کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  روز تشکیل ساعت تشکیل محل تشکیل نظام هفتگی تعدادجلسات تاریخ شروع تاریخ شروع کلاس درسال 97
12-33-025 اندیشه اسلامی 1(خواهران) 2 عادی دکتر معصومه سالاری 69 سه شنبه 1/5-3/5 235 هرهفته 6 97/11/30 98/1/20
12-33-025 اندیشه اسلامی1 (برادران) 4 عادی آقای صادقی 69 پنج شنبه 11/5-1/5 228 هرهفته 6 97/11/30 98/1/20
12-33-026 اندیشه اسلامی2( خواهران) 2 عادی دکترمعصومه سالاری 69 پنج شنبه 11/5-1/5 235 هرهفته 6 97/12/2 98/1/22
12-33-026 اندیشه اسلامی2(برادران) 4 عادی آقای صادقی 69 پنج شنبه 9/5-11/5 228 هرهفته 6 97/12/2 98/1/22
12-33-027 آیین زندگی  2 عادی دکتر علیرضاحیدری 69 یکشنبه 11/5-1/5 235 هرهفته 6 97/11/28 98//1/18
12-33-028 تفسیر موضوعی قرآن 2 عادی دکترعلیرضاحیدری 69 چهارشنبه 11/5-1/5 235 هرهفته 6 97/12/1 98/1/21
                       
12-29-127 فرهنگ وتمدن اسلام وایران                             3 2 عادی دکتر غلامعلی پور 69 دوشنبه 9/5-11/5 235 هرهفته 6 97/11/29 98/1/19
12-20-424 انقلاب اسلامی 2 عادی دکتر غلامعلی پور 69 دوشنبه 3/5-5/5 235 هرهفته 6 97/11/29 98/1/19
12-33-044 دانش خانواده (برادران ) 3 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 دوشنبه 7/5-9/5 235 هرهفته 6 97/11/29 98/1/19
         قابل توجه  دانشجویان عزیز ومحترم کلاسهای یادشده همه در ساختمان شماره 2 ،انتهای جهاد  برگزار می گردد.بااحترام مدیرگروه معارف استان علی رضا حیدری