Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7
کد-گروه نام درس مدرس روز ساعت شروع توضیحات
2-15-230-01 فیزیولوژی ورزش1 اقای کوشش یکشنبه 3/5-5/5 16مهر دو هفته یکبار
12-15-015-01 فیزیولوژی ورزش1 اقای کوشش یکشنبه 3/5-5/5 16مهر دو هفته یکبار
12-15-234-01 سیستم اطلاعاتی و .it اقای ایرانمنش چهارشنبه 9/5-11/5 19مهر 4نفر 
12-15-016-01 یادگیری حرکتی خودخوان 1نفر
12-15-237-01 یادگیری حرکتی خودخوان 2نفر
12-15-020-01 تربیت و ورزش معلولین لیلا ضیاالدینی شنبه 3/5-5/5 15مهر 1نفر-دو هفته یکبار
12-15-248-01 ورزش معلولین لیلا ضیاالدینی شنبه 3/5-5/5 15مهر 10نفر-دوهفته یکبار
12-15-022-01 مبانی روانی و اجتماعی . خودخوان 1نفر
12-15-025-01 مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر منوچهری چهارشنبه 3/5-5/5 12مهر دو هفته یکبار
12-15-252-01 مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر منوچهری چهارشنبه 3/5-5/5 12مهر دو هفته یکبار
12-15-026 فیزیولوژی2 خودخوان 1نفر
12-15-027-01 کمکهای اولیه خودخوان
12-15-033-01 آسیب شناسی خانم فرهی مقدم سه شنبه 1/5-3/5 18مهر دو هفته یکبار
12-15-281-01 آسیب شناسی خانم فرهی مقدم سه شنبه 1/5-3/5 18مهر دو هفته یکبار
12-15-473-01 حرکات اصلاحی خودخوان 1نفر
12-15-424 حرکت درمانی خانم فرهی مقدم سه شنبه 1/5-3/5 25مهر 8نفر-در صورت عدم افزایش امار خودخوان میگردد
12-15-037-01 ت.بدنی در مدارس خودخوان 3نفر
12-15-044-01 حقوق ورزشی دکتر منوچهری چهارشنبه 3/5-5/5 19مهر با کد پایین یکسانند
12-15-251-01 حقوق واخلاق رزشی دکتر منوچهری چهارشنبه 3/5-5/5 19مهرماه 8نفر با کد بالا یکسانند.
12-15-048-01 مقدمات روش تحقیق خودخوان 1نفر
12-15-051-01 فیزیولوژی3 خودخوان 2نفر
12-15-052-01 زبان تخصصی1 خودخوان 4نفر
12-15-053-01 مدیریت تاسیسات ورزشی اقای فریزنی سه شنبه 1/5-3/5 25مهر 5نفر
12-15-425-01 آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی. اقای فریزنی سه شنبه 1/5-3/5 25مهر 12نفر
12-15-055-01 بهداشت ورزشی خودخوان 3نفر
12-15-056-01 تغذیه ورزشی دکتر رزاقی پنجشنبه 7/5-9/5 13مهر 1نفر
12-15-460-01 تغذیه ورزشی و کنترل وزن دکتررزاقی پنجشنبه 7/5-9/5 13مهر 24نفر
12-15-238-01 ترکیب بدن و کنترل وزن دکتر رزاقی پنجشنبه 7/5-9/5 13مهر 5نفر
12-15-057-01 علم تمرین 1 خودخوان 4نفر
12-15-059-01 علم تمرین2 خودخوان 4نفر
12-15-062-01 اردوهای تربیتی 2نفر-حذف حتماً
12-15-220-01 آمار توصیفی خودخوان 6نفر
12-15-221-01 اصول فلسفه  و تاریخ تربیت بدنی دکتر رزاقی پنجشنبه 9/5-11/5 13مهر 1نفر
12-15-461-01 تاریخ تربیت بدنی و ورزش دکتر رزاقی پنجشنبه 9/5-11/5 13مهر 25نفر
12-15-222-01 فیزیولوژی انسان آقای شفیعی یکشنبه 13/5-15/5 16مهر
12-15-224-01 مبانی آناتومی حرکت آقای شفیعی یکشنبه 15/5-17/5 16مهر 1نفر
12-15-487-01 آناتومی انسان آقای شفیعی یکشنبه 15/5-17/5 16مهر 8نفر 
