کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  روز تشکیل ساعت تشکیل محل تشکیل نظام هفتگی تعدادجلسات تاریخ شروع اولین جلسه سال 97 مقطع
12-33-025 اندیشه اسلامی 1(خواهران) 1و2 عادی دکتر معصومه سالاری 69 سه شنبه 1/5-3/5        235 هرهفته 6 97/11/30 98/1/20  
12-33-025 اندیشه اسلامی 1(برادران) 3 عادی آقای صادقی 69 پنج شنبه 11/5-1/5 228 هرهفته 6 97/12/2 98/1/22  
12-33-026 اندیشه اسلامی2 (خواهران) 1و2 عادی دکتر معصومه سالاری 69 پنج شنبه 9/5-11/5 235 هرهفته 6 97/12/2 98/1/22  
12-33-026 اندیشه اسلامی 2(برادران) 3و4 عادی آقای صادقی 69 پنج شنبه 9/5-11/5 228 هرهفته 6 97/12/2 98/1/22  
12-20-424 انقلاب اسلامی   1و2 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 7/5-9/5 235 هرهفته 6 97/11/29 98/1/19  
12-33-027 آیین زندگی  1و2 عادی دکتر علی رضا حیدری 69 یکشنبه 11/5-1/5 235 هرهفته 6 97/11/28 98/1/18  
12-33-044 دانش خانواده (خواهران) 1و2 عادی دکتر معصومه سالاری 69 چهارشنبه 1/5-3/5 235 هرهفته 6 97/11/28 98/1/18  
12-33-028 تفسیر موضوعی قرآن 1,2 عادی دکتر علی رضا حیدری 69 چهارشنبه 7/5-9/5 235 هرهفته 6 97/12/1 98/1/21  
12-29-127 فرهنگ تمدن اسلام وایران  1و2 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 9/5-11/5 235 هرهفته 6 97/11/29 98/1/19  
12-33-044 دانش خانواده (برادران) 3و4 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 دوشنبه 7/5-9/5 235 هرهفته 6 97/11/29 98/1/19  
        قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز کلاسهای یاد شده همه در ساختمان شماره 2 انتهای خیابان جهاد برگزار می شود. بااحترام مدیرگروه معارف اسلامی استان علی رضاحیدری