم تربیتی   1211633 طراحی آموزشی 1 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 پنجشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/16 98/1/22
علوم تربیتی   1211651 تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/11/29 98/1/19
علوم تربیتی   1211411 فلسفه اخلاق 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/12/7 98/1/20
علوم تربیتی   1211665 متون تخصصی علوم تربیتی 1 69 خودخوان 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 236          
علوم تربیتی   1211692 متون تخصصی علوم تربیتی 3 69 فاطمه ترکی زاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 پنجشنبه 9.5-11.5 هرهفته 98/1/22 98/1/22
علوم تربیتی   1211643 بهداشت و ایمنی مدارس 1 69 اکبرجدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 7.5-9.5 هرهفته 98/1/20 98/1/20
علوم تربیتی   1211634 روانشناسی تفاوتهای فردی 1 69 مهدیه دوست محمدی 388175 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 دوشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/19
علوم تربیتی   1211642 ادبیات کودکان 1 69 طیبه وطن پرست 392641 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211635 مسایل آموزش و پرورش 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/12/4 98/1/17
علوم تربیتی   1211646 روش های اصلاح رفتار 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211693 روش تدریس هنر 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211694 روش تدریس فارسی 1 69 علی بارچی 509530 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 یکشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/11/28 98/1/18
علوم تربیتی   1211695 روش تدریس ریاضی 1 69 مهناز اسدی 439089 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 چهارشنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/12/1 98/1/21
روانشناسی   1217237 روانشناسي سالمندي 1 69 مرضیه قربی 518562 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 شنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/11/27 98/1/17
روانشناسی   1217230 روانشناسي سياسي 1 69 محبوبه شیروانی 385681 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 شنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/12/4 98/1/24
روانشناسی   1217209 انسان از ديدگاه اسلام 1 69 طاهره اسلامی  385693 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 یکشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/11/28 98/1/18
روانشناسی   1217375 انسان شناسی در اسلام 1 69 طاهره اسلامی  385693 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 یکشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/11/28 98/1/18
روانشناسی   1217214 معرفت شناسی 1 69 طاهره اسلامی  385693 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 یکشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/12/5 98/1/25
علوم تربیتی   1211622 منطق 1 69 طاهره اسلامی  385693 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 یکشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/11/28 98/1/18
روانشناسی   1217040 سميناردرمسائل روانشناسي  1 20 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 یکشنبه 13.5-15.5 هرهفته 98/1/25 98/1/25
روانشناسی   1217044 مقدمات روانشناسي سلامت 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/11/27 98/1/17
روانشناسی   1217258 روانشناسي سلامت 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/11/27 98/1/17
روانشناسی   1217064 روانشناسي اعتياد 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/12/4 98/1/24
روانشناسی   1217248 روانشناسي اعتياد 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/12/4 98/1/24
روانشناسی   1217224 روانسنجي 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 شنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/11/27 98/1/17
روانشناسی   1217246 آزمونهاي روان شناختي ۱ 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/11/27 98/1/17
روانشناسی   1217256 آزمون هاي روان شناختي ۲ 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/11/27 98/1/17
روانشناسی   1211004 كاربردآزمونهاي رواني 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/11/27 98/1/17
روانشناسی   1211367 روانسنجي 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 شنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/11/27 98/1/17
روانشناسی   1217253 توانبخشي افراد با نيازهاي خاص 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 یکشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/12/12  
روانشناسی   1217257-1 پژوهشهاي عملي -انفرادي 1 16 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 یکشنبه 13.5-15.5 هرهفته 98/1/18 98/1/18
روانشناسی   1217257-3 پژوهشهاي عملي -انفرادي 3 16 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 یکشنبه 7.5-9.5 هرهفته 98/1/18 98/1/25
روانشناسی   1217257-4 پژوهشهاي عملي -انفرادي 4 16 سعیده خجسته 436112 پردیس2-ساختمان کلاس ها 135هیات علمی دوشنبه 9.5-11.5 هرهفته 98/1/19 98/1/19
