کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  روز تشکیل ساعت تشکیل محل تشکیل نظام هفتگی تعدادجلسات تاریخ شروع
12-33-025 اندیشه اسلامی 1(فقط برادران) 3 عادی دکتر رضارستمی زاده 69 پنج شنبه 7/5-9/5 216 هرهفته 6 96/12/3
12-33-025 اندیشه اسلامی 1(فقط خواهران) 4 عادی خانم رجایی زاده 69 چهارشنبه 1/5-3/5 216 هرهفته 6 96/12/2
12-33-026 اندیشه اسلامی2 (فقط برادران) 3 عادی دکتر رضارستمی زاده 69 پنج شنبه 9/5-11/5 216 هرهفته 6 96/12/3
12-33-026 اندیشه اسلامی2 (فقط خواهران) 4 عادی خانم رجایی زاده 69 چهارشنبه 3/5-5/5 216 هرهفته 6 96/12/2
12-20-424 انقلاب اسلامی  (خواهران وبرادران) 1 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 9/5-11/5 216 هرهفته 6 96/12/7
12-33-027 آیین زندگی (برادران وخواهران) 3 عادی دکتر علی  رضاحیدری 69 شنبه 9/5-11/5 216 هرهفته 6 96/12/5
12-33-028 تفسیر موضوعی قرآن(برادران وخواهران) 2 عادی دکتر علی رضاحیدری 69 چهارشنبه 9/5-11/5 216 هرهفته 6 96/12/2
12-33-028 تفسیر موضوعی قرآن(برادران وخواهران) 4 عادی دکتر علی رضا حیدری 69 چهارشنبه 9/5-11/5 216 هرهفته 6 96/12/2
12-29-127 فرهنگ تمدن اسلام وایران 3 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 11/5-1/5 216 هرهفته 6 96/12/7
12-33-044 دانش خانواده 1 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 شنبه 7/5-9/5 216 هرهفته 6 96/12/5
        قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز کلاسهای یاد شده همه در ساختمان شماره 2 انتهای خیابان جهاد برگزار می شود. بااحترام مدیرگروه معارف اسلامی استان علی رضاحیدری