12-15-229-01 استعدادیابی در ورزش اقای ایرانمنش چهارشنبه 7/5-9/5 19مهر 13نفر
12-15-234-01 سیستم اطلاعاتی و تکنولوژِی در ورزش آیتی اقای ایرانمنش چهارشنبه 9/5-11/5 19مهر 7نفر
12-15-240-01 رشد حرکتی خانم حمیده ایرانمنش سه شنبه 7/5-9/5 18مهر 22نفر
12-15-243-01 حرکت شناسی خودخوان 7نفر
12-15-247-01 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی آقای حسام ایرانمنش چهارشنبه 9/5-11/5 12مهر 34نفر
12-15-464-01 سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی آقای حسام ایرانمنش چهارشنبه 9/5-11/5 12مهر 5نفر
12-15-249-01 کار آفرینی در ورزش سرهنگ حسینی شنبه 15/5-16/5 22مهر 7مهر-درصورت رسیدن به حد نصاب تشکیل میگردد
12-15-253-01 متون خارجه در مبانی علوم انسانی ورزش خانم ایرانمنش سه شنبه 9/5-11/5 18مهر 14نفر
12-15-279-01 متون خارجه در مبانی علوم زیستی ورزش خودخوان 6نفر
12-15-433-01 متون زبان خارجه در علوم ورزشی خودخوان 2نفر
12-15-254-01 مدیریت طرز اجرای مسابقات آقای منوچهری چهارشنبه 13/5-15/5 8نفر-درصورت رسیدن به حد نصاب تشکیل میگردد
12-15-262-01 مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم سرهنگ حسینی شنبه 14/5-15/5 22مهر 5نفر-درصورت رسیدن به حد نصاب تشکیل میگردد
12-15-259-01 جامعه شناسی ورزشی خودخوان 4نفر
12-15-266-01 روانشناسی ورزشی مقدماتی خانم حمیده ایرانمنش سه شنبه 11/5-13/5 18مهر 14نفر
12-15-267-01 فعالیت رسانه ای در ورزش سرهنگ حسینی شنبه 13/5-14/5 22مهر 6نفر-درصورت رسیدن به حد نصاب تشکیل میگردد
12-15-274-01 اصول و مبانی مدیریت دکتر رزاقی پنجشنبه 11/5-13/5 20مهر 15نفر
12-15-459-01 مبانی مدیریت دکتر رزاقی پنجشنبه 11/5-13/5 20مهر 28نفر
12-15-278-01 اصول و روش شناسی تمرین خانم نظری یکشنبه 13/5-15/5 16مهر 22نفر
12-15-280-01 فیزیولوژی ورزش کودکان آقای کوشش یکشنبه 13/5-15/5 16مهر 20نفر
12-15-282-01 آنتروپومتری حرکتی آقای خانی  چهارشنبه 15/5-17/5 19مهر  12نفر
12-15-286-01 تکنیکهای آزمایشگاهی در علوم ورزشی آقای خانی  چهارشنبه 15/5-17/5 26مهر 10نفر
12-15-285-01 بیومکانیک ورزشی اقای خانی چهارشنبه 1/5-3/5 26مهر 6نفر
12-15-426-01 مفاهیم مدیریت درورزش پرورشی، همگانی .. خودخوان 7نفر
12-15-455-01 آمار و ریاضی در علوم ورزشی خانم سمیه حیدری نس پنجشنبه 9/5-44/5 20مهر 31نفر
12-15-456-01 مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش دکتر رزاقی پنجشنبه 9/5-11/5 13مهر 8تفر
12-15-458-01 مقدمات مکانیک حرکت انسان آقای خانی  چهارشنبه 1/5-3/5 26مهر 26نفر
12-15-465-01 مفقدمات روان شناسی ورزشی خانم ایرانمنش سه شنبه 11/5-13/5 18مهر 3نفر
12-15-466-01 مبانی کار آفرینی و اشتغال زایی ورزشی خودخوان 5نفر
توجه احتمال تغییر برنامه وجود دارد لطفا مرتب ان را کنترل نمایید(تا 1روز مانده به تمام شدن مهلت حذف و اضافه.)