علوم تربیتی   1217257-2 پژوهشهاي عملي -انفرادي 2 16 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها   شنبه 15.5-17.5 هرهفته 98/1/17 98/1/17
روانشناسی   1217067 نظريه هاي مشاوره وروان درماني 1 69 فرناز زندپور 527938 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 پنجشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/2 98/1/22
روانشناسی   1217259 نظريه ها و فنون مشاوره و روان درماني 1 69 فرناز زندپور 527938 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 پنجشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/2 98/1/22
روانشناسی   1217049 متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي 1 69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 دوشنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/12/6 98/1/19
روانشناسی   1217232 متون روانشناسي ۱ 1 69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 دوشنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/12/6 98/1/19
روانشناسی   1217255 متون روانشناسي2 1 69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 دوشنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/12/6 98/1/19
علوم تربیتی   1212021 زبان تخصصي روانشناسي ۲ 1 69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 دوشنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/12/6 98/1/19
علوم تربیتی   1212020 زبان تخصصي برنامه ريزي درسي 1 69 آزیتا سلاجقه7 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 دوشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/12/13 98/1/26
علوم تربیتی   1212043 زبان تخصصي (آموزش پيش دبستاني ودبستاني ) 1 69 فاطمه ترکی زاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 پنجشنبه 9.5-11.5 هرهفته 98/1/22 98/1/22
علوم تربیتی   1211616 تكنولوژي آموزشي 1 69 فریبا درتاج 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 سه شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/14 98/1/20
علوم تربیتی   1211011 مقدمات تكنولوژي آموزشي 1 69 فریبا درتاج 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 سه شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/14 98/1/20
علوم تربیتی   1211650 سازمان ها و قوانين آموزش و پرورش 1   صدیقه مرادی 388168 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 چهارشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/12/8 98/1/28
علوم تربیتی   1211005 اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده 1   شبنم مودب 477583 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 چهارشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/1 98/1/21
روانشناسی   1217262 پويايي گروه 1   اعظم آرام نیا 502084 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 چهارشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/12/1 98/1/21
روانشناسی   1217052 روانشناسي پويايي گروه 1   اعظم آرام نیا 502084 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 چهارشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/12/1 98/1/21
علوم تربیتی   1211046 مديريت كتابخانه 1   خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها            
روانشناسی   1217019 روانشناسي پويايي گروه 1   اعظم آرام نیا 502084 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 چهارشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/12/1 98/1/21
روانشناسی   1217210 مباني جامعه شناسي 1   مریم متقی 387640 پردیس2-ساختمان کلاس ها 223 یکشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/12/5 98/1/18
علوم تربیتی   1211359 مباني جامعه شناسي 1   مریم متقی 387640 پردیس2-ساختمان کلاس ها 223 یکشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/12/5 98/1/18
روانشناسی   1217238 روانشناسي شخصيت 1   مرتضی عبداله پور 388164 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211620 روان شناسي شخصيت 1   مرتضی عبداله پور 388164 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
روانشناسی   1217006 روانشناسي عمومي ۲ 1 69 مهدیه دوست محمدی 388175 پردیس2-ساختمان کلاس ها 215 دوشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/19
روانشناسی   1217042 روانشناسي رشد۲(روانشناسي ) 1 69 مهدیه دوست محمدی 388175 پردیس2-ساختمان کلاس ها 215 دوشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/26
روانشناسی   1217212 مباحث اساسي در روانشناسي ۲ 1 69 مهدیه دوست محمدی 388175 پردیس2-ساختمان کلاس ها 215 دوشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/19
روانشناسی   1217226 روانشناسي تحولي2 1 69 مهدیه دوست محمدی 388175 پردیس2-ساختمان کلاس ها 215 دوشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/26
علوم تربیتی   1211084 مفاهيم وروش تدريس  هنر درپيش دبستان ودبستان 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211053 درامدی بر نقش هنر در مدارس 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211082 مفاهيم وروش تدريس علوم  تجربی درپيش دبستان ودبستان 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211689 روش تدريس علوم تجربي و اجتماعي 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211083 مفاهيم وروش تدريس قران  تجربی درپيش دبستان ودبستان 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
