برنامه دروس عمومی علوم انسانی و فنی و مهندسی
کد درس  گروه عنوان درس نام استاد تعداد جلسات شماره کلاس روز ساعت تاریخ تشکیل کلاس
1212255 2 زبان خارجه  مقدادصادقی 9 228 پنجشنبه 15/30-15/30 96/11/26
1212256 1 زبان خارجه  نجمه قابلی     زبان خارجه 9 228 دوشنبه 7/30-9/30 96/11/30
1212256 2 زبان خارجه  نجمه قابلی     زبان خارجه 9 228 دوشنبه 9/30-11/30 96/11/30
1212256 3 زبان خارجه  نجمه قابلی     زبان خارجه 9 228 دوشنبه 11/30-13/30 96/11/30
 
1213210 1 فارسی عمومی طیبه  وطن پرست  9 228 شنبه  9/30-11/30 96/12/5
1213209 3 فارسی عمومی طیبه وطن پرست 9 228 شنبه  11/30-13/30 96/12/5
1213210 2 فارسی عمومی محمد سهرانی 9 105 دوشنبه 15/30-17/3096/12/14 96/12/14