برنامه دروس عمومی رشته های علوم پایه 
کد درس گروه عنوان درس نام استاد شماره کلاس روز ساعت تاریخ تشکیل 
1212255 1 زبان خارجه معصومه نیکپور 223 دوشنبه  7/5-9/5 96/11/30
1213209 1 فارسی عمومی طیبه وطن پرست 223 شنبه  11/5-13/5 96/12/5
مدیرگروه :لیلا مهرابی راد ساختمان شماره 2 اتاق 140
کارشناس رشته:خانم نگارستانی ساختمان پردیس شماره یک
محل تشکیل کلاسها : پردیس شماره یک