روانشناسی   1217211 آمار توصيفي 1 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 چهارشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/1 98/1/21
علوم تربیتی   1211625 آمار توصيفي 1 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 چهارشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/1 98/1/21
روانشناسی   1217272 آمار استنباطي 1 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 چهارشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/12/1 98/1/21
علوم تربیتی   1211632 آمار استنباطي 1 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 چهارشنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/12/1 98/1/21
روانشناسی   1217235 روانشناسي افراد با نيازهاي خاص1 1 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 چهارشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/12/1 98/1/21
علوم تربیتی   1211055 كارورزي ۲ 1 69 مریم بستان 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 چهارشنبه 13.5-15.5 هرهفته 98/1/21 98/1/21
علوم تربیتی   12112054-2 پژوهش های عملی انفرادی 3 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 چهارشنبه 13.5-15.5 هرهفته 98/1/21 98/1/21
علوم تربیتی   1211621 آموزش و پرورش پيش دبستاني دبستان و متوسطه در ايران 1 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 چهارشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/12/8 98/1/28
علوم تربیتی   1211623 روانشناسي و آموزش كودكان با نيازهاي ويژه 1   مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 چهارشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/12/1 98/1/21
روانشناسی   1217024 روانشناسي هوش وسنجش آن 1 69 علی دره کردی 390316 پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 سه شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
روانشناسی   1217184 روا نشناسي هوش و سنجش آن 1 69 علی دره کردی 390316 پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 سه شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
روانشناسی   1217243 آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان 1 69 علی دره کردی 390316 پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 سه شنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1217187 روانشناسي مرضي كودك   69 علی دره کردی 390316 پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 سه شنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211658 اختلال های رفتاری و هیجانی   69 علی دره کردی 390316 پردیس2-ساختمان کلاس ها 222 سه شنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/11/30 98/1/20
روانشناسی   1217218 علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 1 69 ناهید مشرفی 407323 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 یکشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/5 98/1/25
روانشناسی   1211654 ارای تربیتی اندیشمندان مسلمان 1 69 ناهید مشرفی 407323 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 یکشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/5 98/1/25
روانشناسی   1217263 فناوري اطلاعات در روانشناسي گروه اول 30 طیبه نیک ورز 453322 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه1 سه شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
روانشناسی   1217219 آشنايي با فلسفه اسلامي 1 69 محمود عسکر پور 424416 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 دوشنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/11/29 98/1/19
علوم تربیتی   1211009 كليات فلسفه 1 69 محمود عسکر پور 424416 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 دوشنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/11/29 98/19
علوم تربیتی   1211641 كليات فلسفه 1 69 محمود عسکر پور 424416 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 دوشنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/11/29 98/19
روانشناسی   1217257-4 پژوهشهاي عملي -انفرادي   16 سعیده خجسته 436112 پردیس2-ساختمان کلاس ها 135هیات علمی دوشنبه 9.5-11.5 هرهفته 98/1/19 98/1/19
روانشناسی   1217025 روانشناسي تجربي 1 69 فروغ بختیاری 437734 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/20 98/1/19
روانشناسی   1217037 ارزشيابي شخصيت 1 69 زهرا قنبری 437734 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 یکشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/12/12 98/1/25
روانشناسی   1217040 سميناردرمسائل روانشناسي عمومي (عملي ) 2 20 زهرا قنبری 437734 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 یکشنبه 7.5-9.5 هرهفته 98/1/25 98/1/25
روانشناسی   1217069-1 پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي ) 1 16 فروغ بختیاری 437734 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 8-9.5 هرهفته 98/1/19 98/1/19
روانشناسی   1211054-3 پروژه کار عملی 1 16 فروغ بختیاری 437734 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 8-9.5 هرهفته 98/1/19 98/1/19
