کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  روز تشکیل ساعت تشکیل محل تشکیل نظام هفتگی تعدادجلسات تاریخ شروع
12-33-025 اندیشه اسلامی 1(خواهران ) 1 عادی خانم رجایی زاده 69 چهارشنبه 7/5-9/5 233 هرهفته 6 96/12/2
12-33-025 اندیشه اسلامی 1( برادران) 2 عادی دکتررضا رستمی زاده 69 دوشنبه 7/5-9/5 233 هفته در میان 6 96/12/7
12-33-026 اندیشه اسلامی2(خواهران ) 1 عادی خانم رجایی زاده 69 چهارشنبه 9/5-11/5 233 هرهفته 6 96/12/2
12-33-026 اندیشه اسلامی2( برادران) 2 عادی دکتررضا رستمی زاده 69 دوشنبه 9/5 -11/5 233 هفته در میان 6 96/12/7
12-33-027 آیین زندگی (برادران وخواهران) 1 عادی دکتر علیرضاحیدری 69 یکشنبه 11/5-1/5 233 هرهفته 6 96/12/6
12-33-028 تفسیر موضوعی قرآن(برادران وخواهران ) 1 عادی دکترعلیرضاحیدری 69 یکشنبه 7/5-9/5 233 هرهفته 6 96/12/6
12-33-044 دانش خانواده (برادران وخواهران) 3 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 یکشنبه 9/5-11/5 233 هرهفته 6 96/12/6
12-29-127 فرهنگ وتمدن اسلام وایران (برادران وخواهران)   عادی آقای فتح نجات 69 سه شنبه 7/5-9/5 233 هرهفته 6 96/12/8
12-20-424 انقلاب اسلامی 3 عادی آقای فتح نجات 69 سه شنبه 9/5-11/5 233 هرهفته 6 96/12/8
         قابل توجه  دانشجویان عزیز ومحترم کلاسهای یادشده همه در ساختمان شماره  1 ،کناردانشگاه باهنر  برگزار می گردد.بااحترام مدیرگروه معارف استان علی رضا حیدری