کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  روز تشکیل ساعت تشکیل محل تشکیل نظام هفتگی تعدادجلسات تاریخ شروع اولین جلسه سال 1398 مقطع
12-33-030 اندیشه اسلامی 1(خواهران) 1 عادی دکتر معصومه سالاری 69 سه شنبه 1/5-3/5 235 هرهفته 6 97/11/30 98/1/21 کارشناسی
12-33-030 اندیشه اسلامی 1(خواهران) 2 عادی دکتر معصومه سالاری 69 سه شنبه 3/5-5/5 235 هرهفته 6 97/11/30 98/1/21  
                           
12-33-030 اندیشه اسلامی 1( برادران ) 3 عادی آقای صادقی 69 پنج شنبه 7/5-9/5 228 هرهفته 6 97/12/2 98/1/22  
12-33-031 اندیشه اسلامی 2(خواهران) 1 عادی دکتر معصومه سالاری 69 پنج شنبه 9/5-11/5 235 هرهفته 6 97/12/2 98/1/22  
12-33-031 اندیشه اسلامی 2(خواهران) 2 عادی دکترمعصومه  سالاری 69 پنج شنبه 11/5-1/5 235 هرهفته 6 97/12/2 98/1/22  
12-33-031 اندیشه اسلامی 2(برادران) 3 عادی آقای صادقی 69 پنج شنبه 9/5-11/5 228 هرهفته 6 97/12/2 98/1/22  
1223175 آشنایی با قانون اساسی 1,2        عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 11/5-1/5 235 هرهفته 6 97/11/29 98/1/19  
12-20-434 انقلاب اسلامی  1 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 7/5-9/5 235 هرهفته 6 97/11/29 98/1/19  
12-20-434 انقلاب اسلامی  2,3 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 7/5-9/5 235 هرهفته 6 97/11/29 98/1/19  
122-91-28 فرهنگ وتمدن اسلام وایران  1 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 9/5-11/5 235 هرهفته 6 97/11/29 98/1/19  
122-91-28 فرهنگ وتمدن اسلام وایران                                2            عادی                     دکتر علی غلامعلی پور 2 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 1/5-3/5 235 هرهفته 6 97/11/29 98/1/19  
122-91-28 فرهنگ وتمدن اسلام وایران                                   3 3 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 9/5-11/5 235 هرهفته 6 97/11/29 98/1/19  
12-20-433 آیین زندگی  1 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 یکشنبه 7/5-9/5        235 هرهفته 6 97/11/28 98/1/18  
12-20433 آیین زندگی 2 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 یکشنبه 9/5-11/5 235 هرهفته 6 97/11/28 98/1/18  
12-20433 آیین زندگی  3 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 یکشنبه 11/5-1/5 235 هرهفته 6 97/11/28 98/1/18  
12-33-043 دانش خانواده(خواهران ) 1 عادی دکتر معصومه سالاری 69 چهارشنبه 1/5-3/5 235 هرهفته 6 97/12/1 98/1/21  
12-33-043 دانش خانواده(خواهران ) 2 عادی دکتر معصومه سالاری 69 دوشنبه 3/5-5/5 235 هرهفته 6 97/12/1 98/1/21  
12-33-043 دانش خانواده(برادران) 3 عادی دکترعلیرضاحیدری 69 دوشنبه 7/5-9/5 228 هرهفته 6 97/11/29 98/1/26  
12-33-032 تفسیر موضوعی قرآن 1 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 چهارشنبه 7/5-9/5 235 هرهفته 6 97/12/1 98/1/28  
12-33-032 تفسیر موضوعی قرآن 2 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 چهارشنبه 11/5-1/5 235 هرهفته 6 97/12/1 98/1/21  
12-33-032 تفسیر موضوعی قرآن 3 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 چهارشنبه 9/5-11/5 235 هرهفته 6 97/12/1 98/1/21  
12-33-032 تفسیر موضوعی قرآن 4 عادی دکترعلیرضاحیدری 69 چهارشنبه 11/5-1/5 235 هرهفته 6 97/12/1 98/1/21  
122-91-28 فرهنگ وتمدن اسلام وایران  4 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 1/5-3/5 235 هرهفته 6 97/11/29 98/1/19  
12-33032 تفسیر موضوعی قرآن 5 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 چهارشنبه 7/5-9/5 235 هرهفته 6 97/12/1 98/1/21