روانشناسی   1217239 روانشناسي تجربي 1 69 فروغ بختیاری 437734 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 9.5-11.5 هرهفته   98/1/19
روانشناسی   1217053 روش هاي تغييرواصلاح رفتار 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/11/30 98/1/20
روانشناسی   1217257-5 پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي ) 2 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 یکشنبه 7.5-9.5 هرهفته 98/2/8 98/2/8
علوم تربیتی     پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي ) 2 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 یکشنبه 7.5-9.5 هرهفته 98/2/8 98/2/8
روانشناسی   1217254 روش تحقيق (كمي و كيفي) 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
روانشناسی   1217261 شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211019 مقدمات روش تحقيق درعلوم تربيتي 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211042 فناوري آموزشي 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه1 سه شنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211050 مديريت كلاس 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/12/7 98/1/27
علوم تربیتی   1211051 روش تحقيق درعلوم تربيتي 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/11/29 98/1/20
علوم تربیتی   1211052 برنامه ريزي آموزش فني -حرفه اي 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 دوشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/11/29 98/1/20
علوم تربیتی   1211366 مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211626 مقدمات روش هاي تحقيق كمي و كيفي 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
روانشناسی   1217241 روانشناسي افراد با نيازهاي خاص ۲ 1 69 فرناز زندپور 527938 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 پنجشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/12/2 98/1/22
علوم تربیتی   1217041 روانشناسي بازي (روانشناسي ) 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/19
روانشناسی   1217104 روانشناسي بازي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/19
روانشناسی   1217223 احساس و ادراك 1 69 میگون میرحسینی 444644 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 یکشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/11/28 98/1/25
روانشناسی   1217020 روانشناسي احساس وادراك 1 69 میگون میرحسینی 444644 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 یکشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/11/28 98/1/25
روانشناسی   1217020 روانشناسي احساس وادراك 2 69 میگون میرحسینی 444644 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 یکشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/11/28 98/1/25
روانشناسی   1217054 اصول وفنون راهنمايي ومشاوره تحصيلي 1 69 میگون میرحسینی 444644 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 یکشنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/11/28 98/1/18
روانشناسی   1217055 مباني واصول راهنمايي ومشاوره 1 69     پردیس2-ساختمان کلاس ها            
روانشناسی   1217181 روانشناسي جنايي 1 69 1   پردیس2-ساختمان کلاس ها            
روانشناسی   1217215 فيزيولوژي اعصاب و غدد 1 69 فرشته امیر افضلی 471041 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 سه شنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
روانشناسی   1217229 روانشناسي فيزيولوژيك 1 69 ارزو حسین رضایی 510982 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 یکشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/11/28 98/1/18
روانشناسی   1217066 روانشناسي فيزيولوژيك 1 69 ارزو حسین رضایی 510982 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 یکشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/11/28 98/1/18
روانشناسی   1217018 تاريخچه ومكاتب روانشناسي 1 69 مهدیه دوست محمدی 388175 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/19
روانشناسی   1217213 تاريخ و مكاتب در روانشناسي و نقد آن 1 69 مهدیه دوست محمدی 388175 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/19
روانشناسی   1217027 انگيزش وهيجان 1 69 نجمه صفی زاده 485426 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 پنجشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/2 98/1/22
روانشناسی   1217057 انگيزش وهيجان 1 69 نجمه صفی زاده 485426 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 پنجشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/2 98/1/22
روانشناسی   1217252 انگيزش و هيجان 1 69 نجمه صفی زاده 485426 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 پنجشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/2 98/1/22
روانشناسی   1217056 روانشناسي عمومي ۱ 1 69 نجمه صفی زاده 485426 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 پنجشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/2 98/1/22
روانشناسی   1217208 مباحث اساسي در روانشناسي۱ 1 69 نجمه صفی زاده 485426 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 پنجشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/2 98/1/22
روانشناسی   1217373 مباحث اساسي در روانشناسي۱ 1 69 نجمه صفی زاده 485426 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 پنجشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/2 98/1/22
روانشناسی   1217185 بهداشت رواني 1 69 مهسا کاراموزیان 492442 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 یکشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/12/5 98/1/25
روانشناسی   1217244 بهداشت رواني 1 69 مهسا کاراموزیان 492442 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 یکشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/12/5 98/1/25
روانشناسی   1217216 روانشناسي تحولي۱ 1 69 علیرضا پریور 500250 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 یکشنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/11/28 98/1/18
روانشناسی   1217250 آسيب شناسي اجتماعي 1 69 طیبه نیک ورز 453322 پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 سه شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/12/7 98/1/27
روانشناسی   1217105 روانشناسي اجتماعي 1 69 طیبه نیک ورز 453322 پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 سه شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/11/30 98/1/20
روانشناسی   1217225 روانشناسي اجتماعي 1 69 طیبه نیک ورز 453322 پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 سه شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/11/30 98/1/20
روانشناسی   1217060 آسيب شناسي رواني ۱ 1 69 وجیهه السادات احمدی زاده 501626 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 چهارشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/12/1 98/1/21
روانشناسی   1217231 آسيب شناسي رواني ۱ 1 69 وجیهه السادات احمدی زاده 501626 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 چهارشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/12/1 98/1/21
روانشناسی   1217061 آسيب شناسي رواني ۲ 1 69 وجیهه السادات احمدی زاده 501626 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 چهارشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/12/1 98/1/21
روانشناسی   1217240 آسيب شناسي رواني2 1 69 وجیهه السادات احمدی زاده 501626 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 چهارشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/12/1 98/1/21
روانشناسی   1217220 روانشناسي صنعتي -سازماني 1 69 مهدی سرکوهی 503808 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 پنجشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/12/2 98/1/22
روانشناسی   1217220 روانشناسي صنعتي -سازماني 1 69 مهدی سرکوهی 503808 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 پنجشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/12/2 98/1/22
روانشناسی   1217233 روانشناسي اجتماعي كاربردي 1 69 آرزو حسین رضایی 510982 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 یکشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/11/28 98/1/18
روانشناسی   1217234 روانشناسي شناختي 1 69 آرزو حسین رضایی 510982 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 یکشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/5 98/1/25
روانشناسی   1217251 روانشناسي خانواده 1 69 مهدیه دوست محمدی 388175 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/26
روانشناسی   1217227 روانشناسي دين 1 69 محسن گل زاده کرمانی 514660 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/19
روانشناسی   1217228 فلسفه علم روانشناسي 1 69 محسن گل زاده کرمانی 514660 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/26
روانشناسی   1217260 مشاوره شغلي و حرفه ا ي 1 69 نیلوفر نور بخش 518561 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 چهارشنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/12/1 98/1/21
روانشناسی   1217038 مقدمات نوروپسيكولوژي 1 69 سولماز ثمره 522058 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 پنجشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/2 98/1/22
روانشناسی   1217245 علوم اعصاب شناختی 1 69 سولماز ثمره 522058 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 پنجشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/2 98/1/22
روانشناسی   1217242 اصول روانشناسی بالینی 1 69 سولماز ثمره 522058 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 پنجشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/9 98/1/29
روانشناسی   1217247 مباني مشاوره و راهنمايي 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 یکشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/12/5 98/1/18
روانشناسی   1217222 آموزه هاي روانشناسي در قرآن 1 69 ریحانه فتحی 522243 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 دوشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/19
روانشناسی   1217249 آموزه هاي روانشناسي در حديث 1 69 ریحانه فتحی 522243 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 دوشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/26
علوم تربیتی   1211008 اصول ومباني آموزش وپرورش 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/11/27 98/1/17
علوم تربیتی   1211087 اصول ومباني آموزش وپرورش 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/11/27 98/1/17
علوم تربیتی   1211606 مباني و اصول تعليم و تربيت 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/11/27 98/1/17
علوم تربیتی   1211624 خانواده در اسلام 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/12/4 98/1/24
علوم تربیتی   1211037 مديريت اسلامي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/11/27 98/1/17
علوم تربیتی   1217186 روانشناسی  یادگیری 1 69 فروغ بختیاری 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/26
علوم تربیتی   1217192 روانشناسی  یادگیری 1 69 فروغ بختیاری 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/26
روانشناسی   1217221 روانشناسی  یادگیری 1 69 فروغ بختیاری 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/26
علوم تربیتی   1211040 اصول برنامه ريزي درسي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 شنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/11/27 98/1/17
علوم تربیتی   1211615 مباني و اصول برنامه ريزي درسي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 شنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/11/27 98/1/17
علوم تربیتی   1211081 كارآموزي ۱ 1 24 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 شنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 98/1/31 98/1/31
علوم تربیتی   1211610 مباني و اصول برنامه ريزي آموزشي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 شنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/4 98/1/24
علوم تربیتی   1211355 اصول برنامه ريزي آموزشي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 دوشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/24
علوم تربیتی   1217051 روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/11/27 98/1/17
روانشناسی   1217257-2 پروژه   69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 شنبه 15.5-17.5 هرهفته 98/1/31 98/1/31
علوم تربیتی   1211671 روان شناسي و آموزش كودكان تيز هوش و خلاق/خ 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها            
علوم تربیتی   1211672 روانشناسي و آموزش كودكان ناتواني هوشي/خ 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها            
علوم تربیتی   1211407 روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم ) 1 69 مرتضی عبداله پور 388164 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 سه شنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211620 روان شناسي شخصيت 1 69 مرتضی عبداله پور 388164 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 سه شنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211010 آموزش بزرگسالان 1 69 2   پردیس2-ساختمان کلاس ها            
علوم تربیتی   1211045 جامعه شناسي آموزش وپرورش 1 69 مریم متقی 387640 پردیس2-ساختمان کلاس ها 223 یکشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/5 98/1/18
علوم تربیتی   1211607 جامعه شناسي آموزش و پرورش 1 69 مریم متقی 387640 پردیس2-ساختمان کلاس ها 223 یکشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/5 98/1/18
علوم تربیتی   1211358 مباني امور مالي و تنظيم بودجه 1 69 3 388576 پردیس2-ساختمان کلاس ها            
روانشناسی   1217263 فناوری اطلاعات در روانشناسی گروه 2 30 طیبه نیک ورز 453322 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه2 یکشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/12/5 98/1/18
روانشناسی   1211364-01 كاربرد كامپيوتر در روانشناسي 1 35 طیبه نیک ورز 453322 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه1 سه شنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211492 زبان تخصصي 1 69 خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها            
علوم تربیتی   1211044 آموزش وپرورش تطبيقي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/11/27 98/1/24
علوم تربیتی   1211652 آموزش وپرورش تطبيقي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/11/27 98/1/24
علوم تربیتی   1211085 پروژه تحقيقاتي   16 سعیده خجسته 436112 پردیس2-ساختمان کلاس ها 135 هیات علمی دوشنبه 9.5-11.5 هرهفته 98/1/26 98/1/26
علوم تربیتی   1211086 كارورزي ۲ 1 25 سعیده خجسته 436112 پردیس2-ساختمان کلاس ها 135 هیات علمی دوشنبه 9.5-11.5 هرهفته 98/1/26 98/1/26
علوم تربیتی   1211080 مفاهيم وروش تدريس رياضيات درپيش دبستان ودبستان 1 69 مهناز اسدی 439089 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 چهارشنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/12/1 98/1/21
علوم تربیتی   1211006 فلسفه آموزش وپرورش 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/19
علوم تربیتی   1211038 فلسفه آموزش وپرورش 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/19
علوم تربیتی   1211645 مكتب هاي فلسفي و نظريه هاي تربيتي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/19
علوم تربیتی   1211022 مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/26
علوم تربیتی   1211047 مسائل آموزش وپرورش ايران 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/12/4 98/1/24
علوم تربیتی   1211078 اخلاق اسلامي (اصلي) 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/12/7 98/1/20
علوم تربیتی   1211068 زبان آموزي 1 69 طیبه وطن پرست2 392641 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211049 كارآموزي ۱ 1 24 نسیم سعید 469711 پردیس2-ساختمان کلاس ها 135هیات علمی یکشنبه 9.5-11.5 هرهفته 98/1/25 98/1/25
علوم تربیتی   1211085-1 پروژه تحقيقاتي 1 16 نسیم سعید 469711 پردیس2-ساختمان کلاس ها 135هیات علمی یکشنبه 9.5-11.5 هرهفته 98/1/25 98/1/25
علوم تربیتی   1211354 كاربرد كامپيوتر در مديريت آموزشي 1 69 مجید استیلایی 422070 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 یکشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/7/28 98/1/18
علوم تربیتی   1211649 كاربرد كامپيوتر در تعلیم و تربیت 1 69 مجید استیلایی 422070 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 یکشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/7/28 98/1/18
علوم تربیتی   1211088 ادبيات كودكان ونوجوانان 1 69 طیبه وطن پرست 392641 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211351 حركات ورزشي و سرود هاي خاص 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 114 سه شنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211608 روان شناسي عمومي 1 69 نجمه صفی زاده 485426 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 پنجشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/12/2 98/1/22
علوم تربیتی   1211007 روشهاوفنون تدريس 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/26
علوم تربیتی   1211014 روشهاوفنون تدريس 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/26
علوم تربیتی   1211630 الگوها و روش های تدریس 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/26
علوم تربیتی   1211021 مديريت عمومي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/13 98/1/26
علوم تربیتی   1211043 مديريت آموزشي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/13 98/1/26
علوم تربیتی   1211609 مديريت عمومي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/13 98/1/26
علوم تربیتی   1211023 تاريخ آموزش وپرورش دراسلام وايران 1 69 فریبا درتاج 498554 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/11/30 98/1/27
علوم تربیتی   1211613 سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعد از اسلام 1 69 فریبا درتاج 498554 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/11/30 98/1/27
علوم تربیتی   1211062 قصه گويي ونمايش خلاق 1 69 طیبه وطن پرست 392641 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/12/7 98/1/27
علوم تربیتی   1211628 قصه گويي و نمايش خلاق 1 69 طیبه وطن پرست 392641 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/12/7 98/1/27
علوم تربیتی   1211048 درآمدي برنقش ادبيات درمدارس 1 69 طیبه وطن پرست 392641 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211612 روان شناسي رشد 1 69 علیرضا پریور 500250 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 یکشنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/11/28 98/1/18
علوم تربیتی   1211029 نظارت وراهنمايي تعليماتي 1 69 فریبا درتاج 498554 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 سه شنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/12/21 98/1/20
علوم تربیتی   1211356 نظارت و راهنمايي تعليماتي 1 69 فریبا درتاج 498554 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 سه شنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/12/21 98/1/20
علوم تربیتی   1211619 روان شناسي اجتماعي 1 69 طیبه نیک ورز 453322 پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 سه شنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/11/30 98/1/20
علوم تربیتی   1211350 روانشناسي آموزش خواندن 1 69 خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها            
علوم تربیتی   1211353-01 اصول بهداشت و كمك هاي اوليه 1 69 اکبرجدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 7.5-9.5 هرهفته 98/1/21 98/1/20
علوم تربیتی   1211024 اصول مديريت آموزشي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/19
علوم تربیتی   1211617 مباني و اصول مديريت آموزشي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/19
علوم تربیتی   1211079 روش تدريس مهارت خواندن دردبستان 1 69 علی بارچی 509530 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 یکشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/11/28 98/1/18
روانشناسی   1217236 روانشناسي تربيتي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/19
علوم تربیتی   1211365 روانشناسي تربيتي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/19
علوم تربیتی   1211611 روان شناسي تربيتي 1 69 ازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/24
علوم تربیتی   1211614 تعليم و تربيت اسلامي 1 69 عبدالکریم ناجی 522240 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 شنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/11/27 98/1/24
علوم تربیتی   1211636 مباني راهنمايي و مشاوره 1 69 سید اصغر امیری 522242 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 یکشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/11/28 98/1/18
علوم تربیتی   1211627 سنجش و اندازه گيري 1 69 اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 سه شنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان   98/1/27
علوم تربیتی   1211012 روشهاي آماري درعلوم تربيتي 1 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 چهارشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/1 98/1/21
علوم تربیتی   1211629 روان شناسي يادگيري 1 69 فروغ بختیاری 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/26
علوم تربیتی   1211631 تربيت اخلاقي 1 69 فریبا درتاج 387409 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/12/7 98/1/20
علوم تربیتی   1211637 آموزه هاي تربيتي آيات قرآن 1 69 ریحانه فتحی 522243 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 دوشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/12/29 98/1/19
علوم تربیتی   1211638 ارزشيابي آموزشي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها   دوشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/11/29  
علوم تربیتی   1211357 ارزشيابي آموزشي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها   دوشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/11/29  
علوم تربیتی   1211640 اخلاق حرفه اي در تعليم و تربيت 1 69  اکبر جدیدی 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 9.5-11.5 یک هفته در میان 97/12/6 98/1/19
علوم تربیتی   1211644 نظارت وراهنمايي تعليماتي 1 69 فریبا درتاج 498554 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 سه شنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/12/21 98/1/20
علوم تربیتی   1211673 روانشناسي و آموزش كودكان با آسيب شنوايي 1 69 زهرا قنبری 386703 پردیس2-ساختمان کلاس ها         اعلام می گردد  
علوم تربیتی   1211691 روان شناسي بازي 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/19
علوم تربیتی   1211690 برنامه ريزي درسي دوره هاي تحصيلي پيش دبستاني و دبستان 1 69 مهدیه ضیاعزیزی 474056 پردیس2-ساختمان کلاس ها 241 شنبه 13.5-15.5 یک هفته در میان 97/11/27 98/1/17
علوم تربیتی   1211269 اصول وفلسفه آموزش وپرورش 1 69 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/11/27 98/1/19
علوم تربیتی   1211076 مديريت مراكزپيش دبستاني ودبستاني   69 عاطفه ابوالقاسمی 501562 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 دوشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/26
روانشناسی   1217035 اختلالات يادگيري   69 خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها            
روانشناسی   1217049 متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي   69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 دوشنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/12/6 98/1/19
روانشناسی   1217062 تفكر و زبان   69 خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها            
روانشناسی   1217186 روانشناسي يادگيري   69 فروغ بختیاری 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 دوشنبه 7.5-9.5 یک هفته در میان 97/11/29 98/1/26
روانشناسی   1217149 بزهكاري اطفال ۱   69     پردیس2-ساختمان کلاس ها            
علوم تربیتی   1211618 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان   69 صدیقه مرادی 388168 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 چهارشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان 97/12/1 98/1/28
علوم تربیتی   1211054-1 پروژه کار عملی 1 69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 9.5-11.5 هرهفته 98/1/26 98/1/26
علوم تربیتی   1218808 کارافرینی 3 69 محمد رضا مقدم   پردیس2-ساختمان کلاس ها 218 شنبه 15.5-17.5 هرهفته 97/11/27 98/1/17
علوم تربیتی   1211661 ارتباط انسانی 3 69 اکبر جدیدی 44151295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/13 98/1/26
علوم تربیتی   1211663 رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمانهای اموزشی 3 69 اکبر جدیدی 44151295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/13 98/1/26
علوم تربیتی   1211639 متون تخصصی علوم تربیتی 3 69 آزیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 دوشنبه 13.5-15.5 هرهفته 97/12/6 98/1/19
علوم تربیتی   1211660 تربیت رسانه 3 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 پنجشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/12/16 98/1/22
علوم تربیتی   1211657 اشنایی با کتابخانه و مهارتهای سواد اطلاعاتی 3 69 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 پنجشنبه 11.5-13.5 هرهفته 97/12/16 98/1/22
علوم تربیتی   1211692 متون تخصصی علوم تربیتی 3 69 فاطمه ترکی زاده   پردیس2-ساختمان کلاس ها 236 پنجشنبه 9.5-11.5 هرهفته 98/1/22 98/1/22
علوم تربیتی   1211655 متون تخصصی علوم تربیتی 3 69 خودخوان   پردیس2-ساختمان کلاس ها